شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3319
  • بالاترین قیمت روز:1.3323
  • پایین ترین قیمت روز:1.3301
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:1.3306
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3319 ریال3:01:31
1.3319 ریال3:00:16
1.3318 ریال2:58:18
1.3319 ریال2:50:24
1.332 ریال2:46:03
1.3321 ریال2:45:03
1.3321 ریال2:44:18
1.3318 ریال2:43:12
1.3321 ریال2:39:59
1.332 ریال2:38:24
1.3321 ریال2:37:20
1.3321 ریال2:36:17
1.332 ریال2:35:36
1.3319 ریال2:34:34
1.3319 ریال2:33:34
1.3319 ریال2:32:44
1.332 ریال2:31:27
1.3319 ریال2:28:10
1.3319 ریال2:27:17
1.332 ریال2:13:10
1.3319 ریال2:06:31
1.332 ریال2:04:47
1.332 ریال2:03:49
1.3319 ریال2:01:52
1.3323 ریال1:59:28
1.3322 ریال1:58:27
1.3322 ریال1:57:28
1.3321 ریال1:55:22
1.332 ریال1:53:30
1.3322 ریال1:52:25
1.3322 ریال1:51:29
1.3318 ریال1:49:23
1.3318 ریال1:48:13
1.3317 ریال1:46:25
1.3318 ریال1:45:23
1.3318 ریال1:44:34
1.332 ریال1:43:22
1.3319 ریال1:42:28
1.3318 ریال1:41:32
1.3317 ریال1:40:23
1.3321 ریال1:39:17
1.3319 ریال1:38:32
1.3322 ریال1:37:29
1.332 ریال1:36:28
1.3323 ریال1:35:44
1.3319 ریال1:34:38
1.3319 ریال1:33:39
1.3319 ریال1:32:50
1.3322 ریال1:31:31
1.3322 ریال1:30:30
1.3321 ریال1:29:32
1.332 ریال1:28:16
1.3322 ریال1:27:24
1.3322 ریال1:26:35
1.3321 ریال1:25:25
1.332 ریال1:24:20
1.3317 ریال1:23:33
1.3318 ریال1:22:28
1.3317 ریال1:21:26
1.3315 ریال1:20:34
1.3314 ریال1:19:22
1.3314 ریال1:18:24
1.3314 ریال1:17:37
1.3313 ریال1:16:24
1.3312 ریال1:15:24
1.3311 ریال1:10:21
1.331 ریال1:07:22
1.331 ریال1:05:41
1.3309 ریال1:04:33
1.3309 ریال1:03:33
1.331 ریال1:02:54
1.3307 ریال1:01:41
1.3305 ریال0:58:24
1.3307 ریال0:49:45
1.3307 ریال0:47:48
1.3306 ریال0:46:43
1.3307 ریال0:40:44
1.3307 ریال0:39:43
1.3306 ریال0:37:58
1.3306 ریال0:37:02
1.3306 ریال0:36:25
1.3305 ریال0:35:08
1.3304 ریال0:34:03
1.3302 ریال0:33:23
1.3301 ریال0:32:01
1.3301 ریال0:31:05
1.3301 ریال0:30:09
1.3304 ریال0:28:53
1.3304 ریال0:27:47
1.3305 ریال0:25:47
1.3305 ریال0:24:47
1.3306 ریال0:23:57
1.3304 ریال0:22:54
1.3303 ریال0:19:50
1.3304 ریال0:18:53
1.3308 ریال0:18:10
1.3307 ریال0:17:03
1.3307 ریال0:15:57
1.3307 ریال0:14:58
1.3308 ریال0:13:38
1.3306 ریال0:12:42
1.3307 ریال0:10:31
1.3306 ریال0:08:46
1.3306 ریال0:07:43
1.3307 ریال0:06:55
1.3306 ریال0:06:31
1.3305 ریال0:05:33
1.3303 ریال0:04:15
1.3304 ریال0:03:55
نظرات