شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3309
  • بالاترین قیمت روز:1.3324
  • پایین ترین قیمت روز:1.3302
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3303
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.3306
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3309 ریال13:37:16
1.3307 ریال13:33:27
1.3311 ریال13:31:17
1.3309 ریال13:29:15
1.331 ریال13:27:23
1.3309 ریال13:25:18
1.3309 ریال13:25:17
1.3308 ریال13:23:15
1.3305 ریال13:21:25
1.3304 ریال13:17:16
1.3305 ریال13:13:17
1.3306 ریال13:11:14
1.3307 ریال13:09:25
1.3308 ریال13:05:18
1.3308 ریال13:05:16
1.3309 ریال13:01:19
1.3308 ریال12:59:13
1.3306 ریال12:57:24
1.3308 ریال12:53:14
1.3307 ریال12:51:23
1.3308 ریال12:49:10
1.3306 ریال12:47:07
1.3308 ریال12:45:17
1.3308 ریال12:45:17
1.3304 ریال12:43:06
1.3308 ریال12:41:05
1.3306 ریال12:39:13
1.3308 ریال12:37:05
1.3305 ریال12:35:05
1.3305 ریال12:35:05
1.3307 ریال12:31:05
1.3306 ریال12:29:04
1.3309 ریال12:27:14
1.3306 ریال12:25:05
1.3306 ریال12:25:04
1.3311 ریال12:23:05
1.331 ریال12:19:04
1.3311 ریال12:17:04
1.3314 ریال12:15:20
1.3314 ریال12:15:19
1.3315 ریال12:13:04
1.3314 ریال12:11:04
1.3315 ریال12:09:13
1.3314 ریال12:07:04
1.3316 ریال12:05:05
1.3316 ریال12:05:04
1.3313 ریال12:03:14
1.3315 ریال12:01:06
1.3316 ریال11:57:13
1.3315 ریال11:51:14
1.3313 ریال11:49:04
1.331 ریال11:47:04
1.3312 ریال11:45:14
1.3312 ریال11:45:13
1.3315 ریال11:43:05
1.3316 ریال11:41:04
1.3317 ریال11:39:13
1.3316 ریال11:37:04
1.3311 ریال11:33:17
1.3314 ریال11:31:06
1.3313 ریال11:29:04
1.3316 ریال11:27:13
1.3314 ریال11:25:05
1.3314 ریال11:25:05
1.3311 ریال11:23:04
1.3313 ریال11:21:13
1.3311 ریال11:19:04
1.3315 ریال11:15:18
1.3315 ریال11:15:18
1.3314 ریال11:13:04
1.3317 ریال11:11:04
1.3316 ریال11:09:13
1.3313 ریال11:07:04
1.3312 ریال11:05:04
1.3312 ریال11:05:04
1.3316 ریال11:03:13
1.3312 ریال11:01:05
1.3313 ریال10:59:03
1.3312 ریال10:57:13
1.3314 ریال10:55:05
1.3314 ریال10:55:04
1.3309 ریال10:51:12
1.3314 ریال10:49:03
1.3311 ریال10:47:04
1.3312 ریال10:45:15
1.3312 ریال10:45:14
1.3314 ریال10:43:04
1.3313 ریال10:41:04
1.3311 ریال10:39:12
1.3315 ریال10:37:04
1.3313 ریال10:35:05
1.3313 ریال10:35:05
1.3309 ریال10:33:16
1.331 ریال10:31:05
1.3309 ریال10:27:13
1.3308 ریال10:21:13
1.3306 ریال10:19:04
1.331 ریال10:17:03
1.3308 ریال10:15:17
1.3308 ریال10:15:17
1.3309 ریال10:13:04
1.3308 ریال10:05:05
1.3308 ریال10:05:04
1.3309 ریال10:03:12
1.3307 ریال10:01:04
1.3308 ریال9:59:03
1.3306 ریال9:57:12
1.3307 ریال9:53:03
1.3306 ریال9:51:12
1.3305 ریال9:49:03
1.3306 ریال9:45:15
1.3306 ریال9:45:13
1.3307 ریال9:43:04
1.3306 ریال9:41:03
1.3308 ریال9:39:13
1.3309 ریال9:37:04
1.3308 ریال9:35:05
1.3308 ریال9:35:04
1.3306 ریال9:33:15
1.3308 ریال9:31:04
1.3306 ریال9:29:03
1.3307 ریال9:27:13
1.3305 ریال9:25:05
1.3305 ریال9:25:04
1.3308 ریال9:23:04
1.3309 ریال9:21:12
1.3307 ریال9:19:04
1.3305 ریال9:17:04
1.3306 ریال9:13:04
1.3307 ریال9:11:03
1.3306 ریال9:09:13
1.3307 ریال9:05:04
1.3307 ریال9:05:04
1.3306 ریال9:03:14
1.3307 ریال8:55:04
1.331 ریال8:53:03
1.3305 ریال8:49:04
1.3306 ریال8:47:04
1.3307 ریال8:43:04
1.3306 ریال8:41:04
1.3308 ریال8:39:13
1.3309 ریال8:37:04
1.3307 ریال8:35:04
1.331 ریال8:33:15
1.3308 ریال8:29:04
1.331 ریال8:27:13
1.3309 ریال8:25:05
1.3309 ریال8:25:04
1.331 ریال8:19:03
1.3308 ریال8:17:04
1.3307 ریال8:15:17
1.3307 ریال8:15:17
1.3308 ریال8:11:04
1.3309 ریال8:05:05
1.3309 ریال8:05:04
1.3308 ریال8:01:04
1.3307 ریال7:59:04
1.3309 ریال7:51:12
1.3308 ریال7:49:04
1.3309 ریال7:47:03
1.3307 ریال7:45:14
1.3307 ریال7:45:13
1.3309 ریال7:43:04
1.3308 ریال7:41:03
1.331 ریال7:39:12
1.3307 ریال7:33:15
1.3308 ریال7:31:04
1.3312 ریال7:29:03
1.331 ریال7:23:03
1.3309 ریال7:21:12
1.3313 ریال7:17:04
1.3314 ریال7:15:18
1.3314 ریال7:15:17
1.3311 ریال7:13:04
1.3312 ریال7:05:05
1.3312 ریال7:05:04
1.3313 ریال7:03:12
1.3312 ریال6:59:04
1.3315 ریال6:57:12
1.3312 ریال6:55:05
1.3312 ریال6:55:04
1.3314 ریال6:49:04
1.3312 ریال6:47:03
1.3313 ریال6:45:14
1.3313 ریال6:45:13
1.3312 ریال6:43:04
1.3313 ریال6:41:04
1.3312 ریال6:39:12
1.3315 ریال6:35:04
1.3315 ریال6:35:04
1.3312 ریال6:33:16
1.3314 ریال6:31:05
1.3311 ریال6:29:03
1.3314 ریال6:27:13
1.3312 ریال6:25:04
1.3312 ریال6:25:04
1.3311 ریال6:23:04
1.3315 ریال6:21:13
1.3314 ریال6:17:03
1.3313 ریال6:15:22
1.3313 ریال6:15:22
1.3312 ریال6:13:04
1.3313 ریال6:11:03
1.3312 ریال6:09:13
1.331 ریال6:07:04
1.3308 ریال6:05:05
1.3308 ریال6:05:05
1.331 ریال6:03:15
1.3311 ریال6:01:05
1.3313 ریال5:59:04
1.3312 ریال5:55:05
1.3312 ریال5:55:04
1.3313 ریال5:53:04
1.3316 ریال5:51:13
1.332 ریال5:49:03
1.3318 ریال5:47:05
1.3319 ریال5:45:15
1.3319 ریال5:45:14
1.3317 ریال5:43:03
1.332 ریال5:41:04
1.3317 ریال5:39:13
1.3321 ریال5:35:05
1.3321 ریال5:35:04
1.3319 ریال5:31:05
1.3317 ریال5:29:03
1.332 ریال5:23:04
1.3319 ریال5:21:12
1.3318 ریال5:19:03
1.3319 ریال5:15:18
1.3319 ریال5:15:17
1.3316 ریال5:13:03
1.3315 ریال5:05:05
1.3315 ریال5:05:04
1.3316 ریال5:01:05
1.3315 ریال4:59:03
1.3319 ریال4:57:12
1.3315 ریال4:55:04
1.3315 ریال4:55:04
1.3318 ریال4:53:03
1.3319 ریال4:49:03
1.3318 ریال4:47:04
1.3317 ریال4:43:04
1.332 ریال4:37:03
1.3324 ریال4:35:03
1.332 ریال4:33:14
1.3322 ریال4:31:03
1.3319 ریال4:29:04
1.3314 ریال4:23:03
1.3313 ریال4:19:04
1.3314 ریال4:17:04
1.3313 ریال4:13:04
1.3314 ریال4:11:03
1.3315 ریال4:09:12
1.331 ریال4:07:03
1.3311 ریال4:05:05
1.3311 ریال4:05:04
1.3309 ریال4:01:05
1.331 ریال3:59:03
1.3308 ریال3:49:04
1.331 ریال3:47:03
1.3309 ریال3:43:04
1.3307 ریال3:41:04
1.3311 ریال3:39:11
1.3309 ریال3:37:03
1.3311 ریال3:35:04
1.3305 ریال3:31:04
1.3303 ریال3:29:03
1.3305 ریال3:23:03
1.3304 ریال3:21:12
1.3306 ریال3:19:04
1.3307 ریال3:15:17
1.3307 ریال3:15:16
1.3308 ریال3:09:12
1.3306 ریال3:07:04
1.331 ریال3:05:04
1.331 ریال3:05:04
1.3307 ریال3:03:12
1.3308 ریال2:57:11
1.331 ریال2:55:04
1.331 ریال2:55:04
1.3308 ریال2:53:04
1.331 ریال2:51:12
1.3311 ریال2:49:03
1.3313 ریال2:47:03
1.3314 ریال2:45:14
1.3314 ریال2:45:13
1.3311 ریال2:43:04
1.3314 ریال2:41:03
1.3312 ریال2:39:11
1.3311 ریال2:37:04
1.3312 ریال2:33:11
1.3307 ریال2:31:04
1.3308 ریال2:29:04
1.3307 ریال2:27:12
1.3308 ریال2:23:03
1.3307 ریال2:19:03
1.3308 ریال2:17:04
1.3309 ریال2:15:17
1.3309 ریال2:15:16
1.3307 ریال2:11:03
1.3308 ریال2:09:12
1.3311 ریال2:07:03
1.331 ریال2:05:04
1.3309 ریال2:03:11
1.331 ریال2:01:04
1.3309 ریال1:59:03
1.3307 ریال1:57:12
1.3305 ریال1:55:04
1.3305 ریال1:55:04
1.3307 ریال1:53:03
1.3308 ریال1:51:11
1.3304 ریال1:49:03
1.3307 ریال1:47:03
1.3306 ریال1:45:14
1.3306 ریال1:45:13
1.3304 ریال1:43:04
1.3305 ریال1:39:12
1.3304 ریال1:37:03
1.3302 ریال1:35:04
1.3302 ریال1:35:04
1.3305 ریال1:33:14
1.3304 ریال1:31:04
1.3306 ریال1:29:04
1.3305 ریال1:27:12
1.3304 ریال1:21:12
1.3305 ریال1:19:04
1.3306 ریال1:17:04
1.3307 ریال1:15:17
1.3307 ریال1:15:16
1.3311 ریال1:13:03
1.331 ریال1:11:03
1.3308 ریال1:09:12
1.3305 ریال1:07:03
1.3307 ریال1:05:04
1.3307 ریال1:05:04
1.3304 ریال1:03:12
1.3305 ریال1:01:04
1.3306 ریال0:59:04
1.3307 ریال0:57:11
1.3305 ریال0:55:05
1.3305 ریال0:55:04
1.3308 ریال0:49:03
1.3309 ریال0:47:03
1.3307 ریال0:45:12
1.3307 ریال0:45:12
1.3305 ریال0:39:12
1.3306 ریال0:33:14
1.3305 ریال0:29:03
1.3308 ریال0:27:12
1.3306 ریال0:25:05
1.3306 ریال0:25:04
1.3307 ریال0:23:03
1.3306 ریال0:21:11
1.3308 ریال0:19:03
1.3306 ریال0:17:04
1.3307 ریال0:15:16
1.3307 ریال0:15:16
1.3306 ریال0:13:03
1.3308 ریال0:11:03
1.3307 ریال0:09:11
1.3306 ریال0:07:03
1.3304 ریال0:05:04
1.3303 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات