شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.86%