دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9996
  • بالاترین قیمت روز:0.9997
  • پایین ترین قیمت روز:0.9967
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9969
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.9977
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9996 ریال7:49:25
0.9996 ریال7:48:17
0.9995 ریال7:47:18
0.9995 ریال7:46:25
0.9996 ریال7:43:25
0.9995 ریال7:41:22
0.9995 ریال7:40:25
0.9996 ریال7:38:18
0.9995 ریال7:36:21
0.9994 ریال7:35:20
0.9996 ریال7:34:25
0.9995 ریال7:33:24
0.9997 ریال7:31:29
0.9996 ریال7:30:21
0.9996 ریال7:29:20
0.9997 ریال7:28:26
0.9994 ریال7:26:20
0.9994 ریال7:25:27
0.9992 ریال7:24:18
0.9993 ریال7:23:18
0.9991 ریال7:22:23
0.9992 ریال7:21:22
0.999 ریال7:17:18
0.999 ریال7:16:27
0.9989 ریال7:15:20
0.9991 ریال7:11:20
0.9991 ریال7:10:26
0.999 ریال7:07:24
0.999 ریال7:06:19
0.9988 ریال7:05:21
0.9989 ریال7:03:20
0.9988 ریال7:02:20
0.9988 ریال7:01:33
0.9987 ریال6:57:18
0.9987 ریال6:56:20
0.9985 ریال6:54:18
0.9986 ریال6:51:20
0.9986 ریال6:50:20
0.9987 ریال6:48:18
0.9987 ریال6:47:18
0.9986 ریال6:46:25
0.9988 ریال6:43:24
0.9988 ریال6:42:19
0.9989 ریال6:41:22
0.9989 ریال6:40:25
0.9987 ریال6:38:18
0.9987 ریال6:37:25
0.9988 ریال6:34:24
0.9986 ریال6:33:22
0.9986 ریال6:32:20
0.9985 ریال6:29:19
0.9987 ریال6:28:26
0.9987 ریال6:27:17
0.9985 ریال6:19:25
0.9986 ریال6:17:19
0.9987 ریال6:16:24
0.9987 ریال6:15:20
0.9986 ریال6:14:19
0.9986 ریال6:13:25
0.9987 ریال6:11:20
0.9986 ریال6:10:24
0.9988 ریال6:08:18
0.9986 ریال6:07:24
0.9986 ریال6:06:19
0.9988 ریال6:02:21
0.9988 ریال6:01:34
0.9989 ریال6:00:25
0.9989 ریال5:59:18
0.999 ریال5:58:24
0.999 ریال5:57:21
0.9991 ریال5:56:24
0.9991 ریال5:56:14
0.999 ریال5:50:23
0.999 ریال5:49:27
0.9991 ریال5:48:22
0.9992 ریال5:47:20
0.9993 ریال5:43:27
0.9994 ریال5:42:20
0.9994 ریال5:41:25
0.9993 ریال5:40:27
0.9995 ریال5:39:19
0.9994 ریال5:38:22
0.9994 ریال5:37:29
0.9992 ریال5:35:22
0.9992 ریال5:34:28
0.9993 ریال5:33:24
0.9993 ریال5:32:24
0.9994 ریال5:31:32
0.9997 ریال5:30:24
0.9995 ریال5:29:21
0.9995 ریال5:28:25
0.9996 ریال5:27:20
0.9996 ریال5:26:22
0.9992 ریال5:24:21
0.9992 ریال5:23:20
0.9994 ریال5:22:27
0.9994 ریال5:21:23
0.9995 ریال5:20:21
0.9993 ریال5:19:26
0.9994 ریال5:16:28
0.9994 ریال5:15:21
0.9993 ریال5:14:19
0.9989 ریال5:12:20
0.9989 ریال5:11:22
0.9988 ریال5:07:23
0.9988 ریال5:06:19
0.9989 ریال5:04:25
0.9989 ریال5:03:20
0.999 ریال5:02:20
0.999 ریال5:01:34
0.9989 ریال5:00:23
0.9989 ریال4:59:19
0.9987 ریال4:58:23
0.9987 ریال4:57:20
0.9989 ریال4:55:26
0.9988 ریال4:54:18
0.9986 ریال4:52:23
0.9986 ریال4:51:20
0.9985 ریال4:50:20
0.9983 ریال4:48:18
0.9985 ریال4:47:18
0.9984 ریال4:46:26
0.9982 ریال4:45:20
0.9982 ریال4:44:18
0.9983 ریال4:43:23
0.9981 ریال4:42:18
0.9982 ریال4:41:24
0.998 ریال4:40:24
0.9979 ریال4:35:19
0.9979 ریال4:34:24
0.998 ریال4:33:21
0.998 ریال4:32:18
0.9979 ریال4:31:29
0.9978 ریال4:20:18
0.9978 ریال4:19:22
0.9979 ریال4:16:24
0.9979 ریال4:15:18
0.998 ریال4:04:24
0.998 ریال4:03:20
0.9981 ریال3:59:17
0.998 ریال3:52:24
0.998 ریال3:51:19
0.9978 ریال3:34:23
0.9978 ریال3:33:20
0.9977 ریال3:31:27
0.9977 ریال3:30:19
0.9978 ریال3:28:22
0.9978 ریال3:27:17
0.998 ریال3:18:16
0.998 ریال3:17:17
0.9978 ریال3:09:17
0.9978 ریال3:08:18
0.9977 ریال3:05:21
0.9977 ریال3:04:24
0.9976 ریال2:58:21
0.9976 ریال2:57:18
0.9977 ریال2:55:25
0.9976 ریال2:49:25
0.9976 ریال2:48:17
0.9975 ریال2:46:23
0.9976 ریال2:42:16
0.9976 ریال2:41:20
0.9975 ریال2:39:17
0.9975 ریال2:38:18
0.9974 ریال2:37:25
0.9976 ریال2:36:20
0.9975 ریال2:35:19
0.9975 ریال2:34:23
0.9974 ریال2:33:22
0.9973 ریال2:23:16
0.9973 ریال2:22:20
0.9972 ریال2:12:18
0.9972 ریال2:11:19
0.997 ریال2:09:17
0.9972 ریال2:08:19
0.9973 ریال1:49:25
0.9973 ریال1:48:17
0.9972 ریال1:46:25
0.9973 ریال1:43:24
0.9973 ریال1:42:19
0.9975 ریال1:40:25
0.9974 ریال1:38:16
0.9976 ریال1:37:24
0.9967 ریال1:36:20
0.9969 ریال1:35:19
0.997 ریال1:34:24
0.9967 ریال1:33:24
0.9969 ریال1:32:21
نظرات