بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا (mini-sized) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.29%