شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (کیلو)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,367.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.65%