کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,795 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.26%