شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%