شاخص یاب

S&P 500 Index

  • نرخ فعلی:2730.5
  • بالاترین قیمت روز:2749.4
  • پایین ترین قیمت روز:2723
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,735.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2,750.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار کندل استیک S&P 500 Index در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P 500 Index در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,730.5 ریال19:00:23
2,731 ریال18:59:16
2,730.5 ریال18:56:17
2,737.5 ریال18:54:17
2,730.5 ریال18:50:19
2,737.5 ریال18:49:16
2,731 ریال18:47:16
2,737.5 ریال18:37:17
2,734 ریال18:36:16
2,737.5 ریال18:33:17
2,734 ریال18:32:15
2,737.5 ریال18:29:15
2,734 ریال18:28:15
2,736.1 ریال18:23:18
2,734 ریال18:22:15
2,736.1 ریال18:14:15
2,737.7 ریال18:12:18
2,736.1 ریال18:11:14
2,737.7 ریال17:54:16
2,736.6 ریال17:52:14
2,737.7 ریال17:49:15
2,737.4 ریال17:48:17
2,737.7 ریال17:47:16
2,736.6 ریال17:46:15
2,737.4 ریال17:45:16
2,736.6 ریال17:43:15
2,737.4 ریال17:29:15
2,740.3 ریال17:24:15
2,737.4 ریال17:23:15
2,740.3 ریال17:21:14
2,737.4 ریال17:18:15
2,740.3 ریال17:17:16
2,737.4 ریال17:16:15
2,740.3 ریال17:08:15
2,743.9 ریال17:07:15
2,740.3 ریال17:06:16
2,743.9 ریال17:03:17
2,740.3 ریال17:02:17
2,743.9 ریال17:00:23
2,740.3 ریال16:59:15
2,742.4 ریال16:58:15
2,743.9 ریال16:54:16
2,743 ریال16:53:14
2,743.9 ریال16:50:16
2,742.4 ریال16:49:16
2,743 ریال16:45:15
2,745.5 ریال16:44:14
2,743 ریال16:41:14
2,745.5 ریال16:40:17
2,743 ریال16:39:16
2,745.5 ریال16:38:14
2,743 ریال16:36:15
2,745.5 ریال16:32:15
2,743 ریال16:29:16
2,745.5 ریال16:28:16
2,746.5 ریال16:23:15
2,745.5 ریال16:22:13
2,746.5 ریال16:20:15
2,745.5 ریال16:19:14
2,746.5 ریال16:09:15
2,743.3 ریال16:06:15
2,746.5 ریال16:05:15
2,743.3 ریال16:00:21
2,746.5 ریال15:59:16
2,743.3 ریال15:57:15
2,746.5 ریال15:56:15
2,743.3 ریال15:22:15
2,734.2 ریال15:21:15
2,743.3 ریال15:19:14
2,734.2 ریال15:18:15
2,743.3 ریال15:16:13
2,734.2 ریال15:14:15
2,743.3 ریال15:13:14
2,734.2 ریال15:12:15
2,743.3 ریال15:09:15
2,734.2 ریال14:08:14
2,740.4 ریال14:07:13
2,734.2 ریال14:03:14
2,740.4 ریال14:02:14
2,734.2 ریال14:00:19
2,740.4 ریال13:58:13
2,734.2 ریال13:57:14
2,740.4 ریال13:55:14
2,734.2 ریال13:54:15
2,740.4 ریال13:44:15
2,743.4 ریال13:42:15
2,740.4 ریال13:38:14
2,743.4 ریال13:37:13
2,740.4 ریال13:34:16
2,742.4 ریال13:33:16
2,743.4 ریال13:32:15
2,740.4 ریال13:29:14
2,742.4 ریال13:28:15
2,743.4 ریال13:27:15
2,742.4 ریال13:26:14
2,743.4 ریال13:25:15
2,742.4 ریال13:23:15
2,743.4 ریال13:22:14
2,742.4 ریال13:05:16
2,742 ریال13:04:13
2,742.4 ریال13:00:20
2,742 ریال12:57:14
2,742.4 ریال12:55:16
2,742 ریال12:53:15
2,749.4 ریال12:52:14
2,742 ریال12:51:15
2,742.4 ریال12:47:15
2,749.4 ریال12:46:13
2,742 ریال12:45:15
2,749.4 ریال12:41:13
2,745 ریال12:40:16
2,749.4 ریال12:31:15
2,745 ریال12:29:13
2,749.4 ریال12:26:15
2,745 ریال12:07:15
2,737.3 ریال12:06:15
2,745 ریال12:05:14
2,737.3 ریال12:03:16
2,745 ریال12:02:14
2,737.3 ریال11:57:16
2,745 ریال11:56:16
2,737.3 ریال10:40:15
2,737.7 ریال10:39:14
2,737.3 ریال10:37:14
2,737.7 ریال10:36:14
2,737.3 ریال10:32:14
2,737.7 ریال10:31:14
2,737.3 ریال10:29:13
2,736.9 ریال10:28:14
2,737.3 ریال10:27:14
2,736.9 ریال10:25:14
2,737.3 ریال10:24:15
2,736.9 ریال10:22:13
2,737.7 ریال10:21:16
2,736.9 ریال9:32:13
2,739.9 ریال9:30:15
2,736.9 ریال9:27:13
2,739.9 ریال9:26:14
2,736.9 ریال9:25:14
2,739.9 ریال8:43:13
2,741.7 ریال8:38:13
2,739.9 ریال8:35:13
2,741.7 ریال8:29:13
2,739.2 ریال8:28:12
2,741.7 ریال8:26:12
2,739.2 ریال8:25:15
2,741.7 ریال8:24:14
2,739.2 ریال7:51:14
2,738.6 ریال7:50:14
2,739.2 ریال7:48:14
2,733.9 ریال7:47:13
2,738.6 ریال7:46:13
2,739.2 ریال7:43:14
2,738.6 ریال7:40:14
2,733.9 ریال5:08:12
2,723 ریال5:07:12
2,733.9 ریال5:04:11
2,723 ریال5:01:13
2,733.9 ریال5:00:18
2,723 ریال4:39:12
2,734.2 ریال4:37:12
2,723 ریال4:36:13
2,734.2 ریال4:34:12
2,723 ریال4:33:12
2,734.2 ریال3:30:17
2,734.3 ریال3:29:12
2,734.2 ریال3:24:13
2,734.3 ریال3:22:12
2,734.2 ریال3:20:14
2,734.3 ریال3:19:11
2,735 ریال3:18:12
2,727.8 ریال3:17:12
2,734.2 ریال3:16:11
2,734.3 ریال3:15:14
2,735 ریال3:14:12
2,734.3 ریال3:13:11
2,727.8 ریال3:10:13
2,734.3 ریال3:07:11
2,727.8 ریال3:03:12
2,734.3 ریال3:02:12
2,727.8 ریال2:03:12
2,729 ریال2:02:12
2,727.8 ریال1:58:12
2,729 ریال1:57:12
2,727.8 ریال1:55:13
2,729 ریال1:32:11
2,731.5 ریال1:31:12
2,729 ریال1:25:12
2,731.5 ریال1:22:12
2,729 ریال1:20:13
2,731.5 ریال1:18:13
2,729 ریال1:17:10
2,731.5 ریال1:14:11
2,735.5 ریال0:03:12
نظرات