دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,873 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.71%