شاخص یاب

دلار / پزو آرژانتین

  • نرخ فعلی:35.92
  • بالاترین قیمت روز:35.941
  • پایین ترین قیمت روز:35.915
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:35.934
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:35.936
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.016

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
35.92 ریال1:31:08
35.918 ریال1:30:14
35.923 ریال1:28:07
35.9207 ریال1:27:11
35.927 ریال1:26:08
35.918 ریال1:25:09
35.915 ریال1:24:11
35.9187 ریال1:23:08
35.922 ریال1:22:08
35.9207 ریال1:21:11
35.921 ریال1:20:09
35.9187 ریال1:19:08
35.9207 ریال1:18:11
35.919 ریال1:17:08
35.921 ریال1:16:08
35.922 ریال1:15:11
35.9213 ریال1:14:08
35.9187 ریال1:13:08
35.923 ریال1:12:11
35.937 ریال1:11:07
35.9315 ریال1:10:10
35.933 ریال1:09:10
35.938 ریال1:08:09
35.936 ریال1:07:08
35.929 ریال1:06:10
35.937 ریال1:05:09
35.9285 ریال1:04:08
35.934 ریال1:03:10
35.933 ریال1:01:08
35.937 ریال0:59:07
35.934 ریال0:57:11
35.936 ریال0:56:09
35.935 ریال0:55:09
35.931 ریال0:54:11
35.924 ریال0:53:08
35.937 ریال0:51:10
35.941 ریال0:50:10
35.939 ریال0:49:07
35.93 ریال0:48:10
35.933 ریال0:47:08
35.932 ریال0:46:07
35.93 ریال0:45:11
35.926 ریال0:44:07
35.936 ریال0:43:08
35.937 ریال0:42:09
35.935 ریال0:41:07
35.936 ریال0:40:10
35.937 ریال0:39:09
35.935 ریال0:37:08
35.939 ریال0:36:09
35.937 ریال0:35:08
35.931 ریال0:34:07
35.938 ریال0:33:09
35.935 ریال0:32:07
35.936 ریال0:31:08
35.9345 ریال0:29:08
35.936 ریال0:28:07
35.933 ریال0:27:09
35.936 ریال0:26:08
35.934 ریال0:23:07
35.936 ریال0:22:07
35.934 ریال0:21:10
35.937 ریال0:20:09
35.9349 ریال0:19:08
35.935 ریال0:18:09
35.936 ریال0:16:08
35.9305 ریال0:15:12
35.934 ریال0:14:08
35.93 ریال0:13:08
35.932 ریال0:12:11
35.928 ریال0:11:07
35.935 ریال0:10:10
35.937 ریال0:08:08
35.9341 ریال0:07:07
35.928 ریال0:06:10
35.939 ریال0:05:08
35.9355 ریال0:04:08
35.934 ریال0:03:12
نظرات