شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24%