شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 111.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.86%