شاخص یاب

S&P 500 Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 53.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 82.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.15%