شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 117.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.57%