کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / نقره (mini-sized)

  • نرخ فعلی:16.415
  • بالاترین قیمت روز:16.474
  • پایین ترین قیمت روز:16.198
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.31
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:16.33
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.085

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره (mini-sized) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره (mini-sized) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.415 ریال7:51:11
16.444 ریال7:50:12
16.458 ریال7:48:11
16.415 ریال7:47:11
16.458 ریال7:42:11
16.444 ریال7:41:11
16.458 ریال7:30:13
16.474 ریال7:29:11
16.458 ریال7:27:10
16.474 ریال7:23:10
16.458 ریال7:22:10
16.474 ریال7:10:12
16.431 ریال7:09:10
16.474 ریال7:03:10
16.431 ریال7:02:12
16.474 ریال7:01:12
16.431 ریال7:00:14
16.411 ریال6:59:11
16.431 ریال6:58:10
16.474 ریال6:56:10
16.431 ریال6:53:11
16.411 ریال6:52:10
16.431 ریال6:51:10
16.411 ریال6:50:12
16.416 ریال6:48:12
16.411 ریال6:47:11
16.431 ریال6:46:10
16.411 ریال6:41:10
16.426 ریال6:40:12
16.411 ریال6:38:12
16.426 ریال6:37:11
16.411 ریال6:36:10
16.416 ریال6:35:11
16.426 ریال6:32:10
16.416 ریال6:31:11
16.412 ریال6:30:12
16.416 ریال6:29:10
16.426 ریال6:27:10
16.412 ریال6:26:11
16.426 ریال6:25:11
16.37 ریال6:24:10
16.426 ریال6:23:11
16.37 ریال6:22:10
16.426 ریال6:21:11
16.37 ریال6:16:11
16.412 ریال6:15:29
16.37 ریال6:00:16
16.347 ریال5:59:11
16.37 ریال5:50:12
16.347 ریال5:28:11
16.315 ریال5:26:11
16.347 ریال5:23:10
16.315 ریال5:22:11
16.347 ریال5:21:11
16.315 ریال4:59:11
16.198 ریال4:58:11
16.315 ریال4:56:10
16.198 ریال4:53:11
16.315 ریال4:52:11
16.198 ریال4:51:11
16.315 ریال4:50:12
16.198 ریال4:48:12
16.315 ریال4:47:10
16.198 ریال4:46:11
16.315 ریال4:44:12
16.198 ریال1:55:11
16.36 ریال1:53:10
16.198 ریال1:52:10
16.36 ریال1:51:11
16.359 ریال1:50:12
16.36 ریال1:32:11
16.35 ریال1:28:10
16.335 ریال1:27:11
16.35 ریال1:26:10
16.335 ریال1:25:12
16.35 ریال1:21:11
16.335 ریال1:19:10
16.35 ریال1:18:10
16.335 ریال1:16:10
16.35 ریال1:15:11
16.327 ریال1:13:10
16.335 ریال1:12:10
16.35 ریال1:11:11
16.335 ریال1:05:12
16.344 ریال1:04:10
16.33 ریال1:03:10
16.344 ریال1:02:11
16.327 ریال1:00:14
16.33 ریال0:59:11
16.327 ریال0:58:11
16.344 ریال0:56:10
16.33 ریال0:55:11
16.327 ریال0:54:11
16.344 ریال0:53:11
16.33 ریال0:51:10
16.35 ریال0:50:11
16.344 ریال0:49:10
16.35 ریال0:48:10
16.344 ریال0:46:10
16.35 ریال0:45:12
16.344 ریال0:44:10
16.33 ریال0:42:10
16.317 ریال0:41:11
16.351 ریال0:40:13
16.317 ریال0:39:11
16.351 ریال0:38:11
16.33 ریال0:37:10
16.351 ریال0:33:11
16.33 ریال0:32:12
16.351 ریال0:31:11
16.317 ریال0:29:11
16.33 ریال0:28:11
16.351 ریال0:27:10
16.317 ریال0:26:11
16.351 ریال0:25:12
16.358 ریال0:24:11
16.351 ریال0:23:10
16.363 ریال0:22:11
16.351 ریال0:21:11
16.358 ریال0:20:13
16.35 ریال0:18:11
16.358 ریال0:17:11
16.35 ریال0:15:11
16.363 ریال0:14:10
16.35 ریال0:12:12
16.33 ریال0:11:10
16.35 ریال0:08:11
16.358 ریال0:07:10
16.33 ریال0:06:10
16.35 ریال0:05:11
16.33 ریال0:04:10
16.31 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات