شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9958
  • بالاترین قیمت روز:0.9959
  • پایین ترین قیمت روز:0.994
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9948
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۹:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.9949
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9958 ریال9:19:43
0.9958 ریال9:18:45
0.9958 ریال9:18:05
0.9959 ریال9:15:09
0.9958 ریال9:12:54
0.9958 ریال9:11:59
0.9959 ریال9:09:53
0.9958 ریال9:09:10
0.9958 ریال9:07:55
0.9957 ریال9:06:59
0.9958 ریال9:06:19
0.9959 ریال9:04:06
0.9958 ریال9:01:10
0.9958 ریال8:59:57
0.9958 ریال8:58:57
0.9957 ریال8:51:54
0.9956 ریال8:51:09
0.9957 ریال8:49:50
0.9958 ریال8:48:44
0.9958 ریال8:47:53
0.9956 ریال8:46:47
0.9955 ریال8:43:46
0.9955 ریال8:42:50
0.9956 ریال8:39:45
0.9956 ریال8:39:02
0.9956 ریال8:38:00
0.9955 ریال8:35:11
0.9955 ریال8:34:13
0.9955 ریال8:33:24
0.9953 ریال8:29:58
0.9955 ریال8:28:50
0.9955 ریال8:27:46
0.9955 ریال8:26:58
0.9957 ریال8:25:46
0.9956 ریال8:24:46
0.9956 ریال8:22:57
0.9955 ریال8:21:53
0.9955 ریال8:20:59
0.9954 ریال8:15:48
0.9954 ریال8:13:42
0.9955 ریال8:12:45
0.9955 ریال8:11:54
0.9953 ریال8:02:05
0.9953 ریال8:00:57
0.9952 ریال7:58:48
0.9952 ریال7:57:51
0.9953 ریال7:52:46
0.9953 ریال7:51:47
0.9953 ریال7:50:57
0.9952 ریال7:48:38
0.9952 ریال7:47:50
0.9951 ریال7:43:44
0.9951 ریال7:41:54
0.9952 ریال7:37:48
0.9952 ریال7:36:54
0.9952 ریال7:36:09
0.9953 ریال7:10:44
0.9953 ریال7:09:46
0.9951 ریال7:08:57
0.9952 ریال7:07:46
0.9952 ریال7:06:51
0.9951 ریال7:06:08
0.9951 ریال7:05:00
0.995 ریال7:03:58
0.995 ریال7:03:27
0.995 ریال7:02:00
0.9951 ریال6:58:39
0.9951 ریال6:57:41
0.9951 ریال6:56:51
0.9952 ریال6:55:39
0.9952 ریال6:54:38
0.9952 ریال6:53:50
0.9951 ریال6:46:42
0.9951 ریال6:45:41
0.9951 ریال6:44:52
0.9949 ریال6:41:49
0.995 ریال6:40:39
0.995 ریال6:39:37
0.995 ریال6:38:52
0.9949 ریال6:37:49
0.9949 ریال6:36:50
0.9949 ریال6:36:03
0.9947 ریال6:33:59
0.9947 ریال6:33:16
0.9948 ریال6:31:51
0.9949 ریال6:28:43
0.9948 ریال6:27:35
0.9949 ریال6:26:49
0.9947 ریال6:25:39
0.9947 ریال6:24:37
0.9947 ریال6:23:43
0.995 ریال6:20:48
0.9949 ریال6:19:35
0.9949 ریال6:18:38
0.9949 ریال6:17:49
0.9948 ریال6:16:44
0.9948 ریال6:15:40
0.9948 ریال6:14:50
0.9947 ریال6:10:39
0.9947 ریال6:09:39
0.9947 ریال6:08:52
0.9946 ریال6:07:43
0.9946 ریال6:06:46
0.9944 ریال6:06:06
0.9943 ریال6:03:59
0.9943 ریال6:03:22
0.9944 ریال5:55:36
0.9945 ریال5:54:35
0.9945 ریال5:53:47
0.9946 ریال5:52:39
0.9946 ریال5:51:38
0.9943 ریال5:50:50
0.9944 ریال5:49:37
0.9948 ریال5:48:32
0.9948 ریال5:47:42
0.9949 ریال5:45:36
0.9949 ریال5:44:45
0.9949 ریال5:43:35
0.9951 ریال5:42:38
0.9951 ریال5:41:44
0.995 ریال5:40:32
0.9952 ریال5:36:41
0.9952 ریال5:35:54
0.9952 ریال5:34:45
0.9951 ریال5:33:48
0.9951 ریال5:32:59
0.995 ریال5:31:41
0.995 ریال5:30:43
0.9951 ریال5:25:35
0.9951 ریال5:24:35
0.9951 ریال5:23:43
0.9952 ریال5:22:43
0.9952 ریال5:21:39
0.9952 ریال5:20:49
0.9951 ریال5:17:47
0.9952 ریال5:15:37
0.9952 ریال5:14:45
0.9952 ریال5:13:34
0.9951 ریال5:12:36
0.9951 ریال5:11:43
0.9949 ریال5:10:36
0.995 ریال5:09:39
0.9948 ریال5:07:41
0.9949 ریال5:06:39
0.9949 ریال5:05:56
0.9949 ریال5:04:49
0.9951 ریال5:03:17
0.9951 ریال5:01:58
0.9949 ریال4:54:34
0.9949 ریال4:53:42
0.995 ریال4:51:36
0.9948 ریال4:50:47
0.9949 ریال4:49:35
0.9949 ریال4:48:32
0.9948 ریال4:47:43
0.9947 ریال4:46:36
0.9947 ریال4:45:37
0.9949 ریال4:43:38
0.9948 ریال4:40:37
0.9948 ریال4:39:34
0.9946 ریال4:38:50
0.9945 ریال4:36:50
0.9945 ریال4:36:04
0.9945 ریال4:34:59
0.9943 ریال4:33:58
0.9943 ریال4:33:19
0.9941 ریال4:31:55
0.9942 ریال4:28:47
0.9941 ریال4:22:47
0.9941 ریال4:21:47
0.9941 ریال4:20:53
0.994 ریال4:19:34
0.994 ریال4:18:38
0.994 ریال4:17:51
0.9941 ریال4:16:45
0.9941 ریال4:15:44
0.994 ریال4:04:00
0.994 ریال4:03:30
0.994 ریال4:02:09
0.9942 ریال4:00:59
0.9942 ریال3:59:46
0.9943 ریال3:46:43
0.9943 ریال3:45:42
0.9943 ریال3:44:53
0.9942 ریال3:41:52
0.9943 ریال3:34:53
0.9943 ریال3:33:59
0.9943 ریال3:33:15
0.9942 ریال3:31:53
0.9942 ریال3:30:51
0.9942 ریال3:29:50
0.9941 ریال2:52:41
0.9941 ریال2:51:41
0.9941 ریال2:50:50
0.994 ریال2:48:29
0.9941 ریال2:36:25
0.9941 ریال2:35:37
0.9941 ریال2:34:32
0.9942 ریال2:33:37
0.9951 ریال2:32:49
0.9952 ریال2:31:33
0.9944 ریال2:30:40
0.9945 ریال2:28:32
0.9944 ریال2:26:46
0.9946 ریال2:25:37
0.9945 ریال2:24:33
0.9945 ریال2:23:46
0.9944 ریال2:21:41
0.9944 ریال2:19:34
0.9945 ریال2:13:39
0.9945 ریال2:12:45
0.9945 ریال2:11:52
0.9944 ریال2:07:56
0.9944 ریال2:06:59
0.9944 ریال2:06:14
0.9945 ریال2:05:02
0.9945 ریال2:03:29
0.9944 ریال2:02:05
0.9944 ریال2:00:50
0.9944 ریال1:59:38
0.9945 ریال1:55:31
0.9944 ریال1:52:41
0.9944 ریال1:51:39
0.9944 ریال1:50:47
0.9945 ریال1:49:35
0.9949 ریال1:47:44
0.9952 ریال1:40:33
0.9952 ریال1:39:31
0.9952 ریال1:38:43
0.9951 ریال1:37:40
0.9951 ریال1:36:43
0.9944 ریال1:35:56
0.995 ریال1:34:49
0.9956 ریال1:33:50
0.9942 ریال1:33:04
0.9942 ریال1:31:43
0.9943 ریال1:30:46
0.9944 ریال1:29:46
0.9945 ریال1:28:34
0.9946 ریال1:22:39
0.9946 ریال1:21:41
0.9946 ریال1:20:48
0.9944 ریال1:18:37
0.9946 ریال1:15:39
0.9946 ریال1:14:47
0.9946 ریال1:13:36
0.9947 ریال1:12:41
0.9947 ریال1:11:59
0.9945 ریال1:07:12
0.9945 ریال1:06:34
0.9945 ریال1:05:25
0.9946 ریال1:04:25
0.9946 ریال1:03:54
0.9944 ریال0:53:13
0.9944 ریال0:52:15
0.9944 ریال0:51:31
0.9945 ریال0:50:14
0.9945 ریال0:49:00
0.9946 ریال0:44:04
0.9946 ریال0:43:15
0.9947 ریال0:41:14
0.9947 ریال0:40:14
0.9947 ریال0:39:41
0.9948 ریال0:38:48
0.9948 ریال0:37:55
0.9948 ریال0:37:15
0.9949 ریال0:35:57
0.9949 ریال0:34:44
0.9949 ریال0:34:04
0.995 ریال0:32:43
0.995 ریال0:31:43
0.995 ریال0:30:47
0.9948 ریال0:29:17
0.9948 ریال0:27:29
0.9949 ریال0:26:16
0.9949 ریال0:25:12
0.9948 ریال0:21:35
0.9947 ریال0:20:18
0.9947 ریال0:19:18
0.9949 ریال0:17:32
0.9949 ریال0:15:39
0.9948 ریال0:14:15
0.9948 ریال0:13:26
0.9948 ریال0:12:29
0.9946 ریال0:11:10
0.9947 ریال0:09:29
0.9946 ریال0:08:39
0.9947 ریال0:07:50
0.9946 ریال0:07:31
0.9948 ریال0:06:19
نظرات