بازار آمریکا / پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.9%