بازار آمریکا / پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.46%