شاخص یاب

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3164
  • بالاترین قیمت روز:1.3447
  • پایین ترین قیمت روز:1.3162
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3446
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.284
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0324

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3164 ریال14:31:15
1.3162 ریال14:30:27
1.3167 ریال14:29:14
1.3166 ریال14:28:13
1.3167 ریال14:26:13
1.3168 ریال14:25:16
1.3172 ریال14:24:17
1.317 ریال14:23:15
1.3171 ریال14:22:16
1.3173 ریال14:21:18
1.3176 ریال14:20:16
1.3175 ریال14:19:13
1.3178 ریال14:18:19
1.3179 ریال14:17:13
1.318 ریال14:16:14
1.3183 ریال14:12:18
1.3185 ریال14:10:19
1.3191 ریال14:08:14
1.3193 ریال14:07:15
1.3195 ریال14:06:18
1.3197 ریال14:05:15
1.3198 ریال14:04:17
1.3201 ریال14:03:22
1.3196 ریال14:02:16
1.3199 ریال14:01:16
1.3201 ریال13:59:14
1.32 ریال13:58:14
1.3204 ریال13:56:17
1.3202 ریال13:55:16
1.3205 ریال13:54:18
1.3206 ریال13:53:15
1.3209 ریال13:51:19
1.321 ریال13:50:18
1.3213 ریال13:48:18
1.3215 ریال13:46:15
1.3217 ریال13:45:23
1.3219 ریال13:44:15
1.3221 ریال13:41:20
1.3219 ریال13:38:13
1.3223 ریال13:35:15
1.3225 ریال13:34:15
1.3226 ریال13:33:23
1.3229 ریال13:32:18
1.3225 ریال13:31:14
1.323 ریال13:30:23
1.3233 ریال13:28:14
1.3234 ریال13:27:18
1.3236 ریال13:25:15
1.3237 ریال13:23:15
1.3236 ریال13:22:15
1.324 ریال13:21:19
1.3238 ریال13:20:19
1.3243 ریال13:18:18
1.3246 ریال13:17:14
1.3247 ریال13:16:15
1.3246 ریال13:15:21
1.3247 ریال13:13:16
1.325 ریال13:12:21
1.3252 ریال13:11:14
1.325 ریال13:10:15
1.3252 ریال13:09:19
1.3256 ریال13:07:15
1.3257 ریال13:06:18
1.3256 ریال13:05:16
1.3258 ریال13:04:13
1.326 ریال13:03:23
1.3258 ریال13:02:14
1.3259 ریال13:01:14
1.326 ریال13:00:24
1.3263 ریال12:59:13
1.3262 ریال12:57:18
1.3265 ریال12:55:15
1.3268 ریال12:54:17
1.3267 ریال12:53:15
1.327 ریال12:52:15
1.3272 ریال12:51:17
1.3271 ریال12:50:16
1.3275 ریال12:49:13
1.3276 ریال12:48:17
1.3278 ریال12:47:13
1.3276 ریال12:46:15
1.3277 ریال12:44:14
1.3279 ریال12:43:15
1.3276 ریال12:42:20
1.328 ریال12:40:17
1.3284 ریال12:38:15
1.3283 ریال12:37:15
1.3287 ریال12:36:20
1.3288 ریال12:33:20
1.329 ریال12:32:18
1.3294 ریال12:31:17
1.3292 ریال12:30:26
1.329 ریال12:29:15
1.3293 ریال12:27:18
1.3296 ریال12:26:15
1.3298 ریال12:25:15
1.3297 ریال12:24:19
1.3303 ریال12:23:15
1.3304 ریال12:22:12
1.3302 ریال12:21:18
1.3308 ریال12:20:18
1.3305 ریال12:19:12
1.3307 ریال12:18:16
1.3309 ریال12:17:14
1.331 ریال12:16:12
1.3313 ریال12:15:20
1.3317 ریال12:14:13
1.3314 ریال12:13:13
1.3317 ریال12:11:13
1.3319 ریال12:10:15
1.3321 ریال12:09:18
1.3322 ریال12:08:14
1.332 ریال12:07:15
1.3322 ریال12:06:18
1.3325 ریال12:04:14
1.3326 ریال12:03:20
1.3327 ریال12:02:15
1.333 ریال12:01:15
1.3328 ریال12:00:26
1.3335 ریال11:58:12
1.3336 ریال11:56:13
1.3334 ریال11:55:15
1.3337 ریال11:54:16
1.3339 ریال11:53:14
1.334 ریال11:52:14
1.3341 ریال11:50:17
1.3346 ریال11:49:13
1.3345 ریال11:48:18
1.3347 ریال11:46:14
1.3349 ریال11:45:20
1.3352 ریال11:44:14
1.3353 ریال11:43:14
1.3355 ریال11:42:17
1.3356 ریال11:40:17
1.3355 ریال11:39:17
1.3357 ریال11:38:13
1.336 ریال11:37:13
1.3361 ریال11:36:17
1.3363 ریال11:34:13
1.3365 ریال11:33:19
1.3368 ریال11:32:19
1.3367 ریال11:31:16
1.3369 ریال11:30:23
1.3371 ریال11:29:13
1.3369 ریال11:28:14
1.3373 ریال11:27:17
1.3376 ریال11:26:13
1.3372 ریال11:25:14
1.3375 ریال11:24:17
1.3378 ریال11:22:13
1.3381 ریال11:21:17
1.3382 ریال11:20:17
1.3383 ریال11:18:17
1.3386 ریال11:16:13
1.3389 ریال11:15:19
1.3392 ریال11:14:16
1.3388 ریال11:13:14
1.339 ریال11:12:16
1.3393 ریال11:11:13
1.3395 ریال11:10:18
1.3397 ریال11:09:16
1.3398 ریال11:08:14
1.3399 ریال11:07:13
1.34 ریال11:05:15
1.3404 ریال11:04:14
1.3405 ریال11:03:18
1.3403 ریال11:02:15
1.3406 ریال11:01:14
1.3409 ریال11:00:25
1.3408 ریال10:59:12
1.341 ریال10:58:12
1.3412 ریال10:57:16
1.3416 ریال10:56:14
1.3413 ریال10:55:15
1.3415 ریال10:54:16
1.3419 ریال10:52:12
1.3422 ریال10:50:17
1.3424 ریال10:49:13
1.3425 ریال10:48:17
1.3423 ریال10:47:12
1.3425 ریال10:46:12
1.3427 ریال10:45:18
1.3431 ریال10:43:14
1.3432 ریال10:42:17
1.3435 ریال10:41:12
1.3438 ریال10:40:18
1.3439 ریال10:39:16
1.3436 ریال10:38:12
1.3439 ریال10:37:13
1.3441 ریال10:36:18
1.3445 ریال10:34:18
1.3444 ریال10:33:17
1.3447 ریال10:32:13
1.3446 ریال3:32:11
نظرات