شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.58%