شاخص یاب

دلار / پوله بوتسوانا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.6%