دلار / پزو آرژانتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.372 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.372 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.86%