کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 329.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.72%