شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

  • نرخ فعلی:1432.5
  • بالاترین قیمت روز:1435
  • پایین ترین قیمت روز:1383.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:29.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,383.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1,407.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.3

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,432.5 ریال15:55:16
1,431.5 ریال15:54:16
1,430.6 ریال15:52:17
1,431.5 ریال15:50:17
1,430.6 ریال15:49:15
1,431.5 ریال15:48:18
1,430.6 ریال15:47:15
1,431.5 ریال15:45:17
1,430.6 ریال15:44:15
1,431.5 ریال15:43:15
1,431.2 ریال15:42:17
1,431.6 ریال15:41:18
1,431.2 ریال15:39:15
1,430.6 ریال15:38:16
1,431.2 ریال15:35:17
1,430.6 ریال15:34:18
1,431.2 ریال15:31:19
1,431.6 ریال15:30:21
1,431.2 ریال15:29:16
1,429.7 ریال15:28:15
1,431.2 ریال15:27:16
1,430.2 ریال15:26:13
1,431.2 ریال15:25:17
1,431.6 ریال15:24:33
1,429.7 ریال15:23:15
1,429.4 ریال15:21:19
1,429.7 ریال15:19:15
1,430.2 ریال15:18:18
1,429.4 ریال15:17:14
1,429.7 ریال15:16:14
1,429.4 ریال15:14:15
1,429.7 ریال15:13:15
1,429.4 ریال15:12:18
1,430.4 ریال15:11:16
1,429.4 ریال15:05:18
1,430.4 ریال15:03:17
1,430.6 ریال15:02:17
1,429.4 ریال15:01:20
1,430.6 ریال15:00:28
1,430.4 ریال14:59:15
1,430.6 ریال14:55:14
1,429.2 ریال14:54:16
1,430.4 ریال14:53:16
1,430.6 ریال14:51:17
1,429.2 ریال14:49:15
1,430.6 ریال14:48:14
1,429.2 ریال14:47:14
1,430.6 ریال14:45:17
1,428.8 ریال14:44:15
1,429.2 ریال14:42:17
1,430.6 ریال14:41:17
1,429.2 ریال14:39:15
1,429.6 ریال14:37:18
1,429.2 ریال14:34:18
1,429.6 ریال14:33:20
1,429.2 ریال14:31:18
1,428.8 ریال14:29:15
1,430.4 ریال14:28:17
1,429.6 ریال14:26:14
1,430.4 ریال14:25:16
1,429.6 ریال14:23:16
1,432.1 ریال14:22:14
1,432.3 ریال14:21:20
1,433 ریال14:20:18
1,429.6 ریال14:19:16
1,430.4 ریال14:18:16
1,432.1 ریال14:17:16
1,430.4 ریال14:15:17
1,432.8 ریال14:14:18
1,433 ریال14:10:18
1,433.7 ریال14:07:17
1,432.3 ریال14:06:16
1,433 ریال14:05:21
1,432.3 ریال14:04:18
1,432.8 ریال14:02:17
1,433.7 ریال13:59:15
1,432.7 ریال13:57:17
1,435 ریال13:56:15
1,432.7 ریال13:51:17
1,430 ریال13:50:20
1,435 ریال13:49:14
1,427.6 ریال13:48:15
1,435 ریال13:47:14
1,427.6 ریال13:46:14
1,425 ریال13:45:16
1,435 ریال13:44:16
1,432.7 ریال13:43:15
1,425 ریال13:42:17
1,423 ریال13:41:16
1,425 ریال13:40:18
1,427.6 ریال13:39:15
1,423 ریال13:38:15
1,422 ریال13:37:16
1,425 ریال13:36:16
1,423 ریال13:35:20
1,425 ریال13:34:17
1,422 ریال13:31:20
1,425 ریال13:30:21
1,420.8 ریال13:28:19
1,422 ریال13:24:23
1,421.2 ریال13:23:17
1,422 ریال13:21:19
1,421.2 ریال13:20:19
1,422 ریال13:19:15
1,421.2 ریال13:17:15
1,420.6 ریال13:16:15
1,420.8 ریال13:15:15
1,420.6 ریال13:14:18
1,420.7 ریال13:13:17
1,420.6 ریال13:12:18
1,420.7 ریال13:07:14
1,418.1 ریال13:05:19
1,420.6 ریال13:03:18
1,418.1 ریال13:02:18
1,420.7 ریال13:01:20
1,420.6 ریال13:00:28
1,418.1 ریال12:59:15
1,420.7 ریال12:58:14
1,418.1 ریال12:55:16
1,420.7 ریال12:53:17
1,418.1 ریال12:48:14
1,416.6 ریال12:44:17
1,418.1 ریال12:40:16
1,416.6 ریال12:38:15
1,418.1 ریال12:36:17
1,418.2 ریال12:35:16
1,416.6 ریال12:33:18
1,418.2 ریال12:32:18
1,418.9 ریال12:30:21
1,419.1 ریال12:27:14
1,418.2 ریال12:26:16
1,419.1 ریال12:23:17
1,418.2 ریال12:21:17
1,419.1 ریال12:20:17
1,418.9 ریال12:19:13
1,419.1 ریال12:16:15
1,418.9 ریال12:15:15
1,419.1 ریال12:13:17
1,418 ریال12:12:16
1,419.1 ریال12:11:16
1,418 ریال12:10:18
1,419.1 ریال12:09:15
1,418 ریال12:08:16
1,419.1 ریال12:07:15
1,418 ریال12:04:17
1,416.1 ریال12:03:18
1,419 ریال12:02:19
1,418 ریال11:59:13
1,419.8 ریال11:58:14
1,418 ریال11:57:15
1,416.1 ریال11:56:14
1,419 ریال11:55:17
1,416.1 ریال11:54:14
1,418 ریال11:53:16
1,420 ریال11:52:16
1,418 ریال11:50:18
1,419.8 ریال11:48:15
1,421.1 ریال11:47:14
1,419.8 ریال11:44:15
1,421.8 ریال11:43:17
1,421.1 ریال11:41:19
1,421.8 ریال11:40:20
1,420 ریال11:39:16
1,419.8 ریال11:38:13
1,421.1 ریال11:35:17
1,420.6 ریال11:34:16
1,420 ریال11:33:21
1,420.6 ریال11:32:21
1,421.1 ریال11:30:22
1,420.6 ریال11:15:17
1,421.7 ریال11:14:14
1,421.8 ریال11:13:14
1,421.7 ریال11:12:17
1,421.8 ریال11:10:18
1,420.6 ریال11:09:14
1,421.7 ریال11:08:15
1,422.2 ریال11:06:15
1,421.8 ریال11:05:16
1,421.7 ریال11:04:16
1,421.8 ریال11:02:15
1,422.2 ریال11:01:22
1,421.8 ریال11:00:25
1,421.5 ریال10:59:13
1,422.2 ریال10:58:13
1,421.8 ریال10:57:15
1,421.5 ریال10:56:15
1,421.6 ریال10:55:15
1,421.8 ریال10:54:17
1,422.2 ریال10:53:15
1,421.8 ریال10:52:17
1,421.5 ریال10:51:15
1,422.2 ریال10:50:18
1,421.5 ریال10:49:14
1,422.5 ریال10:48:14
1,422.3 ریال10:45:17
1,422 ریال10:41:14
1,422.3 ریال10:39:12
1,422 ریال10:38:13
1,422.3 ریال10:34:14
1,423 ریال10:33:14
1,422 ریال10:32:16
1,422.6 ریال10:31:16
1,422 ریال10:30:19
1,422.6 ریال10:29:13
1,422 ریال10:27:14
1,423.7 ریال10:26:14
1,422 ریال10:25:14
1,423 ریال10:23:14
1,422.6 ریال10:22:13
1,423 ریال10:19:14
1,422.6 ریال10:18:13
1,423 ریال10:16:13
1,422.6 ریال10:15:13
1,423 ریال10:12:14
1,423.7 ریال10:11:15
1,423 ریال10:10:15
1,423.3 ریال10:09:13
1,422.6 ریال10:08:13
1,423.3 ریال10:07:13
1,423.7 ریال10:06:14
1,423.3 ریال10:05:15
1,423 ریال10:03:13
1,423.3 ریال10:02:14
1,423 ریال10:01:16
1,423.3 ریال9:58:12
1,423 ریال9:57:12
1,423.3 ریال9:54:14
1,423 ریال9:51:14
1,423.3 ریال9:50:14
1,422.2 ریال9:45:14
1,423 ریال9:44:13
1,422.2 ریال9:41:13
1,423 ریال9:39:13
1,422.2 ریال9:33:14
1,423 ریال9:32:14
1,422.8 ریال9:28:13
1,423 ریال9:26:13
1,423.1 ریال9:23:14
1,422.8 ریال9:22:14
1,423.1 ریال9:20:14
1,422.8 ریال9:19:12
1,423.1 ریال9:16:13
1,422.8 ریال9:14:12
1,423.1 ریال9:11:14
1,423.5 ریال9:09:12
1,424.1 ریال9:07:12
1,423.1 ریال9:06:12
1,423.5 ریال9:05:14
1,423.1 ریال9:04:14
1,423.5 ریال9:03:15
1,423.1 ریال9:02:14
1,424.1 ریال9:01:14
1,423.5 ریال8:59:13
1,424.1 ریال8:58:12
1,423.5 ریال8:54:13
1,424.1 ریال8:53:13
1,423.5 ریال8:52:13
1,424.1 ریال8:51:14
1,423.5 ریال8:28:12
1,424.5 ریال8:27:12
1,423.5 ریال8:26:13
1,424.5 ریال8:25:12
1,423.5 ریال8:22:12
1,425.4 ریال8:21:14
1,424.5 ریال8:20:13
1,425.4 ریال8:17:12
1,424.7 ریال8:16:12
1,425.4 ریال8:14:12
1,424.7 ریال8:13:12
1,425.4 ریال8:10:15
1,424.9 ریال8:09:12
1,424.7 ریال8:08:13
1,424.9 ریال8:07:11
1,425.4 ریال8:06:12
1,424.7 ریال8:04:13
1,424.9 ریال8:03:13
1,424.7 ریال8:02:13
1,424.9 ریال8:01:13
1,425.4 ریال8:00:17
1,424.9 ریال7:58:11
1,425.4 ریال7:57:13
1,424.9 ریال7:56:12
1,424.7 ریال7:55:12
1,425.4 ریال7:52:13
1,424.9 ریال7:51:12
1,425.4 ریال7:37:12
1,424 ریال7:36:12
1,425.4 ریال7:33:13
1,424 ریال7:32:13
1,425.9 ریال7:31:14
1,424 ریال7:29:14
1,425.4 ریال7:28:14
1,424 ریال7:27:11
1,423.1 ریال7:26:12
1,425.4 ریال7:25:12
1,423.1 ریال7:23:12
1,424 ریال7:22:12
1,425.9 ریال7:21:13
1,424 ریال7:19:11
1,423.1 ریال7:18:12
1,424 ریال7:17:11
1,423.1 ریال6:56:12
1,425.2 ریال6:54:12
1,424.2 ریال6:53:11
1,425.2 ریال6:52:12
1,424.2 ریال6:51:11
1,425.2 ریال6:48:11
1,424.2 ریال6:47:14
1,425.2 ریال6:42:12
1,424.7 ریال6:41:12
1,425.2 ریال6:40:12
1,424.7 ریال6:39:11
1,425.5 ریال6:38:11
1,424.7 ریال6:37:12
1,426.5 ریال6:36:12
1,425.2 ریال6:35:12
1,424.7 ریال6:34:12
1,426.5 ریال6:33:12
1,424.7 ریال6:28:11
1,424.5 ریال6:27:10
1,424.7 ریال6:26:11
1,423.7 ریال6:25:11
1,424.7 ریال6:24:12
1,424.5 ریال6:23:11
1,424.7 ریال6:22:12
1,422.2 ریال6:21:12
1,424.5 ریال6:20:14
1,424.7 ریال6:19:12
1,422.2 ریال6:18:12
1,423.7 ریال6:17:13
1,423.3 ریال6:16:13
1,424.7 ریال6:15:13
1,424.5 ریال6:14:19
1,423.3 ریال6:14:19
1,422.2 ریال6:11:45
1,423.7 ریال6:11:38
1,422.2 ریال6:11:35
1,423.3 ریال6:08:43
1,422.2 ریال6:05:51
1,423.3 ریال6:03:21
1,422.2 ریال6:01:14
1,420.5 ریال6:00:20
1,420.9 ریال5:59:11
1,423.3 ریال5:57:12
1,420.5 ریال5:55:55
1,421.6 ریال5:53:11
1,420.5 ریال5:52:13
1,420.6 ریال5:50:12
1,422.4 ریال5:49:11
1,420.9 ریال5:48:11
1,421.6 ریال5:47:12
1,420.9 ریال5:43:12
1,422.4 ریال5:41:12
1,424 ریال5:40:14
1,421.6 ریال5:39:12
1,424 ریال5:38:12
1,422.4 ریال5:37:12
1,421.6 ریال5:34:12
1,417.8 ریال5:33:13
1,424 ریال5:32:13
1,422.4 ریال5:31:13
1,418.7 ریال5:29:12
1,414.4 ریال5:28:12
1,424 ریال5:26:13
1,414.4 ریال5:25:12
1,424 ریال5:24:11
1,418.7 ریال5:23:14
1,424 ریال5:21:12
1,417.8 ریال5:19:12
1,418.7 ریال5:18:12
1,412.9 ریال5:17:12
1,414.4 ریال5:16:11
1,412.9 ریال5:15:12
1,417.8 ریال5:14:11
1,411.1 ریال5:10:13
1,414.4 ریال5:09:12
1,412.9 ریال5:08:11
1,411.1 ریال5:07:12
1,412.9 ریال5:05:12
1,383.7 ریال5:04:12
1,411.1 ریال5:00:15
1,383.7 ریال4:59:11
1,411.1 ریال4:57:11
1,383.7 ریال3:01:12
1,407.2 ریال2:59:12
1,383.7 ریال2:58:10
1,407.2 ریال2:57:11
1,383.7 ریال2:53:11
1,407.2 ریال2:51:10
1,383.7 ریال2:49:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات