دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.6502
  • بالاترین قیمت روز:1.6543
  • پایین ترین قیمت روز:1.648
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6543
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.6507
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6502 ریال8:40:13
1.6532 ریال7:57:06
1.6498 ریال7:37:13
1.6501 ریال7:15:06
1.6499 ریال6:49:12
1.65 ریال6:33:08
1.6531 ریال6:07:11
1.6526 ریال5:46:17
1.6484 ریال5:24:04
1.6487 ریال5:04:11
1.6493 ریال4:43:11
1.6524 ریال4:33:07
1.6491 ریال4:22:10
1.6483 ریال4:01:14
1.648 ریال3:38:06
1.6518 ریال3:15:07
1.6521 ریال2:51:07
1.6483 ریال2:31:14
1.6488 ریال2:06:05
1.6489 ریال1:43:11
1.6491 ریال1:22:12
1.6489 ریال1:14:04
1.6493 ریال0:38:07
1.6543 ریال0:14:07
نظرات