شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 111.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 91.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.64%