شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (کیلو)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.95%