شاخص یاب

Russell 2000 Mini

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 111.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.65%