شاخص یاب

S&P 500 Index

  • نرخ فعلی:2796.4
  • بالاترین قیمت روز:2809.1
  • پایین ترین قیمت روز:2794.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:13.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,805.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:2,808
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11.6

نمودار کندل استیک S&P 500 Index در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P 500 Index در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,796.4 ریال7:14:27
2,794.6 ریال7:13:27
2,796.4 ریال7:09:27
2,794.6 ریال7:08:28
2,796.4 ریال7:05:30
2,794.6 ریال7:04:30
2,796.4 ریال7:03:31
2,794.6 ریال7:02:31
2,796.4 ریال6:56:30
2,794.6 ریال6:53:27
2,796.6 ریال6:47:25
2,795.1 ریال6:42:28
2,796.6 ریال6:41:26
2,795.3 ریال6:40:34
2,796.6 ریال6:39:27
2,795.1 ریال6:38:28
2,796.6 ریال6:37:29
2,795.3 ریال6:35:31
2,802.2 ریال6:34:28
2,804.8 ریال6:33:29
2,802.2 ریال6:32:30
2,804.8 ریال6:30:35
2,795.3 ریال6:29:27
2,809.1 ریال6:28:30
2,804.8 ریال6:27:27
2,809.1 ریال6:26:07
2,802.2 ریال6:22:29
2,809.1 ریال6:21:29
2,802.2 ریال6:20:29
2,809.1 ریال6:18:27
2,802.2 ریال6:16:27
2,804.8 ریال6:14:54
2,807.2 ریال4:05:28
2,805.3 ریال4:02:27
2,807.2 ریال3:59:25
2,805.3 ریال3:58:27
2,807.2 ریال3:57:26
2,805.3 ریال3:55:30
2,807.2 ریال3:52:27
2,805.3 ریال3:51:27
2,807.2 ریال3:50:30
2,805.3 ریال3:49:24
2,807.2 ریال3:47:23
2,805.3 ریال2:03:27
2,805 ریال2:02:29
2,805.3 ریال2:00:39
2,805 ریال1:51:29
2,805.3 ریال1:50:29
2,805 ریال1:16:27
2,805.4 ریال1:14:27
2,805 ریال1:13:25
2,805.4 ریال1:12:27
2,805 ریال1:11:25
2,805.4 ریال1:10:28
2,805 ریال1:08:26
2,805.4 ریال1:07:26
2,805 ریال1:06:26
2,805.4 ریال1:05:28
2,805.5 ریال1:04:29
2,805.4 ریال1:02:28
2,805.5 ریال1:01:30
2,805.4 ریال1:00:35
2,805 ریال0:59:25
2,805.4 ریال0:58:26
2,805 ریال0:56:26
2,805.5 ریال0:55:27
2,805 ریال0:53:25
2,805.5 ریال0:52:27
2,805 ریال0:50:28
2,807.5 ریال0:48:28
2,805 ریال0:47:25
2,807.5 ریال0:46:26
2,805.5 ریال0:45:28
2,807.5 ریال0:39:27
2,805.3 ریال0:38:26
2,807.5 ریال0:34:28
2,805.3 ریال0:27:26
2,807.5 ریال0:26:26
2,805.3 ریال0:17:26
2,808 ریال0:16:29
2,805.3 ریال0:15:30
نظرات