شاخص یاب

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:0.6561
  • بالاترین قیمت روز:1.3914
  • پایین ترین قیمت روز:0.6558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.74
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3914
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.3987
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:113.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7426

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6561 ریال15:00:21
0.656 ریال14:59:09
0.6559 ریال14:58:09
0.6561 ریال14:56:09
0.656 ریال14:53:09
0.6561 ریال14:52:09
0.656 ریال14:51:14
0.6561 ریال14:50:13
0.656 ریال14:49:11
0.6561 ریال14:48:13
0.656 ریال14:46:09
0.6561 ریال14:45:14
0.6559 ریال14:43:09
0.656 ریال14:41:09
0.6561 ریال14:39:13
0.656 ریال14:38:10
0.6561 ریال14:37:08
0.656 ریال14:34:08
0.6559 ریال14:33:14
0.6561 ریال14:32:10
0.656 ریال14:31:11
0.6561 ریال14:30:18
0.656 ریال14:28:09
0.6561 ریال14:27:12
0.656 ریال14:26:09
0.6561 ریال14:25:10
0.656 ریال14:24:13
0.6561 ریال14:23:09
0.656 ریال14:22:09
0.6561 ریال14:20:12
0.6559 ریال14:19:09
0.656 ریال14:18:12
0.6559 ریال14:17:09
0.656 ریال14:16:09
0.6561 ریال14:15:15
0.656 ریال14:13:10
0.6561 ریال14:11:10
0.656 ریال14:07:10
0.6561 ریال14:06:12
0.656 ریال14:03:14
0.6559 ریال14:02:10
0.656 ریال14:00:26
0.6561 ریال13:58:09
0.656 ریال13:50:13
0.6561 ریال13:48:13
0.656 ریال13:47:09
0.6561 ریال13:46:10
0.656 ریال13:45:15
0.6561 ریال13:44:10
0.656 ریال13:42:13
0.6561 ریال13:40:14
0.6559 ریال13:39:12
0.656 ریال13:34:10
0.6561 ریال13:32:10
0.656 ریال13:30:21
0.6561 ریال13:28:09
0.656 ریال13:27:12
0.6561 ریال13:24:12
0.656 ریال13:22:09
0.6562 ریال13:21:12
0.6561 ریال13:19:09
0.656 ریال13:18:11
0.6561 ریال13:16:09
0.656 ریال13:15:13
0.6561 ریال13:14:08
0.6558 ریال13:13:09
0.6561 ریال13:12:12
0.656 ریال13:11:10
0.6559 ریال13:10:13
0.656 ریال13:09:13
0.6561 ریال13:08:09
0.656 ریال13:07:12
0.6559 ریال13:06:12
0.656 ریال13:05:12
0.6562 ریال13:04:11
0.6561 ریال13:03:14
0.6559 ریال13:01:10
0.656 ریال13:00:22
0.6559 ریال12:59:09
0.656 ریال12:58:10
0.6559 ریال12:57:13
0.6561 ریال12:54:13
0.6559 ریال12:52:10
0.6561 ریال12:49:09
0.656 ریال12:48:13
0.6559 ریال12:47:09
0.6561 ریال12:46:09
0.656 ریال12:42:14
0.6561 ریال12:41:09
0.656 ریال12:40:14
0.6561 ریال12:39:12
0.6559 ریال12:36:13
0.6561 ریال12:35:11
0.656 ریال12:34:09
0.6561 ریال12:32:10
0.656 ریال12:28:09
0.6561 ریال12:27:14
0.6559 ریال12:26:09
0.6561 ریال12:24:13
0.6562 ریال12:23:09
0.656 ریال12:19:09
0.6561 ریال12:17:09
0.656 ریال12:16:10
0.6559 ریال12:15:15
0.656 ریال12:14:10
0.6561 ریال12:12:12
0.6559 ریال12:10:13
0.656 ریال12:06:13
0.6561 ریال12:04:10
0.656 ریال12:03:12
0.6561 ریال12:02:10
0.656 ریال12:00:24
0.6562 ریال11:59:10
0.656 ریال11:57:13
0.6559 ریال11:56:10
0.6561 ریال11:55:11
0.656 ریال11:54:13
0.6561 ریال11:49:10
0.656 ریال11:48:12
0.6559 ریال11:47:10
0.656 ریال11:44:09
0.6559 ریال11:43:10
0.6561 ریال11:42:13
0.6559 ریال11:41:09
0.656 ریال11:40:13
0.6559 ریال11:39:13
0.656 ریال11:38:09
0.6561 ریال11:37:10
0.656 ریال11:36:14
0.6561 ریال11:35:11
0.656 ریال11:34:09
0.6562 ریال11:32:09
0.656 ریال11:27:16
0.6561 ریال11:26:08
0.656 ریال11:25:11
0.6561 ریال11:24:13
0.6559 ریال11:23:09
0.6561 ریال11:22:09
0.656 ریال11:20:13
0.6561 ریال11:19:10
0.656 ریال11:18:16
0.6561 ریال11:17:11
0.656 ریال11:16:10
0.6561 ریال11:15:16
0.6559 ریال11:14:11
0.6561 ریال11:13:10
0.656 ریال11:11:09
0.6561 ریال11:10:13
0.656 ریال11:06:13
0.6559 ریال11:05:10
0.6561 ریال11:03:14
0.6559 ریال11:00:23
0.656 ریال10:59:09
0.6561 ریال10:57:14
0.656 ریال10:56:09
0.6561 ریال10:55:10
0.656 ریال10:52:09
0.6561 ریال10:50:11
0.656 ریال10:49:10
0.6562 ریال10:48:13
0.656 ریال10:47:09
0.6561 ریال10:46:09
0.656 ریال10:40:12
0.6561 ریال10:39:12
0.6559 ریال10:38:11
0.656 ریال10:34:09
0.6561 ریال10:32:10
1.3914 ریال8:14:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات