شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%