گندم

  • نرخ فعلی:430
  • بالاترین قیمت روز:434.75
  • پایین ترین قیمت روز:429.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:434.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:434.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.75

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
430 ریال21:47:28
430.25 ریال21:43:52
430.5 ریال21:40:58
430.25 ریال21:37:43
430 ریال21:35:31
429.75 ریال21:31:52
430 ریال21:23:26
429.75 ریال21:19:53
430 ریال21:05:35
430.25 ریال20:47:25
430 ریال20:41:40
430.25 ریال20:32:21
430.5 ریال20:28:59
430 ریال20:23:11
429.25 ریال20:17:04
429.5 ریال20:13:59
429.25 ریال20:11:19
429.5 ریال20:04:54
429.25 ریال20:02:22
429.5 ریال19:56:47
429.75 ریال19:50:19
429.5 ریال19:47:09
430.5 ریال19:44:09
430.75 ریال19:26:25
430.5 ریال19:17:46
431 ریال19:08:25
431.25 ریال19:05:37
431.5 ریال18:59:04
432 ریال18:50:09
431.75 ریال18:47:09
432.25 ریال18:32:10
432.5 ریال18:29:11
431.75 ریال18:26:10
432.25 ریال18:20:18
431.75 ریال18:08:04
432 ریال18:05:12
431.75 ریال17:59:04
431.25 ریال17:52:58
431 ریال17:41:06
431.25 ریال17:38:08
431.75 ریال17:23:12
432 ریال17:19:54
432.5 ریال17:08:09
432 ریال17:02:08
432.5 ریال15:59:28
432.75 ریال15:52:52
432.5 ریال15:50:00
432 ریال15:37:58
432.25 ریال15:32:07
432.38 ریال15:22:47
432.75 ریال14:22:54
433 ریال14:17:00
432.75 ریال14:13:54
433 ریال13:13:59
432.75 ریال12:58:55
433 ریال12:55:59
432.75 ریال12:50:18
433 ریال12:41:08
433.5 ریال12:04:57
434 ریال10:43:54
434.25 ریال10:37:57
433.88 ریال10:34:52
433.5 ریال10:19:46
433.25 ریال10:16:51
433.5 ریال7:29:18
434 ریال5:16:45
434.25 ریال5:13:42
434 ریال5:04:40
434.12 ریال4:59:24
434.25 ریال4:55:57
434.12 ریال4:52:42
434.25 ریال4:40:53
434 ریال4:34:48
433.75 ریال4:26:28
433.88 ریال4:23:25
434.12 ریال4:19:37
434 ریال4:16:45
434.75 ریال4:13:43
434.62 ریال4:11:12
434.5 ریال4:08:11
434.38 ریال4:04:41
434.5 ریال3:59:09
434.75 ریال3:47:14
434.5 ریال3:40:44
434.75 ریال3:38:08
434.5 ریال3:35:08
نظرات