شاخص یاب

Russell 2000 Mini

  • نرخ فعلی:1515.5
  • بالاترین قیمت روز:1525
  • پایین ترین قیمت روز:1514.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,515.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1,516.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.8

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,515.5 ریال10:57:14
1,516.7 ریال10:56:15
1,516.1 ریال10:54:16
1,516.7 ریال10:52:16
1,517.5 ریال10:51:15
1,516.1 ریال10:50:17
1,516.7 ریال10:48:15
1,516.9 ریال10:46:15
1,516.7 ریال10:45:16
1,517 ریال10:44:14
1,516.2 ریال10:42:16
1,517.5 ریال10:41:14
1,517 ریال10:40:17
1,516.2 ریال10:35:15
1,517 ریال10:34:13
1,516.2 ریال10:33:14
1,516.9 ریال10:30:19
1,516.2 ریال10:29:14
1,516.9 ریال10:28:14
1,516.7 ریال10:27:17
1,516.4 ریال10:26:14
1,516.2 ریال10:25:14
1,516.9 ریال10:20:16
1,517 ریال10:19:13
1,516.9 ریال10:18:14
1,516.4 ریال10:16:13
1,516.7 ریال10:14:14
1,516.9 ریال10:06:15
1,517.5 ریال10:05:13
1,516.9 ریال10:03:13
1,517.2 ریال10:02:16
1,517.4 ریال10:01:14
1,517.2 ریال9:59:15
1,517.1 ریال9:58:14
1,517.2 ریال9:57:15
1,517.4 ریال9:56:14
1,515.8 ریال9:55:14
1,517.2 ریال9:54:15
1,517.4 ریال9:53:13
1,517.2 ریال9:52:13
1,516.1 ریال9:51:13
1,517.4 ریال9:49:13
1,515.8 ریال9:48:13
1,517.4 ریال9:44:14
1,517 ریال9:43:14
1,517.1 ریال9:42:15
1,516.1 ریال9:41:14
1,517 ریال9:40:14
1,516.1 ریال9:39:14
1,517.4 ریال9:38:13
1,516.1 ریال9:37:12
1,517 ریال9:36:15
1,516.5 ریال9:35:15
1,517.4 ریال9:34:14
1,517 ریال9:33:15
1,517.4 ریال9:32:15
1,516.5 ریال9:30:17
1,516.8 ریال9:29:13
1,517 ریال9:26:14
1,517.3 ریال9:25:14
1,517.4 ریال9:23:13
1,517.2 ریال9:20:14
1,516.8 ریال9:19:14
1,517.2 ریال9:18:13
1,517.3 ریال9:15:15
1,518.4 ریال9:14:13
1,517.2 ریال9:12:15
1,517.3 ریال9:11:14
1,517.8 ریال9:09:13
1,517.2 ریال9:08:13
1,518.4 ریال9:07:14
1,517.2 ریال9:05:14
1,516.2 ریال9:04:14
1,517.2 ریال9:03:16
1,516.2 ریال9:02:16
1,516.3 ریال9:01:14
1,516.2 ریال8:59:13
1,518.4 ریال8:58:13
1,516.2 ریال8:53:13
1,516.3 ریال8:52:12
1,516.2 ریال8:48:15
1,518 ریال8:47:14
1,516.2 ریال8:46:15
1,518 ریال8:45:13
1,518.1 ریال8:44:13
1,518 ریال8:43:13
1,518.2 ریال8:42:13
1,516.2 ریال8:41:13
1,518.1 ریال8:40:14
1,518.2 ریال8:39:13
1,517.7 ریال8:38:13
1,518.2 ریال8:37:13
1,517.7 ریال8:36:14
1,518.1 ریال8:35:13
1,517.7 ریال8:34:12
1,518.1 ریال8:33:13
1,517.7 ریال8:26:13
1,518.1 ریال8:25:15
1,517.7 ریال8:24:13
1,517.2 ریال8:23:13
1,518 ریال8:22:13
1,517.7 ریال8:17:14
1,517.6 ریال8:15:14
1,517.3 ریال8:14:14
1,517.7 ریال8:13:12
1,517.9 ریال8:12:12
1,517.7 ریال8:11:12
1,518 ریال8:10:14
1,517.9 ریال8:09:13
1,517.3 ریال8:08:14
1,517.7 ریال8:07:13
1,517.3 ریال8:06:14
1,517.9 ریال8:04:13
1,517.7 ریال8:03:13
1,518.6 ریال8:02:12
1,519.1 ریال8:01:15
1,518.6 ریال8:00:18
1,519.1 ریال7:59:14
1,518.6 ریال7:58:17
1,519.1 ریال7:53:13
1,519.7 ریال7:51:12
1,518.6 ریال7:50:15
1,519.1 ریال7:48:14
1,518.6 ریال7:46:12
1,519.1 ریال7:45:14
1,519.7 ریال7:43:12
1,519.1 ریال7:42:13
1,519.8 ریال7:41:14
1,519 ریال7:40:17
1,519.8 ریال7:39:13
1,520.4 ریال7:38:12
1,519.8 ریال7:36:13
1,520.4 ریال7:35:14
1,519.8 ریال7:34:14
1,519 ریال7:33:18
1,520.4 ریال7:31:13
1,519 ریال7:30:16
1,519.8 ریال7:28:18
1,519.1 ریال7:27:14
1,519 ریال7:26:13
1,519.1 ریال7:25:15
1,520.4 ریال7:24:14
1,519.7 ریال7:23:13
1,520.4 ریال7:22:13
1,519.1 ریال7:21:14
1,519.7 ریال7:19:13
1,518 ریال7:16:14
1,519.1 ریال7:15:15
1,518 ریال7:14:13
1,519.7 ریال7:13:13
1,519.1 ریال7:12:13
1,518.1 ریال7:11:12
1,518 ریال7:10:15
1,518.1 ریال7:08:13
1,518 ریال7:05:13
1,518.6 ریال7:03:14
1,518 ریال7:01:14
1,518.6 ریال6:59:13
1,518.1 ریال6:57:16
1,518.4 ریال6:54:12
1,518.6 ریال6:53:11
1,518.4 ریال6:49:11
1,518.6 ریال6:47:13
1,517.9 ریال6:46:12
1,518.4 ریال6:43:11
1,517.6 ریال6:42:12
1,518.4 ریال6:41:12
1,518 ریال6:40:15
1,517.9 ریال6:38:13
1,516.4 ریال6:37:12
1,518 ریال6:36:14
1,516.4 ریال6:35:13
1,517.9 ریال6:34:12
1,518 ریال6:33:26
1,516.4 ریال6:32:30
1,518 ریال6:31:52
1,518 ریال6:31:31
1,516.8 ریال6:31:02
1,516.4 ریال6:28:51
1,516.7 ریال6:28:32
1,516.4 ریال6:28:31
1,516.8 ریال6:25:41
1,518 ریال6:23:21
1,516.4 ریال6:21:21
1,516.8 ریال6:18:13
1,516.7 ریال6:17:13
1,516.8 ریال6:16:13
1,520.7 ریال6:14:13
1,516.8 ریال6:13:12
1,516.9 ریال6:12:14
1,522 ریال6:11:12
1,516.8 ریال6:10:15
1,522 ریال6:09:21
1,520.8 ریال6:08:13
1,516.9 ریال6:07:13
1,522 ریال6:06:13
1,516.9 ریال6:04:12
1,520.8 ریال6:03:12
1,516.9 ریال6:02:14
1,520.8 ریال6:01:14
1,520.9 ریال6:00:18
1,521 ریال5:59:13
1,520.7 ریال5:58:12
1,520.9 ریال5:57:13
1,521.5 ریال5:56:12
1,521 ریال5:54:13
1,521.5 ریال5:52:12
1,521 ریال5:50:14
1,520.9 ریال5:49:14
1,521 ریال5:48:12
1,521.1 ریال5:47:13
1,521 ریال5:43:15
1,522.1 ریال5:42:14
1,520.5 ریال5:41:13
1,521.1 ریال5:39:12
1,522.1 ریال5:38:12
1,523 ریال5:37:14
1,522.1 ریال5:36:13
1,523 ریال5:34:12
1,522.1 ریال5:33:13
1,521.1 ریال5:32:14
1,522.7 ریال5:31:13
1,520.5 ریال5:30:15
1,521.8 ریال5:29:12
1,522.1 ریال5:28:12
1,523 ریال5:27:12
1,521.8 ریال5:25:13
1,523 ریال5:24:12
1,523.1 ریال5:23:14
1,523 ریال5:22:12
1,523.2 ریال5:21:13
1,523 ریال5:20:14
1,521.8 ریال5:19:13
1,523.2 ریال5:17:12
1,523 ریال5:16:13
1,523.2 ریال5:15:17
1,523.1 ریال5:14:13
1,523 ریال5:12:13
1,523.4 ریال5:11:13
1,523.1 ریال5:10:14
1,523.2 ریال5:08:13
1,522.5 ریال5:07:11
1,523.2 ریال5:06:13
1,523.4 ریال5:04:11
1,523 ریال5:02:13
1,523.4 ریال5:01:13
1,523 ریال5:00:16
1,523.2 ریال4:58:11
1,522.5 ریال4:57:11
1,523.4 ریال4:56:12
1,523.2 ریال4:55:12
1,523.4 ریال4:54:12
1,522.8 ریال4:53:12
1,522.5 ریال4:52:11
1,523.4 ریال4:51:12
1,523.3 ریال4:50:14
1,522.5 ریال4:48:11
1,523.4 ریال4:46:12
1,523.2 ریال4:44:11
1,523.4 ریال4:43:12
1,523.2 ریال4:42:12
1,523.4 ریال4:41:11
1,523.8 ریال4:40:15
1,523.4 ریال4:39:12
1,523.3 ریال4:38:11
1,523.2 ریال4:32:12
1,523.3 ریال4:29:12
1,523.2 ریال4:28:12
1,523.3 ریال4:27:12
1,523.2 ریال4:26:12
1,523.3 ریال4:24:13
1,523.2 ریال4:22:12
1,524.5 ریال4:21:13
1,525 ریال4:19:12
1,524.5 ریال4:18:13
1,523.2 ریال4:17:12
1,525 ریال4:15:14
1,524.5 ریال4:14:12
1,525 ریال4:08:12
1,522.6 ریال4:07:13
1,525 ریال4:03:11
1,522.6 ریال4:02:12
1,525 ریال4:01:13
1,523 ریال4:00:16
1,522.6 ریال3:59:12
1,523 ریال3:58:12
1,525 ریال3:57:11
1,523.2 ریال3:52:11
1,523 ریال3:51:12
1,523.2 ریال3:50:13
1,523 ریال3:49:12
1,523.2 ریال3:48:11
1,523 ریال3:47:11
1,523.8 ریال3:45:12
1,523.2 ریال3:41:12
1,523 ریال3:40:12
1,523.8 ریال3:39:12
1,523.4 ریال3:37:12
1,523.2 ریال3:35:13
1,523.4 ریال3:33:12
1,523.8 ریال3:31:11
1,524.3 ریال3:29:12
1,523.8 ریال3:28:11
1,524.3 ریال3:26:12
1,522.4 ریال3:25:11
1,523.4 ریال3:23:11
1,524.3 ریال3:22:11
1,523.4 ریال3:21:12
1,524.3 ریال3:20:15
1,523.4 ریال3:19:11
1,524.3 ریال3:18:11
1,522.4 ریال3:16:12
1,521.2 ریال3:14:11
1,521.8 ریال3:12:12
1,521.2 ریال3:08:11
1,521.8 ریال3:07:12
1,522.4 ریال3:06:11
1,521.8 ریال3:05:12
1,521.2 ریال3:04:11
1,522.6 ریال3:02:12
1,521.8 ریال3:00:18
1,521.2 ریال2:58:12
1,522.6 ریال2:57:12
1,517.4 ریال2:47:12
1,522.6 ریال2:46:11
1,517.4 ریال1:58:11
1,518.7 ریال1:57:12
1,517.4 ریال1:56:11
1,519.5 ریال1:54:11
1,518.7 ریال1:53:11
1,519.3 ریال1:52:12
1,519.5 ریال1:50:13
1,519.3 ریال1:49:12
1,519.5 ریال1:48:12
1,518.7 ریال1:47:11
1,519.5 ریال1:46:11
1,518.7 ریال1:45:13
1,519.5 ریال1:44:12
1,519.3 ریال1:43:12
1,519.5 ریال1:40:14
1,519 ریال1:39:12
1,519.5 ریال1:37:12
1,519 ریال1:36:12
1,518.8 ریال1:35:14
1,519.3 ریال1:34:11
1,519 ریال1:33:12
1,517.1 ریال1:32:12
1,517.9 ریال1:31:11
1,518.8 ریال1:29:12
1,517.1 ریال1:28:11
1,518.8 ریال1:27:11
1,517.1 ریال1:25:13
1,519 ریال1:24:14
1,518.8 ریال1:23:11
1,517.1 ریال1:19:12
1,518.8 ریال1:16:13
1,517.1 ریال1:14:12
1,514.6 ریال0:13:12
1,516.3 ریال0:12:12
1,514.6 ریال0:10:14
1,515.7 ریال0:09:12
1,514.6 ریال0:07:12
1,516.3 ریال0:06:13
1,514.6 ریال0:05:13
1,515.7 ریال0:04:12
نظرات