شاخص یاب

Russell 2000 Mini

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.04%