شاخص یاب

دلار / فرانک سویس

  • نرخ فعلی:0.9666
  • بالاترین قیمت روز:0.9674
  • پایین ترین قیمت روز:0.9657
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.967
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.9669
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9666 ریال13:14:10
0.9665 ریال13:13:10
0.9663 ریال13:12:13
0.9662 ریال13:11:10
0.9663 ریال13:10:11
0.9664 ریال13:09:11
0.9665 ریال13:04:10
0.9664 ریال13:03:13
0.9663 ریال13:02:10
0.9664 ریال12:58:10
0.9665 ریال12:55:11
0.9666 ریال12:54:12
0.9667 ریال12:52:10
0.9666 ریال12:49:10
0.9665 ریال12:48:12
0.9666 ریال12:47:10
0.9667 ریال12:46:10
0.9669 ریال12:44:09
0.9668 ریال12:43:09
0.9669 ریال12:42:12
0.967 ریال12:41:10
0.9671 ریال12:37:10
0.967 ریال12:36:12
0.9669 ریال12:34:10
0.9665 ریال12:32:10
0.9664 ریال12:31:10
0.9665 ریال12:30:15
0.9667 ریال12:27:13
0.9668 ریال12:26:10
0.9669 ریال12:23:10
0.9671 ریال12:22:10
0.9672 ریال12:21:12
0.9673 ریال12:20:12
0.9672 ریال12:14:10
0.9673 ریال12:13:09
0.9671 ریال12:12:13
0.9672 ریال12:11:10
0.9673 ریال12:10:12
0.9672 ریال12:09:12
0.9671 ریال12:08:09
0.9668 ریال12:07:09
0.9665 ریال12:05:10
0.9664 ریال12:03:14
0.9663 ریال12:02:11
0.9661 ریال11:58:11
0.966 ریال11:55:12
0.9659 ریال11:54:13
0.9658 ریال11:53:11
0.9657 ریال11:49:10
0.9658 ریال11:46:11
0.9659 ریال11:45:14
0.9661 ریال11:44:11
0.9664 ریال11:43:12
0.9665 ریال11:41:11
0.9664 ریال11:40:14
0.9663 ریال11:38:11
0.9664 ریال11:37:11
0.9666 ریال11:33:14
0.9667 ریال11:32:12
0.9666 ریال11:30:17
0.9665 ریال11:29:10
0.9664 ریال11:26:12
0.9673 ریال1:12:10
0.9674 ریال1:05:09
0.9673 ریال0:43:09
0.9674 ریال0:41:07
0.9673 ریال0:33:10
0.9672 ریال0:30:11
0.9671 ریال0:21:09
0.9672 ریال0:19:07
0.9671 ریال0:15:10
0.967 ریال0:13:07
0.9669 ریال0:11:07
0.967 ریال0:08:07
0.9669 ریال0:06:10
0.967 ریال0:05:08
نظرات