شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.06%