Russell 2000 Mini

  • نرخ فعلی:1632
  • بالاترین قیمت روز:1638.1
  • پایین ترین قیمت روز:1631.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,638.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۸:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1,626.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,632 ریال13:48:27
1,632.7 ریال13:42:27
1,632 ریال13:30:29
1,631.8 ریال13:18:26
1,631.4 ریال13:00:33
1,632 ریال12:54:26
1,631.8 ریال12:48:27
1,631.5 ریال12:18:27
1,631.6 ریال12:06:27
1,632.2 ریال11:54:27
1,632.9 ریال11:42:27
1,632.8 ریال11:06:27
1,634.5 ریال10:48:26
1,634.7 ریال10:42:27
1,634.4 ریال10:30:29
1,634.7 ریال10:24:27
1,634.4 ریال10:18:27
1,634.2 ریال10:00:33
1,635.2 ریال8:36:29
1,635 ریال8:30:27
1,635.2 ریال7:48:28
1,635.1 ریال7:42:27
1,635.6 ریال7:36:26
1,634.9 ریال7:30:28
1,635.1 ریال7:24:29
1,635.5 ریال7:18:27
1,635.6 ریال7:12:27
1,635.5 ریال7:00:30
1,634.8 ریال6:36:28
1,635.2 ریال6:18:28
1,634.7 ریال6:06:27
1,635.3 ریال5:48:28
1,635.6 ریال5:42:28
1,634.4 ریال5:30:31
1,634.5 ریال5:24:28
1,634.4 ریال5:18:28
1,635.5 ریال5:00:30
1,635.4 ریال4:24:27
1,634.7 ریال3:54:27
1,635.8 ریال3:24:27
1,636.2 ریال3:18:29
1,637 ریال3:12:27
1,636.2 ریال3:06:28
1,636.9 ریال3:00:30
1,638.1 ریال2:48:28
نظرات