شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.93%