کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / پالادیوم

  • نرخ فعلی:1315.1
  • بالاترین قیمت روز:1332.9
  • پایین ترین قیمت روز:1312.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,328.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1,328.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.5

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,315.1 ریال23:31:15
1,315.4 ریال23:30:17
1,315.1 ریال23:29:13
1,315.5 ریال23:25:14
1,315.4 ریال23:23:13
1,315.5 ریال23:07:14
1,313.5 ریال22:45:14
1,313 ریال22:39:14
1,313.5 ریال22:37:14
1,313 ریال22:34:13
1,313.5 ریال22:32:14
1,313 ریال22:28:13
1,313.5 ریال22:27:13
1,313.3 ریال22:26:13
1,312.9 ریال22:25:14
1,313.5 ریال22:24:14
1,313.3 ریال22:23:12
1,312.9 ریال22:22:14
1,313.3 ریال22:20:14
1,312.9 ریال22:18:12
1,313.3 ریال22:13:14
1,312.9 ریال22:10:16
1,313.3 ریال22:09:15
1,312.9 ریال22:06:14
1,312.8 ریال22:04:13
1,313.2 ریال22:03:13
1,312.8 ریال22:02:14
1,313.2 ریال21:59:13
1,312.8 ریال21:58:14
1,313.3 ریال21:57:14
1,312.8 ریال21:56:13
1,313.2 ریال21:54:13
1,312.8 ریال21:53:13
1,313.2 ریال21:47:14
1,316.2 ریال21:46:13
1,315.9 ریال21:45:15
1,313.2 ریال21:44:13
1,315.9 ریال21:43:15
1,313.3 ریال21:41:14
1,315.9 ریال21:40:17
1,316.2 ریال21:38:14
1,315.8 ریال21:36:15
1,316.2 ریال21:35:14
1,315.9 ریال21:31:16
1,315.8 ریال21:30:18
1,315.9 ریال21:29:14
1,316.2 ریال21:28:15
1,315.9 ریال21:25:15
1,315.8 ریال21:24:14
1,314.9 ریال21:22:14
1,315.8 ریال21:21:15
1,314.9 ریال21:14:13
1,314.1 ریال21:13:14
1,314.9 ریال21:09:14
1,314.1 ریال21:08:14
1,314.9 ریال21:04:13
1,312.9 ریال21:03:14
1,313.1 ریال21:01:20
1,314.7 ریال20:59:13
1,313.1 ریال20:58:15
1,314.7 ریال20:56:13
1,312.9 ریال20:55:15
1,314.7 ریال20:53:14
1,312.9 ریال20:52:14
1,313.1 ریال20:48:14
1,312.9 ریال20:47:14
1,314.7 ریال20:46:15
1,313.1 ریال20:45:15
1,314.7 ریال20:44:14
1,313.1 ریال20:43:15
1,314.7 ریال20:42:14
1,314.2 ریال20:33:13
1,313.9 ریال20:32:14
1,314.2 ریال20:31:17
1,313.1 ریال20:30:20
1,313.9 ریال20:29:14
1,314.2 ریال20:28:14
1,313.9 ریال20:27:14
1,313.1 ریال20:26:15
1,313.9 ریال20:25:17
1,316 ریال20:24:14
1,314.2 ریال20:21:15
1,315.8 ریال20:20:16
1,316 ریال20:19:14
1,313.9 ریال20:18:15
1,318.5 ریال20:17:15
1,315.8 ریال20:14:14
1,318.5 ریال20:13:15
1,315.8 ریال20:07:16
1,318.5 ریال20:06:17
1,323.3 ریال20:05:16
1,318.5 ریال20:04:15
1,315.8 ریال20:01:26
1,323.6 ریال19:59:14
1,318.5 ریال19:58:15
1,323.3 ریال19:57:16
1,323.6 ریال19:56:15
1,323 ریال19:55:17
1,323.6 ریال19:52:16
1,323 ریال19:51:16
1,323.6 ریال19:47:14
1,323.3 ریال19:46:16
1,323.6 ریال19:43:16
1,324.2 ریال19:42:16
1,323 ریال19:41:17
1,323.6 ریال19:40:19
1,324.1 ریال19:39:15
1,324.2 ریال19:38:15
1,323 ریال19:37:16
1,324.1 ریال19:32:15
1,324.2 ریال19:31:20
1,324.1 ریال19:27:15
1,324.2 ریال19:26:15
1,324.1 ریال19:22:15
1,324.2 ریال19:14:15
1,323.5 ریال19:13:18
1,324.2 ریال19:12:14
1,323.5 ریال19:11:15
1,324.2 ریال19:10:20
1,323.5 ریال19:09:15
1,322.9 ریال19:08:15
1,323.5 ریال19:07:16
1,324.2 ریال19:06:16
1,322.9 ریال19:03:16
1,324.2 ریال18:59:15
1,323.5 ریال18:58:15
1,324.2 ریال18:55:15
1,322.9 ریال18:54:15
1,323 ریال18:52:16
1,324.2 ریال18:51:17
1,322.5 ریال18:50:21
1,323 ریال18:49:16
1,324.2 ریال18:48:15
1,323 ریال18:47:15
1,324.2 ریال18:45:22
1,323 ریال18:44:15
1,322.5 ریال18:42:17
1,324.2 ریال18:39:15
1,321.5 ریال18:38:14
1,323 ریال18:37:17
1,321.5 ریال18:34:16
1,322.2 ریال18:33:17
1,321.5 ریال18:32:16
1,322.5 ریال18:31:24
1,322.2 ریال18:30:25
1,321.5 ریال18:19:15
1,324 ریال18:18:15
1,322.2 ریال18:17:15
1,322.3 ریال18:16:19
1,321.5 ریال18:14:16
1,321.6 ریال18:13:16
1,322.3 ریال18:12:19
1,321.5 ریال18:11:16
1,322.3 ریال18:10:21
1,324 ریال18:09:18
1,325.5 ریال18:08:15
1,324 ریال18:07:17
1,322.3 ریال18:06:19
1,324 ریال18:05:18
1,325.7 ریال18:04:16
1,325.5 ریال18:02:18
1,322.3 ریال18:01:24
1,325.7 ریال17:59:15
1,324 ریال17:58:19
1,324.7 ریال17:55:18
1,325.7 ریال17:54:16
1,324.7 ریال17:52:17
1,325.7 ریال17:51:16
1,325.5 ریال17:50:19
1,324.7 ریال17:48:14
1,325.7 ریال17:47:14
1,324.7 ریال17:43:15
1,324.8 ریال17:42:17
1,323.3 ریال17:41:17
1,324.8 ریال17:40:21
1,324.7 ریال17:37:19
1,320.2 ریال17:36:21
1,323.3 ریال17:35:17
1,320.2 ریال17:34:16
1,323.3 ریال17:33:18
1,320.2 ریال17:32:16
1,323.3 ریال17:31:23
1,320.2 ریال17:28:17
1,324.8 ریال17:26:15
1,320.2 ریال17:25:18
1,316.8 ریال17:24:18
1,320.2 ریال17:16:17
1,317.1 ریال17:15:18
1,318.5 ریال17:13:17
1,317.1 ریال17:11:15
1,318.5 ریال17:10:21
1,316.8 ریال17:09:17
1,320.4 ریال17:08:17
1,317.1 ریال17:07:19
1,320.4 ریال17:06:19
1,317.1 ریال17:05:17
1,318.5 ریال16:57:19
1,320 ریال16:56:16
1,320.4 ریال16:55:19
1,321.5 ریال16:54:17
1,320.4 ریال16:53:18
1,320 ریال16:52:19
1,321.5 ریال16:49:21
1,320.4 ریال16:48:16
1,321.5 ریال16:46:21
1,318.3 ریال16:45:21
1,320 ریال16:43:19
1,321.5 ریال16:42:19
1,320 ریال16:41:23
1,321.5 ریال16:39:18
1,320 ریال16:38:16
1,321.5 ریال16:37:20
1,318.3 ریال16:35:17
1,320 ریال16:33:22
1,322 ریال16:31:25
1,320 ریال16:29:20
1,318.3 ریال16:28:20
1,322 ریال16:27:19
1,322.4 ریال16:26:17
1,322 ریال16:21:20
1,322.4 ریال16:20:26
1,322 ریال16:19:17
1,324 ریال16:18:22
1,322 ریال16:17:21
1,324 ریال16:16:24
1,322 ریال16:15:20
1,324 ریال16:14:22
1,322.4 ریال16:11:23
1,324 ریال16:09:24
1,325.5 ریال16:08:18
1,324 ریال16:06:24
1,325.5 ریال16:05:28
1,324 ریال16:03:26
1,325.5 ریال16:01:30
1,324 ریال16:00:40
1,325.8 ریال15:59:20
1,325.5 ریال15:57:24
1,325.8 ریال15:56:20
1,324 ریال15:55:22
1,326.5 ریال15:53:22
1,327.1 ریال15:48:24
1,325.8 ریال15:47:20
1,326.7 ریال15:45:30
1,326.5 ریال15:44:24
1,327.1 ریال15:33:29
1,328.8 ریال15:31:25
1,327.1 ریال15:28:25
1,328.8 ریال15:10:29
1,330.2 ریال15:08:25
1,328.8 ریال15:07:24
1,330.2 ریال14:53:24
1,327.1 ریال14:52:26
1,330.2 ریال14:45:28
1,327.1 ریال14:44:24
1,330.2 ریال14:43:21
1,329.1 ریال14:40:28
1,327.1 ریال14:37:26
1,329.1 ریال14:36:28
1,327.1 ریال14:35:27
1,329.1 ریال14:34:23
1,327.1 ریال14:32:27
1,325.8 ریال14:31:32
1,327.1 ریال14:30:37
1,329.1 ریال14:29:30
1,325.8 ریال14:27:24
1,325.2 ریال14:24:33
1,325.8 ریال14:23:29
1,325.2 ریال14:22:23
1,325.8 ریال14:21:35
1,325.2 ریال14:20:36
1,325.8 ریال14:19:24
1,325.2 ریال14:17:26
1,325.8 ریال14:16:30
1,325.2 ریال14:12:31
1,321.3 ریال14:11:28
1,325.2 ریال14:07:26
1,321.3 ریال14:06:25
1,325.2 ریال14:04:29
1,320.1 ریال14:00:40
1,321.1 ریال13:59:22
1,320.1 ریال13:58:25
1,321.1 ریال13:53:30
1,320.1 ریال13:51:26
1,321.1 ریال13:50:34
1,326 ریال13:46:24
1,327 ریال13:45:32
1,326 ریال13:42:29
1,327 ریال13:41:30
1,326 ریال13:31:35
1,327 ریال13:30:37
1,326 ریال13:29:27
1,327.8 ریال13:28:25
1,329.5 ریال13:26:23
1,327.8 ریال13:25:29
1,329.5 ریال13:23:24
1,327.8 ریال13:22:29
1,329.5 ریال12:57:31
1,330.2 ریال12:54:34
1,329.5 ریال12:53:35
1,330.2 ریال12:52:33
1,329.5 ریال12:51:31
1,330.2 ریال12:49:33
1,329.5 ریال12:48:33
1,330.2 ریال12:43:29
1,329.6 ریال12:42:32
1,330.2 ریال12:41:36
1,329.6 ریال12:40:36
1,331.2 ریال12:25:32
1,332.5 ریال12:24:26
1,331.2 ریال12:19:28
1,332.5 ریال12:18:29
1,332.2 ریال12:17:35
1,331.2 ریال12:16:33
1,332.5 ریال12:14:32
1,332.2 ریال12:13:35
1,332.5 ریال12:04:35
1,332.2 ریال12:03:35
1,331.2 ریال12:02:41
1,332.2 ریال12:01:47
1,332.9 ریال12:00:48
1,332.2 ریال11:59:27
1,330 ریال11:57:35
1,332.9 ریال11:55:29
1,331 ریال11:54:32
1,330 ریال11:51:33
1,332.9 ریال11:49:28
1,330 ریال11:45:35
1,328.3 ریال11:44:29
1,331 ریال11:43:28
1,330 ریال11:42:29
1,331 ریال11:39:31
1,324.7 ریال11:37:34
1,328.3 ریال11:36:32
1,327.7 ریال11:34:33
1,324.7 ریال11:33:34
1,328.3 ریال11:32:29
1,327.7 ریال11:31:35
1,328.3 ریال11:29:28
1,324.7 ریال11:28:31
1,327.7 ریال11:01:36
1,329.5 ریال10:57:26
1,327.7 ریال10:55:24
1,330.4 ریال10:54:23
1,329.5 ریال10:53:26
1,330.4 ریال10:52:23
1,329.5 ریال10:51:26
1,330.4 ریال10:50:25
1,329.5 ریال10:49:26
1,330.4 ریال10:47:26
1,329.5 ریال10:46:24
1,330.4 ریال10:45:29
1,329.5 ریال10:44:26
1,330.4 ریال10:43:23
1,332.9 ریال10:40:29
1,332.5 ریال10:39:26
1,332.9 ریال10:38:25
1,330.4 ریال10:37:27
1,332.5 ریال10:33:25
1,331.7 ریال10:32:21
1,332.9 ریال10:31:25
1,332.5 ریال10:30:28
1,332.9 ریال10:27:17
1,331.7 ریال10:24:16
1,332.9 ریال10:23:16
1,331.7 ریال10:03:16
1,332.8 ریال10:02:18
1,331.7 ریال10:01:23
1,332.8 ریال10:00:28
1,331.7 ریال9:58:16
1,332.4 ریال9:57:15
1,332.8 ریال9:56:14
1,331.7 ریال9:55:15
1,332.4 ریال9:54:15
1,332.8 ریال9:53:16
1,332.4 ریال9:52:16
1,331.1 ریال9:49:17
1,332.4 ریال9:48:14
1,331.1 ریال9:43:16
1,332.4 ریال9:42:15
1,331.1 ریال9:40:17
1,328.8 ریال9:39:14
1,331.1 ریال9:38:12
1,328.8 ریال9:37:14
1,331.1 ریال9:36:14
1,328.8 ریال9:29:14
1,330.2 ریال9:27:13
1,328.8 ریال9:26:14
1,330.2 ریال9:23:13
1,328.8 ریال9:20:15
1,330.2 ریال9:19:14
1,327.9 ریال9:17:13
1,330.2 ریال9:15:14
1,327.9 ریال8:32:14
1,326.8 ریال8:31:16
1,327.9 ریال8:29:13
1,326.8 ریال8:28:12
1,327.9 ریال8:27:11
1,326.8 ریال8:25:13
1,327.9 ریال8:24:12
1,326.8 ریال8:23:12
1,327.9 ریال8:22:13
1,326.8 ریال8:19:13
1,327.9 ریال8:16:16
1,326.8 ریال8:13:13
1,326.2 ریال8:12:12
1,326.8 ریال8:11:12
1,326.2 ریال8:07:12
1,326.8 ریال8:06:12
1,326.2 ریال7:44:11
1,326.1 ریال7:43:12
1,326.2 ریال7:41:12
1,326.1 ریال7:40:14
1,326.2 ریال7:36:12
1,326.1 ریال7:34:12
1,326.2 ریال7:33:12
1,325.6 ریال7:25:13
1,326.1 ریال7:24:11
1,325.6 ریال7:16:12
1,326.5 ریال7:15:12
1,325.6 ریال7:11:12
1,328.1 ریال7:07:12
1,326.5 ریال7:06:11
1,328.1 ریال7:05:12
1,326.5 ریال7:04:12
1,328.1 ریال7:03:12
1,326.5 ریال7:02:13
1,328.1 ریال2:53:12
1,331 ریال2:52:11
1,328.1 ریال2:51:11
1,331 ریال2:50:13
1,328.1 ریال2:46:11
1,331 ریال2:45:11
1,328.1 ریال2:44:11
1,331 ریال2:02:12
1,326.8 ریال2:01:15
1,327.4 ریال2:00:19
1,326.8 ریال1:59:11
1,331 ریال1:58:12
1,326.8 ریال1:56:11
1,331 ریال1:55:14
1,327.4 ریال1:54:12
1,331 ریال1:53:12
1,327.4 ریال1:49:12
1,326.8 ریال1:48:12
1,327.4 ریال1:44:11
1,326.8 ریال1:43:13
1,327.4 ریال1:41:12
1,326.5 ریال1:34:12
1,326.8 ریال1:31:13
1,326.5 ریال1:23:11
1,327.5 ریال1:22:12
1,326.5 ریال1:18:13
1,327.5 ریال1:06:11
1,328.2 ریال1:05:13
1,327.7 ریال1:04:12
1,327.5 ریال1:03:11
1,327.7 ریال1:02:15
1,327.5 ریال1:01:16
1,328.2 ریال1:00:16
1,327.7 ریال0:59:11
1,327.2 ریال0:55:13
1,327.7 ریال0:54:13
1,328.2 ریال0:53:11
1,327.2 ریال0:52:11
1,328.2 ریال0:51:13
1,327.7 ریال0:48:12
1,327.2 ریال0:43:13
1,327.7 ریال0:42:12
1,327.2 ریال0:41:12
1,327.7 ریال0:40:15
1,327.2 ریال0:39:12
1,327.1 ریال0:37:12
1,327.7 ریال0:36:12
1,327.1 ریال0:30:15
1,327.2 ریال0:26:12
1,327.1 ریال0:24:12
1,328.6 ریال0:22:13
1,327.1 ریال0:17:11
1,328.6 ریال0:05:12
1,328.5 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات