شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.25%