S&P 500 Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.49%