شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.19%