کالایاب
شاخص یاب

Russell 2000 Mini

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.58%