کالایاب
شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6735
  • بالاترین قیمت روز:3.6738
  • پایین ترین قیمت روز:3.673
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.673
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۳۰
  • نرخ روز گذشته:3.6735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6735 ریال20:42:30
3.6733 ریال20:41:29
3.6735 ریال20:38:26
3.6733 ریال20:37:31
3.6735 ریال20:14:29
3.6738 ریال20:13:35
3.6735 ریال20:03:39
3.6736 ریال20:02:33
3.6735 ریال19:42:37
3.6733 ریال19:41:29
3.6735 ریال19:35:33
3.6736 ریال19:33:43
3.6733 ریال19:32:32
3.6735 ریال19:20:33
3.6733 ریال19:19:28
3.6735 ریال19:18:37
3.6736 ریال19:17:33
3.6735 ریال19:00:57
3.6736 ریال18:59:28
3.6738 ریال18:58:29
3.6731 ریال18:57:41
3.6735 ریال18:49:34
3.6736 ریال18:48:37
3.6735 ریال18:45:43
3.6738 ریال18:44:28
3.6735 ریال18:40:39
3.6733 ریال18:38:27
3.6735 ریال18:35:32
3.6736 ریال18:34:27
3.6733 ریال18:32:31
3.6735 ریال18:29:32
3.6736 ریال18:28:34
3.6735 ریال18:27:36
3.6731 ریال18:24:42
3.6735 ریال18:23:28
3.6736 ریال18:22:28
3.6738 ریال18:21:35
3.6735 ریال18:10:33
3.6736 ریال18:09:37
3.6735 ریال17:54:40
3.6731 ریال17:53:31
3.6735 ریال17:33:50
3.6738 ریال17:32:34
3.6735 ریال17:03:04
3.6731 ریال17:02:14
3.6731 ریال17:01:41
3.6735 ریال16:58:28
3.6736 ریال16:57:45
3.6735 ریال16:41:31
3.6736 ریال16:40:35
3.6731 ریال16:38:25
3.6735 ریال16:26:25
3.6731 ریال16:25:42
3.6735 ریال16:16:30
3.6731 ریال16:15:32
3.6735 ریال16:02:33
3.6731 ریال16:01:49
3.6735 ریال15:38:27
3.6731 ریال15:37:37
3.6735 ریال14:27:37
3.6731 ریال14:25:40
3.6735 ریال13:51:47
3.6736 ریال13:50:48
3.6735 ریال13:37:35
3.6731 ریال13:35:32
3.6735 ریال13:32:34
3.6736 ریال13:31:41
3.6735 ریال13:28:31
3.6731 ریال13:27:39
3.6735 ریال13:25:37
3.6731 ریال13:24:37
3.6735 ریال13:01:27
3.6731 ریال12:59:25
3.6735 ریال12:49:39
3.6731 ریال12:47:29
3.6735 ریال12:45:37
3.6736 ریال12:44:38
3.6735 ریال12:43:33
3.673 ریال12:42:39
3.6735 ریال12:39:38
3.6738 ریال12:38:27
3.6735 ریال12:29:33
3.6736 ریال12:28:32
3.673 ریال12:26:24
3.6735 ریال12:25:39
3.6736 ریال12:24:40
3.673 ریال12:23:28
3.6735 ریال12:21:42
3.673 ریال12:20:42
3.6735 ریال12:18:40
3.673 ریال12:15:37
3.6735 ریال11:56:22
3.673 ریال11:55:25
3.6735 ریال11:52:29
3.6734 ریال11:51:40
3.673 ریال11:50:34
3.6735 ریال11:38:18
3.673 ریال11:36:33
3.6735 ریال11:35:25
3.673 ریال11:31:34
3.6735 ریال11:28:26
3.673 ریال11:26:22
3.6735 ریال11:23:22
3.673 ریال11:22:23
3.6735 ریال11:16:26
3.673 ریال11:14:26
3.6735 ریال11:09:38
3.673 ریال11:07:27
3.6736 ریال11:04:44
3.6731 ریال11:02:49
3.673 ریال11:01:53
3.6736 ریال10:59:30
3.673 ریال10:57:34
3.6735 ریال10:54:26
3.673 ریال10:53:27
3.6735 ریال10:50:31
3.673 ریال10:48:24
3.6735 ریال10:40:23
3.673 ریال10:39:21
3.6735 ریال10:38:16
3.673 ریال10:36:25
3.6738 ریال10:33:27
3.6735 ریال10:24:23
3.673 ریال10:23:19
3.6735 ریال10:16:15
3.6736 ریال10:14:15
3.673 ریال10:13:20
3.6735 ریال10:00:35
3.6731 ریال9:59:14
3.6735 ریال9:38:15
3.673 ریال9:36:18
3.6735 ریال9:31:16
3.673 ریال9:29:14
3.6735 ریال9:26:12
3.673 ریال9:25:18
3.6735 ریال9:17:15
3.673 ریال9:15:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات