شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 796 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.39%