کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.44%