کالایاب
شاخص یاب

S&P 500 Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,702 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.48%