بازار آمریکا / پالادیوم

  • نرخ فعلی:998.5
  • بالاترین قیمت روز:998.5
  • پایین ترین قیمت روز:982.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:984.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۲:۲۶
  • نرخ روز گذشته:985
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
998.2 ریال16:18:23
998.5 ریال16:12:26
998.2 ریال16:00:28
998.5 ریال15:54:24
998.1 ریال15:30:25
997.9 ریال15:24:24
998.4 ریال15:18:24
998.5 ریال15:12:25
998.4 ریال15:06:25
998.2 ریال14:54:24
998.1 ریال14:48:24
995.6 ریال14:36:24
995.4 ریال14:30:27
993.9 ریال14:24:24
993.5 ریال14:06:25
992 ریال13:54:24
991.8 ریال13:48:24
991 ریال13:42:25
990.7 ریال13:24:25
991.4 ریال13:18:25
991.6 ریال13:12:25
991.4 ریال13:06:25
992 ریال13:00:29
991.2 ریال12:54:25
991.6 ریال12:48:24
990 ریال12:30:28
990.1 ریال12:24:28
992.1 ریال12:06:24
991 ریال12:00:31
987 ریال11:54:25
986.3 ریال11:42:24
984.2 ریال11:30:31
983.7 ریال11:24:24
983.5 ریال11:18:24
983.7 ریال11:12:25
986.4 ریال11:00:28
987.8 ریال10:54:25
985.5 ریال10:42:25
985.7 ریال10:36:25
983.3 ریال10:30:27
982.9 ریال10:24:25
983.2 ریال10:18:25
983.4 ریال10:12:24
982.8 ریال10:06:24
983.2 ریال10:00:29
983 ریال9:54:26
982.8 ریال9:48:23
983.7 ریال9:36:25
984 ریال9:30:26
983.9 ریال9:24:24
984 ریال9:18:24
983.8 ریال8:48:26
983.4 ریال8:30:27
984.4 ریال8:12:24
984.3 ریال7:54:25
983.8 ریال7:48:26
984.3 ریال7:42:25
983.8 ریال7:36:25
983 ریال7:24:26
983.6 ریال7:12:25
983.8 ریال6:54:26
984 ریال6:36:26
984.1 ریال6:24:26
984 ریال6:18:26
983.9 ریال6:12:25
984 ریال6:00:29
984.1 ریال5:30:27
984.4 ریال5:24:26
984.1 ریال5:18:26
984.4 ریال5:12:25
983.8 ریال5:06:26
984.1 ریال4:54:25
983.8 ریال4:48:25
984.1 ریال4:36:25
986 ریال4:30:26
985.8 ریال4:24:24
986 ریال4:18:25
987.2 ریال3:48:24
987 ریال3:42:26
986.3 ریال3:24:26
987.1 ریال3:18:24
987 ریال3:12:24
987.1 ریال3:06:25
987 ریال2:54:25
990.4 ریال2:06:24
986.7 ریال2:00:28
987.5 ریال1:54:24
987.3 ریال1:48:24
987.5 ریال1:42:25
987.8 ریال1:18:24
987.1 ریال1:12:24
987 ریال1:06:25
986 ریال1:00:29
985.4 ریال0:54:25
985.6 ریال0:48:25
985.5 ریال0:42:33
985 ریال0:36:24
984 ریال0:30:27
985 ریال0:24:25
986 ریال0:18:24
985.5 ریال0:12:25
984.5 ریال0:06:24
نظرات