دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:0.741
  • بالاترین قیمت روز:1.3617
  • پایین ترین قیمت روز:0.7408
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.62
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3617
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۶:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.7412
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7411 ریال16:21:16
0.7412 ریال16:20:13
0.741 ریال16:18:11
0.7411 ریال16:17:13
0.741 ریال16:16:21
0.7412 ریال16:15:17
0.7411 ریال16:14:12
0.741 ریال16:12:11
0.7409 ریال16:11:13
0.7411 ریال16:06:13
0.741 ریال16:04:21
0.7411 ریال16:02:20
0.741 ریال16:01:34
0.741 ریال16:00:18
0.7411 ریال15:59:10
0.7412 ریال15:58:17
0.7411 ریال15:57:12
0.741 ریال15:56:13
0.7412 ریال15:55:20
0.741 ریال15:54:13
0.7411 ریال15:48:10
0.741 ریال15:47:08
0.7412 ریال15:46:19
0.7412 ریال15:45:15
0.7408 ریال15:44:11
0.741 ریال15:43:18
0.7409 ریال15:42:11
0.7411 ریال15:41:16
0.741 ریال15:40:21
0.7411 ریال15:37:18
0.7411 ریال15:36:14
0.741 ریال15:35:13
0.7411 ریال15:33:17
0.7412 ریال15:31:23
0.7411 ریال15:30:15
0.741 ریال15:28:19
0.7412 ریال15:26:15
0.7409 ریال15:25:19
0.7412 ریال15:24:12
0.741 ریال15:23:11
0.7411 ریال15:22:20
0.741 ریال15:20:14
0.7411 ریال15:19:18
0.7411 ریال15:18:11
0.741 ریال15:17:11
0.7411 ریال15:14:12
0.7412 ریال15:12:13
0.7411 ریال15:11:13
0.7412 ریال15:10:19
0.7411 ریال15:07:18
0.7411 ریال15:06:12
0.741 ریال15:05:18
0.7411 ریال15:04:24
0.7412 ریال15:02:17
0.7411 ریال15:01:34
0.741 ریال15:00:17
0.7412 ریال14:59:10
0.7411 ریال14:58:17
0.7412 ریال14:57:12
0.741 ریال14:56:15
0.7411 ریال14:55:20
0.741 ریال14:54:10
0.7412 ریال14:53:12
0.741 ریال13:44:13
0.7411 ریال13:43:22
0.7411 ریال13:42:14
0.741 ریال13:39:12
0.7411 ریال13:36:15
0.741 ریال13:35:14
0.7412 ریال13:34:22
0.7411 ریال13:28:19
0.7409 ریال13:27:09
0.741 ریال13:25:22
0.7412 ریال13:23:12
0.741 ریال13:20:14
0.7412 ریال13:19:19
0.741 ریال13:18:12
0.7411 ریال13:17:12
0.7412 ریال13:16:20
0.741 ریال13:14:13
0.7412 ریال13:13:20
0.7411 ریال13:12:12
0.7412 ریال13:10:22
0.7411 ریال13:09:12
0.741 ریال13:08:12
0.7411 ریال13:07:17
0.7412 ریال13:06:13
0.741 ریال13:05:16
0.7411 ریال13:03:13
0.7409 ریال13:02:16
0.741 ریال13:01:33
0.7411 ریال13:00:17
0.7409 ریال12:59:10
0.7411 ریال12:56:13
0.7412 ریال12:55:19
0.7411 ریال12:53:12
0.741 ریال12:51:15
0.7411 ریال12:48:07
0.7412 ریال12:47:09
0.7413 ریال12:46:18
0.741 ریال12:45:11
0.7411 ریال12:44:11
0.741 ریال12:43:21
0.7412 ریال12:42:12
0.7411 ریال12:41:15
0.741 ریال12:40:13
0.7411 ریال12:37:13
0.741 ریال12:36:13
0.7409 ریال12:35:10
0.741 ریال12:33:14
0.7411 ریال12:32:13
0.741 ریال12:30:16
0.7412 ریال12:29:12
0.741 ریال12:28:10
0.7412 ریال12:27:11
0.741 ریال12:25:14
0.7412 ریال12:23:12
0.7411 ریال12:22:12
0.7409 ریال12:18:10
0.7412 ریال12:17:11
0.7413 ریال12:16:22
0.7409 ریال11:59:10
0.7412 ریال11:51:15
1.3617 ریال4:34:09
نظرات