شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.85%