شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.25%