شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

  • نرخ فعلی:808.7
  • بالاترین قیمت روز:810.9
  • پایین ترین قیمت روز:804.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:807.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:806.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.8

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
808.7 ریال16:17:15
809.2 ریال16:16:15
808.7 ریال16:15:16
809.2 ریال16:14:15
808.4 ریال16:11:15
808.8 ریال16:10:17
808.7 ریال16:07:14
808.8 ریال16:05:17
808.4 ریال16:04:19
808.7 ریال16:03:17
808.8 ریال16:02:15
808.7 ریال16:01:17
808.4 ریال15:57:14
808.7 ریال15:54:16
808.4 ریال15:52:17
808.7 ریال15:50:17
808.4 ریال15:49:15
808.7 ریال15:48:18
808.4 ریال15:47:15
808.7 ریال15:45:17
808.4 ریال15:44:15
808.7 ریال15:43:15
808.4 ریال15:42:17
808.1 ریال15:41:18
808.3 ریال15:39:15
808.4 ریال15:37:25
808.3 ریال15:35:17
808.4 ریال15:34:18
808.3 ریال15:32:17
808.4 ریال15:31:19
808.1 ریال15:30:21
808.4 ریال15:29:16
808 ریال15:28:15
808.4 ریال15:27:16
808.2 ریال15:26:13
808.3 ریال15:25:17
808.1 ریال15:24:33
808 ریال15:23:15
807.8 ریال15:21:19
808 ریال15:19:15
808.2 ریال15:18:18
807.8 ریال15:17:14
808 ریال15:16:14
808.1 ریال15:15:14
807.8 ریال15:14:15
808 ریال15:13:15
807.8 ریال15:12:17
808.9 ریال15:11:16
807.8 ریال15:10:19
808.1 ریال15:09:13
807.8 ریال15:08:15
808.1 ریال15:05:18
808.9 ریال15:03:17
809.3 ریال15:02:17
808.8 ریال15:01:20
809.3 ریال15:00:28
808.9 ریال14:59:15
809.4 ریال14:58:13
809.3 ریال14:57:15
809.4 ریال14:55:14
809 ریال14:54:16
808.9 ریال14:53:16
809.4 ریال14:51:17
808.9 ریال14:50:18
809 ریال14:49:15
809.4 ریال14:48:14
808.9 ریال14:47:14
809.4 ریال14:45:17
809.2 ریال14:44:15
809 ریال14:42:17
809.4 ریال14:41:17
809 ریال14:39:15
808.5 ریال14:37:18
808.9 ریال14:34:18
808.5 ریال14:33:20
808.9 ریال14:31:18
809.2 ریال14:29:15
808.3 ریال14:28:17
808.5 ریال14:26:14
808.3 ریال14:25:16
808.5 ریال14:23:16
808.8 ریال14:22:14
808.7 ریال14:21:20
808.9 ریال14:20:18
808.5 ریال14:19:16
808.3 ریال14:18:16
808.8 ریال14:17:16
808.3 ریال14:14:18
808.5 ریال14:13:17
808.9 ریال14:10:18
808.5 ریال14:07:17
808.7 ریال14:06:16
808.9 ریال14:05:21
808.7 ریال14:04:18
808.3 ریال14:02:17
808.5 ریال13:59:15
809 ریال13:57:17
808.8 ریال13:56:15
809 ریال13:51:17
808.8 ریال13:49:14
808.6 ریال13:48:15
808.8 ریال13:47:14
808.6 ریال13:46:14
807.8 ریال13:45:16
808.8 ریال13:44:16
809 ریال13:43:15
807.8 ریال13:42:17
808.1 ریال13:41:16
807.8 ریال13:40:18
808.6 ریال13:39:15
808.1 ریال13:38:15
807.3 ریال13:37:16
807.8 ریال13:36:16
808.1 ریال13:35:20
807.8 ریال13:34:17
807.3 ریال13:31:20
807.8 ریال13:30:21
807 ریال13:28:19
807.3 ریال13:24:23
807.2 ریال13:23:17
807.3 ریال13:21:19
807.2 ریال13:20:19
807.3 ریال13:19:15
807.2 ریال13:17:15
807.3 ریال13:16:15
807 ریال13:15:15
807.3 ریال13:14:18
806.7 ریال13:13:17
807.3 ریال13:12:18
806.7 ریال13:11:15
807.3 ریال13:10:18
806.7 ریال13:07:14
806.9 ریال13:05:19
807.3 ریال13:03:18
806.9 ریال13:02:18
807.3 ریال13:00:28
806.9 ریال12:59:15
807.3 ریال12:58:14
806.9 ریال12:56:15
807 ریال12:55:16
807.3 ریال12:53:17
806.8 ریال12:52:18
806.9 ریال12:50:23
807 ریال12:48:14
807.1 ریال12:44:17
806.8 ریال12:43:16
807 ریال12:40:16
807.1 ریال12:38:15
807 ریال12:36:17
806.8 ریال12:35:16
807.1 ریال12:33:18
806.8 ریال12:32:18
807.2 ریال12:30:21
807.5 ریال12:27:14
806.8 ریال12:26:16
807.5 ریال12:23:17
806.8 ریال12:21:17
807.5 ریال12:20:17
807.2 ریال12:19:13
807.5 ریال12:16:15
807.2 ریال12:15:15
807.5 ریال12:13:17
807 ریال12:12:16
807.5 ریال12:11:16
807.2 ریال12:10:18
807.5 ریال12:09:15
807.2 ریال12:08:16
807.5 ریال12:07:15
807.2 ریال12:05:18
807 ریال12:04:17
806.7 ریال12:03:18
806.6 ریال12:02:19
807.2 ریال11:59:13
806.5 ریال11:58:14
807.2 ریال11:57:15
806.7 ریال11:56:14
806.6 ریال11:55:17
806.7 ریال11:54:14
807.2 ریال11:53:16
807.1 ریال11:52:16
807.2 ریال11:50:18
806.5 ریال11:48:15
807.5 ریال11:47:14
806.5 ریال11:46:14
806.6 ریال11:44:15
807.5 ریال11:40:20
807.1 ریال11:39:16
806.6 ریال11:38:13
807.5 ریال11:35:17
807.7 ریال11:34:16
807.1 ریال11:32:21
807.5 ریال11:30:22
807.7 ریال11:29:15
807.1 ریال11:28:15
806.9 ریال11:24:15
807.7 ریال11:23:15
807.1 ریال11:22:19
806.9 ریال11:21:18
807.7 ریال11:20:16
806.9 ریال11:15:17
807.4 ریال11:14:14
807.5 ریال11:13:14
807.4 ریال11:12:17
807.5 ریال11:10:18
806.9 ریال11:09:14
807.4 ریال11:06:15
807.5 ریال11:05:16
807.4 ریال11:04:16
807.5 ریال11:02:15
807.4 ریال11:01:22
807.5 ریال11:00:25
807.4 ریال10:58:13
807.5 ریال10:57:15
807.4 ریال10:56:15
807.6 ریال10:55:15
807.5 ریال10:54:17
807.4 ریال10:53:15
807.5 ریال10:52:17
807.4 ریال10:34:14
807.7 ریال10:33:14
807.4 ریال10:32:16
807.6 ریال10:31:16
807.4 ریال10:30:19
807.6 ریال10:29:13
807.4 ریال10:27:14
807 ریال10:26:14
807.4 ریال10:25:14
807 ریال10:23:14
807.6 ریال10:22:13
807 ریال10:21:14
807.7 ریال10:20:16
807 ریال10:19:14
807.6 ریال10:18:13
807 ریال10:16:13
807.6 ریال10:15:13
807.7 ریال10:14:13
807 ریال10:10:15
807.1 ریال10:09:13
807.6 ریال10:08:13
807.1 ریال10:07:13
807 ریال10:06:14
807.3 ریال10:05:15
807.4 ریال10:03:13
807.1 ریال10:02:14
807.4 ریال10:01:16
807.3 ریال9:58:12
807.4 ریال9:57:12
807.3 ریال9:56:13
807.1 ریال9:55:13
807.3 ریال9:54:14
807.4 ریال9:51:14
807.3 ریال9:50:14
807.6 ریال9:49:13
807.7 ریال9:45:14
807.4 ریال9:44:13
807.7 ریال9:41:13
807.8 ریال9:39:13
807.6 ریال9:38:12
807.7 ریال9:37:12
807.6 ریال9:36:13
807.7 ریال9:33:14
807.8 ریال9:32:14
807.6 ریال9:28:13
807.8 ریال9:26:13
807.7 ریال9:24:12
807.8 ریال9:23:14
807.6 ریال9:22:14
807.8 ریال9:20:14
807.6 ریال9:19:12
807.8 ریال9:18:13
807.7 ریال9:16:13
807.6 ریال9:14:12
807.8 ریال9:13:13
807.7 ریال9:11:14
807.5 ریال9:09:12
807.6 ریال9:07:12
807.7 ریال9:06:12
807.5 ریال9:05:14
807.7 ریال9:04:14
807.5 ریال9:03:14
807.7 ریال9:02:14
807.6 ریال9:01:14
807.4 ریال9:00:17
807.5 ریال8:59:13
807.6 ریال8:58:12
807.5 ریال8:55:13
807.4 ریال8:54:13
807.6 ریال8:53:13
807.5 ریال8:52:13
807.6 ریال8:51:14
807.5 ریال8:50:15
807.4 ریال8:49:12
807.6 ریال8:48:14
807.5 ریال8:46:12
807.4 ریال8:44:12
807.6 ریال8:40:15
807.7 ریال8:37:11
807.6 ریال8:36:13
807.8 ریال8:35:13
807.7 ریال8:34:13
807.8 ریال8:32:12
807.6 ریال8:31:14
807.7 ریال8:30:14
807.6 ریال8:28:12
808.2 ریال8:27:12
807.7 ریال8:26:13
808.2 ریال8:25:12
807.6 ریال8:24:11
807.8 ریال8:23:12
807.7 ریال8:22:12
808.1 ریال8:21:14
808.2 ریال8:20:13
808.1 ریال8:17:12
807.8 ریال8:16:12
808.1 ریال8:14:12
807.8 ریال8:13:12
808.1 ریال8:12:13
808 ریال8:09:12
807.8 ریال8:08:13
808 ریال8:06:12
807.8 ریال8:05:13
808.6 ریال8:04:13
808 ریال8:03:13
808.6 ریال8:02:13
808 ریال7:58:11
809.1 ریال7:57:13
808 ریال7:56:12
808.6 ریال7:55:12
808.9 ریال7:54:14
809.1 ریال7:53:12
808.9 ریال7:52:13
808 ریال7:51:12
808.9 ریال7:50:13
809.1 ریال7:49:11
808.9 ریال7:48:13
809.1 ریال7:47:12
809.3 ریال7:46:12
808.9 ریال7:45:13
809.1 ریال7:44:12
809.3 ریال7:43:13
809.1 ریال7:38:11
809.3 ریال7:37:12
809.7 ریال7:36:12
809.3 ریال7:35:13
809.5 ریال7:34:11
809.3 ریال7:33:13
809.7 ریال7:32:13
809.6 ریال7:31:14
809.7 ریال7:29:14
809.5 ریال7:28:14
809.7 ریال7:27:11
809.5 ریال7:25:12
809.6 ریال7:24:12
809.5 ریال7:23:12
809.7 ریال7:22:12
809.6 ریال7:21:13
809.7 ریال7:19:11
809.6 ریال7:18:12
809.7 ریال7:17:11
809.9 ریال7:15:10
809.5 ریال7:14:11
809.9 ریال7:13:12
809.5 ریال7:12:12
809.8 ریال7:11:12
809.5 ریال7:09:11
809.9 ریال7:07:11
809.5 ریال7:05:11
809.8 ریال7:03:12
809.9 ریال6:57:12
809.5 ریال6:56:12
810.9 ریال6:54:12
809.9 ریال6:53:11
810.9 ریال6:52:12
809.8 ریال6:51:11
810.9 ریال6:50:14
810.4 ریال6:48:11
809.9 ریال6:47:14
810.9 ریال6:46:12
810.4 ریال6:43:12
810.9 ریال6:42:12
810 ریال6:41:12
810.4 ریال6:40:12
810 ریال6:39:11
810.3 ریال6:38:11
810 ریال6:37:12
810.3 ریال6:36:12
810.4 ریال6:35:12
810 ریال6:34:12
810.3 ریال6:33:12
810 ریال6:26:11
810.2 ریال6:25:11
810 ریال6:22:12
809.2 ریال6:21:12
810 ریال6:19:12
809.2 ریال6:18:12
810.2 ریال6:17:13
809.1 ریال6:16:13
809.1 ریال6:14:19
810 ریال6:14:19
809.2 ریال6:11:45
810.2 ریال6:11:38
809.2 ریال6:11:35
809.1 ریال6:08:43
809.2 ریال6:05:51
809.1 ریال6:03:21
809.2 ریال6:01:14
809 ریال6:00:20
808.5 ریال5:59:11
809.1 ریال5:57:12
809 ریال5:55:55
808 ریال5:53:11
809 ریال5:52:13
808.9 ریال5:50:12
808 ریال5:49:11
808.5 ریال5:48:11
808 ریال5:47:12
808.5 ریال5:43:12
808 ریال5:41:12
806.6 ریال5:40:14
808.3 ریال5:39:12
806.6 ریال5:38:12
808 ریال5:37:12
808.3 ریال5:36:12
808 ریال5:34:12
806.2 ریال5:33:13
806.6 ریال5:32:13
808 ریال5:31:13
805.8 ریال5:29:12
805.7 ریال5:28:12
806.6 ریال5:26:13
805.7 ریال5:25:12
806.6 ریال5:24:11
805.8 ریال5:23:14
806.6 ریال5:21:12
806.2 ریال5:19:12
805.8 ریال5:18:12
805.5 ریال5:17:12
805.7 ریال5:16:11
805.5 ریال5:15:12
806.2 ریال5:14:11
805.9 ریال5:10:13
805.7 ریال5:09:12
805.5 ریال5:08:11
805.9 ریال5:07:12
805.5 ریال5:05:12
804.8 ریال5:04:12
805.9 ریال5:00:15
804.8 ریال4:59:11
805.9 ریال4:57:11
804.8 ریال4:56:11
804.3 ریال4:55:12
804.8 ریال4:52:12
804.4 ریال4:50:13
804.6 ریال4:49:12
804.4 ریال4:47:11
804.3 ریال4:46:11
804.4 ریال4:45:12
804.6 ریال4:44:11
804.1 ریال4:43:12
804.4 ریال4:42:13
804.3 ریال4:41:12
804.1 ریال4:39:10
804.4 ریال4:36:11
804.6 ریال4:35:12
804.1 ریال4:34:11
804.4 ریال4:33:12
804.1 ریال4:32:12
804.4 ریال4:31:13
804.1 ریال4:29:11
805.9 ریال4:28:11
805 ریال4:27:12
805.9 ریال4:20:12
805.8 ریال4:18:11
805.9 ریال4:14:12
805.5 ریال4:12:12
805.9 ریال4:11:11
805.5 ریال4:02:13
806.7 ریال4:01:13
805.5 ریال3:59:12
806.7 ریال3:58:11
805.5 ریال3:56:12
806.7 ریال3:55:12
805.5 ریال3:51:12
807 ریال3:49:12
806.7 ریال3:48:10
807 ریال3:47:11
807.1 ریال3:44:11
807 ریال3:41:12
807.1 ریال3:39:11
807 ریال3:38:10
807.1 ریال3:36:11
807 ریال3:35:12
807.4 ریال3:34:11
807 ریال3:32:12
807.1 ریال3:31:12
807.6 ریال3:29:10
807.4 ریال3:28:11
807.6 ریال3:24:11
807.4 ریال3:23:12
807.6 ریال3:22:12
807.7 ریال3:21:11
807.6 ریال3:15:11
807.7 ریال3:14:12
807.6 ریال3:11:11
807.7 ریال3:10:12
807.6 ریال3:09:11
807.4 ریال3:08:11
807.5 ریال3:07:11
807.7 ریال3:06:11
807.5 ریال3:05:12
807.4 ریال3:03:12
807.5 ریال3:02:11
807.4 ریال3:01:12
806.9 ریال2:59:12
807.5 ریال2:58:10
806.9 ریال2:57:11
807.5 ریال2:53:11
806.9 ریال2:51:10
807.5 ریال2:49:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات