شاخص یاب

S&P 500 Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.1%