شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 95.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 183.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.15%