شاخص یاب

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:3.909
  • بالاترین قیمت روز:4.0344
  • پایین ترین قیمت روز:3.9083
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0344
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:3.9088
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.909 ریال14:18:19
3.9089 ریال14:13:15
3.9108 ریال14:12:19
3.9091 ریال14:11:15
3.9085 ریال14:10:19
3.9089 ریال14:08:14
3.909 ریال14:04:16
3.9089 ریال14:03:18
3.909 ریال14:00:26
3.9092 ریال13:48:19
3.9091 ریال13:45:20
3.9092 ریال13:43:14
3.9091 ریال13:28:15
3.909 ریال13:26:14
3.9091 ریال13:23:15
3.9083 ریال13:19:15
3.9091 ریال13:18:20
3.9089 ریال13:17:14
3.9109 ریال13:16:15
3.9089 ریال13:08:17
3.909 ریال13:04:15
3.9088 ریال13:03:19
3.909 ریال12:59:15
3.9089 ریال12:53:15
3.9083 ریال12:48:21
3.9111 ریال12:43:15
3.909 ریال12:38:15
3.9089 ریال12:33:19
3.909 ریال12:31:17
3.9091 ریال12:30:28
3.9088 ریال12:23:14
3.9083 ریال12:21:18
3.9092 ریال12:18:19
3.9094 ریال12:15:22
3.909 ریال12:03:18
3.9089 ریال11:58:15
3.9093 ریال11:54:18
3.9089 ریال11:53:14
3.909 ریال11:52:14
3.9089 ریال11:51:18
3.9093 ریال11:48:18
3.9089 ریال11:47:15
3.9108 ریال11:46:14
3.9096 ریال11:44:14
3.909 ریال11:43:14
3.9088 ریال11:41:17
3.909 ریال11:39:19
3.9092 ریال11:37:14
3.9088 ریال11:33:17
3.9111 ریال11:31:14
3.9092 ریال11:28:15
3.9094 ریال11:27:19
3.909 ریال11:23:15
3.9089 ریال11:20:18
3.9087 ریال11:18:18
3.9091 ریال11:13:14
3.9098 ریال11:12:20
3.9091 ریال11:10:16
3.9087 ریال11:08:13
3.9114 ریال11:04:13
3.9085 ریال11:03:17
3.9092 ریال10:57:16
3.9088 ریال10:53:13
3.909 ریال10:52:14
3.9088 ریال10:48:16
3.9091 ریال6:48:14
3.9093 ریال6:43:19
3.9093 ریال6:43:18
3.9092 ریال6:38:02
3.9091 ریال6:33:12
3.9093 ریال6:27:15
3.9092 ریال6:23:03
3.9091 ریال6:19:06
3.9091 ریال6:19:00
3.9093 ریال6:12:33
3.9092 ریال6:08:11
3.9091 ریال6:02:11
3.9093 ریال5:57:16
3.9092 ریال5:52:11
3.9091 ریال5:47:13
3.9093 ریال5:42:15
3.9092 ریال5:37:17
3.9091 ریال5:32:11
3.9092 ریال4:37:09
3.9091 ریال4:32:10
3.9093 ریال3:32:10
3.9088 ریال2:36:14
4.0344 ریال1:32:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات