شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.45%