کالایاب
شاخص یاب

دلار / لو بلغارستان

  • نرخ فعلی:1.7371
  • بالاترین قیمت روز:1.7371
  • پایین ترین قیمت روز:1.7338
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.734
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.7336
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لو بلغارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7371 ریال5:32:15
1.7362 ریال5:30:28
1.7356 ریال5:29:15
1.7355 ریال5:27:21
1.7362 ریال5:26:14
1.7364 ریال5:24:23
1.7363 ریال5:23:16
1.7359 ریال5:22:14
1.736 ریال5:21:23
1.7358 ریال5:20:17
1.7362 ریال5:19:15
1.7355 ریال5:17:15
1.7356 ریال5:16:14
1.7355 ریال5:15:20
1.7356 ریال5:14:15
1.7355 ریال5:12:20
1.7356 ریال5:11:13
1.7355 ریال5:09:19
1.736 ریال5:08:14
1.7356 ریال5:07:13
1.7362 ریال5:06:19
1.7357 ریال5:05:15
1.7355 ریال5:04:13
1.7353 ریال5:02:15
1.7354 ریال5:00:32
1.7349 ریال4:58:13
1.7347 ریال4:57:18
1.7351 ریال4:56:14
1.7345 ریال4:55:17
1.7347 ریال4:54:19
1.7349 ریال4:53:13
1.7348 ریال4:52:14
1.7347 ریال4:50:18
1.7346 ریال4:49:13
1.7349 ریال4:48:18
1.7346 ریال4:47:14
1.7348 ریال4:46:13
1.7346 ریال4:45:19
1.7348 ریال4:44:14
1.7346 ریال4:43:14
1.7347 ریال4:42:18
1.7349 ریال4:41:13
1.7351 ریال4:40:17
1.7346 ریال4:39:18
1.7349 ریال4:38:13
1.7347 ریال4:37:13
1.7348 ریال4:36:18
1.7344 ریال4:35:15
1.7347 ریال4:34:14
1.7349 ریال4:33:18
1.7346 ریال4:29:14
1.7348 ریال4:28:14
1.7346 ریال4:27:17
1.7344 ریال4:25:14
1.7346 ریال4:24:17
1.7345 ریال4:23:14
1.7346 ریال4:22:14
1.7344 ریال4:21:18
1.7346 ریال4:20:16
1.7344 ریال4:19:14
1.7346 ریال4:17:13
1.7343 ریال4:15:19
1.7344 ریال4:14:14
1.7341 ریال4:13:13
1.7345 ریال4:11:13
1.7343 ریال4:08:13
1.7344 ریال4:07:13
1.7343 ریال4:06:17
1.7342 ریال4:05:14
1.7341 ریال4:04:13
1.7343 ریال3:59:14
1.7341 ریال3:58:14
1.7343 ریال3:57:17
1.7339 ریال3:56:14
1.7343 ریال3:55:14
1.7344 ریال3:54:17
1.7341 ریال3:53:13
1.7343 ریال3:51:17
1.7345 ریال3:50:17
1.7343 ریال3:49:13
1.7348 ریال3:48:19
1.7346 ریال3:47:14
1.7344 ریال3:45:19
1.7343 ریال3:44:13
1.7344 ریال3:43:12
1.7348 ریال3:42:18
1.7346 ریال3:41:13
1.7344 ریال3:40:17
1.7346 ریال3:38:13
1.7344 ریال3:37:13
1.7345 ریال3:36:19
1.7344 ریال3:34:13
1.7346 ریال3:33:18
1.7343 ریال3:30:26
1.7344 ریال3:29:13
1.7346 ریال3:28:11
1.7348 ریال3:27:17
1.7345 ریال3:25:14
1.7344 ریال3:23:13
1.7343 ریال3:22:13
1.7346 ریال3:20:15
1.7348 ریال3:19:12
1.7345 ریال3:18:18
1.7349 ریال3:17:12
1.7344 ریال3:15:19
1.7346 ریال3:13:13
1.7348 ریال3:12:16
1.7346 ریال3:11:13
1.7344 ریال3:10:16
1.7346 ریال3:09:16
1.7344 ریال3:08:12
1.7343 ریال3:07:12
1.7346 ریال3:05:13
1.7344 ریال3:03:18
1.7348 ریال3:02:14
1.7345 ریال3:00:23
1.7341 ریال2:59:12
1.7348 ریال2:58:13
1.7345 ریال2:57:17
1.7343 ریال2:56:12
1.7348 ریال2:55:13
1.7342 ریال2:54:16
1.7343 ریال2:53:12
1.7346 ریال2:52:12
1.735 ریال2:51:17
1.7348 ریال2:50:15
1.735 ریال2:49:12
1.7356 ریال2:48:17
1.7352 ریال2:47:11
1.735 ریال2:46:12
1.7356 ریال2:45:18
1.7347 ریال2:44:12
1.7352 ریال2:43:12
1.7356 ریال2:42:17
1.7351 ریال2:41:12
1.7352 ریال2:39:15
1.7351 ریال2:38:12
1.7349 ریال2:37:12
1.7352 ریال2:36:18
1.7347 ریال2:35:14
1.735 ریال2:34:11
1.7347 ریال2:33:18
1.7353 ریال2:32:13
1.7349 ریال2:31:15
1.7353 ریال2:30:23
1.7349 ریال2:29:12
1.7352 ریال2:26:12
1.7357 ریال2:25:13
1.7356 ریال2:24:17
1.7352 ریال2:22:12
1.7353 ریال2:21:16
1.7356 ریال2:19:12
1.7353 ریال2:18:16
1.7357 ریال2:17:12
1.7356 ریال2:16:13
1.7357 ریال2:14:11
1.7356 ریال2:13:12
1.7353 ریال2:12:17
1.7354 ریال2:11:11
1.7357 ریال2:10:14
1.7352 ریال2:09:16
1.7353 ریال2:08:11
1.7355 ریال2:07:12
1.7357 ریال2:06:17
1.7359 ریال2:05:14
1.7357 ریال2:04:12
1.7353 ریال2:03:15
1.7356 ریال2:02:13
1.7353 ریال2:01:16
1.7357 ریال2:00:32
1.7356 ریال1:59:11
1.736 ریال1:58:12
1.7355 ریال1:57:16
1.7349 ریال1:56:12
1.736 ریال1:54:17
1.7353 ریال1:53:11
1.7355 ریال1:51:16
1.7357 ریال1:50:14
1.7359 ریال1:49:11
1.7358 ریال1:48:17
1.7356 ریال1:47:12
1.7362 ریال1:46:12
1.7356 ریال1:45:19
1.7349 ریال1:44:12
1.736 ریال1:43:13
1.7358 ریال1:42:17
1.7359 ریال1:41:11
1.7355 ریال1:40:14
1.7359 ریال1:39:16
1.736 ریال1:38:11
1.7358 ریال1:37:12
1.7361 ریال1:36:17
1.7362 ریال1:35:13
1.735 ریال1:34:12
1.7349 ریال1:33:16
1.7353 ریال1:32:13
1.7359 ریال1:29:11
1.7363 ریال1:28:11
1.7358 ریال1:27:16
1.736 ریال1:26:12
1.7359 ریال1:25:13
1.7356 ریال1:24:17
1.736 ریال1:23:12
1.7352 ریال1:21:18
1.7358 ریال1:20:14
1.7357 ریال1:19:11
1.7359 ریال1:18:15
1.7356 ریال1:17:11
1.7355 ریال1:16:10
1.7359 ریال1:15:16
1.7355 ریال1:14:11
1.7359 ریال1:11:11
1.736 ریال1:10:14
1.7358 ریال1:08:11
1.736 ریال1:07:10
1.7355 ریال1:06:14
1.7359 ریال1:05:12
1.7356 ریال1:03:14
1.7362 ریال1:02:12
1.7359 ریال1:01:23
1.7358 ریال1:00:29
1.736 ریال0:59:11
1.7358 ریال0:57:14
1.7363 ریال0:55:13
1.7358 ریال0:54:14
1.7365 ریال0:53:11
1.7363 ریال0:52:10
1.736 ریال0:51:15
1.7363 ریال0:50:13
1.7361 ریال0:49:11
1.7362 ریال0:48:14
1.736 ریال0:47:11
1.7359 ریال0:46:10
1.7353 ریال0:45:15
1.7359 ریال0:44:10
1.7354 ریال0:43:11
1.7352 ریال0:42:13
1.735 ریال0:41:10
1.7352 ریال0:40:13
1.7357 ریال0:39:13
1.7352 ریال0:36:14
1.735 ریال0:35:11
1.7357 ریال0:34:10
1.7354 ریال0:33:14
1.7353 ریال0:32:12
1.7356 ریال0:31:12
1.7357 ریال0:30:20
1.7352 ریال0:29:11
1.7353 ریال0:28:10
1.7352 ریال0:27:14
1.7344 ریال0:26:10
1.7346 ریال0:24:15
1.7341 ریال0:23:11
1.7347 ریال0:22:11
1.7346 ریال0:21:15
1.7347 ریال0:20:13
1.7346 ریال0:17:10
1.7343 ریال0:15:15
1.7344 ریال0:14:10
1.7346 ریال0:12:15
1.7352 ریال0:11:10
1.7346 ریال0:09:15
1.7349 ریال0:07:10
1.7344 ریال0:05:12
1.7338 ریال0:04:11
1.734 ریال0:03:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات