شاخص یاب

دلار / پزو آرژانتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.19%