شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.323
  • بالاترین قیمت روز:1.3253
  • پایین ترین قیمت روز:1.322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3253
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۰۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.3252
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.323 ریال4:07:09
1.3229 ریال4:04:09
1.3225 ریال4:03:12
1.3227 ریال4:02:10
1.3225 ریال4:01:10
1.3222 ریال3:58:09
1.3223 ریال3:57:12
1.3222 ریال3:56:09
1.322 ریال3:54:12
1.3221 ریال3:53:08
1.3223 ریال3:52:08
1.3224 ریال3:49:09
1.3223 ریال3:46:09
1.3224 ریال3:45:13
1.3223 ریال3:44:09
1.3224 ریال3:43:09
1.3223 ریال3:42:11
1.3227 ریال3:41:09
1.3228 ریال3:40:10
1.323 ریال3:39:12
1.3232 ریال3:37:09
1.3231 ریال3:35:10
1.323 ریال3:33:12
1.3226 ریال3:32:09
1.3225 ریال3:30:16
1.3226 ریال3:28:08
1.3225 ریال3:27:12
1.3227 ریال3:25:10
1.3226 ریال3:24:12
1.3227 ریال3:18:12
1.3228 ریال3:16:09
1.3227 ریال3:15:13
1.3228 ریال3:13:09
1.3227 ریال3:12:11
1.3229 ریال3:07:09
1.323 ریال3:04:09
1.3229 ریال3:02:10
1.3227 ریال3:01:10
1.3225 ریال3:00:19
1.3226 ریال2:58:09
1.3228 ریال2:57:11
1.3227 ریال2:55:09
1.3228 ریال2:53:09
1.3229 ریال2:52:09
1.3227 ریال2:51:12
1.3228 ریال2:44:08
1.3227 ریال2:43:08
1.3229 ریال2:42:11
1.3228 ریال2:41:08
1.323 ریال2:40:10
1.3229 ریال2:39:11
1.3231 ریال2:36:11
1.3232 ریال2:35:09
1.3233 ریال2:34:09
1.3235 ریال2:32:08
1.3234 ریال2:31:09
1.3235 ریال2:30:15
1.3236 ریال2:29:08
1.3238 ریال2:26:08
1.3237 ریال2:17:08
1.3238 ریال2:03:11
1.324 ریال2:00:18
1.3239 ریال1:56:08
1.3238 ریال1:55:09
1.3237 ریال1:54:11
1.3238 ریال1:53:08
1.3237 ریال1:51:10
1.3236 ریال1:49:09
1.3235 ریال1:48:11
1.3239 ریال1:47:08
1.3237 ریال1:44:08
1.3238 ریال1:42:11
1.3237 ریال1:40:09
1.3239 ریال1:37:08
1.3241 ریال1:36:11
1.3238 ریال1:35:09
1.3241 ریال1:33:11
1.3238 ریال1:32:08
1.3247 ریال1:31:08
1.3236 ریال1:30:13
1.3235 ریال1:29:08
1.3234 ریال1:28:08
1.3235 ریال1:27:10
1.3234 ریال1:26:07
1.3236 ریال1:24:11
1.3237 ریال1:23:07
1.3239 ریال1:22:07
1.324 ریال1:17:08
1.3239 ریال1:16:08
1.324 ریال1:10:09
1.3239 ریال1:03:10
1.3237 ریال1:02:08
1.3236 ریال1:01:08
1.3239 ریال0:59:07
1.3238 ریال0:58:08
1.3239 ریال0:56:08
1.3236 ریال0:51:10
1.3237 ریال0:48:10
1.3236 ریال0:47:07
1.3234 ریال0:44:07
1.3235 ریال0:42:10
1.3236 ریال0:41:07
1.3235 ریال0:40:09
1.3237 ریال0:38:07
1.3236 ریال0:37:07
1.3239 ریال0:35:08
1.324 ریال0:34:07
1.3239 ریال0:33:10
1.3243 ریال0:32:08
1.3242 ریال0:31:08
1.3241 ریال0:30:13
1.3242 ریال0:28:08
1.3241 ریال0:27:10
1.3242 ریال0:26:07
1.3241 ریال0:25:08
1.324 ریال0:24:10
1.3243 ریال0:23:07
1.3244 ریال0:21:10
1.3242 ریال0:20:09
1.3243 ریال0:19:07
1.3246 ریال0:17:07
1.3244 ریال0:16:07
1.3247 ریال0:15:11
1.3245 ریال0:14:08
1.3248 ریال0:09:10
1.3251 ریال0:06:10
1.3252 ریال0:05:08
1.3251 ریال0:04:07
1.3253 ریال0:03:10
نظرات