شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.25%