شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.02%