شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.8577
  • بالاترین قیمت روز:6.8588
  • پایین ترین قیمت روز:6.8442
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.8587
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۰:۲۶
  • نرخ روز گذشته:6.8589
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8577 ریال10:00:26
6.858 ریال9:59:18
6.8565 ریال9:58:18
6.8567 ریال9:57:23
6.8565 ریال9:55:19
6.8566 ریال9:54:22
6.8559 ریال9:53:17
6.8532 ریال9:52:18
6.853 ریال9:51:21
6.8532 ریال9:50:20
6.8527 ریال9:48:21
6.8516 ریال9:46:17
6.8521 ریال9:45:22
6.8522 ریال9:44:19
6.8525 ریال9:43:17
6.8513 ریال9:42:21
6.8518 ریال9:41:18
6.851 ریال9:40:20
6.8524 ریال9:39:21
6.8525 ریال9:38:17
6.8523 ریال9:37:18
6.852 ریال9:36:22
6.8529 ریال9:34:17
6.8535 ریال9:33:22
6.8533 ریال9:31:19
6.8534 ریال9:30:25
6.8523 ریال9:29:17
6.8518 ریال9:28:17
6.852 ریال9:27:20
6.8515 ریال9:26:16
6.8503 ریال9:25:18
6.8496 ریال9:24:22
6.8494 ریال9:23:17
6.8493 ریال9:22:18
6.8491 ریال9:20:19
6.849 ریال9:19:17
6.8493 ریال9:18:20
6.8495 ریال9:17:17
6.8494 ریال9:16:17
6.8491 ریال9:15:22
6.8492 ریال9:14:17
6.8494 ریال9:12:21
6.8489 ریال9:11:17
6.8487 ریال9:09:21
6.8486 ریال9:08:17
6.848 ریال9:06:21
6.8486 ریال9:05:19
6.8479 ریال9:04:17
6.8482 ریال9:02:17
6.8485 ریال8:58:15
6.8486 ریال8:57:19
6.8481 ریال8:56:17
6.8467 ریال8:55:18
6.8468 ریال8:54:19
6.8464 ریال8:53:16
6.8465 ریال8:52:16
6.8462 ریال8:50:19
6.8468 ریال8:49:17
6.8467 ریال8:48:20
6.8469 ریال8:47:17
6.8461 ریال8:46:17
6.8455 ریال8:44:17
6.8447 ریال8:42:19
6.8449 ریال8:40:18
6.8447 ریال8:39:20
6.8448 ریال8:38:17
6.8442 ریال8:37:17
6.8454 ریال8:36:19
6.8464 ریال8:34:16
6.846 ریال8:33:18
6.8466 ریال8:32:17
6.8471 ریال8:31:17
6.847 ریال8:30:22
6.8476 ریال8:29:15
6.8478 ریال8:28:15
6.8477 ریال8:27:18
6.8476 ریال8:25:17
6.8472 ریال8:24:18
6.8473 ریال8:23:15
6.8478 ریال8:22:15
6.8475 ریال8:21:19
6.8478 ریال8:20:17
6.8481 ریال8:18:19
6.8485 ریال8:17:15
6.8483 ریال8:16:16
6.8481 ریال8:15:20
6.8482 ریال8:14:24
6.8484 ریال8:13:15
6.8485 ریال8:12:18
6.8482 ریال8:11:15
6.8479 ریال8:10:15
6.8478 ریال8:09:18
6.8481 ریال8:06:18
6.848 ریال8:05:16
6.8483 ریال8:04:14
6.848 ریال8:03:18
6.8482 ریال8:02:15
6.8478 ریال8:01:15
6.8479 ریال8:00:21
6.8488 ریال7:59:14
6.8485 ریال7:57:18
6.8483 ریال7:56:15
6.849 ریال7:55:15
6.8488 ریال7:54:18
6.8487 ریال7:53:15
6.8488 ریال7:52:15
6.8485 ریال7:50:17
6.8487 ریال7:48:18
6.849 ریال7:47:15
6.8492 ریال7:46:15
6.8491 ریال7:45:19
6.849 ریال7:44:14
6.8493 ریال7:43:14
6.8492 ریال7:41:15
6.8491 ریال7:39:18
6.8492 ریال7:38:15
6.8488 ریال7:37:15
6.8492 ریال7:36:19
6.8489 ریال7:35:16
6.8491 ریال7:32:15
6.8492 ریال7:31:16
6.8493 ریال7:30:22
6.8492 ریال7:29:14
6.849 ریال7:28:15
6.8492 ریال7:27:18
6.849 ریال7:26:15
6.8493 ریال7:25:17
6.8496 ریال7:24:18
6.8495 ریال7:23:14
6.8496 ریال7:22:15
6.8495 ریال7:21:18
6.8496 ریال7:20:16
6.8495 ریال7:19:15
6.849 ریال7:18:17
6.8493 ریال7:17:15
6.8487 ریال7:16:14
6.8496 ریال7:14:15
6.8493 ریال7:13:15
6.8494 ریال7:12:18
6.8496 ریال7:10:17
6.8493 ریال7:08:14
6.8495 ریال7:07:15
6.8494 ریال7:06:17
6.8491 ریال7:04:14
6.8493 ریال7:03:17
6.8495 ریال7:02:16
6.8496 ریال7:01:15
6.8492 ریال7:00:21
6.8496 ریال6:59:14
6.8498 ریال6:58:14
6.8495 ریال6:57:16
6.8494 ریال6:56:14
6.8493 ریال6:55:15
6.8491 ریال6:54:16
6.8496 ریال6:53:14
6.8494 ریال6:51:17
6.85 ریال6:50:15
6.8495 ریال6:49:14
6.8489 ریال6:48:18
6.8493 ریال6:46:14
6.8488 ریال6:45:18
6.8491 ریال6:44:14
6.8494 ریال6:43:14
6.849 ریال6:42:18
6.8486 ریال6:41:15
6.8483 ریال6:38:13
6.8486 ریال6:35:15
6.8487 ریال6:34:13
6.8489 ریال6:33:16
6.8487 ریال6:32:14
6.8491 ریال6:31:14
6.8488 ریال6:30:19
6.8487 ریال6:29:13
6.8485 ریال6:28:14
6.8489 ریال6:27:16
6.8484 ریال6:26:14
6.8488 ریال6:24:16
6.8484 ریال6:22:13
6.8485 ریال6:21:16
6.8489 ریال6:20:15
6.8488 ریال6:19:13
6.8489 ریال6:18:16
6.8487 ریال6:17:57
6.8491 ریال6:16:14
6.8488 ریال6:14:14
6.8498 ریال6:13:13
6.8499 ریال6:12:17
6.8495 ریال6:11:14
6.8496 ریال6:10:15
6.8497 ریال6:09:16
6.8496 ریال6:08:13
6.8491 ریال6:06:50
6.849 ریال6:04:14
6.8489 ریال6:02:15
6.8488 ریال6:01:14
6.8489 ریال6:00:23
6.8492 ریال5:59:13
6.8493 ریال5:58:13
6.8494 ریال5:57:17
6.8493 ریال5:56:14
6.8492 ریال5:55:15
6.8491 ریال5:54:18
6.8492 ریال5:53:14
6.8494 ریال5:52:15
6.8492 ریال5:51:16
6.8499 ریال5:50:16
6.8495 ریال5:48:19
6.8496 ریال5:47:14
6.8494 ریال5:45:17
6.8499 ریال5:43:13
6.8493 ریال5:42:17
6.85 ریال5:41:13
6.8513 ریال5:40:16
6.8499 ریال5:39:17
6.85 ریال5:38:13
6.8504 ریال5:36:17
6.8502 ریال5:35:14
6.8503 ریال5:34:13
6.8499 ریال5:33:15
6.8503 ریال5:31:13
6.8506 ریال5:30:19
6.8518 ریال5:29:13
6.8528 ریال5:28:13
6.8587 ریال5:21:15
6.8588 ریال5:18:15
6.8587 ریال5:17:12
6.8586 ریال5:11:12
6.8585 ریال5:10:13
6.8586 ریال5:08:13
6.8585 ریال5:04:12
6.8584 ریال5:02:12
6.8585 ریال4:59:12
6.8586 ریال4:58:12
6.8584 ریال4:52:11
6.8583 ریال4:51:15
6.8584 ریال4:48:15
6.8583 ریال4:47:11
6.8584 ریال4:45:15
6.8582 ریال4:44:12
6.8583 ریال4:43:12
6.8582 ریال4:41:11
6.8583 ریال4:40:13
6.8582 ریال4:39:14
6.8581 ریال4:38:12
6.8582 ریال4:37:12
6.8584 ریال4:36:15
6.8583 ریال4:35:13
6.8584 ریال4:34:11
6.8583 ریال4:33:13
6.8585 ریال4:29:12
6.8586 ریال4:28:12
6.8585 ریال4:26:11
6.8584 ریال4:25:12
6.8585 ریال4:23:11
6.8586 ریال4:22:11
6.8585 ریال4:20:12
6.8587 ریال4:19:11
6.8586 ریال4:16:10
6.8585 ریال4:15:15
6.8586 ریال4:14:10
6.8587 ریال4:13:11
6.8585 ریال4:11:11
6.8583 ریال4:10:13
6.8584 ریال4:05:12
6.8582 ریال4:03:14
6.8583 ریال4:02:11
6.8584 ریال4:01:11
6.8583 ریال3:59:10
6.8582 ریال3:53:11
6.8581 ریال3:44:10
6.858 ریال3:43:10
6.8582 ریال3:42:13
6.8581 ریال3:32:12
6.8587 ریال3:23:10
6.8588 ریال3:22:10
6.8587 ریال2:51:11
6.8588 ریال2:50:12
6.8587 ریال2:42:11
6.8588 ریال2:41:10
6.8587 ریال2:36:11
6.8588 ریال2:35:10
6.8587 ریال2:32:10
6.8586 ریال1:37:09
6.8587 ریال0:32:08
نظرات