شاخص یاب

بازار آمریکا / نقره (mini-sized)

  • نرخ فعلی:14.222
  • بالاترین قیمت روز:14.52
  • پایین ترین قیمت روز:14.196
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.355
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:14.365
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.143

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره (mini-sized) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره (mini-sized) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.222 ریال22:26:11
14.235 ریال22:25:12
14.222 ریال22:24:13
14.235 ریال22:23:13
14.226 ریال22:22:12
14.235 ریال22:21:13
14.226 ریال22:20:15
14.235 ریال22:19:13
14.226 ریال22:16:12
14.235 ریال22:15:14
14.226 ریال22:14:13
14.235 ریال22:13:12
14.226 ریال22:11:11
14.235 ریال22:09:12
14.249 ریال22:08:12
14.235 ریال22:07:12
14.226 ریال22:06:12
14.251 ریال22:05:12
14.279 ریال22:01:12
14.251 ریال21:59:12
14.249 ریال21:58:12
14.251 ریال21:57:12
14.279 ریال21:23:12
14.262 ریال21:22:11
14.279 ریال21:21:12
14.262 ریال20:19:13
14.28 ریال20:17:12
14.262 ریال20:15:13
14.28 ریال19:59:13
14.24 ریال19:58:12
14.27 ریال19:57:13
14.28 ریال19:56:12
14.24 ریال19:55:13
14.28 ریال19:54:12
14.24 ریال19:46:13
14.27 ریال19:45:14
14.24 ریال19:36:13
14.232 ریال19:31:13
14.196 ریال19:26:13
14.232 ریال19:23:13
14.196 ریال19:21:13
14.232 ریال19:19:12
14.196 ریال19:18:12
14.232 ریال19:16:14
14.225 ریال19:14:13
14.291 ریال19:12:14
14.225 ریال19:10:14
14.291 ریال19:09:13
14.225 ریال19:07:13
14.291 ریال19:04:13
14.225 ریال19:02:12
14.291 ریال19:01:15
14.225 ریال18:59:14
14.291 ریال18:56:14
14.225 ریال18:55:14
14.291 ریال18:52:13
14.316 ریال18:51:13
14.337 ریال18:50:14
14.316 ریال18:47:11
14.337 ریال18:46:13
14.316 ریال18:45:13
14.337 ریال18:42:13
14.316 ریال18:38:13
14.337 ریال18:37:13
14.316 ریال18:33:15
14.368 ریال18:18:14
14.409 ریال18:17:14
14.368 ریال18:13:13
14.409 ریال18:12:13
14.368 ریال18:11:14
14.409 ریال17:53:12
14.432 ریال17:52:13
14.409 ریال17:50:13
14.429 ریال17:47:13
14.432 ریال17:46:12
14.429 ریال17:41:12
14.432 ریال17:40:15
14.429 ریال17:39:13
14.432 ریال17:38:11
14.429 ریال17:29:14
14.405 ریال17:21:13
14.418 ریال17:20:14
14.405 ریال17:14:13
14.407 ریال17:13:13
14.405 ریال17:10:14
14.407 ریال17:09:13
14.405 ریال17:08:13
14.407 ریال16:31:15
14.409 ریال16:30:16
14.407 ریال16:28:18
14.409 ریال16:06:17
14.362 ریال15:59:13
14.38 ریال15:58:12
14.362 ریال15:56:13
14.38 ریال15:53:12
14.362 ریال15:51:13
14.38 ریال15:37:12
14.363 ریال15:36:12
14.38 ریال15:30:16
14.363 ریال15:29:12
14.38 ریال15:28:12
14.363 ریال14:46:12
14.296 ریال14:44:12
14.363 ریال14:41:11
14.296 ریال14:40:14
14.363 ریال14:39:13
14.296 ریال14:38:14
14.363 ریال14:36:12
14.296 ریال14:35:13
14.363 ریال14:34:12
14.296 ریال13:55:13
14.38 ریال13:54:14
14.296 ریال13:52:12
14.38 ریال13:51:13
14.296 ریال13:48:12
14.38 ریال13:38:13
14.296 ریال13:37:13
14.38 ریال11:57:12
14.367 ریال11:56:13
14.38 ریال11:55:14
14.367 ریال11:54:13
14.38 ریال11:53:14
14.367 ریال11:41:12
14.345 ریال11:40:13
14.367 ریال11:35:13
14.345 ریال11:34:13
14.367 ریال11:32:12
14.345 ریال10:59:13
14.322 ریال10:58:13
14.345 ریال10:54:14
14.322 ریال10:52:12
14.345 ریال10:48:13
14.322 ریال9:49:11
14.327 ریال9:48:12
14.322 ریال9:46:12
14.327 ریال9:45:15
14.322 ریال9:44:11
14.327 ریال9:43:12
14.308 ریال9:42:12
14.327 ریال9:41:11
14.308 ریال9:39:12
14.327 ریال9:36:12
14.308 ریال9:24:13
14.325 ریال9:17:11
14.308 ریال9:16:12
14.325 ریال5:51:13
14.313 ریال5:50:19
14.325 ریال5:38:12
14.313 ریال5:31:12
14.368 ریال5:30:15
14.313 ریال5:27:12
14.368 ریال5:26:13
14.313 ریال5:24:11
14.368 ریال5:22:12
14.313 ریال5:19:11
14.368 ریال5:04:11
14.52 ریال5:03:12
14.368 ریال5:02:11
14.52 ریال5:01:13
14.368 ریال4:57:12
14.52 ریال4:56:11
14.403 ریال4:55:12
14.368 ریال4:52:11
14.403 ریال4:51:11
14.368 ریال4:50:15
14.403 ریال2:34:10
14.376 ریال1:15:12
14.355 ریال0:40:14
نظرات