شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.9518
  • بالاترین قیمت روز:6.9639
  • پایین ترین قیمت روز:6.9485
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.9569
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:6.9571
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0053

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.9518 ریال10:50:17
6.9516 ریال10:49:12
6.9515 ریال10:48:15
6.9516 ریال10:47:13
6.9515 ریال10:46:12
6.9523 ریال10:44:12
6.9524 ریال10:43:12
6.952 ریال10:42:16
6.9519 ریال10:40:15
6.9515 ریال10:39:16
6.9516 ریال10:37:12
6.951 ریال10:36:16
6.9511 ریال10:35:14
6.9504 ریال10:34:13
6.9495 ریال10:33:15
6.9491 ریال10:32:13
6.949 ریال10:31:13
6.9492 ریال10:30:20
6.949 ریال10:29:13
6.9491 ریال10:26:12
6.949 ریال10:24:15
6.9488 ریال10:23:12
6.9485 ریال10:22:12
6.9488 ریال10:21:15
6.9493 ریال10:20:15
6.9495 ریال10:19:12
6.9494 ریال10:18:14
6.9493 ریال10:17:13
6.9494 ریال10:16:12
6.9495 ریال10:15:15
6.9496 ریال10:14:13
6.9501 ریال10:09:15
6.9499 ریال10:08:12
6.9498 ریال10:06:15
6.95 ریال10:05:13
6.9498 ریال10:04:11
6.9499 ریال10:03:16
6.9497 ریال10:00:23
6.9495 ریال9:59:12
6.9494 ریال9:58:12
6.9493 ریال9:57:15
6.9492 ریال9:55:16
6.9491 ریال9:54:14
6.9492 ریال9:53:11
6.9495 ریال9:52:12
6.9499 ریال9:51:15
6.9496 ریال9:50:16
6.9507 ریال9:49:12
6.9511 ریال9:47:11
6.951 ریال9:46:12
6.96 ریال9:45:16
6.9509 ریال9:44:13
6.951 ریال9:43:12
6.9513 ریال9:42:15
6.9515 ریال9:40:14
6.9516 ریال9:39:15
6.9515 ریال9:38:12
6.9514 ریال9:35:13
6.9512 ریال9:31:13
6.9513 ریال9:30:19
6.9514 ریال9:27:15
6.9513 ریال9:25:13
6.9512 ریال9:20:14
6.9511 ریال9:18:14
6.9509 ریال9:17:12
6.9508 ریال9:16:11
6.9507 ریال9:15:15
6.9506 ریال9:14:11
6.9507 ریال9:12:14
6.9508 ریال9:11:12
6.9509 ریال9:10:15
6.951 ریال9:05:13
6.9508 ریال9:04:11
6.9507 ریال9:03:15
6.9508 ریال9:02:12
6.9507 ریال9:01:13
6.9509 ریال9:00:22
6.9511 ریال8:59:12
6.9516 ریال8:54:14
6.9515 ریال8:49:11
6.9516 ریال8:48:14
6.9515 ریال8:43:11
6.9518 ریال8:42:14
6.9517 ریال8:41:11
6.9518 ریال8:37:12
6.9519 ریال8:36:14
6.9518 ریال8:27:14
6.9516 ریال8:26:11
6.9605 ریال8:24:14
6.9515 ریال8:23:11
6.9605 ریال8:15:15
6.9514 ریال8:08:11
6.9513 ریال8:04:12
6.9512 ریال8:01:13
6.951 ریال7:33:13
6.9509 ریال7:26:10
6.9508 ریال7:23:11
6.9507 ریال7:22:11
6.9505 ریال7:21:14
6.9508 ریال7:16:10
6.9507 ریال7:15:15
6.9504 ریال7:13:10
6.9505 ریال7:12:14
6.9504 ریال7:10:13
6.9506 ریال7:08:11
6.9507 ریال7:06:13
6.9508 ریال7:05:12
6.9507 ریال7:04:10
6.9509 ریال7:03:13
6.9508 ریال7:02:12
6.9506 ریال7:01:12
6.9504 ریال6:57:13
6.9503 ریال6:56:10
6.9502 ریال6:54:13
6.9504 ریال6:53:10
6.9508 ریال6:52:11
6.9509 ریال6:51:14
6.9514 ریال6:50:12
6.9516 ریال6:49:10
6.9519 ریال6:48:13
6.952 ریال6:46:10
6.9521 ریال6:45:14
6.9522 ریال6:44:11
6.9524 ریال6:43:10
6.9531 ریال6:42:14
6.9532 ریال6:41:10
6.9531 ریال6:40:13
6.9534 ریال6:38:12
6.9536 ریال6:32:41
6.9535 ریال6:31:52
6.9534 ریال6:31:31
6.9533 ریال6:28:51
6.9534 ریال6:25:40
6.9534 ریال6:25:35
6.9535 ریال6:23:20
6.9534 ریال6:23:13
6.9533 ریال6:21:20
6.9534 ریال6:20:14
6.9533 ریال6:19:11
6.9532 ریال6:18:13
6.9533 ریال6:15:15
6.9534 ریال6:14:10
6.9537 ریال6:13:10
6.9539 ریال6:12:16
6.954 ریال6:10:17
6.9538 ریال6:09:21
6.9534 ریال6:08:12
6.9532 ریال6:07:12
6.9534 ریال6:06:14
6.953 ریال6:05:11
6.9529 ریال6:04:10
6.9532 ریال6:03:14
6.9533 ریال6:02:12
6.9532 ریال6:01:13
6.953 ریال6:00:21
6.9532 ریال5:59:10
6.9542 ریال5:58:11
6.9554 ریال5:57:15
6.9558 ریال5:56:11
6.9556 ریال5:55:11
6.9553 ریال5:54:14
6.9551 ریال5:53:11
6.9548 ریال5:52:11
6.9546 ریال5:50:15
6.9544 ریال5:49:11
6.9547 ریال5:48:14
6.9548 ریال5:47:14
6.9639 ریال5:46:11
6.9548 ریال5:43:15
6.9547 ریال5:41:13
6.9549 ریال5:40:12
6.9548 ریال5:39:13
6.9544 ریال5:38:10
6.9538 ریال5:35:15
6.9536 ریال5:34:10
6.9535 ریال5:33:14
6.9532 ریال5:32:11
6.9534 ریال5:31:11
6.9535 ریال5:30:18
6.9537 ریال5:29:10
6.9535 ریال5:28:10
6.9532 ریال5:26:10
6.953 ریال5:25:12
6.9526 ریال5:24:13
6.9524 ریال5:23:10
6.9526 ریال5:22:10
6.9525 ریال5:21:13
6.9523 ریال5:20:13
6.9521 ریال5:19:10
6.9519 ریال5:18:13
6.9518 ریال5:17:11
6.9513 ریال5:16:11
6.951 ریال5:14:10
6.9512 ریال5:13:11
6.9518 ریال5:12:13
6.9519 ریال5:11:11
6.9524 ریال5:10:12
6.9531 ریال5:09:12
6.9529 ریال5:08:10
6.9526 ریال5:07:09
6.9521 ریال5:06:12
6.9526 ریال5:05:11
6.9535 ریال5:04:10
6.9544 ریال5:03:13
6.9574 ریال4:35:13
6.9573 ریال4:34:10
6.9574 ریال4:33:12
6.9573 ریال4:32:10
6.9575 ریال4:31:10
6.9574 ریال4:30:17
6.9575 ریال4:28:10
6.9574 ریال4:27:12
6.9573 ریال4:26:10
6.9575 ریال4:25:10
6.9574 ریال4:24:12
6.9575 ریال4:22:10
6.9574 ریال4:21:12
6.9573 ریال4:20:11
6.9575 ریال4:19:09
6.9574 ریال4:18:12
6.9573 ریال4:17:09
6.9575 ریال4:16:10
6.9572 ریال4:15:13
6.9573 ریال4:13:09
6.9574 ریال4:12:12
6.9573 ریال4:11:09
6.9572 ریال4:10:11
6.9574 ریال4:09:12
6.9573 ریال4:08:10
6.9572 ریال4:06:13
6.9573 ریال4:05:10
6.9572 ریال4:04:09
6.9574 ریال4:03:11
6.9573 ریال4:02:10
6.9572 ریال4:01:10
6.9573 ریال3:59:09
6.9574 ریال3:57:12
6.9573 ریال3:56:09
6.9572 ریال3:55:10
6.9574 ریال3:53:08
6.9572 ریال2:53:09
6.9571 ریال2:52:09
6.9569 ریال2:51:12
6.9572 ریال2:50:11
6.9571 ریال2:49:08
6.9569 ریال2:48:11
6.9571 ریال2:46:08
6.9569 ریال2:45:12
6.9572 ریال2:44:08
6.9571 ریال2:43:08
6.9569 ریال2:42:11
6.9571 ریال2:40:11
6.9572 ریال2:38:09
6.9571 ریال2:37:09
6.9569 ریال2:36:11
6.9571 ریال2:35:10
6.9569 ریال2:32:08
نظرات