شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:670.7
  • بالاترین قیمت روز:671.1
  • پایین ترین قیمت روز:668.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:668.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۱:۱۲
  • نرخ روز گذشته:669.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.6

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
670.7 ریال17:21:12
670.77 ریال17:19:07
670.7 ریال17:18:11
670.6 ریال17:17:07
670.3 ریال17:15:12
670.4 ریال17:14:09
670.3 ریال17:12:11
670.96 ریال17:10:10
670.9 ریال17:09:11
670.96 ریال17:08:08
670.7 ریال17:07:09
670.6 ریال17:06:11
670.53 ریال17:05:10
670.6 ریال17:04:08
670.4 ریال17:03:11
670.5 ریال17:02:09
670.3 ریال17:00:21
670.4 ریال16:53:07
670.36 ریال16:50:10
670.2 ریال16:49:07
670.3 ریال16:48:11
670.2 ریال16:47:08
670.3 ریال16:46:07
670.4 ریال16:45:13
670.3 ریال16:43:08
670.36 ریال16:42:11
670.3 ریال16:41:08
670.36 ریال16:40:09
670.3 ریال16:39:11
670.4 ریال16:37:08
670.7 ریال16:36:11
670.81 ریال16:35:11
670.7 ریال16:34:08
670.6 ریال16:32:08
670.4 ریال16:31:09
670.2 ریال16:30:15
670.6 ریال16:29:07
670.68 ریال16:28:08
670.77 ریال16:27:11
670.6 ریال16:26:08
670.7 ریال16:23:08
670.8 ریال16:17:08
670.9 ریال16:16:08
671 ریال16:14:08
670.9 ریال16:13:08
671 ریال16:12:11
671.1 ریال16:11:08
671 ریال16:06:11
670.6 ریال16:05:09
670.2 ریال16:04:08
670.3 ریال16:02:09
670.2 ریال16:00:17
669.8 ریال15:59:08
669.73 ریال15:58:07
669.7 ریال15:57:11
669.5 ریال15:56:08
669.4 ریال15:55:10
669.5 ریال15:54:12
669.9 ریال15:53:08
670.01 ریال15:52:08
670 ریال15:51:11
670.01 ریال15:49:09
669.9 ریال15:48:10
670.01 ریال15:46:08
670.13 ریال15:45:12
670.4 ریال15:44:07
670.2 ریال15:43:08
670.3 ریال15:42:10
670.42 ریال15:41:08
670 ریال15:39:10
669.9 ریال15:38:08
669.6 ریال15:37:07
669.56 ریال15:36:10
669.6 ریال15:35:09
669.75 ریال15:34:07
669.2 ریال15:33:10
669.26 ریال15:31:09
669.3 ریال15:29:08
669.2 ریال15:28:08
669.26 ریال15:27:11
669.3 ریال15:26:08
669.77 ریال15:25:08
669.8 ریال15:24:10
669.65 ریال15:23:07
669.3 ریال15:21:11
669.78 ریال15:20:10
669.3 ریال15:19:07
669.34 ریال15:18:11
669.3 ریال15:17:08
669.2 ریال15:16:08
669.3 ریال15:15:11
669.2 ریال15:14:07
669.35 ریال15:07:08
669.4 ریال15:06:10
669.35 ریال15:04:08
669.4 ریال15:03:10
669.35 ریال14:57:11
669.28 ریال14:55:09
669.2 ریال14:52:08
669.57 ریال14:50:10
669.6 ریال14:49:07
669.7 ریال14:48:11
669.5 ریال14:47:08
669.52 ریال14:46:08
669.8 ریال14:43:07
670 ریال14:36:11
670.27 ریال14:34:08
669.8 ریال14:33:10
669.1 ریال14:21:12
669.15 ریال14:20:11
669.1 ریال14:17:08
669.15 ریال14:16:07
669.1 ریال13:21:10
669.15 ریال13:20:10
669.1 ریال12:48:11
669.15 ریال12:47:08
668.1 ریال10:57:12
669.1 ریال1:40:10
669.4 ریال1:39:10
669.1 ریال0:27:08
668.8 ریال0:16:08
نظرات