شاخص یاب

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.6589
  • بالاترین قیمت روز:1.6596
  • پایین ترین قیمت روز:1.652
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6521
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.6522
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6589 ریال12:52:15
1.6588 ریال12:51:17
1.6587 ریال12:50:16
1.6585 ریال12:49:13
1.6586 ریال12:48:17
1.6587 ریال12:47:13
1.6588 ریال12:43:15
1.6586 ریال12:42:20
1.6589 ریال12:41:15
1.659 ریال12:40:17
1.6589 ریال12:39:20
1.6588 ریال12:37:15
1.6586 ریال12:36:20
1.6587 ریال12:35:16
1.6585 ریال12:34:13
1.6589 ریال12:33:20
1.6591 ریال12:32:18
1.6589 ریال12:31:17
1.6585 ریال12:30:26
1.6584 ریال12:28:14
1.6583 ریال12:27:18
1.6584 ریال12:26:15
1.6585 ریال12:25:15
1.6581 ریال12:24:19
1.6586 ریال12:22:12
1.6587 ریال12:20:18
1.6586 ریال12:19:12
1.6584 ریال12:18:16
1.6583 ریال12:17:14
1.6584 ریال12:16:12
1.6585 ریال12:15:20
1.6584 ریال12:11:13
1.6585 ریال12:10:15
1.6582 ریال12:09:18
1.6583 ریال12:08:14
1.658 ریال12:07:15
1.6579 ریال12:06:18
1.6578 ریال12:05:15
1.6575 ریال12:04:14
1.6577 ریال12:03:20
1.6575 ریال12:02:15
1.6578 ریال12:01:15
1.6579 ریال12:00:26
1.6581 ریال11:57:17
1.658 ریال11:56:13
1.6583 ریال11:55:15
1.6585 ریال11:54:16
1.6583 ریال11:53:14
1.6581 ریال11:51:17
1.6582 ریال11:50:17
1.6565 ریال11:49:13
1.6588 ریال11:48:18
1.6583 ریال11:47:13
1.6581 ریال11:46:14
1.6582 ریال11:44:14
1.6581 ریال11:42:17
1.658 ریال11:41:13
1.6586 ریال11:39:17
1.657 ریال11:37:13
1.6587 ریال11:36:17
1.659 ریال11:34:13
1.6588 ریال11:33:19
1.6591 ریال11:32:19
1.6589 ریال11:28:14
1.6588 ریال11:27:17
1.6594 ریال11:26:13
1.6588 ریال11:25:14
1.6591 ریال11:24:17
1.6592 ریال11:23:14
1.6588 ریال11:20:17
1.6569 ریال11:19:12
1.6586 ریال11:17:13
1.6588 ریال11:16:13
1.6591 ریال11:14:16
1.6588 ریال11:13:14
1.659 ریال11:12:16
1.6569 ریال11:11:13
1.6588 ریال11:10:18
1.6585 ریال11:09:16
1.6586 ریال11:08:14
1.6584 ریال11:07:13
1.6581 ریال11:06:17
1.6582 ریال11:04:14
1.658 ریال11:03:18
1.6578 ریال11:02:15
1.6579 ریال11:01:14
1.6577 ریال11:00:25
1.6578 ریال10:58:12
1.658 ریال10:57:16
1.6582 ریال10:56:13
1.6581 ریال10:55:15
1.658 ریال10:53:12
1.6579 ریال10:51:17
1.6588 ریال10:49:13
1.6584 ریال10:46:12
1.6588 ریال10:45:18
1.6589 ریال10:44:12
1.6586 ریال10:43:14
1.6587 ریال10:41:12
1.6586 ریال10:40:18
1.659 ریال10:39:16
1.6586 ریال10:38:12
1.6588 ریال10:37:12
1.6591 ریال10:35:14
1.6592 ریال10:34:18
1.6591 ریال10:33:17
1.6596 ریال10:32:13
1.6524 ریال10:09:15
1.6527 ریال9:47:12
1.653 ریال9:26:12
1.6567 ریال9:04:12
1.6531 ریال9:03:14
1.6525 ریال8:40:14
1.6527 ریال8:18:14
1.6521 ریال7:55:12
1.6526 ریال7:34:11
1.6522 ریال7:11:11
1.6524 ریال6:31:11
1.653 ریال6:09:13
1.6529 ریال5:26:10
1.6532 ریال5:04:10
1.653 ریال4:43:10
1.6528 ریال4:21:12
1.6526 ریال3:58:09
1.6528 ریال3:36:12
1.6564 ریال3:32:11
1.6525 ریال2:53:09
1.652 ریال2:32:09
1.6523 ریال2:11:08
1.6554 ریال1:46:09
1.6523 ریال1:24:11
1.6557 ریال1:03:11
1.6524 ریال0:41:07
1.6558 ریال0:17:07
1.6521 ریال0:03:11
نظرات