شاخص یاب

S&P 500 Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 98.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 166.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.02%