شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:109.05
  • بالاترین قیمت روز:109.05
  • پایین ترین قیمت روز:106.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:106.63
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:108.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.65

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109.05 ریال20:25:10
108.82 ریال20:24:10
109 ریال20:21:10
108.77 ریال20:00:19
108.7 ریال19:36:11
108.73 ریال19:13:08
108.78 ریال18:51:11
108.76 ریال18:27:11
108.7 ریال18:05:09
108.71 ریال17:43:08
108.66 ریال17:23:08
108.4 ریال17:09:11
108.65 ریال17:02:09
108.56 ریال16:41:08
108.6 ریال16:17:08
108.5 ریال15:57:11
108.48 ریال15:15:11
108.45 ریال14:52:08
108.5 ریال14:29:07
108.48 ریال14:06:11
108.45 ریال13:43:08
108.55 ریال13:22:08
108.48 ریال13:00:19
108.58 ریال12:38:08
108.35 ریال12:18:12
108.1 ریال11:53:09
108.18 ریال11:32:08
108.16 ریال11:10:11
108.38 ریال10:49:09
106.63 ریال4:32:09
نظرات