شاخص یاب

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:4.0746
  • بالاترین قیمت روز:4.0754
  • پایین ترین قیمت روز:4.0674
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0682
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:4.0696
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.0746 ریال12:33:20
4.0742 ریال12:32:18
4.0741 ریال12:26:15
4.0718 ریال12:25:15
4.0742 ریال12:24:19
4.0746 ریال12:13:13
4.074 ریال12:12:18
4.0746 ریال12:09:18
4.074 ریال12:08:14
4.0743 ریال12:02:15
4.0742 ریال11:47:13
4.0743 ریال11:42:17
4.0742 ریال11:38:13
4.0744 ریال11:37:13
4.0742 ریال11:27:17
4.0741 ریال11:24:17
4.0739 ریال11:23:14
4.0741 ریال11:22:13
4.0742 ریال11:20:17
4.074 ریال11:19:12
4.0746 ریال11:11:13
4.0721 ریال11:10:18
4.0741 ریال11:07:13
4.0746 ریال11:04:14
4.0743 ریال10:57:16
4.0725 ریال10:56:14
4.0749 ریال10:55:15
4.0742 ریال10:53:12
4.0743 ریال10:52:12
4.0742 ریال10:49:13
4.074 ریال10:33:17
4.0741 ریال10:32:13
4.074 ریال10:28:12
4.0744 ریال10:27:16
4.0731 ریال10:26:13
4.074 ریال10:22:12
4.0735 ریال10:20:16
4.0745 ریال10:17:13
4.0731 ریال10:14:12
4.0742 ریال10:09:15
4.0741 ریال10:02:13
4.074 ریال9:57:18
4.0742 ریال9:52:13
4.0741 ریال9:47:12
4.0743 ریال9:32:13
4.0742 ریال9:17:12
4.074 ریال9:12:16
4.0741 ریال9:07:13
4.0742 ریال9:03:14
4.0737 ریال8:52:11
4.0739 ریال8:47:12
4.0738 ریال8:41:12
4.0717 ریال8:40:14
4.0742 ریال8:37:18
4.0741 ریال8:33:13
4.0733 ریال8:32:11
4.0743 ریال8:27:13
4.0742 ریال8:22:11
4.0743 ریال8:18:14
4.0741 ریال8:07:12
4.0724 ریال8:04:11
4.0739 ریال7:56:11
4.0736 ریال7:55:12
4.0741 ریال7:52:13
4.0742 ریال7:47:11
4.0743 ریال7:42:15
4.0742 ریال7:37:11
4.074 ریال7:34:11
4.0745 ریال7:16:11
4.0743 ریال7:12:13
4.0744 ریال7:07:11
4.0727 ریال7:06:13
4.0715 ریال7:03:15
4.0722 ریال6:51:14
4.0742 ریال6:32:11
4.0741 ریال6:27:12
4.074 ریال6:21:13
4.0741 ریال6:17:35
4.0743 ریال6:17:28
4.0737 ریال6:12:13
4.073 ریال6:09:13
4.0742 ریال5:52:11
4.0743 ریال5:46:11
4.0737 ریال5:44:12
4.0743 ریال5:41:11
4.0742 ریال5:31:11
4.0737 ریال5:26:10
4.0742 ریال5:21:13
4.073 ریال5:20:12
4.0743 ریال5:12:14
4.074 ریال5:07:10
4.0724 ریال5:04:10
4.0739 ریال5:02:10
4.0732 ریال4:59:10
4.0744 ریال4:58:09
4.0745 ریال4:53:10
4.0729 ریال4:52:10
4.0743 ریال4:43:10
4.0742 ریال4:37:09
4.0746 ریال4:34:10
4.0738 ریال4:32:10
4.0734 ریال4:27:12
4.0742 ریال4:26:10
4.0741 ریال4:22:10
4.0723 ریال4:21:12
4.0741 ریال4:17:10
4.074 ریال4:13:09
4.0743 ریال4:09:12
4.0739 ریال4:07:10
4.0737 ریال4:04:11
4.0738 ریال4:02:10
4.0733 ریال3:58:09
4.0741 ریال3:56:09
4.0738 ریال3:52:09
4.0741 ریال3:46:09
4.0739 ریال3:41:09
4.0736 ریال3:36:12
4.0722 ریال3:35:11
4.0742 ریال3:32:11
4.0736 ریال3:21:12
4.0737 ریال3:16:10
4.0721 ریال3:14:10
4.0731 ریال3:12:12
4.0733 ریال3:07:09
4.0735 ریال3:01:09
4.0729 ریال2:58:09
4.0736 ریال2:57:11
4.074 ریال2:56:10
4.0722 ریال2:53:09
4.0732 ریال2:51:11
4.0724 ریال2:47:09
4.0741 ریال2:46:09
4.074 ریال2:41:09
4.0727 ریال2:39:11
4.0745 ریال2:38:09
4.0741 ریال2:36:11
4.0745 ریال2:32:09
4.0742 ریال2:22:08
4.073 ریال2:21:11
4.0743 ریال2:01:09
4.0746 ریال1:56:09
4.0747 ریال1:51:11
4.0738 ریال1:46:09
4.0748 ریال1:42:12
4.0754 ریال1:41:08
4.0722 ریال1:40:11
4.0726 ریال1:39:10
4.0753 ریال1:37:09
4.0719 ریال1:32:09
4.0738 ریال1:31:09
4.074 ریال1:26:08
4.0742 ریال1:24:11
4.0739 ریال1:03:11
4.0738 ریال0:51:11
4.0737 ریال0:46:08
4.0733 ریال0:45:11
4.0724 ریال0:43:08
4.0741 ریال0:42:11
4.0744 ریال0:41:08
4.0738 ریال0:38:08
4.0737 ریال0:36:10
4.0738 ریال0:35:09
4.0739 ریال0:32:08
4.0721 ریال0:31:08
4.0708 ریال0:30:15
4.0704 ریال0:29:08
4.0719 ریال0:27:10
4.0717 ریال0:25:09
4.0718 ریال0:24:10
4.0709 ریال0:23:08
4.0727 ریال0:22:08
4.0729 ریال0:21:09
4.0719 ریال0:20:10
4.0714 ریال0:19:07
4.0698 ریال0:17:07
4.0709 ریال0:16:08
4.0698 ریال0:14:08
4.0674 ریال0:12:10
4.0686 ریال0:11:07
4.0683 ریال0:10:09
4.0694 ریال0:09:10
4.0674 ریال0:08:08
4.069 ریال0:07:07
4.0701 ریال0:06:10
4.0683 ریال0:04:07
4.0682 ریال0:03:11
نظرات