شاخص یاب

دلار / منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.99%