شاخص یاب

بازار آمریکا / نقره

  • نرخ فعلی:15.82
  • بالاترین قیمت روز:15.82
  • پایین ترین قیمت روز:15.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۷:۲۹
  • نرخ روز گذشته:15.805
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.015

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.82 ریال0:57:29
15.81 ریال0:56:30
15.82 ریال0:54:29
15.815 ریال0:53:28
15.81 ریال0:52:29
15.82 ریال0:48:29
15.81 ریال0:47:27
15.82 ریال0:45:29
15.81 ریال0:44:30
15.815 ریال0:43:28
15.81 ریال0:41:28
15.815 ریال0:39:29
15.81 ریال0:38:29
15.815 ریال0:36:31
15.81 ریال0:35:33
15.815 ریال0:34:30
15.81 ریال0:32:32
15.815 ریال0:30:37
15.82 ریال0:28:29
15.815 ریال0:26:27
15.82 ریال0:25:29
15.815 ریال0:23:28
15.82 ریال0:22:29
15.815 ریال0:21:32
15.82 ریال0:20:33
15.805 ریال0:18:28
15.82 ریال0:16:31
15.8 ریال0:15:32
15.805 ریال0:14:30
15.815 ریال0:13:30
15.82 ریال0:12:30
15.815 ریال0:11:32
15.805 ریال0:10:32
15.815 ریال0:09:31
15.805 ریال0:08:32
15.8 ریال0:07:34
15.805 ریال0:05:41
15.815 ریال0:04:38
15.8 ریال0:03:38
نظرات