دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / پزو کلمبیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.06%