شاخص یاب

Russell 2000 Mini

  • نرخ فعلی:1706
  • بالاترین قیمت روز:1723.2
  • پایین ترین قیمت روز:1704.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,718.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1,719.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.2

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,706 ریال21:50:14
1,707.9 ریال21:48:14
1,706 ریال21:47:12
1,707.9 ریال21:45:16
1,704.3 ریال21:42:14
1,706 ریال21:38:13
1,704.3 ریال21:36:13
1,706 ریال21:34:12
1,708.7 ریال21:33:13
1,704.3 ریال21:32:14
1,708.7 ریال21:31:13
1,707.9 ریال21:30:16
1,708.7 ریال21:26:14
1,704.3 ریال21:25:15
1,707.9 ریال21:24:14
1,709.2 ریال21:23:12
1,707.9 ریال21:22:14
1,708.7 ریال21:21:13
1,709.2 ریال21:19:14
1,708.7 ریال21:18:13
1,709.2 ریال21:16:13
1,707.9 ریال21:15:14
1,709.2 ریال21:14:13
1,710.7 ریال21:11:14
1,709.2 ریال21:10:13
1,711.2 ریال21:08:14
1,710.7 ریال21:07:14
1,709.2 ریال21:06:13
1,710.7 ریال21:05:13
1,709.2 ریال21:03:14
1,714.4 ریال21:02:13
1,711.2 ریال20:59:13
1,714.4 ریال20:58:13
1,711.2 ریال20:57:15
1,714.4 ریال20:56:14
1,710.7 ریال20:55:15
1,711.2 ریال20:51:12
1,714.4 ریال20:50:14
1,713.3 ریال20:49:13
1,714.4 ریال20:47:12
1,713.3 ریال20:46:13
1,714.4 ریال20:45:13
1,713.7 ریال20:44:13
1,714.4 ریال20:43:13
1,714.3 ریال20:41:13
1,713.7 ریال20:40:14
1,714.4 ریال20:39:12
1,714.3 ریال20:36:13
1,713.7 ریال20:35:15
1,715.6 ریال20:33:14
1,716 ریال20:32:16
1,714.3 ریال20:31:14
1,715.6 ریال20:30:15
1,714.3 ریال20:29:14
1,715.8 ریال20:28:14
1,715.6 ریال20:27:14
1,714.3 ریال20:26:13
1,716 ریال20:25:14
1,714.3 ریال20:24:14
1,716 ریال20:23:16
1,715.8 ریال20:22:13
1,716 ریال20:21:14
1,719.2 ریال20:20:16
1,716 ریال20:18:13
1,715.6 ریال20:17:14
1,719.1 ریال20:16:13
1,716 ریال20:15:14
1,715.8 ریال20:13:14
1,716 ریال20:12:14
1,719.1 ریال20:11:15
1,719.2 ریال20:10:15
1,719.1 ریال20:09:16
1,719.2 ریال20:07:13
1,718.7 ریال20:06:13
1,719.2 ریال20:04:13
1,719.3 ریال20:03:15
1,721.7 ریال20:02:14
1,717.9 ریال20:01:13
1,721.7 ریال20:00:16
1,717.9 ریال19:58:14
1,718.7 ریال19:57:14
1,718.1 ریال19:56:13
1,721.7 ریال19:55:14
1,717.9 ریال19:54:14
1,721.7 ریال19:53:13
1,717.9 ریال19:52:15
1,718.7 ریال19:51:14
1,718.1 ریال19:50:16
1,720.3 ریال19:49:15
1,717.9 ریال19:47:13
1,720.3 ریال19:46:14
1,717.9 ریال19:45:18
1,719.5 ریال19:44:14
1,720.3 ریال19:40:14
1,719.5 ریال19:39:14
1,719 ریال19:38:15
1,717.7 ریال19:37:13
1,719 ریال19:36:15
1,717.7 ریال19:35:14
1,720.3 ریال19:34:13
1,719.2 ریال19:33:13
1,719.5 ریال19:29:14
1,719.6 ریال19:27:14
1,719.8 ریال19:26:14
1,719.6 ریال19:25:15
1,719.8 ریال19:23:13
1,718 ریال19:22:13
1,719.6 ریال19:19:14
1,717.2 ریال19:18:15
1,718 ریال19:17:14
1,717.2 ریال19:16:14
1,719.6 ریال19:14:15
1,718 ریال19:12:14
1,719.6 ریال19:11:16
1,719.8 ریال19:10:14
1,723.2 ریال19:09:16
1,718 ریال19:08:14
1,723.2 ریال19:07:14
1,717.2 ریال19:06:14
1,723.2 ریال19:05:16
1,717.2 ریال19:04:15
1,718 ریال19:03:18
1,723.2 ریال19:02:16
1,717.2 ریال19:01:16
1,721.9 ریال18:59:14
1,723.2 ریال18:58:13
1,721.9 ریال18:57:16
1,723.2 ریال18:53:14
1,721.4 ریال18:52:15
1,721.9 ریال18:48:15
1,718.8 ریال18:47:15
1,721.9 ریال18:46:14
1,718.8 ریال18:45:15
1,721.9 ریال18:44:14
1,719.8 ریال18:42:15
1,718.8 ریال18:41:13
1,719.8 ریال18:40:16
1,718.8 ریال18:37:14
1,719.8 ریال18:36:14
1,718.8 ریال18:35:16
1,719.8 ریال18:34:17
1,718.8 ریال18:33:15
1,716.4 ریال18:32:16
1,719.8 ریال18:31:15
1,716.4 ریال18:30:15
1,719.8 ریال18:29:13
1,715.8 ریال18:28:13
1,718.8 ریال18:27:15
1,715.8 ریال18:26:13
1,719.8 ریال18:25:14
1,716.4 ریال18:24:14
1,715.8 ریال18:23:16
1,719.8 ریال18:21:15
1,716.4 ریال18:20:14
1,714.9 ریال18:19:14
1,715.8 ریال18:17:13
1,714.9 ریال18:16:14
1,715.8 ریال18:15:16
1,716.4 ریال18:14:15
1,714.9 ریال18:10:14
1,713.9 ریال18:09:14
1,714.9 ریال18:08:14
1,715.8 ریال18:07:13
1,714.9 ریال18:05:16
1,713.9 ریال18:04:14
1,714.9 ریال18:03:15
1,713.9 ریال18:02:15
1,713.7 ریال18:01:13
1,713.9 ریال18:00:17
1,713.7 ریال17:59:15
1,714 ریال17:58:13
1,713.7 ریال17:56:15
1,714 ریال17:55:14
1,713.9 ریال17:53:14
1,713.8 ریال17:52:13
1,713.7 ریال17:51:14
1,714 ریال17:50:14
1,713.3 ریال17:49:14
1,713.7 ریال17:46:13
1,713.8 ریال17:43:14
1,713.7 ریال17:42:15
1,713.4 ریال17:41:14
1,713.7 ریال17:39:14
1,713.3 ریال17:38:13
1,713.2 ریال17:37:13
1,713.3 ریال17:36:14
1,713.2 ریال17:35:15
1,713.8 ریال17:34:14
1,713.2 ریال17:33:12
1,713.7 ریال17:32:14
1,713.8 ریال17:31:13
1,713.4 ریال17:29:12
1,713.3 ریال17:28:15
1,713.7 ریال17:27:13
1,713.2 ریال17:25:13
1,713.5 ریال17:23:13
1,713.2 ریال17:20:15
1,713.5 ریال17:19:14
1,712.9 ریال17:18:13
1,713.2 ریال17:15:14
1,713.7 ریال17:14:14
1,713.2 ریال17:13:12
1,713.5 ریال17:11:14
1,713.2 ریال17:10:13
1,712.9 ریال17:09:13
1,713.9 ریال17:07:12
1,712.9 ریال17:06:12
1,714.2 ریال17:04:13
1,712.9 ریال17:01:14
1,714.2 ریال17:00:16
1,713.2 ریال16:59:13
1,713.9 ریال16:58:13
1,714.2 ریال16:56:14
1,714 ریال16:54:13
1,714.8 ریال16:53:13
1,713.9 ریال16:52:14
1,714 ریال16:51:12
1,714.2 ریال16:49:13
1,714.7 ریال16:48:14
1,714.2 ریال16:47:14
1,714.7 ریال16:46:14
1,714.5 ریال16:45:17
1,714.6 ریال16:44:13
1,714.7 ریال16:43:12
1,714 ریال16:42:15
1,714.6 ریال16:38:12
1,714.7 ریال16:35:14
1,714.8 ریال16:34:12
1,714.3 ریال16:32:14
1,714.7 ریال16:31:13
1,714.6 ریال16:30:17
1,714.7 ریال16:29:14
1,714.6 ریال16:28:13
1,714.1 ریال16:27:14
1,714.3 ریال16:26:13
1,714.2 ریال16:24:14
1,714.1 ریال16:23:15
1,714.2 ریال16:22:13
1,714.3 ریال16:21:12
1,714.2 ریال16:20:15
1,714.1 ریال16:19:13
1,714.2 ریال16:18:14
1,714.1 ریال16:17:13
1,714.2 ریال16:16:13
1,714.3 ریال16:15:14
1,714.2 ریال16:13:14
1,714.3 ریال16:12:12
1,714.2 ریال16:11:14
1,714.1 ریال16:10:14
1,714.2 ریال16:09:13
1,714.3 ریال16:08:14
1,714.2 ریال16:06:14
1,714.7 ریال16:05:14
1,714.9 ریال16:04:14
1,714.8 ریال16:03:14
1,714.7 ریال16:02:14
1,714.9 ریال16:01:14
1,714.3 ریال15:59:14
1,714.9 ریال15:58:15
1,714.8 ریال15:57:14
1,714.7 ریال15:56:14
1,715.2 ریال15:54:14
1,714.9 ریال15:53:14
1,715.3 ریال15:52:14
1,714.9 ریال15:51:14
1,714.8 ریال15:50:15
1,715.3 ریال15:49:13
1,714.8 ریال15:48:14
1,715.3 ریال15:46:13
1,714.8 ریال15:45:16
1,715.3 ریال15:44:13
1,715.2 ریال15:43:13
1,715.1 ریال15:42:14
1,715.3 ریال15:41:13
1,715.2 ریال15:40:14
1,715.3 ریال15:39:13
1,715.1 ریال15:38:13
1,715.3 ریال15:35:15
1,715.1 ریال15:34:13
1,715.3 ریال15:33:15
1,715.1 ریال15:30:15
1,715.2 ریال15:29:13
1,715.1 ریال15:27:12
1,714.6 ریال15:23:13
1,715.3 ریال15:21:12
1,715.2 ریال15:20:16
1,714.7 ریال15:19:13
1,714.8 ریال15:18:13
1,714.7 ریال15:17:13
1,714.6 ریال15:16:14
1,714.4 ریال15:15:14
1,714.6 ریال15:12:15
1,714.4 ریال15:11:14
1,714.6 ریال15:10:15
1,714.8 ریال15:09:13
1,714.4 ریال15:08:14
1,714.7 ریال15:06:14
1,714.4 ریال15:05:14
1,714.7 ریال15:04:14
1,714.8 ریال15:01:14
1,714.4 ریال15:00:15
1,714.7 ریال14:59:14
1,714.8 ریال14:57:14
1,714.7 ریال14:56:13
1,715 ریال14:55:14
1,714.8 ریال14:53:12
1,715 ریال14:51:13
1,714.9 ریال14:50:14
1,714.8 ریال14:49:14
1,714.9 ریال14:48:14
1,714.7 ریال14:47:14
1,715 ریال14:45:13
1,714.8 ریال14:44:14
1,714.9 ریال14:43:13
1,714.8 ریال14:42:15
1,715 ریال14:39:13
1,714.8 ریال14:38:13
1,715.2 ریال14:37:13
1,715 ریال14:36:13
1,715.2 ریال14:35:14
1,715 ریال14:34:13
1,714.9 ریال14:33:12
1,715.2 ریال14:31:15
1,715 ریال14:30:15
1,715.2 ریال14:29:13
1,715 ریال14:28:14
1,714.8 ریال14:27:13
1,715.1 ریال14:26:14
1,715 ریال14:25:14
1,715.2 ریال14:21:13
1,715 ریال14:19:13
1,715.1 ریال14:17:13
1,715 ریال14:15:14
1,715.2 ریال14:14:13
1,715.1 ریال14:12:13
1,715.2 ریال14:11:13
1,715.4 ریال14:09:13
1,715.2 ریال14:08:12
1,715 ریال14:06:14
1,715.2 ریال14:03:14
1,715.4 ریال14:02:15
1,715.2 ریال14:01:14
1,715.5 ریال13:59:13
1,715.4 ریال13:58:12
1,715.2 ریال13:57:13
1,715.4 ریال13:56:13
1,715.5 ریال13:54:14
1,715.9 ریال13:53:13
1,715.4 ریال13:52:15
1,715.9 ریال13:51:13
1,715.4 ریال13:50:15
1,715.9 ریال13:49:13
1,715.5 ریال13:48:13
1,716 ریال13:47:13
1,715.5 ریال13:45:14
1,715.9 ریال13:44:13
1,716.1 ریال13:43:14
1,715.9 ریال13:41:14
1,716 ریال13:40:14
1,715.9 ریال13:37:16
1,716.1 ریال13:36:14
1,716 ریال13:35:14
1,716.1 ریال13:34:14
1,716.7 ریال13:33:14
1,716 ریال13:32:13
1,716.7 ریال13:30:16
1,716.1 ریال13:29:13
1,717 ریال13:28:14
1,716.7 ریال13:26:13
1,717.4 ریال13:25:13
1,716.7 ریال13:22:14
1,717.4 ریال13:21:14
1,717.6 ریال13:20:15
1,717.4 ریال13:18:13
1,716.7 ریال13:16:14
1,717 ریال13:15:17
1,717.6 ریال13:14:13
1,718 ریال13:12:14
1,717.4 ریال13:11:14
1,718 ریال13:10:14
1,717.6 ریال13:09:13
1,717.4 ریال13:08:13
1,717.6 ریال13:07:13
1,718 ریال13:04:13
1,716.9 ریال13:03:14
1,717.6 ریال13:02:15
1,716.9 ریال12:57:13
1,717.2 ریال12:56:13
1,716.9 ریال12:53:15
1,717.2 ریال12:52:14
1,716.9 ریال12:51:14
1,717 ریال12:50:14
1,716.9 ریال12:49:13
1,717.2 ریال12:47:15
1,718 ریال12:46:14
1,717 ریال12:45:14
1,717.2 ریال12:44:13
1,718 ریال12:43:16
1,717.8 ریال12:42:14
1,718.5 ریال12:40:17
1,717.8 ریال12:39:13
1,717.2 ریال12:37:13
1,718.5 ریال12:36:12
1,717.8 ریال12:35:13
1,718.5 ریال12:33:12
1,717.8 ریال12:32:14
1,718.5 ریال12:31:13
1,718.4 ریال12:28:13
1,718.5 ریال12:27:16
1,718 ریال12:26:13
1,718.4 ریال12:25:15
1,717.8 ریال12:24:15
1,718.4 ریال12:23:13
1,718 ریال12:21:13
1,718.4 ریال12:20:14
1,718 ریال12:19:14
1,718.4 ریال12:17:13
1,718.6 ریال12:16:14
1,718.4 ریال12:15:16
1,718.5 ریال12:12:14
1,718.6 ریال12:11:13
1,718.4 ریال12:10:16
1,718.5 ریال12:08:14
1,718.6 ریال12:07:14
1,718.5 ریال12:06:14
1,718.4 ریال12:05:13
1,718.6 ریال12:04:15
1,718.4 ریال12:03:13
1,718.2 ریال12:02:13
1,718.5 ریال12:01:13
1,718 ریال12:00:18
1,718.6 ریال11:59:12
1,718.2 ریال11:58:12
1,718 ریال11:57:13
1,718.2 ریال11:56:13
1,718.6 ریال11:55:14
1,718.5 ریال11:54:14
1,718 ریال11:53:13
1,718.3 ریال11:52:13
1,718.5 ریال11:51:14
1,718.3 ریال11:49:13
1,718.5 ریال11:48:14
1,718.2 ریال11:47:14
1,718 ریال11:46:14
1,718.2 ریال11:45:16
1,718 ریال11:44:14
1,718.3 ریال11:43:13
1,718.6 ریال11:42:15
1,718.3 ریال11:41:14
1,719 ریال11:40:15
1,718.6 ریال11:39:14
1,719 ریال11:37:14
1,718.3 ریال11:36:16
1,718.6 ریال11:35:15
1,719 ریال11:32:13
1,718.6 ریال11:31:16
1,719 ریال11:28:14
1,718.6 ریال11:26:14
1,719 ریال11:21:13
1,718.3 ریال11:19:11
1,718.6 ریال11:18:13
1,718.3 ریال11:17:13
1,718.8 ریال11:16:13
1,718.3 ریال11:15:13
1,718.8 ریال11:14:13
1,718.3 ریال11:12:13
1,718.6 ریال11:11:13
1,717.7 ریال11:10:13
1,718.3 ریال11:09:13
1,717.7 ریال11:08:12
1,718.3 ریال11:07:13
1,718 ریال11:06:12
1,718.3 ریال11:04:13
1,717.7 ریال11:03:12
1,718.3 ریال11:02:12
1,717.7 ریال11:00:14
1,718.2 ریال10:59:14
1,717.7 ریال10:58:13
1,718.1 ریال10:57:14
1,718 ریال10:56:13
1,718.1 ریال10:53:13
1,717.9 ریال10:52:13
1,718 ریال10:51:14
1,718.1 ریال10:50:14
1,718 ریال10:48:12
1,718.1 ریال10:47:12
1,717.9 ریال10:46:12
1,717.7 ریال10:43:13
1,717.9 ریال10:42:13
1,718 ریال10:41:12
1,717.9 ریال10:39:14
1,717.8 ریال10:35:13
1,717.9 ریال10:34:12
1,717.4 ریال10:32:14
1,717.8 ریال10:30:17
1,717.4 ریال10:27:12
1,717.8 ریال10:25:13
1,717.4 ریال10:19:13
1,717.9 ریال10:18:14
1,717.4 ریال10:17:14
1,717.9 ریال10:16:14
1,717.4 ریال10:15:13
1,717.9 ریال10:14:13
1,717.4 ریال10:13:12
1,717.9 ریال10:12:14
1,717.8 ریال10:09:13
1,717.4 ریال10:08:12
1,717.9 ریال10:03:13
1,717.8 ریال10:00:15
1,717.9 ریال9:59:14
1,717.7 ریال9:58:13
1,717.8 ریال9:54:13
1,717.7 ریال9:53:12
1,717.4 ریال9:52:13
1,717.9 ریال9:51:13
1,717.8 ریال9:50:18
1,717.4 ریال9:46:13
1,717.7 ریال9:45:13
1,717.8 ریال9:44:12
1,717.4 ریال9:43:13
1,717.7 ریال9:42:13
1,717.5 ریال9:41:13
1,717.4 ریال9:38:11
1,717.5 ریال9:37:11
1,717.3 ریال9:36:13
1,717.4 ریال9:35:14
1,717.6 ریال9:34:12
1,717.4 ریال9:33:13
1,717.7 ریال9:32:13
1,717.6 ریال9:30:15
1,717.7 ریال9:29:12
1,717.6 ریال9:28:14
1,717.7 ریال9:27:11
1,717.5 ریال9:25:13
1,717.6 ریال9:24:13
1,717.7 ریال9:22:12
1,717.5 ریال9:17:12
1,717.7 ریال9:15:13
1,717.5 ریال9:12:12
1,717.7 ریال9:11:13
1,717.5 ریال9:10:13
1,717.3 ریال9:09:12
1,717.5 ریال9:06:13
1,717.3 ریال9:03:13
1,717.5 ریال9:02:13
1,717.3 ریال9:01:13
1,717.4 ریال9:00:15
1,717.3 ریال8:59:11
1,717.4 ریال8:57:14
1,717.3 ریال8:55:13
1,717.2 ریال8:54:14
1,717.3 ریال8:52:13
1,717.4 ریال8:51:13
1,717.5 ریال8:49:15
1,717.4 ریال8:46:14
1,717.5 ریال8:45:14
1,717.4 ریال8:44:14
1,717.5 ریال8:43:14
1,717.4 ریال8:42:13
1,717.5 ریال8:41:12
1,717.4 ریال8:40:16
1,717.5 ریال8:39:15
1,717.9 ریال8:38:14
1,717.8 ریال8:37:12
1,717.9 ریال8:34:11
1,717.5 ریال8:32:13
1,717.9 ریال8:31:13
1,717.5 ریال8:30:18
1,718.8 ریال8:28:12
1,717.8 ریال8:27:13
1,717.9 ریال8:25:15
1,718.4 ریال8:23:12
1,717.9 ریال8:21:13
1,718.8 ریال8:20:12
1,718.9 ریال8:19:13
1,718.6 ریال8:18:11
1,718.5 ریال8:17:12
1,718.9 ریال8:15:16
1,718.6 ریال8:14:12
1,718.9 ریال8:13:16
1,718.5 ریال8:11:12
1,718.6 ریال8:09:12
1,718.1 ریال8:08:13
1,718.5 ریال8:06:13
1,718.6 ریال8:05:13
1,718.5 ریال8:04:13
1,718.1 ریال8:03:13
1,718.6 ریال8:02:12
1,718.1 ریال8:01:14
1,718.5 ریال8:00:14
1,718.1 ریال7:59:13
1,718.6 ریال7:58:12
1,718.8 ریال7:57:13
1,718.6 ریال7:56:13
1,718.8 ریال7:55:12
1,718.2 ریال7:54:12
1,718.8 ریال7:53:11
1,718.2 ریال7:52:13
1,718.6 ریال7:51:14
1,718.2 ریال7:50:14
1,718.8 ریال7:48:14
1,718.3 ریال7:47:13
1,718.2 ریال7:46:12
1,717.4 ریال7:45:16
1,718.8 ریال7:44:13
1,718.2 ریال7:43:14
1,718.8 ریال7:42:15
1,718.2 ریال7:41:13
1,718.3 ریال7:40:14
1,717.4 ریال7:39:15
1,718.2 ریال7:38:12
1,718.3 ریال7:37:11
1,717.4 ریال7:36:13
1,718.3 ریال7:35:12
1,717.4 ریال7:14:12
1,717.2 ریال7:13:12
1,717.4 ریال7:08:12
1,717.2 ریال7:06:13
1,717.4 ریال7:05:13
1,717.2 ریال7:02:14
1,717.4 ریال7:01:13
1,717.2 ریال6:21:15
1,717.8 ریال6:20:13
1,717.2 ریال6:19:47
1,717.8 ریال6:14:12
1,717.9 ریال6:13:11
1,717.8 ریال6:09:13
1,717.6 ریال6:07:26
1,717.8 ریال6:06:13
1,717.9 ریال6:05:13
1,717.6 ریال6:04:12
1,717.8 ریال6:03:13
1,717.6 ریال6:02:12
1,717.8 ریال6:00:15
1,717.6 ریال5:59:12
1,717.8 ریال5:58:12
1,717.4 ریال5:57:12
1,717.7 ریال5:56:13
1,717.6 ریال5:55:17
1,717.7 ریال5:54:13
1,717.6 ریال5:52:12
1,717.7 ریال5:51:13
1,717.4 ریال5:50:13
1,717.7 ریال5:45:13
1,717 ریال5:44:12
1,717.7 ریال5:43:12
1,717.4 ریال5:42:14
1,717.7 ریال5:40:13
1,717 ریال5:39:12
1,717.7 ریال5:35:13
1,717.3 ریال5:34:12
1,717 ریال5:33:12
1,717.7 ریال5:31:13
1,717 ریال5:30:14
1,717.7 ریال5:28:13
1,717.3 ریال5:24:12
1,717 ریال5:22:13
1,717.3 ریال5:21:12
1,716.8 ریال5:20:17
1,717.3 ریال5:14:13
1,716.8 ریال5:13:13
1,717 ریال5:10:14
1,716.8 ریال5:09:12
1,717 ریال5:03:14
1,716.6 ریال5:02:13
1,718 ریال5:01:13
1,717 ریال5:00:16
1,718 ریال4:59:12
1,716.6 ریال4:58:11
1,719.2 ریال4:57:12
1,717 ریال4:55:13
1,719.2 ریال4:53:13
1,718 ریال4:51:13
1,719.2 ریال4:46:10
1,719.5 ریال4:45:13
1,719.2 ریال4:44:12
1,719.5 ریال4:41:12
1,719.2 ریال4:38:11
1,719.5 ریال4:36:13
1,719.8 ریال4:35:13
1,719.2 ریال4:34:12
1,719.8 ریال4:32:11
1,719.5 ریال4:30:16
1,719.8 ریال4:29:12
1,719.5 ریال4:28:12
1,719.8 ریال4:22:12
1,719.4 ریال4:19:11
1,719.8 ریال4:18:13
1,719.4 ریال4:16:12
1,719.8 ریال4:15:14
1,719.6 ریال4:07:12
1,719.4 ریال4:06:13
1,719.6 ریال4:05:13
1,719.7 ریال4:03:11
1,719.6 ریال4:02:13
1,719.7 ریال4:01:13
1,719.6 ریال3:59:13
1,719.7 ریال3:57:11
1,719.6 ریال3:55:15
1,719.9 ریال3:54:14
1,719.7 ریال3:52:11
1,719.9 ریال3:51:12
1,719.8 ریال3:50:14
1,719.7 ریال3:48:13
1,719.6 ریال3:46:13
1,719.7 ریال3:45:12
1,719.6 ریال3:41:11
1,719.8 ریال3:40:15
1,719.6 ریال3:39:12
1,719.2 ریال3:37:13
1,719.8 ریال3:36:13
1,719.2 ریال3:35:12
1,718.9 ریال3:34:11
1,719.6 ریال3:33:12
1,719.2 ریال3:32:12
1,719 ریال3:30:14
1,719.6 ریال3:29:12
1,719 ریال3:28:12
1,719.6 ریال3:26:11
1,719 ریال3:22:12
1,719.2 ریال3:21:12
1,719 ریال3:20:12
1,718.9 ریال3:19:13
1,719.2 ریال3:16:13
1,719 ریال3:15:14
1,719.2 ریال3:14:11
1,719 ریال3:13:12
1,719.2 ریال3:10:12
1,719 ریال3:08:10
1,719.2 ریال3:07:13
1,719 ریال3:06:13
1,719.2 ریال3:05:13
1,719 ریال3:03:13
1,719.2 ریال3:01:13
1,719 ریال3:00:17
1,719.2 ریال2:59:12
1,719 ریال2:58:12
1,718.1 ریال2:55:14
1,719 ریال2:54:12
1,718.1 ریال1:57:13
1,718.4 ریال1:56:13
1,718.9 ریال1:55:13
1,718.1 ریال1:54:12
1,718.9 ریال1:53:13
1,718.1 ریال1:50:15
1,718.4 ریال1:49:11
1,718.9 ریال1:47:13
1,718.6 ریال1:46:12
1,718.9 ریال1:42:12
1,718.6 ریال1:41:13
1,718.3 ریال1:40:14
1,718.9 ریال1:39:13
1,718.3 ریال1:37:11
1,718.6 ریال1:32:13
1,718 ریال1:30:13
1,718.5 ریال1:28:11
1,718 ریال1:27:11
1,718.3 ریال1:26:12
1,718.5 ریال1:24:12
1,718 ریال1:22:12
1,718.5 ریال1:20:14
1,718 ریال1:19:12
1,718.5 ریال1:18:12
1,718 ریال1:17:12
1,718.5 ریال1:15:14
1,717.2 ریال1:14:13
1,718.5 ریال1:13:13
1,717.2 ریال1:12:11
1,718.5 ریال1:10:13
1,716.1 ریال1:09:13
1,716.7 ریال1:08:12
1,716.1 ریال1:07:12
1,718.5 ریال1:05:11
1,716.1 ریال1:04:12
1,717.2 ریال1:03:11
1,715.6 ریال1:02:11
1,716.7 ریال1:01:13
1,716.1 ریال1:00:13
1,717.2 ریال0:57:12
1,716.1 ریال0:56:12
1,716.4 ریال0:55:13
1,716.1 ریال0:54:12
1,716.4 ریال0:53:12
1,716.1 ریال0:52:12
1,716.7 ریال0:51:14
1,715.6 ریال0:50:14
1,716.1 ریال0:49:12
1,716.4 ریال0:48:12
1,716.1 ریال0:47:13
1,716.4 ریال0:45:17
1,717.3 ریال0:44:12
1,716.4 ریال0:40:13
1,718.7 ریال0:39:11
1,716.4 ریال0:38:12
1,717.3 ریال0:37:13
1,716.4 ریال0:36:12
1,718.6 ریال0:35:13
1,718.7 ریال0:34:13
1,717.3 ریال0:33:12
1,718.9 ریال0:32:13
1,717.3 ریال0:30:14
1,719.4 ریال0:29:12
1,718.9 ریال0:28:12
1,719.4 ریال0:27:13
1,718.9 ریال0:26:13
1,718.7 ریال0:25:13
1,718.6 ریال0:24:15
1,718.9 ریال0:23:12
1,719.2 ریال0:21:12
1,719.4 ریال0:19:11
1,719.2 ریال0:16:12
1,718.9 ریال0:15:13
1,719.2 ریال0:13:12
1,719.1 ریال0:12:13
1,719.2 ریال0:11:12
1,719.1 ریال0:09:12
1,719.2 ریال0:08:12
1,718.6 ریال0:07:12
1,719.2 ریال0:06:12
1,719.1 ریال0:04:13
1,718.6 ریال0:03:13
نظرات