USD/CRC Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک USD/CRC Ask در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91%