شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.22%