کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.42%