شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 628 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.75%