شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

  • نرخ فعلی:789.2
  • بالاترین قیمت روز:800.7
  • پایین ترین قیمت روز:787.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:800.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:790.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.2

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
789.2 ریال14:58:13
788.3 ریال14:57:14
789 ریال14:56:13
789.2 ریال14:55:14
788 ریال14:54:13
788.2 ریال14:53:13
787.9 ریال14:52:13
789 ریال14:51:14
788.3 ریال14:49:13
787.9 ریال14:48:13
789 ریال14:47:13
787.9 ریال14:46:13
789 ریال14:45:13
788.1 ریال14:44:12
787.9 ریال14:43:12
788.1 ریال14:42:12
788 ریال14:40:14
788.3 ریال14:39:13
788 ریال14:37:13
788.1 ریال14:34:14
788.3 ریال14:30:16
788.5 ریال14:29:13
788.3 ریال14:28:14
788.9 ریال14:27:14
788.1 ریال14:26:14
788.3 ریال14:24:14
788.5 ریال14:22:13
788.3 ریال14:21:14
789.1 ریال14:20:16
788.5 ریال14:19:14
789.1 ریال14:18:14
788.5 ریال14:17:15
788.9 ریال14:16:14
788.5 ریال14:13:12
788.9 ریال14:11:12
789.1 ریال14:09:13
788.8 ریال14:08:13
789.1 ریال14:06:14
788.8 ریال14:05:14
789.1 ریال14:04:13
788 ریال14:03:15
789.1 ریال14:02:13
788 ریال14:01:13
788.8 ریال13:58:13
787.9 ریال13:56:14
788 ریال13:55:15
787.9 ریال13:54:15
788.8 ریال13:53:13
787.9 ریال13:51:14
788 ریال13:50:16
787.9 ریال13:49:14
788 ریال13:48:15
787.9 ریال13:47:14
788 ریال13:45:14
787.9 ریال13:43:13
788 ریال13:42:14
788.4 ریال13:41:14
789.5 ریال13:40:15
788 ریال13:38:13
789 ریال13:37:14
789.8 ریال13:33:15
789.6 ریال13:32:13
789.8 ریال13:31:13
789.5 ریال13:30:16
789.8 ریال13:29:12
789.6 ریال13:28:14
789.7 ریال13:27:14
789.8 ریال13:26:13
790.1 ریال13:25:15
789.8 ریال13:24:15
789.7 ریال13:23:13
790.1 ریال13:22:15
789.6 ریال13:21:13
789.8 ریال13:19:14
790.1 ریال13:18:15
789.5 ریال13:17:15
789.7 ریال13:14:15
790.1 ریال13:13:12
789.6 ریال13:12:15
789.7 ریال13:11:14
789.6 ریال13:10:16
790.1 ریال13:09:15
789.5 ریال13:08:15
789.6 ریال13:01:14
789.8 ریال13:00:18
789.7 ریال12:59:14
789.8 ریال12:57:14
789.6 ریال12:55:15
789.8 ریال12:54:14
789.6 ریال12:53:13
789.8 ریال12:51:14
789.6 ریال12:49:14
789.8 ریال12:48:15
790 ریال12:47:15
789.6 ریال12:46:14
790 ریال12:44:13
789.6 ریال12:43:14
791 ریال12:42:14
790 ریال12:40:15
791 ریال12:37:14
790 ریال12:36:15
790.8 ریال12:35:15
791 ریال12:34:15
790 ریال12:33:13
791 ریال12:31:16
790 ریال12:30:20
791 ریال12:29:15
790.8 ریال12:27:14
791 ریال12:26:13
791.1 ریال12:25:14
791 ریال12:24:14
790.9 ریال12:22:14
791.1 ریال12:21:13
791.7 ریال12:20:14
790.9 ریال12:19:14
791.1 ریال12:16:13
791.5 ریال12:15:19
790.9 ریال12:14:14
791.1 ریال12:12:14
790.9 ریال12:11:14
791.5 ریال12:08:13
793.1 ریال12:07:14
791.5 ریال12:06:13
793.1 ریال12:05:14
791.5 ریال12:03:14
791.7 ریال12:01:14
792.9 ریال12:00:20
791.8 ریال11:59:13
792.9 ریال11:57:13
793.1 ریال11:56:14
792.2 ریال11:54:13
793.1 ریال11:52:14
791.8 ریال11:51:13
793.1 ریال11:50:16
791.8 ریال11:48:15
790.9 ریال11:46:14
791.8 ریال11:44:14
790.9 ریال11:43:14
792.2 ریال11:41:15
790.9 ریال11:40:16
791.8 ریال11:39:16
792.2 ریال11:38:14
791.7 ریال11:37:14
790.9 ریال11:36:15
791.7 ریال11:35:14
791.8 ریال11:32:13
790.9 ریال11:31:14
792.2 ریال11:30:15
790.9 ریال11:29:13
791.1 ریال11:28:12
791.2 ریال11:27:13
791.7 ریال11:26:13
790.7 ریال11:18:13
791.8 ریال11:17:13
790.7 ریال11:15:14
791.2 ریال11:14:13
790.7 ریال11:13:13
791.1 ریال11:12:15
791.3 ریال11:11:14
791.2 ریال11:10:13
791.3 ریال11:09:13
790.7 ریال11:07:13
790.8 ریال11:06:14
790.7 ریال11:05:13
790.5 ریال11:04:13
791.3 ریال11:03:13
790.5 ریال11:02:13
791.5 ریال10:56:14
791.3 ریال10:55:15
791.5 ریال10:53:12
791.9 ریال10:52:13
791.5 ریال10:51:14
791.9 ریال10:50:15
791.5 ریال10:47:12
791.9 ریال10:44:13
791.5 ریال10:43:14
793.5 ریال10:41:12
791.9 ریال10:40:14
793.5 ریال10:39:13
791.9 ریال10:37:13
793.5 ریال10:34:12
794.1 ریال10:33:12
793.5 ریال10:32:12
794.1 ریال10:28:13
793.8 ریال10:27:12
793.5 ریال10:26:12
794.1 ریال10:24:12
793.5 ریال10:23:13
793.6 ریال10:22:12
794.1 ریال10:21:12
793.6 ریال10:19:11
794.1 ریال10:16:13
793.8 ریال10:15:13
794.1 ریال10:12:13
794.4 ریال10:11:12
793.6 ریال10:10:14
793.8 ریال10:08:12
794.4 ریال10:07:12
793.8 ریال10:06:12
794.4 ریال10:05:14
793.9 ریال10:03:14
793.8 ریال10:02:12
794.4 ریال9:58:12
793.8 ریال9:56:12
794.4 ریال9:54:13
793.9 ریال9:53:13
794.4 ریال9:52:11
793.8 ریال9:51:13
793.2 ریال9:50:15
793.9 ریال9:49:12
793.8 ریال9:47:12
793.2 ریال9:46:12
793.8 ریال9:45:13
793.2 ریال9:44:12
793.8 ریال9:41:12
793.2 ریال9:40:14
793.3 ریال9:38:14
792.8 ریال9:37:12
793.3 ریال9:36:12
793.2 ریال9:34:12
793.3 ریال9:31:13
792.8 ریال9:30:15
793.2 ریال9:29:12
792.8 ریال9:28:12
793.2 ریال9:27:12
792.8 ریال9:25:13
793.3 ریال9:22:12
792.8 ریال9:21:12
793.3 ریال9:19:11
792.8 ریال9:18:12
792.3 ریال9:16:12
792.4 ریال9:15:14
792.3 ریال9:13:12
792.8 ریال9:12:12
792.4 ریال9:10:14
792.3 ریال9:07:12
792.4 ریال9:06:12
792.3 ریال9:05:13
792.7 ریال9:03:13
792.8 ریال9:02:12
792.7 ریال9:01:13
792.3 ریال9:00:15
792.8 ریال8:59:12
792.3 ریال8:56:12
792.7 ریال8:55:13
792.8 ریال8:54:13
792.9 ریال8:52:11
792.8 ریال8:51:12
793 ریال8:50:14
792.8 ریال8:45:13
793.7 ریال8:43:13
792.8 ریال8:42:12
793.7 ریال8:40:13
792.9 ریال8:39:12
792.8 ریال8:38:11
793.7 ریال8:36:12
792.9 ریال8:35:13
793 ریال8:33:12
793.7 ریال8:29:14
792.9 ریال8:28:12
793.7 ریال8:27:12
793.2 ریال8:26:14
792.9 ریال8:25:12
793.3 ریال8:24:12
792.9 ریال8:23:11
793.3 ریال8:22:11
793 ریال8:21:12
793.2 ریال8:20:14
793.3 ریال8:17:11
793 ریال8:16:12
793.3 ریال8:15:13
793.2 ریال8:14:11
793.3 ریال8:10:13
793.2 ریال8:08:12
793.3 ریال8:06:13
793.2 ریال8:05:12
793.3 ریال8:04:12
793.6 ریال8:03:14
793.3 ریال8:02:12
793.2 ریال7:59:11
793.4 ریال7:57:12
793.6 ریال7:56:13
793.2 ریال7:55:14
793.1 ریال7:53:12
793.4 ریال7:52:11
793.6 ریال7:50:13
793.4 ریال7:49:12
793.6 ریال7:47:12
793.4 ریال7:42:12
793.1 ریال7:41:11
793.2 ریال7:40:14
793.4 ریال7:38:12
792.8 ریال7:37:12
793.2 ریال7:36:13
793.4 ریال7:34:12
792.8 ریال7:33:12
793.4 ریال7:32:11
792.8 ریال7:31:12
793.2 ریال7:30:17
792.7 ریال7:28:12
793.4 ریال7:27:15
792.7 ریال7:25:22
793.2 ریال7:23:16
792.9 ریال7:21:12
792.7 ریال7:19:11
792.8 ریال7:18:13
793.2 ریال7:17:12
792.7 ریال7:16:11
792.9 ریال7:15:17
792.7 ریال7:14:12
793.2 ریال7:13:16
792.7 ریال7:12:16
793.2 ریال7:10:16
792.9 ریال7:09:13
793.2 ریال7:08:12
793.3 ریال7:07:12
792.9 ریال7:06:15
793.3 ریال7:05:13
794.1 ریال7:04:12
793.6 ریال7:03:12
794.1 ریال7:02:12
792.7 ریال7:01:13
793.2 ریال7:00:17
794.1 ریال6:59:11
793.2 ریال6:57:13
794.1 ریال6:56:11
793.2 ریال6:55:13
794.6 ریال6:51:11
794.1 ریال6:50:13
794.6 ریال6:48:12
794.1 ریال6:47:11
794.6 ریال6:34:11
794.2 ریال6:27:13
794.6 ریال6:26:13
794.2 ریال6:25:13
794.6 ریال6:23:15
794.2 ریال6:19:13
794.2 ریال6:19:10
794.4 ریال6:16:50
794.2 ریال6:16:48
794.1 ریال6:14:31
794.2 ریال6:12:37
794 ریال6:09:13
794.1 ریال6:07:12
794.4 ریال6:05:15
794.1 ریال6:04:55
794 ریال6:01:14
794.1 ریال6:00:14
794.3 ریال5:59:12
794 ریال5:58:12
793.5 ریال5:57:13
794.3 ریال5:56:12
794.1 ریال5:55:13
794.3 ریال5:54:12
793.5 ریال5:53:12
793.8 ریال5:52:18
793.4 ریال5:51:14
794 ریال5:50:15
793.8 ریال5:49:12
793.6 ریال5:47:13
793.4 ریال5:46:12
793.5 ریال5:45:14
793.2 ریال5:44:12
793.8 ریال5:43:12
793.5 ریال5:42:11
793.6 ریال5:40:12
793.5 ریال5:38:12
793.6 ریال5:36:11
793.9 ریال5:35:14
793.4 ریال5:32:13
793.9 ریال5:30:15
793.1 ریال5:29:12
793.6 ریال5:28:12
793.9 ریال5:27:12
792.4 ریال5:26:12
793.9 ریال5:25:13
793.1 ریال5:20:13
793.4 ریال5:19:12
792.2 ریال5:16:13
793.9 ریال5:15:13
793.1 ریال5:14:12
792.4 ریال5:13:12
793.1 ریال5:10:13
792.4 ریال5:09:11
793.1 ریال5:08:12
792.2 ریال5:06:12
792.3 ریال5:05:13
791.7 ریال5:04:12
792.2 ریال5:03:12
792.3 ریال5:00:14
791.7 ریال4:59:12
792.3 ریال4:58:12
791.7 ریال4:57:13
792.3 ریال4:56:12
791.7 ریال4:54:12
794.1 ریال4:53:12
792.3 ریال4:52:12
794.4 ریال4:51:13
792.2 ریال4:50:13
794.1 ریال4:49:11
792.3 ریال4:48:11
793.9 ریال4:46:12
792.3 ریال4:45:13
794.4 ریال4:44:12
794.1 ریال4:43:12
793.6 ریال4:42:11
793.9 ریال4:41:11
794.4 ریال4:39:12
793.9 ریال4:37:11
793.5 ریال4:36:11
793.9 ریال4:35:13
794.4 ریال4:34:11
793.9 ریال4:33:12
793.6 ریال4:32:12
793 ریال4:30:14
793.9 ریال4:29:11
793.5 ریال4:28:11
792.4 ریال4:27:13
793.6 ریال4:25:12
792.4 ریال4:24:11
793 ریال4:22:12
792.4 ریال4:21:12
792.6 ریال4:20:13
792.4 ریال4:19:11
792.6 ریال4:17:11
792.4 ریال4:15:15
792.6 ریال4:14:11
792.4 ریال4:10:13
793 ریال4:09:12
792.6 ریال4:08:12
792.4 ریال4:04:11
792.6 ریال4:03:12
792.5 ریال4:02:13
793 ریال4:01:12
792.5 ریال4:00:14
793.7 ریال3:59:11
793 ریال3:58:12
793.7 ریال3:54:11
793 ریال3:50:13
792.5 ریال3:49:12
793.7 ریال3:48:12
793 ریال3:47:11
794.8 ریال3:46:12
793.7 ریال3:45:14
794.8 ریال3:44:12
793 ریال3:43:11
793.7 ریال3:41:11
794.8 ریال3:40:12
793.7 ریال3:39:12
795.3 ریال3:38:12
794.8 ریال3:37:11
795.3 ریال3:36:12
795.4 ریال3:35:13
794.8 ریال3:33:11
795.4 ریال3:32:12
794.8 ریال3:28:12
795.4 ریال3:27:12
795.3 ریال3:24:11
795.2 ریال3:22:11
795.3 ریال3:21:12
794.8 ریال3:20:13
795.1 ریال3:19:11
794.8 ریال3:18:11
795.1 ریال3:17:11
794.8 ریال3:16:12
795.1 ریال3:15:12
794.1 ریال3:13:12
794.6 ریال3:12:12
794.1 ریال3:11:12
794.6 ریال3:10:13
794.1 ریال3:09:11
794.5 ریال3:08:11
795.2 ریال3:07:11
795.1 ریال3:06:11
800.7 ریال3:05:12
795.1 ریال3:04:11
794.1 ریال3:02:10
794.5 ریال3:01:12
794.1 ریال2:56:11
790.4 ریال2:55:13
800.7 ریال2:52:11
790.4 ریال2:51:14
800.7 ریال2:50:13
790.4 ریال2:44:12
800.7 ریال2:43:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات