شاخص یاب

بازار آمریکا / نقره

  • نرخ فعلی:15.585
  • بالاترین قیمت روز:15.628
  • پایین ترین قیمت روز:15.536
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.555
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:15.535
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.585 ریال10:55:13
15.58 ریال10:51:15
15.585 ریال10:48:14
15.58 ریال10:46:13
15.585 ریال10:44:13
15.58 ریال10:43:13
15.585 ریال10:38:13
15.58 ریال10:36:13
15.57 ریال10:35:13
15.58 ریال10:34:13
15.585 ریال10:33:13
15.57 ریال10:32:14
15.585 ریال10:28:13
15.58 ریال10:27:14
15.57 ریال10:24:13
15.575 ریال10:23:13
15.585 ریال10:21:13
15.575 ریال10:20:14
15.585 ریال10:19:13
15.575 ریال10:18:13
15.595 ریال10:17:12
15.585 ریال10:14:12
15.575 ریال10:13:12
15.59 ریال10:12:13
15.575 ریال10:11:13
15.595 ریال10:10:14
15.56 ریال10:09:13
15.59 ریال10:08:13
15.595 ریال10:07:12
15.59 ریال10:06:13
15.595 ریال10:05:14
15.59 ریال10:02:12
15.56 ریال10:00:18
15.555 ریال9:58:13
15.59 ریال9:57:12
15.56 ریال9:56:14
15.59 ریال9:54:13
15.56 ریال9:53:13
15.59 ریال9:52:13
15.56 ریال9:51:14
15.55 ریال9:50:15
15.555 ریال9:49:12
15.55 ریال9:48:13
15.555 ریال9:47:12
15.55 ریال9:45:13
15.555 ریال9:44:13
15.55 ریال9:37:13
15.555 ریال9:36:13
15.55 ریال9:32:14
15.555 ریال9:31:14
15.55 ریال9:28:13
15.555 ریال9:27:12
15.56 ریال9:26:12
15.555 ریال9:21:13
15.56 ریال9:20:14
15.555 ریال9:17:12
15.56 ریال9:16:13
15.565 ریال9:15:14
15.56 ریال9:14:13
15.555 ریال9:12:13
15.56 ریال9:11:12
15.555 ریال9:10:14
15.565 ریال9:09:13
15.56 ریال9:08:13
15.565 ریال9:07:13
15.56 ریال9:05:15
15.565 ریال9:00:16
15.57 ریال8:58:13
15.565 ریال8:44:13
15.57 ریال8:43:13
15.565 ریال8:21:13
15.56 ریال8:17:12
15.565 ریال8:16:11
15.56 ریال8:15:13
15.57 ریال8:11:11
15.56 ریال8:09:12
15.57 ریال7:59:12
15.565 ریال7:58:12
15.57 ریال7:57:13
15.565 ریال7:56:11
15.57 ریال7:55:17
15.565 ریال7:50:13
15.57 ریال7:49:11
15.565 ریال7:48:12
15.57 ریال7:47:12
15.56 ریال7:46:11
15.565 ریال7:45:12
15.56 ریال7:44:11
15.565 ریال7:39:14
15.56 ریال7:38:13
15.565 ریال7:35:12
15.56 ریال7:34:13
15.565 ریال7:25:13
15.56 ریال7:24:12
15.565 ریال7:20:13
15.56 ریال7:19:12
15.565 ریال7:18:13
15.57 ریال7:16:12
15.565 ریال7:14:11
15.57 ریال7:13:13
15.565 ریال7:12:15
15.57 ریال7:10:13
15.565 ریال7:05:13
15.555 ریال7:04:14
15.57 ریال7:03:12
15.555 ریال7:02:13
15.56 ریال7:01:13
15.555 ریال7:00:18
15.565 ریال6:58:11
15.56 ریال6:57:12
15.555 ریال6:47:12
15.54 ریال6:46:13
15.555 ریال6:44:54
15.555 ریال6:44:22
15.555 ریال6:43:45
15.54 ریال6:41:40
15.54 ریال6:40:27
15.545 ریال6:39:55
15.545 ریال6:38:16
15.555 ریال6:37:11
15.54 ریال6:37:03
15.55 ریال6:34:33
15.55 ریال6:34:23
15.54 ریال6:31:12
15.55 ریال6:26:11
15.54 ریال6:25:14
15.545 ریال6:24:12
15.55 ریال6:21:12
15.555 ریال6:19:12
15.55 ریال6:15:13
15.555 ریال6:10:14
15.55 ریال6:08:13
15.555 ریال6:07:12
15.545 ریال6:06:13
15.555 ریال6:04:13
15.545 ریال6:02:13
15.555 ریال6:00:15
15.55 ریال5:59:12
15.555 ریال5:58:13
15.545 ریال5:57:12
15.555 ریال5:56:12
15.54 ریال5:55:13
15.555 ریال5:53:12
15.545 ریال5:51:12
15.54 ریال5:50:14
15.545 ریال5:49:12
15.54 ریال5:48:12
15.545 ریال5:35:13
15.55 ریال5:34:14
15.545 ریال5:32:13
15.55 ریال5:27:12
15.555 ریال5:26:12
15.55 ریال5:25:13
15.545 ریال5:24:12
15.56 ریال5:23:12
15.55 ریال5:20:14
15.56 ریال5:19:11
15.545 ریال5:18:11
15.55 ریال5:14:13
15.56 ریال5:13:12
15.55 ریال5:12:12
15.545 ریال5:07:11
15.55 ریال5:05:12
15.545 ریال5:00:17
15.628 ریال4:59:11
15.545 ریال4:57:12
15.628 ریال4:54:12
15.545 ریال4:53:12
15.55 ریال4:52:11
15.545 ریال4:50:13
15.628 ریال4:49:12
15.55 ریال4:47:12
15.628 ریال4:46:13
15.545 ریال4:45:12
15.628 ریال3:02:12
15.536 ریال3:01:13
15.628 ریال2:57:11
15.536 ریال2:55:11
15.628 ریال2:54:10
15.536 ریال2:30:13
15.555 ریال0:11:11
15.55 ریال0:06:12
15.555 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات