بازار آمریکا / طلا (کیلو)

  • نرخ فعلی:1358.2
  • بالاترین قیمت روز:1358.2
  • پایین ترین قیمت روز:1358.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,358.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1,358.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,358.2 ریال13:24:28
1,358.1 ریال13:18:27
1,358.2 ریال13:12:27
1,358.1 ریال13:00:33
1,358.2 ریال12:54:26
1,358.1 ریال12:48:27
1,358.2 ریال11:36:27
1,358.1 ریال11:30:32
1,358.2 ریال11:06:27
1,358.1 ریال11:00:32
1,358.2 ریال10:54:26
1,358.1 ریال10:48:27
1,358.2 ریال10:24:27
1,358.1 ریال10:12:28
1,358.2 ریال10:06:26
1,358.1 ریال10:00:33
1,358.2 ریال9:18:26
1,358.1 ریال9:12:26
1,358.2 ریال8:06:26
1,358.1 ریال8:00:31
1,358.2 ریال7:54:27
1,358.1 ریال7:48:28
1,358.2 ریال6:18:28
1,358.1 ریال6:12:28
1,358.2 ریال6:06:27
1,358.1 ریال5:54:51
1,358.2 ریال4:54:27
1,358.1 ریال4:48:27
1,358.2 ریال4:36:27
1,358.1 ریال4:24:27
1,358.2 ریال3:12:27
1,358.1 ریال3:00:30
1,358.2 ریال2:06:27
1,358.1 ریال1:48:27
1,358.2 ریال1:36:27
1,358.1 ریال1:30:29
1,358.2 ریال1:18:27
1,358.1 ریال1:12:27
1,358.2 ریال0:54:26
1,358.1 ریال0:48:26
نظرات