شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2953
  • بالاترین قیمت روز:1.2962
  • پایین ترین قیمت روز:1.2944
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2952
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.2953
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2953 ریال8:58:11
1.2952 ریال8:52:11
1.2953 ریال8:51:14
1.2952 ریال8:28:11
1.2953 ریال8:24:13
1.2952 ریال8:21:14
1.2951 ریال8:20:14
1.2952 ریال8:17:11
1.295 ریال8:04:11
1.2948 ریال8:03:15
1.2946 ریال7:55:12
1.2947 ریال7:54:14
1.2946 ریال7:47:10
1.2947 ریال7:41:11
1.2946 ریال7:38:11
1.2947 ریال7:37:10
1.2946 ریال7:35:12
1.2947 ریال7:33:15
1.2946 ریال7:30:17
1.2945 ریال7:10:12
1.2946 ریال7:09:13
1.2945 ریال7:06:13
1.2946 ریال7:04:11
1.2947 ریال7:00:21
1.2946 ریال6:59:10
1.2947 ریال6:57:14
1.2946 ریال6:49:11
1.2947 ریال6:47:10
1.2946 ریال6:34:11
1.2947 ریال6:33:13
1.2946 ریال6:32:11
1.2945 ریال6:28:11
1.2947 ریال6:25:11
1.2946 ریال6:21:13
1.2945 ریال6:20:12
1.2947 ریال6:19:10
1.2945 ریال6:17:35
1.2946 ریال6:10:12
1.2947 ریال6:07:02
1.2946 ریال6:06:01
1.2945 ریال6:04:11
1.2946 ریال6:01:11
1.2945 ریال5:59:11
1.2944 ریال5:58:10
1.2945 ریال5:56:10
1.2946 ریال5:54:15
1.2947 ریال5:50:12
1.2949 ریال5:48:13
1.295 ریال5:46:10
1.2951 ریال5:38:10
1.295 ریال5:37:10
1.2948 ریال5:36:14
1.2947 ریال5:35:12
1.2945 ریال5:34:10
1.2946 ریال5:32:11
1.2947 ریال5:29:10
1.2948 ریال5:27:13
1.2949 ریال5:26:10
1.2948 ریال5:23:10
1.2949 ریال5:21:13
1.2952 ریال5:19:10
1.2951 ریال5:17:10
1.2952 ریال5:14:10
1.2951 ریال5:12:14
1.295 ریال5:10:12
1.2949 ریال5:09:13
1.2948 ریال5:06:13
1.2949 ریال5:02:10
1.295 ریال5:01:10
1.2949 ریال4:58:09
1.2952 ریال4:57:12
1.2951 ریال4:54:12
1.2952 ریال4:53:10
1.2955 ریال4:52:10
1.2956 ریال4:51:13
1.2955 ریال4:50:11
1.2954 ریال4:49:09
1.2953 ریال4:48:13
1.2956 ریال4:47:09
1.2955 ریال4:46:10
1.2956 ریال4:45:14
1.2957 ریال4:43:10
1.2958 ریال4:42:13
1.2957 ریال4:40:11
1.2956 ریال4:39:12
1.2958 ریال4:37:09
1.2956 ریال4:36:12
1.2957 ریال4:34:09
1.2959 ریال4:31:09
1.2962 ریال4:28:09
1.2961 ریال4:27:12
1.296 ریال4:25:11
1.2957 ریال4:22:10
1.296 ریال4:17:10
1.2959 ریال3:54:12
1.2958 ریال3:51:12
1.2959 ریال3:50:10
1.2958 ریال3:49:09
1.2959 ریال3:48:12
1.2958 ریال3:40:11
1.2959 ریال3:38:09
1.2958 ریال3:32:11
1.2955 ریال3:29:09
1.2957 ریال3:28:09
1.2955 ریال3:17:11
1.2957 ریال3:12:12
1.2956 ریال2:59:09
1.2955 ریال2:55:10
1.2954 ریال2:54:11
1.2955 ریال2:53:09
1.2954 ریال2:47:09
1.2955 ریال2:46:09
1.2953 ریال2:45:12
1.2955 ریال2:33:11
1.2954 ریال2:17:08
1.2953 ریال2:10:10
1.2951 ریال2:01:09
1.2952 ریال1:59:08
1.2951 ریال1:53:09
1.2952 ریال1:47:08
1.2951 ریال1:46:08
1.2952 ریال1:40:11
1.2951 ریال1:33:11
1.2952 ریال1:32:09
1.295 ریال1:31:09
1.2952 ریال1:23:10
1.2954 ریال1:20:09
1.2952 ریال1:10:09
1.295 ریال1:09:11
1.2951 ریال1:07:08
1.2952 ریال1:04:08
1.2951 ریال0:59:08
1.2952 ریال0:56:08
1.2949 ریال0:48:10
1.2951 ریال0:47:08
1.2948 ریال0:44:08
1.2951 ریال0:42:11
1.2949 ریال0:41:07
1.295 ریال0:38:08
1.2952 ریال0:37:08
1.295 ریال0:36:09
1.2953 ریال0:34:07
1.295 ریال0:33:10
1.2949 ریال0:32:08
1.2952 ریال0:31:08
1.2951 ریال0:30:15
1.2952 ریال0:29:08
1.2951 ریال0:27:10
1.2952 ریال0:23:08
1.2953 ریال0:22:08
1.2952 ریال0:17:07
1.2953 ریال0:16:08
1.2952 ریال0:14:08
1.2951 ریال0:10:09
1.2952 ریال0:07:07
1.2951 ریال0:06:10
1.2952 ریال0:03:11
نظرات