preload

دلار آمریکا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9905
  • بالاترین قیمت روز:0.992
  • پایین ترین قیمت روز:0.9896
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9919
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.9918
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9905 ریال9:03:14
0.9904 ریال8:51:03
0.9905 ریال8:42:11
0.9906 ریال8:39:19
0.9905 ریال8:34:05
0.9904 ریال8:27:48
0.9905 ریال8:12:34
0.9904 ریال7:51:45
0.9902 ریال7:27:16
0.9901 ریال7:21:44
0.9899 ریال7:15:14
0.9896 ریال7:09:38
0.9899 ریال7:06:25
0.99 ریال7:03:25
0.9903 ریال7:00:19
0.9905 ریال6:54:09
0.9907 ریال6:48:12
0.9906 ریال6:45:15
0.9905 ریال6:42:55
0.9908 ریال6:33:19
0.991 ریال6:24:10
0.9911 ریال6:15:15
0.991 ریال6:06:18
0.9911 ریال5:54:13
0.991 ریال5:51:11
0.9912 ریال5:39:03
0.9913 ریال5:30:12
0.9912 ریال5:15:11
0.9909 ریال5:12:21
0.9908 ریال5:09:36
0.991 ریال4:55:06
0.9911 ریال4:51:39
0.9913 ریال4:48:13
0.9912 ریال4:44:50
0.991 ریال4:43:26
0.9912 ریال4:40:39
0.991 ریال4:35:55
0.9909 ریال4:29:47
0.9912 ریال4:22:31
0.9911 ریال4:18:51
0.9912 ریال4:15:27
0.9911 ریال4:09:29
0.9913 ریال4:06:06
0.9911 ریال4:03:13
0.9914 ریال4:00:37
0.9912 ریال3:54:20
0.9911 ریال3:50:46
0.9913 ریال3:48:05
0.9914 ریال3:35:54
0.9917 ریال3:27:08
0.9916 ریال3:17:53
0.9915 ریال3:02:55
0.9916 ریال3:00:13
0.9917 ریال2:50:57
0.9918 ریال2:47:56
0.992 ریال2:44:42
0.9919 ریال2:38:37
0.992 ریال2:35:46
0.9917 ریال2:29:36
0.9916 ریال2:26:37
0.9917 ریال2:23:47
0.9916 ریال2:17:49
0.9918 ریال2:15:01
0.9919 ریال2:11:48
0.9918 ریال2:03:03
0.9917 ریال1:44:35
0.9916 ریال1:38:38
0.9919 ریال1:33:19
0.9916 ریال1:27:07
0.9914 ریال1:23:37
0.9915 ریال1:18:06
0.9914 ریال1:11:40
0.9913 ریال1:08:37
0.9915 ریال0:47:35
0.9914 ریال0:45:11
0.9913 ریال0:41:42
0.9912 ریال0:35:57
0.9913 ریال0:32:51
0.9916 ریال0:29:39
0.9919 ریال0:20:59
0.9918 ریال0:17:45
0.9919 ریال0:08:39
نظرات