شاخص یاب

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:3.868
  • بالاترین قیمت روز:3.8708
  • پایین ترین قیمت روز:3.8613
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8667
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:3.9083
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0403

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.868 ریال6:11:14
3.868 ریال6:09:16
3.868 ریال6:08:26
3.8675 ریال6:07:44
3.8676 ریال6:03:41
3.8676 ریال6:02:29
3.8676 ریال6:01:31
3.8677 ریال5:59:57
3.8677 ریال5:58:55
3.8677 ریال5:58:04
3.8673 ریال5:56:47
3.8673 ریال5:55:51
3.8675 ریال5:53:54
3.8675 ریال5:52:58
3.8675 ریال5:52:09
3.8675 ریال5:50:57
3.8669 ریال5:49:54
3.8669 ریال5:49:03
3.8673 ریال5:44:57
3.8673 ریال5:43:58
3.8673 ریال5:43:06
3.8673 ریال5:41:56
3.868 ریال5:41:00
3.868 ریال5:40:21
3.8679 ریال5:37:28
3.8679 ریال5:36:17
3.8677 ریال5:35:23
3.8677 ریال5:33:26
3.8677 ریال5:32:24
3.8675 ریال5:31:36
3.8675 ریال5:30:02
3.8679 ریال5:26:57
3.8679 ریال5:25:58
3.8675 ریال5:23:57
3.8675 ریال5:22:56
3.8675 ریال5:22:04
3.8668 ریال5:17:44
3.8668 ریال5:16:28
3.8683 ریال5:13:55
3.8683 ریال5:12:55
3.8676 ریال5:10:23
3.8676 ریال5:09:38
3.8676 ریال5:08:26
3.868 ریال5:07:28
3.868 ریال5:05:37
3.868 ریال5:04:43
3.8671 ریال4:56:13
3.8671 ریال4:55:15
3.8672 ریال4:54:34
3.8672 ریال4:53:25
3.8673 ریال4:49:12
3.8673 ریال4:48:21
3.8673 ریال4:47:16
3.8672 ریال4:44:25
3.8672 ریال4:43:37
3.8672 ریال4:42:50
3.8674 ریال4:31:52
3.8674 ریال4:30:52
3.8679 ریال4:28:40
3.8679 ریال4:27:42
3.8677 ریال4:19:42
3.8677 ریال4:18:45
3.8682 ریال4:13:42
3.8682 ریال4:12:42
3.8673 ریال4:10:45
3.8673 ریال4:09:45
3.8673 ریال4:08:52
3.8675 ریال4:06:48
3.8675 ریال4:05:59
3.8675 ریال4:04:51
3.8676 ریال4:03:51
3.8676 ریال4:03:07
3.8674 ریال4:01:56
3.8674 ریال4:00:53
3.8674 ریال3:59:52
3.8677 ریال3:57:46
3.8677 ریال3:56:54
3.8677 ریال3:55:42
3.8678 ریال3:52:49
3.8678 ریال3:51:47
3.8678 ریال3:50:56
3.8679 ریال3:23:29
3.8679 ریال3:22:31
3.8679 ریال3:21:45
3.8678 ریال3:18:39
3.8679 ریال3:16:29
3.8679 ریال3:15:42
3.8679 ریال3:14:28
3.8678 ریال3:13:28
3.8678 ریال3:12:36
3.8678 ریال3:11:30
3.8672 ریال3:10:32
3.8672 ریال3:09:41
3.8686 ریال3:05:42
3.8686 ریال3:04:45
3.8686 ریال3:04:05
3.8708 ریال2:56:14
3.8708 ریال2:55:18
3.8685 ریال2:53:21
3.8685 ریال2:52:19
3.8687 ریال2:38:04
3.8687 ریال2:37:04
3.8687 ریال2:36:09
3.8686 ریال2:29:12
3.8686 ریال2:28:13
3.8684 ریال2:26:15
3.8684 ریال2:25:13
3.8684 ریال2:24:21
3.8685 ریال2:17:17
3.8685 ریال2:16:16
3.8685 ریال2:15:24
3.8682 ریال2:13:21
3.8682 ریال2:11:41
3.8682 ریال2:10:45
3.8707 ریال2:08:49
3.8707 ریال2:07:50
3.8707 ریال2:07:13
3.8686 ریال2:06:06
3.8681 ریال2:05:17
3.8681 ریال2:04:47
3.8683 ریال2:03:17
3.8683 ریال2:01:54
3.8683 ریال2:00:54
3.868 ریال1:59:26
3.868 ریال1:58:25
3.868 ریال1:57:30
3.8684 ریال1:56:22
3.8684 ریال1:55:21
3.8687 ریال1:53:20
3.8687 ریال1:52:19
3.8687 ریال1:51:29
3.8683 ریال1:50:19
3.8685 ریال1:47:08
3.8685 ریال1:46:08
3.8708 ریال1:45:21
3.8708 ریال1:44:08
3.8683 ریال1:41:11
3.8683 ریال1:40:21
3.8683 ریال1:39:39
3.8682 ریال1:38:32
3.8687 ریال1:37:38
3.8687 ریال1:36:56
3.8695 ریال1:35:49
3.8695 ریال1:34:50
3.8695 ریال1:34:02
3.8695 ریال1:32:49
3.8704 ریال1:31:44
3.8673 ریال1:30:45
3.8699 ریال1:29:21
3.8699 ریال1:28:21
3.8663 ریال1:27:33
3.8653 ریال1:25:31
3.8653 ریال1:24:44
3.8671 ریال1:23:37
3.8663 ریال1:22:35
3.8666 ریال1:21:42
3.8673 ریال1:20:24
3.8673 ریال1:19:24
3.8668 ریال1:18:36
3.8668 ریال1:17:25
3.8658 ریال1:16:28
3.8658 ریال1:14:31
3.8658 ریال1:13:33
3.865 ریال1:12:48
3.8638 ریال1:11:47
3.8638 ریال1:10:55
3.8653 ریال1:10:08
3.8658 ریال1:09:42
3.8653 ریال1:09:29
3.8662 ریال1:08:35
3.8673 ریال1:07:17
3.8663 ریال1:06:07
3.8658 ریال1:03:58
3.8663 ریال1:02:40
3.8655 ریال1:01:34
3.8635 ریال0:59:19
3.8627 ریال0:58:19
3.8638 ریال0:57:30
3.8634 ریال0:56:22
3.8643 ریال0:55:23
3.8645 ریال0:54:35
3.8627 ریال0:53:25
3.8634 ریال0:52:26
3.8629 ریال0:51:41
3.8629 ریال0:50:25
3.8631 ریال0:49:20
3.8613 ریال0:48:31
3.8623 ریال0:47:22
3.8623 ریال0:46:23
3.8648 ریال0:45:34
3.8639 ریال0:44:24
3.8636 ریال0:43:29
3.8632 ریال0:42:34
3.8648 ریال0:41:24
3.8648 ریال0:40:17
3.8643 ریال0:39:35
3.8658 ریال0:38:31
3.8627 ریال0:37:38
3.865 ریال0:36:55
3.8657 ریال0:35:47
3.8656 ریال0:34:47
3.8656 ریال0:33:58
3.8687 ریال0:32:41
3.8687 ریال0:31:36
3.867 ریال0:30:39
3.8647 ریال0:29:26
3.8678 ریال0:28:20
3.8699 ریال0:26:22
3.8699 ریال0:25:18
3.8703 ریال0:24:30
3.8703 ریال0:23:20
3.8678 ریال0:22:24
3.8678 ریال0:21:36
3.8678 ریال0:20:26
3.866 ریال0:19:28
3.866 ریال0:18:48
3.866 ریال0:17:47
3.8679 ریال0:16:52
3.8679 ریال0:14:48
3.8679 ریال0:13:43
3.8659 ریال0:11:33
3.8659 ریال0:10:35
3.8678 ریال0:09:45
3.8673 ریال0:08:42
3.8681 ریال0:07:51
3.8677 ریال0:07:11
3.8671 ریال0:05:09
3.8671 ریال0:04:48
3.8667 ریال0:02:58
نظرات