بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

  • نرخ فعلی:1299.5
  • بالاترین قیمت روز:1309.8
  • پایین ترین قیمت روز:1298.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,302.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۷:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1,301.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.3

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,299.5 ریال18:47:21
1,300.4 ریال18:46:18
1,299.5 ریال18:41:18
1,300.4 ریال18:40:20
1,299.5 ریال18:36:17
1,300.4 ریال18:35:19
1,301.9 ریال18:33:18
1,301.4 ریال18:31:19
1,301.9 ریال18:24:18
1,303.8 ریال18:23:19
1,301.4 ریال18:21:18
1,301.9 ریال18:20:20
1,303.8 ریال18:19:17
1,301.4 ریال18:18:17
1,303.8 ریال18:17:17
1,301.9 ریال18:16:18
1,301.4 ریال18:15:19
1,303.8 ریال18:14:19
1,301.4 ریال18:12:18
1,303.8 ریال17:40:19
1,300.3 ریال17:38:18
1,303.8 ریال17:37:19
1,302.6 ریال17:35:19
1,303.8 ریال17:34:18
1,299.9 ریال17:33:18
1,300.3 ریال17:32:19
1,303.8 ریال17:31:20
1,300.3 ریال17:30:19
1,302.6 ریال17:29:18
1,299.9 ریال17:28:18
1,300.3 ریال17:26:19
1,299.9 ریال17:25:19
1,300.3 ریال17:21:19
1,300.6 ریال17:20:18
1,301.4 ریال17:19:18
1,299.9 ریال17:18:17
1,300.3 ریال17:17:17
1,300.6 ریال17:16:18
1,300.3 ریال17:14:18
1,301.4 ریال17:13:17
1,300.3 ریال17:12:17
1,301.1 ریال17:11:18
1,301.4 ریال17:10:19
1,300.3 ریال17:08:18
1,301.1 ریال17:05:18
1,301.4 ریال17:04:19
1,301 ریال17:01:19
1,301.4 ریال17:00:24
1,301 ریال16:59:18
1,301.1 ریال16:58:18
1,301 ریال16:55:19
1,301.1 ریال16:53:17
1,301.8 ریال16:52:17
1,301 ریال16:49:18
1,301.2 ریال16:48:19
1,301.8 ریال16:47:18
1,301 ریال16:45:21
1,302.4 ریال16:44:21
1,301 ریال16:43:21
1,301.8 ریال16:41:18
1,302.4 ریال16:40:19
1,301.8 ریال16:39:17
1,302.4 ریال16:37:17
1,301.8 ریال16:35:18
1,302.4 ریال16:22:19
1,301.8 ریال16:21:20
1,302.4 ریال16:20:19
1,301.8 ریال16:19:17
1,302.4 ریال16:18:18
1,302.3 ریال16:17:19
1,302.4 ریال16:16:18
1,301.8 ریال16:15:18
1,302.4 ریال16:13:18
1,302.3 ریال16:11:18
1,301.8 ریال16:07:19
1,302.3 ریال16:06:18
1,301.8 ریال16:05:19
1,302.3 ریال16:04:19
1,301.8 ریال16:03:19
1,302.3 ریال15:53:18
1,302.5 ریال15:51:17
1,302.3 ریال15:50:20
1,302.5 ریال15:49:18
1,302.3 ریال15:46:17
1,302.5 ریال15:43:18
1,302.3 ریال15:42:17
1,302.9 ریال15:40:18
1,302.5 ریال15:39:18
1,302.9 ریال15:38:17
1,303.1 ریال15:37:17
1,302.9 ریال15:35:20
1,302.5 ریال15:33:20
1,303.1 ریال15:31:19
1,302.5 ریال15:30:19
1,302.9 ریال15:29:18
1,301.7 ریال15:28:18
1,302.9 ریال15:23:18
1,303.1 ریال15:22:18
1,302.9 ریال15:21:18
1,303.1 ریال15:20:20
1,301.7 ریال15:19:17
1,303.1 ریال15:17:16
1,301.3 ریال15:16:19
1,303.1 ریال15:15:19
1,301.7 ریال15:12:17
1,303.1 ریال15:11:18
1,301.7 ریال15:09:17
1,301.4 ریال15:08:20
1,301.3 ریال15:07:26
1,301.6 ریال15:06:25
1,301.4 ریال15:04:18
1,301.6 ریال15:03:19
1,301.3 ریال15:02:18
1,301.4 ریال15:01:18
1,301.7 ریال15:00:20
1,301.6 ریال14:57:19
1,301.4 ریال14:56:18
1,302 ریال14:54:18
1,301.4 ریال14:53:17
1,301.6 ریال14:52:18
1,301.4 ریال14:51:18
1,302 ریال14:49:18
1,301.6 ریال14:48:18
1,302 ریال14:46:18
1,301.6 ریال14:45:26
1,302 ریال14:44:27
1,301.6 ریال14:42:18
1,302 ریال14:17:26
1,301.9 ریال14:16:26
1,302 ریال14:14:25
1,301.9 ریال14:13:27
1,302 ریال14:10:26
1,301.9 ریال14:09:25
1,302 ریال14:08:27
1,301.9 ریال14:05:25
1,302 ریال14:04:28
1,301.9 ریال13:48:25
1,300.9 ریال13:47:26
1,301.9 ریال13:46:28
1,300.9 ریال13:45:26
1,301.9 ریال13:42:27
1,300.9 ریال13:40:26
1,301.9 ریال13:39:26
1,300.9 ریال13:35:26
1,301.9 ریال13:34:25
1,300.9 ریال13:02:26
1,300.1 ریال12:54:41
1,300.9 ریال12:53:26
1,300.1 ریال12:51:26
1,300.2 ریال12:50:41
1,300.1 ریال12:48:44
1,300.2 ریال12:45:35
1,300.1 ریال12:40:27
1,300.2 ریال12:37:26
1,300.1 ریال12:36:27
1,300.2 ریال12:01:29
1,300.3 ریال12:00:30
1,300.2 ریال11:57:26
1,300.3 ریال11:54:26
1,299.6 ریال11:53:26
1,300.3 ریال11:52:26
1,300.2 ریال11:50:27
1,299.6 ریال11:48:26
1,300.3 ریال11:47:26
1,298.4 ریال11:46:26
1,299.6 ریال11:45:28
1,298.4 ریال11:42:27
1,300.3 ریال11:41:26
1,298.4 ریال11:37:26
1,299.6 ریال11:36:26
1,298.4 ریال10:55:26
1,299.4 ریال10:54:25
1,298.4 ریال10:53:26
1,299.4 ریال10:52:26
1,298.4 ریال10:51:26
1,299.4 ریال10:22:26
1,298.8 ریال10:21:27
1,299.4 ریال10:16:27
1,298.8 ریال10:13:25
1,299.4 ریال10:11:26
1,298.8 ریال9:36:25
1,299.2 ریال9:35:27
1,298.8 ریال9:28:26
1,299.3 ریال9:24:25
1,298.8 ریال9:23:27
1,299.3 ریال9:20:26
1,299.5 ریال9:19:25
1,299.3 ریال9:18:25
1,299.5 ریال9:16:26
1,299.3 ریال9:15:27
1,299.5 ریال9:13:26
1,299.3 ریال9:12:25
1,299.5 ریال9:11:26
1,299.3 ریال9:10:26
1,299.5 ریال9:08:26
1,299.3 ریال9:07:27
1,299.5 ریال8:24:26
1,299.3 ریال8:08:26
1,299.5 ریال8:07:26
1,299.3 ریال8:06:26
1,299.5 ریال8:04:25
1,299.3 ریال8:02:26
1,299.5 ریال6:57:26
1,299.4 ریال6:56:27
1,299.5 ریال6:55:26
1,299.4 ریال6:50:27
1,299.6 ریال6:49:26
1,299.4 ریال6:48:26
1,299.6 ریال6:47:26
1,299.4 ریال6:40:28
1,309.8 ریال6:39:25
1,299.4 ریال6:38:26
1,309.8 ریال6:34:26
1,299.6 ریال6:33:27
1,299.4 ریال6:32:27
1,309.8 ریال4:59:26
1,304.4 ریال4:58:26
1,309.8 ریال4:56:26
1,304.4 ریال4:54:26
1,309.8 ریال4:50:26
1,304.4 ریال4:47:25
1,309.8 ریال4:46:26
1,304.4 ریال4:44:25
1,309.8 ریال4:43:27
1,304.4 ریال1:48:26
1,301.7 ریال1:42:26
1,302 ریال1:36:25
1,302.3 ریال1:30:27
1,302 ریال0:12:27
1,302.4 ریال0:06:27
نظرات