شاخص یاب

Russell 2000 Mini

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.02%