کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.99%