شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%