شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 101.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 116.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.46%