شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9957
  • بالاترین قیمت روز:0.9958
  • پایین ترین قیمت روز:0.9939
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9945
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.9944
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9957 ریال6:14:04
0.9957 ریال6:13:19
0.9957 ریال6:12:06
0.9957 ریال6:11:13
0.9957 ریال6:10:28
0.9956 ریال6:06:29
0.9956 ریال6:05:40
0.9957 ریال6:03:40
0.9957 ریال6:02:29
0.9957 ریال6:01:31
0.9957 ریال5:59:57
0.9956 ریال5:58:55
0.9956 ریال5:58:04
0.9958 ریال5:54:58
0.9957 ریال5:52:09
0.9957 ریال5:50:57
0.9958 ریال5:49:54
0.9958 ریال5:49:03
0.9955 ریال5:47:53
0.9955 ریال5:47:01
0.9955 ریال5:46:15
0.9956 ریال5:41:56
0.9955 ریال5:39:03
0.9955 ریال5:38:07
0.9955 ریال5:37:26
0.9955 ریال5:36:17
0.9953 ریال5:35:23
0.9953 ریال5:34:41
0.9952 ریال5:33:26
0.9952 ریال5:32:24
0.9954 ریال5:31:35
0.9954 ریال5:30:02
0.9953 ریال5:29:01
0.9953 ریال5:28:15
0.995 ریال5:25:10
0.995 ریال5:23:57
0.995 ریال5:22:56
0.995 ریال5:22:04
0.9951 ریال5:20:48
0.9951 ریال5:19:44
0.9949 ریال5:18:53
0.9949 ریال5:17:44
0.9949 ریال5:16:28
0.9948 ریال5:13:55
0.9948 ریال5:12:55
0.9948 ریال5:12:11
0.9946 ریال5:10:23
0.9946 ریال5:09:37
0.9946 ریال5:08:26
0.9948 ریال5:07:28
0.9948 ریال5:06:42
0.9948 ریال5:05:37
0.9948 ریال5:04:42
0.9946 ریال5:04:01
0.9946 ریال5:02:46
0.9946 ریال5:01:40
0.9943 ریال5:00:40
0.9943 ریال4:59:21
0.9942 ریال4:57:29
0.9942 ریال4:56:13
0.9942 ریال4:55:15
0.9943 ریال4:54:31
0.9943 ریال4:53:24
0.9944 ریال4:39:33
0.9944 ریال4:37:28
0.9943 ریال4:34:56
0.9943 ریال4:33:55
0.9942 ریال4:31:52
0.9942 ریال4:30:52
0.9941 ریال4:28:40
0.9941 ریال4:27:42
0.9939 ریال4:07:44
0.9939 ریال4:06:48
0.9939 ریال4:05:58
0.994 ریال4:04:51
0.994 ریال4:03:51
0.994 ریال4:03:06
0.9941 ریال4:01:56
0.9941 ریال4:00:53
0.9941 ریال3:59:52
0.9942 ریال3:29:11
0.9942 ریال3:28:18
0.9942 ریال3:27:20
0.9941 ریال3:25:14
0.9941 ریال3:24:34
0.9942 ریال3:21:43
0.9942 ریال3:20:28
0.9942 ریال3:19:25
0.9941 ریال3:10:32
0.9941 ریال3:09:40
0.9941 ریال3:08:29
0.9941 ریال3:07:29
0.9942 ریال3:06:45
0.9942 ریال3:05:42
0.9942 ریال3:04:44
0.9942 ریال3:04:04
0.9943 ریال2:54:26
0.9943 ریال2:53:20
0.9943 ریال2:52:19
0.9942 ریال2:50:09
0.9942 ریال2:49:02
0.9941 ریال2:40:55
0.9941 ریال2:39:57
0.9941 ریال2:39:12
0.994 ریال2:38:04
0.994 ریال2:37:04
0.994 ریال2:36:10
0.9942 ریال2:30:30
0.9942 ریال2:29:12
0.9942 ریال2:28:13
0.9939 ریال2:26:15
0.9939 ریال2:25:13
0.9939 ریال2:24:20
0.9941 ریال2:08:49
0.9941 ریال2:07:50
0.9941 ریال2:07:11
0.9943 ریال2:06:06
0.9944 ریال2:05:17
0.9944 ریال2:04:46
0.9942 ریال2:03:16
0.9942 ریال2:01:54
0.9942 ریال2:00:54
0.9942 ریال1:59:25
0.9943 ریال1:57:30
0.9943 ریال1:56:22
0.9943 ریال1:55:21
0.9945 ریال1:54:32
0.9942 ریال1:53:20
0.9942 ریال1:52:19
0.9942 ریال1:51:29
0.9943 ریال1:42:24
0.9943 ریال1:41:11
0.9943 ریال1:40:21
0.9944 ریال1:26:28
0.9944 ریال1:25:31
0.9944 ریال1:24:44
0.9943 ریال1:22:35
0.9943 ریال1:21:41
0.9944 ریال1:18:35
0.9944 ریال1:17:25
0.9943 ریال1:16:28
0.9943 ریال1:15:40
0.9943 ریال1:14:31
0.9943 ریال1:13:33
0.9944 ریال1:11:47
0.9944 ریال1:10:55
0.9944 ریال1:10:08
0.9944 ریال1:09:42
0.9945 ریال1:09:28
0.9945 ریال1:07:17
0.9946 ریال1:01:34
0.9945 ریال0:59:19
0.9945 ریال0:58:19
0.9945 ریال0:57:30
0.9946 ریال0:54:35
0.9946 ریال0:53:25
0.9944 ریال0:52:26
0.9944 ریال0:51:40
0.9945 ریال0:47:22
0.9945 ریال0:46:23
0.9945 ریال0:45:34
0.9944 ریال0:44:24
0.9943 ریال0:42:34
0.9943 ریال0:41:23
0.9943 ریال0:40:17
0.9944 ریال0:38:31
0.9944 ریال0:37:37
0.9942 ریال0:36:54
0.9942 ریال0:35:47
0.9943 ریال0:32:41
0.9943 ریال0:31:35
0.9943 ریال0:30:38
0.9943 ریال0:29:26
0.9944 ریال0:28:20
0.9942 ریال0:25:18
0.9942 ریال0:24:30
0.9942 ریال0:23:20
0.9943 ریال0:22:24
0.9943 ریال0:21:35
0.9943 ریال0:20:26
0.9944 ریال0:11:33
0.9944 ریال0:10:34
0.9944 ریال0:09:45
0.9945 ریال0:06:13
0.9945 ریال0:05:09
0.9945 ریال0:04:48
0.9945 ریال0:02:58
نظرات