شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9645
  • بالاترین قیمت روز:0.9656
  • پایین ترین قیمت روز:0.9625
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9651
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.9649
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9645 ریال8:25:12
0.9646 ریال8:19:11
0.9645 ریال8:16:11
0.9646 ریال8:14:12
0.9644 ریال8:13:11
0.9645 ریال8:12:14
0.9644 ریال8:01:11
0.9645 ریال7:59:12
0.9644 ریال7:57:14
0.9645 ریال7:55:12
0.9643 ریال7:51:14
0.9644 ریال7:47:10
0.9645 ریال7:44:11
0.9644 ریال7:34:11
0.9645 ریال7:33:15
0.9644 ریال7:32:12
0.9643 ریال7:26:12
0.9642 ریال6:48:14
0.9644 ریال6:47:10
0.9643 ریال6:42:14
0.9645 ریال6:37:10
0.9644 ریال6:35:12
0.9646 ریال6:34:11
0.9645 ریال6:20:12
0.9646 ریال6:14:10
0.9647 ریال6:12:13
0.9646 ریال6:04:11
0.9647 ریال6:03:14
0.9646 ریال6:02:12
0.9647 ریال6:01:11
0.9646 ریال6:00:18
0.9647 ریال5:58:10
0.9646 ریال5:57:13
0.9647 ریال5:46:10
0.9648 ریال5:43:13
0.9647 ریال5:37:10
0.9646 ریال5:36:13
0.9647 ریال5:31:11
0.9648 ریال5:30:17
0.9649 ریال5:29:10
0.965 ریال5:21:13
0.9651 ریال5:13:11
0.965 ریال5:12:14
0.9652 ریال5:11:10
0.9651 ریال5:09:13
0.9652 ریال5:04:09
0.9653 ریال5:01:10
0.9654 ریال5:00:17
0.9653 ریال4:57:12
0.9654 ریال4:56:09
0.9653 ریال4:55:10
0.9654 ریال4:54:12
0.9653 ریال4:50:11
0.9654 ریال4:49:09
0.9653 ریال4:48:13
0.9652 ریال4:47:09
0.9651 ریال4:39:12
0.9652 ریال4:38:10
0.9653 ریال4:37:09
0.9652 ریال4:36:12
0.9653 ریال4:35:10
0.9654 ریال4:34:09
0.9653 ریال4:33:13
0.9655 ریال4:32:10
0.9656 ریال4:30:15
0.9655 ریال4:27:12
0.9653 ریال4:26:10
0.9654 ریال4:25:11
0.9652 ریال4:22:10
0.9651 ریال4:21:12
0.9653 ریال4:19:09
0.9652 ریال4:18:12
0.9653 ریال4:17:10
0.9652 ریال4:16:10
0.9651 ریال4:04:11
0.9652 ریال4:00:15
0.965 ریال3:47:09
0.9651 ریال3:41:09
0.9652 ریال3:39:11
0.9651 ریال3:38:09
0.9652 ریال3:36:12
0.9651 ریال3:33:12
0.9653 ریال3:32:11
0.9652 ریال3:30:14
0.9651 ریال3:29:09
0.9653 ریال3:28:09
0.9651 ریال3:27:12
0.9653 ریال3:20:11
0.9651 ریال3:17:11
0.9652 ریال3:11:08
0.9651 ریال3:08:09
0.965 ریال2:52:09
0.9649 ریال2:51:11
0.965 ریال2:18:11
0.9651 ریال1:52:08
0.9649 ریال1:49:08
0.9648 ریال1:47:08
0.9649 ریال1:46:08
0.9648 ریال1:45:12
0.9651 ریال1:44:08
0.9649 ریال1:38:08
0.965 ریال1:32:09
0.9649 ریال1:18:11
0.9651 ریال1:13:08
0.9652 ریال1:10:09
0.9649 ریال1:09:11
0.9651 ریال1:03:11
0.965 ریال0:55:08
0.9649 ریال0:53:08
0.965 ریال0:51:10
0.9649 ریال0:42:11
0.9648 ریال0:41:07
0.9647 ریال0:39:10
0.965 ریال0:38:08
0.9649 ریال0:37:08
0.9646 ریال0:36:09
0.9647 ریال0:35:09
0.9648 ریال0:34:07
0.9625 ریال0:33:10
0.9648 ریال0:31:08
0.9649 ریال0:27:10
0.965 ریال0:24:10
0.9651 ریال0:23:08
0.9649 ریال0:22:08
0.965 ریال0:20:10
0.9649 ریال0:11:07
0.9651 ریال0:03:11
نظرات