شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.07%