شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 170.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 266.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.14%