دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1%