دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2668
  • بالاترین قیمت روز:1.2677
  • پایین ترین قیمت روز:1.2659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2665
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۷:۴۹
  • نرخ روز گذشته:1.2667
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2668 ریال13:07:49
1.2671 ریال13:01:53
1.2674 ریال12:55:51
1.2675 ریال12:37:49
1.2677 ریال12:32:28
1.2676 ریال12:26:33
1.2675 ریال12:19:53
1.2661 ریال11:50:17
1.2667 ریال11:43:50
1.267 ریال11:31:42
1.2667 ریال11:14:00
1.2672 ریال10:50:36
1.2673 ریال10:43:42
1.2668 ریال10:31:47
1.2666 ریال10:25:47
1.2667 ریال10:20:18
1.2668 ریال10:13:51
1.2669 ریال10:07:52
1.2674 ریال9:49:50
1.2672 ریال9:37:38
1.2669 ریال9:07:42
1.2668 ریال8:37:48
1.267 ریال8:25:48
1.2671 ریال8:19:49
1.2672 ریال8:07:47
1.2669 ریال7:44:21
1.2671 ریال7:37:50
1.2665 ریال7:13:53
1.2661 ریال6:56:09
1.2659 ریال6:44:11
1.2663 ریال6:37:33
1.2667 ریال6:26:20
1.2672 ریال6:19:45
1.267 ریال6:14:04
1.2671 ریال6:08:52
1.267 ریال6:01:51
1.2665 ریال5:50:19
1.2667 ریال5:38:11
1.267 ریال5:14:13
1.2673 ریال5:07:55
1.2671 ریال5:01:47
1.2668 ریال4:19:53
1.2666 ریال4:13:47
1.2665 ریال3:50:26
1.2664 ریال3:44:15
1.2666 ریال3:37:41
1.2665 ریال3:25:47
1.2666 ریال3:07:47
1.2667 ریال3:01:46
1.2668 ریال2:37:47
1.2665 ریال2:25:53
1.2666 ریال2:13:46
1.2668 ریال2:07:54
1.2669 ریال2:02:12
1.2671 ریال1:26:17
1.2664 ریال1:20:15
1.2663 ریال1:13:52
1.2662 ریال1:07:50
1.2661 ریال0:55:50
1.2662 ریال0:49:57
1.2661 ریال0:25:52
1.2663 ریال0:14:35
1.2665 ریال0:07:44
نظرات