شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / آنتیل گیلدر هلند