شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1%