شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.8786
  • بالاترین قیمت روز:6.8793
  • پایین ترین قیمت روز:6.8646
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.8741
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:6.9105
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0319

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8786 ریال13:52:10
6.8789 ریال13:47:09
6.879 ریال13:44:10
6.8792 ریال13:43:08
6.8793 ریال13:42:13
6.8787 ریال13:41:10
6.8785 ریال13:40:14
6.8787 ریال13:39:12
6.8784 ریال13:38:10
6.878 ریال13:37:10
6.8769 ریال13:30:21
6.8768 ریال13:29:09
6.8767 ریال13:28:09
6.8758 ریال13:27:12
6.8759 ریال13:19:09
6.8757 ریال13:18:11
6.8755 ریال13:13:09
6.8754 ریال13:09:13
6.8752 ریال13:05:12
6.8751 ریال13:03:14
6.8752 ریال13:01:10
6.875 ریال13:00:22
6.8752 ریال12:59:09
6.8747 ریال12:58:10
6.8746 ریال12:57:13
6.8741 ریال12:55:11
6.874 ریال12:54:13
6.8737 ریال12:51:13
6.8738 ریال12:48:13
6.8736 ریال12:44:09
6.8737 ریال12:43:09
6.8735 ریال12:42:14
6.8731 ریال12:39:12
6.874 ریال12:35:11
6.8739 ریال12:30:19
6.8742 ریال12:29:09
6.874 ریال12:28:09
6.8732 ریال12:26:09
6.8731 ریال12:25:10
6.8727 ریال12:24:13
6.8726 ریال12:22:09
6.8727 ریال12:20:13
6.8724 ریال12:19:09
6.8726 ریال12:18:13
6.8727 ریال12:17:09
6.8726 ریال12:16:10
6.8724 ریال12:15:15
6.8727 ریال12:14:10
6.8723 ریال12:13:09
6.8715 ریال12:12:12
6.8714 ریال12:11:11
6.8707 ریال12:10:13
6.8703 ریال12:07:09
6.8704 ریال12:06:13
6.8696 ریال12:05:11
6.8698 ریال12:04:10
6.8699 ریال12:02:10
6.8689 ریال12:01:10
6.8682 ریال11:59:10
6.8681 ریال11:58:09
6.8682 ریال11:57:13
6.8683 ریال11:56:10
6.8679 ریال11:55:11
6.8678 ریال11:54:13
6.8672 ریال11:53:09
6.8667 ریال11:52:10
6.8668 ریال11:51:12
6.8671 ریال11:50:13
6.8674 ریال11:48:12
6.8677 ریال11:47:10
6.8676 ریال11:46:09
6.868 ریال11:45:15
6.8692 ریال11:44:09
6.8695 ریال11:43:10
6.8696 ریال11:41:09
6.8697 ریال11:39:13
6.8696 ریال11:37:10
6.8697 ریال11:35:11
6.8696 ریال11:34:09
6.8691 ریال11:33:14
6.8684 ریال11:32:09
6.8682 ریال11:29:10
6.8684 ریال11:28:10
6.8685 ریال11:27:15
6.8683 ریال11:26:08
6.8685 ریال11:25:11
6.8686 ریال11:24:13
6.8688 ریال11:23:10
6.8686 ریال11:22:09
6.8677 ریال11:21:13
6.8666 ریال11:18:16
6.8671 ریال11:17:11
6.867 ریال11:16:10
6.8663 ریال11:12:12
6.8658 ریال11:11:09
6.8651 ریال11:10:13
6.8649 ریال11:09:12
6.865 ریال11:08:10
6.8646 ریال11:06:13
6.8652 ریال11:05:11
6.8653 ریال11:04:10
6.8655 ریال11:03:14
6.8662 ریال11:00:23
6.8656 ریال10:58:09
6.8658 ریال10:57:13
6.8663 ریال10:56:09
6.8664 ریال10:55:10
6.867 ریال10:54:12
6.8674 ریال10:52:09
6.8671 ریال10:51:12
6.8673 ریال10:49:10
6.8671 ریال10:48:13
6.867 ریال10:47:09
6.8671 ریال10:46:09
6.8666 ریال10:45:14
6.8664 ریال10:44:09
6.8658 ریال10:43:09
6.8657 ریال10:42:11
6.8664 ریال10:41:10
6.8666 ریال10:40:12
6.8669 ریال10:39:12
6.8685 ریال10:37:09
6.869 ریال10:36:12
6.8696 ریال10:35:11
6.8697 ریال10:34:09
6.8702 ریال10:33:13
6.8704 ریال10:31:10
6.8703 ریال10:30:17
6.8702 ریال10:27:12
6.8703 ریال10:24:11
6.8702 ریال10:23:09
6.8703 ریال10:22:09
6.87 ریال10:21:12
6.8698 ریال10:19:09
6.8696 ریال10:17:09
6.8695 ریال10:16:10
6.8696 ریال10:15:13
6.8699 ریال10:12:13
6.8697 ریال10:11:08
6.8691 ریال10:10:12
6.8687 ریال10:09:13
6.8684 ریال10:06:12
6.8683 ریال10:03:12
6.8682 ریال10:00:19
6.868 ریال9:59:09
6.8769 ریال9:58:09
6.8682 ریال9:57:12
6.8684 ریال9:56:09
6.8683 ریال9:55:11
6.8682 ریال9:54:12
6.8679 ریال9:53:09
6.868 ریال9:52:09
6.8681 ریال9:51:12
6.8678 ریال9:50:12
6.8673 ریال9:49:09
6.8671 ریال9:48:11
6.867 ریال9:47:11
6.8669 ریال9:46:08
6.8683 ریال9:45:13
6.8685 ریال9:44:09
6.8684 ریال9:43:08
6.8682 ریال9:42:12
6.868 ریال9:41:09
6.8686 ریال9:40:10
6.8703 ریال9:39:11
6.871 ریال9:38:09
6.8717 ریال9:37:09
6.872 ریال9:36:12
6.8727 ریال9:35:10
6.873 ریال9:33:12
6.8731 ریال9:32:09
6.873 ریال9:31:10
6.8728 ریال9:30:16
6.8729 ریال9:29:09
6.8726 ریال9:27:12
6.872 ریال9:25:10
6.8722 ریال9:24:12
6.8721 ریال9:23:08
6.8718 ریال9:22:08
6.8717 ریال9:21:12
6.8716 ریال9:20:12
6.8714 ریال9:19:09
6.8715 ریال9:17:08
6.872 ریال9:16:08
6.8721 ریال9:15:14
6.8724 ریال9:08:09
6.8723 ریال9:01:10
6.8724 ریال9:00:19
6.8722 ریال8:54:11
6.8723 ریال8:53:09
6.8725 ریال8:49:09
6.8728 ریال8:47:08
6.8729 ریال8:42:11
6.873 ریال8:40:11
6.8731 ریال8:39:11
6.8732 ریال8:38:08
6.8737 ریال8:37:08
6.8742 ریال8:35:10
6.8743 ریال8:34:08
6.8745 ریال8:33:12
6.8743 ریال8:30:15
6.8742 ریال8:29:09
6.8743 ریال8:28:10
6.8742 ریال8:25:10
6.8741 ریال8:21:12
6.8742 ریال8:20:11
6.8741 ریال8:19:08
6.8742 ریال8:16:10
6.8741 ریال8:14:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات