شاخص یاب

Russell 2000 Mini

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 138.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 154.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.3%