دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.38%