شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 205.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.87%