شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

  • نرخ فعلی:1168.9
  • بالاترین قیمت روز:1169.2
  • پایین ترین قیمت روز:1145.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:19
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,160.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,159.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.6

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,168.9 ریال12:45:17
1,168.3 ریال12:44:15
1,169 ریال12:43:16
1,168.9 ریال12:41:14
1,169 ریال12:40:17
1,168.3 ریال12:39:15
1,169.2 ریال12:38:14
1,168.9 ریال12:37:15
1,168.1 ریال12:34:15
1,168.3 ریال12:33:15
1,168.1 ریال12:32:16
1,168.9 ریال12:31:16
1,166.3 ریال12:29:16
1,168.1 ریال12:28:15
1,166.9 ریال12:26:16
1,168.1 ریال12:24:16
1,167.5 ریال12:22:15
1,166.3 ریال12:21:17
1,167.5 ریال12:20:17
1,166.9 ریال12:18:16
1,168.1 ریال12:17:13
1,166.9 ریال12:16:14
1,168.1 ریال12:15:16
1,166.9 ریال12:14:14
1,163.5 ریال12:13:15
1,168.1 ریال12:12:16
1,163.5 ریال12:11:16
1,167.5 ریال12:10:16
1,168.1 ریال12:09:16
1,163.5 ریال12:08:15
1,167.5 ریال12:06:17
1,163.5 ریال12:05:17
1,163.6 ریال12:04:15
1,163.5 ریال12:02:14
1,163.7 ریال12:00:20
1,163.5 ریال11:57:15
1,163.6 ریال11:55:21
1,163.5 ریال11:54:16
1,165.5 ریال11:53:14
1,163.5 ریال11:52:16
1,165.5 ریال11:51:17
1,163.5 ریال11:50:17
1,165.5 ریال11:49:14
1,163.5 ریال11:48:16
1,163.4 ریال11:47:14
1,163.6 ریال11:45:17
1,163.4 ریال11:44:16
1,163.6 ریال11:43:14
1,163.4 ریال11:42:15
1,165.5 ریال11:41:15
1,163.2 ریال11:40:16
1,166.3 ریال11:39:16
1,165.5 ریال11:38:15
1,166.3 ریال11:35:16
1,165.5 ریال11:33:17
1,166.3 ریال11:31:15
1,163.4 ریال11:30:18
1,166.3 ریال11:23:14
1,164.4 ریال11:22:15
1,166.3 ریال11:16:15
1,164.4 ریال11:15:17
1,166.3 ریال11:14:14
1,165.7 ریال11:13:14
1,166.3 ریال11:12:16
1,165.7 ریال11:11:15
1,166.3 ریال11:09:15
1,165.7 ریال11:08:16
1,166.3 ریال11:06:15
1,165.7 ریال11:05:15
1,165.3 ریال11:04:14
1,164.4 ریال11:02:15
1,165.3 ریال11:00:19
1,164.6 ریال10:59:14
1,165.3 ریال10:57:14
1,165.7 ریال10:56:15
1,164.6 ریال10:55:15
1,165.3 ریال10:54:15
1,164.6 ریال10:53:14
1,165.3 ریال10:51:14
1,164.6 ریال10:50:16
1,165.3 ریال10:42:14
1,166.5 ریال10:41:14
1,167 ریال10:40:14
1,165.3 ریال10:35:15
1,167 ریال10:34:13
1,166.5 ریال10:33:14
1,167 ریال10:32:16
1,166.5 ریال10:29:13
1,167 ریال10:28:14
1,165.6 ریال10:27:15
1,166.5 ریال10:26:14
1,167 ریال10:25:16
1,166.5 ریال10:23:14
1,167 ریال10:21:14
1,164.3 ریال10:15:17
1,161.6 ریال10:05:14
1,164.3 ریال10:03:14
1,161.7 ریال10:02:14
1,164.3 ریال10:00:20
1,163 ریال9:59:14
1,161.6 ریال9:54:15
1,163 ریال9:53:15
1,162.5 ریال9:51:15
1,161.6 ریال9:50:15
1,162.5 ریال9:49:13
1,161.3 ریال9:48:13
1,161.6 ریال9:47:14
1,162.5 ریال9:46:13
1,161.6 ریال9:45:14
1,161.3 ریال9:43:15
1,161.6 ریال9:42:14
1,161.3 ریال9:41:14
1,162.5 ریال9:40:19
1,161.6 ریال9:39:15
1,162.5 ریال9:38:13
1,161.3 ریال9:18:13
1,161.6 ریال9:12:13
1,161.3 ریال9:10:15
1,161.6 ریال9:00:16
1,161.7 ریال8:59:14
1,161.6 ریال8:55:14
1,161.7 ریال8:54:13
1,161.6 ریال8:52:12
1,161 ریال8:51:13
1,161.6 ریال8:50:14
1,161.7 ریال8:49:12
1,161 ریال8:48:13
1,161.7 ریال8:47:12
1,161.9 ریال8:46:12
1,161 ریال8:45:14
1,161.6 ریال8:44:13
1,161.9 ریال8:43:12
1,161.7 ریال8:42:13
1,161.9 ریال8:40:14
1,161 ریال8:39:13
1,161.9 ریال8:37:12
1,162.5 ریال8:36:13
1,161.9 ریال8:35:13
1,162.5 ریال8:34:13
1,161.9 ریال8:33:13
1,162.5 ریال8:30:15
1,161.9 ریال8:29:11
1,162.5 ریال7:19:12
1,163 ریال7:18:13
1,162.5 ریال7:15:17
1,163 ریال7:14:12
1,162.5 ریال7:13:16
1,163 ریال7:12:12
1,162.5 ریال7:10:12
1,163 ریال7:09:15
1,162.5 ریال7:08:12
1,163 ریال7:07:12
1,162.5 ریال7:04:13
1,163 ریال7:03:13
1,162.5 ریال7:00:16
1,162.4 ریال6:59:12
1,162.5 ریال6:51:12
1,164.3 ریال6:50:14
1,162.4 ریال6:49:17
1,162.5 ریال6:47:11
1,164.3 ریال6:43:12
1,162.4 ریال6:42:14
1,164.3 ریال6:15:27
1,163.8 ریال6:14:09
1,163.8 ریال6:14:08
1,164.3 ریال6:08:13
1,163.8 ریال6:05:13
1,164.3 ریال6:04:15
1,163.8 ریال5:41:12
1,164.1 ریال5:38:12
1,163.8 ریال5:37:12
1,164.1 ریال5:36:13
1,163.8 ریال5:32:12
1,164.1 ریال5:31:13
1,163.8 ریال5:30:17
1,164.1 ریال5:29:12
1,163.8 ریال5:27:13
1,145.1 ریال5:26:12
1,164.1 ریال5:25:13
1,145.1 ریال5:24:11
1,164.1 ریال5:23:12
1,145.1 ریال3:00:16
1,158.7 ریال2:59:12
1,145.1 ریال2:56:13
1,158.7 ریال2:55:13
1,145.1 ریال2:52:12
1,158.7 ریال2:51:12
1,145.1 ریال2:50:13
1,158.7 ریال2:48:12
1,145.1 ریال2:45:13
1,158.7 ریال2:04:11
1,163.4 ریال2:03:13
1,158.7 ریال1:51:14
1,165 ریال1:48:13
1,163.4 ریال1:47:11
1,165 ریال1:43:12
1,165.7 ریال1:42:11
1,166.8 ریال1:41:11
1,165 ریال1:35:12
1,166.8 ریال1:34:12
1,166 ریال1:33:12
1,165 ریال1:31:11
1,166.8 ریال1:30:16
1,166 ریال1:29:11
1,166.8 ریال1:28:11
1,165 ریال1:27:12
1,166 ریال1:26:12
1,166.8 ریال1:24:11
1,166 ریال1:17:11
1,165.7 ریال1:08:12
1,160.2 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات