کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3379
  • بالاترین قیمت روز:1.3392
  • پایین ترین قیمت روز:1.3374
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.338
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1.3377
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3379 ریال5:30:28
1.338 ریال5:29:14
1.3386 ریال5:27:21
1.3387 ریال5:26:14
1.3384 ریال5:24:24
1.3386 ریال5:23:16
1.3381 ریال5:22:14
1.3385 ریال5:21:23
1.3381 ریال5:20:17
1.338 ریال5:19:15
1.3379 ریال5:18:19
1.3383 ریال5:17:15
1.3382 ریال5:16:14
1.3377 ریال5:14:15
1.338 ریال5:13:14
1.3383 ریال5:12:20
1.338 ریال5:11:13
1.3385 ریال5:10:17
1.3381 ریال5:09:19
1.3384 ریال5:08:14
1.3386 ریال5:05:15
1.338 ریال5:04:13
1.3384 ریال5:03:18
1.338 ریال5:02:15
1.3382 ریال5:00:32
1.3377 ریال4:59:13
1.338 ریال4:58:13
1.3378 ریال4:57:18
1.3375 ریال4:56:14
1.3374 ریال4:55:17
1.3379 ریال4:54:19
1.3376 ریال4:52:14
1.3379 ریال4:51:19
1.3378 ریال4:50:18
1.3379 ریال4:49:13
1.3382 ریال4:48:17
1.3381 ریال4:47:13
1.3379 ریال4:46:13
1.338 ریال4:44:14
1.3383 ریال4:43:14
1.3384 ریال4:42:18
1.338 ریال4:41:13
1.3378 ریال4:40:17
1.3379 ریال4:39:18
1.3378 ریال4:38:13
1.3382 ریال4:37:13
1.3381 ریال4:34:14
1.338 ریال4:29:13
1.3379 ریال4:27:17
1.338 ریال4:25:14
1.3376 ریال4:24:17
1.338 ریال4:23:14
1.3379 ریال4:22:14
1.338 ریال4:20:16
1.3376 ریال4:19:14
1.3375 ریال4:17:13
1.338 ریال4:13:13
1.3378 ریال4:12:18
1.338 ریال4:09:18
1.3379 ریال4:07:13
1.338 ریال4:05:14
1.3381 ریال4:04:13
1.3377 ریال4:03:18
1.3376 ریال4:02:14
1.338 ریال4:00:31
1.3376 ریال3:59:14
1.3377 ریال3:58:14
1.3378 ریال3:57:17
1.3376 ریال3:56:14
1.3381 ریال3:55:14
1.338 ریال3:54:17
1.3381 ریال3:53:13
1.3378 ریال3:52:13
1.3382 ریال3:51:17
1.3381 ریال3:50:17
1.3377 ریال3:49:13
1.3379 ریال3:47:14
1.3378 ریال3:44:12
1.3379 ریال3:43:12
1.3382 ریال3:42:18
1.3377 ریال3:41:13
1.3381 ریال3:40:17
1.3377 ریال3:39:20
1.3378 ریال3:38:13
1.338 ریال3:37:13
1.3378 ریال3:36:19
1.338 ریال3:34:12
1.3381 ریال3:33:18
1.3382 ریال3:32:14
1.338 ریال3:30:26
1.3381 ریال3:28:11
1.3379 ریال3:26:14
1.3381 ریال3:24:17
1.3384 ریال3:23:13
1.3385 ریال3:22:13
1.3382 ریال3:20:15
1.3383 ریال3:19:12
1.3379 ریال3:18:18
1.338 ریال3:17:12
1.3383 ریال3:15:19
1.338 ریال3:14:12
1.3384 ریال3:13:12
1.3381 ریال3:12:16
1.3382 ریال3:11:12
1.3378 ریال3:10:15
1.3382 ریال3:07:12
1.3378 ریال3:06:16
1.3379 ریال3:05:13
1.3384 ریال3:04:12
1.3379 ریال3:03:18
1.3382 ریال3:02:14
1.3377 ریال3:01:12
1.3378 ریال3:00:23
1.3384 ریال2:59:12
1.3378 ریال2:58:13
1.3377 ریال2:57:17
1.3379 ریال2:56:12
1.338 ریال2:55:13
1.3379 ریال2:54:16
1.3384 ریال2:53:12
1.3383 ریال2:51:17
1.3385 ریال2:49:12
1.3387 ریال2:48:17
1.3383 ریال2:47:11
1.3384 ریال2:46:11
1.338 ریال2:45:18
1.3386 ریال2:44:12
1.3383 ریال2:42:17
1.3386 ریال2:40:14
1.3382 ریال2:39:15
1.3384 ریال2:38:12
1.3382 ریال2:37:12
1.3384 ریال2:36:18
1.3383 ریال2:35:14
1.338 ریال2:34:11
1.3379 ریال2:33:18
1.3388 ریال2:32:13
1.338 ریال2:31:14
1.3381 ریال2:30:23
1.3382 ریال2:29:12
1.3381 ریال2:28:12
1.3385 ریال2:26:12
1.3381 ریال2:25:13
1.3382 ریال2:24:17
1.338 ریال2:23:12
1.3379 ریال2:22:12
1.338 ریال2:21:16
1.3379 ریال2:18:16
1.3385 ریال2:17:12
1.3381 ریال2:16:12
1.3382 ریال2:15:17
1.3379 ریال2:14:11
1.3378 ریال2:13:12
1.3381 ریال2:12:17
1.3379 ریال2:11:10
1.3381 ریال2:10:14
1.3379 ریال2:08:11
1.3378 ریال2:07:12
1.3384 ریال2:06:17
1.3378 ریال2:05:13
1.338 ریال2:04:12
1.3381 ریال2:03:15
1.3379 ریال2:00:32
1.338 ریال1:59:11
1.3384 ریال1:58:12
1.3379 ریال1:57:16
1.3383 ریال1:56:12
1.3382 ریال1:55:14
1.3383 ریال1:54:17
1.338 ریال1:53:11
1.3381 ریال1:52:12
1.338 ریال1:51:16
1.3378 ریال1:50:14
1.3379 ریال1:49:11
1.3378 ریال1:48:17
1.3379 ریال1:47:12
1.3381 ریال1:46:12
1.3382 ریال1:45:19
1.3381 ریال1:44:12
1.3378 ریال1:40:14
1.3381 ریال1:39:16
1.3379 ریال1:38:11
1.3382 ریال1:37:12
1.338 ریال1:35:13
1.3377 ریال1:34:12
1.3379 ریال1:33:16
1.338 ریال1:32:13
1.3379 ریال1:30:22
1.338 ریال1:29:11
1.3377 ریال1:28:11
1.3378 ریال1:27:16
1.3384 ریال1:25:13
1.3385 ریال1:23:12
1.3383 ریال1:22:11
1.3385 ریال1:20:14
1.3384 ریال1:18:15
1.3383 ریال1:16:10
1.3387 ریال1:15:16
1.3383 ریال1:14:11
1.3387 ریال1:13:11
1.3388 ریال1:12:16
1.3386 ریال1:11:11
1.3387 ریال1:10:14
1.3382 ریال1:09:15
1.3386 ریال1:08:11
1.3381 ریال1:07:10
1.3384 ریال1:06:14
1.3389 ریال1:05:12
1.3385 ریال1:04:10
1.3388 ریال1:03:14
1.3384 ریال1:02:12
1.3386 ریال1:01:23
1.3387 ریال1:00:29
1.3391 ریال0:59:11
1.3386 ریال0:57:14
1.3389 ریال0:56:10
1.3386 ریال0:55:12
1.3389 ریال0:54:14
1.3392 ریال0:53:11
1.3391 ریال0:52:10
1.3392 ریال0:51:15
1.3391 ریال0:50:13
1.339 ریال0:49:11
1.3389 ریال0:48:14
1.3386 ریال0:47:11
1.3387 ریال0:46:10
1.3383 ریال0:45:15
1.3387 ریال0:44:10
1.3382 ریال0:42:13
1.3385 ریال0:41:10
1.3384 ریال0:38:10
1.3381 ریال0:37:11
1.3384 ریال0:36:14
1.3386 ریال0:35:11
1.3385 ریال0:34:10
1.3384 ریال0:33:14
1.3386 ریال0:32:11
1.3388 ریال0:31:12
1.3387 ریال0:29:11
1.3386 ریال0:27:14
1.3387 ریال0:26:10
1.3385 ریال0:25:12
1.3381 ریال0:24:15
1.3385 ریال0:23:10
1.3386 ریال0:22:10
1.3382 ریال0:21:15
1.3386 ریال0:20:13
1.3385 ریال0:19:10
1.3383 ریال0:18:14
1.3386 ریال0:17:10
1.3383 ریال0:15:15
1.3382 ریال0:14:10
1.338 ریال0:13:11
1.3383 ریال0:12:15
1.3382 ریال0:11:10
1.3383 ریال0:10:14
1.3385 ریال0:09:15
1.3384 ریال0:08:10
1.3383 ریال0:06:15
1.3384 ریال0:05:11
1.3382 ریال0:04:11
1.338 ریال0:03:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات