USD/COP - دلار آمریکا / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,980 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.85%