شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9879
  • بالاترین قیمت روز:0.9885
  • پایین ترین قیمت روز:0.9873
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9877
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.9878
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9879 ریال4:46:09
0.9881 ریال4:44:09
0.988 ریال4:43:09
0.9878 ریال4:42:12
0.988 ریال4:41:10
0.9879 ریال4:40:12
0.9877 ریال4:37:10
0.9876 ریال4:36:12
0.9877 ریال4:34:10
0.9874 ریال4:33:13
0.9876 ریال4:30:18
0.9877 ریال4:28:10
0.9878 ریال4:26:10
0.9879 ریال4:25:10
0.9878 ریال4:24:12
0.9879 ریال4:22:09
0.9877 ریال4:19:09
0.9878 ریال4:18:13
0.9876 ریال4:14:09
0.9877 ریال4:13:09
0.9879 ریال3:02:10
0.988 ریال3:01:10
0.9879 ریال2:56:09
0.9881 ریال2:55:11
0.9879 ریال2:53:10
0.9881 ریال2:52:09
0.988 ریال2:50:12
0.9882 ریال2:49:10
0.9881 ریال2:41:10
0.9885 ریال2:32:10
0.9882 ریال2:31:10
0.9883 ریال2:30:17
0.9882 ریال2:28:09
0.9884 ریال2:24:12
0.9882 ریال2:22:11
0.9883 ریال2:21:13
0.9884 ریال2:20:11
0.9882 ریال2:19:09
0.9883 ریال2:18:12
0.9882 ریال2:12:12
0.9881 ریال2:09:13
0.9882 ریال2:08:10
0.988 ریال2:07:10
0.9883 ریال2:06:14
0.9882 ریال2:05:11
0.9881 ریال2:04:09
0.9883 ریال2:03:15
0.9881 ریال2:02:10
0.9883 ریال1:59:09
0.9881 ریال1:58:09
0.9882 ریال1:54:13
0.9881 ریال1:53:09
0.988 ریال1:52:09
0.9882 ریال1:51:13
0.988 ریال1:50:12
0.9882 ریال1:49:10
0.9879 ریال1:48:13
0.988 ریال1:47:10
0.9881 ریال1:46:09
0.9879 ریال1:44:09
0.988 ریال1:43:11
0.9879 ریال1:42:13
0.9881 ریال1:41:09
0.9878 ریال1:39:13
0.988 ریال1:37:08
0.9879 ریال1:35:12
0.988 ریال1:32:10
0.9882 ریال1:31:10
0.9877 ریال1:30:17
0.9878 ریال1:29:09
0.9876 ریال1:28:09
0.9878 ریال1:27:12
0.9877 ریال1:25:11
0.9879 ریال1:24:13
0.9877 ریال1:23:10
0.9878 ریال1:22:10
0.9877 ریال1:20:12
0.9879 ریال1:19:10
0.9877 ریال1:18:13
0.9879 ریال1:17:09
0.9877 ریال1:16:10
0.9879 ریال1:15:14
0.9877 ریال1:14:09
0.9876 ریال1:12:13
0.9875 ریال1:11:09
0.9876 ریال1:10:11
0.9877 ریال1:09:13
0.9876 ریال1:08:08
0.9879 ریال1:07:09
0.9878 ریال1:06:14
0.9877 ریال1:02:10
0.9878 ریال1:01:11
0.9875 ریال0:59:09
0.9874 ریال0:58:09
0.9876 ریال0:57:13
0.9875 ریال0:56:09
0.9874 ریال0:55:10
0.9873 ریال0:54:12
0.9875 ریال0:53:09
0.9877 ریال0:52:09
0.9876 ریال0:51:12
0.9878 ریال0:50:11
0.9877 ریال0:49:09
0.9876 ریال0:48:12
0.9878 ریال0:47:09
0.9876 ریال0:43:12
0.9877 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات