شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.54%