دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%