USD/BHD - دلار آمریکا / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3803
  • بالاترین قیمت روز:0.3834
  • پایین ترین قیمت روز:0.3796
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3804
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۸
  • نرخ روز گذشته:0.378
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3803 ریال22:38:35
0.3802 ریال21:32:36
0.3832 ریال18:59:38
0.3834 ریال18:53:33
0.3832 ریال17:59:26
0.3834 ریال17:42:11
0.3833 ریال17:38:29
0.3826 ریال17:23:32
0.3827 ریال17:20:34
0.3797 ریال14:35:29
0.3796 ریال13:20:28
0.3797 ریال8:50:28
0.3804 ریال8:44:56
0.3799 ریال7:53:23
0.3798 ریال7:29:52
0.3799 ریال4:08:21
0.3798 ریال3:47:51
0.3799 ریال3:17:55
0.3804 ریال1:08:16
نظرات