شاخص یاب

Russell 2000 Mini

  • نرخ فعلی:1691.8
  • بالاترین قیمت روز:1694.7
  • پایین ترین قیمت روز:1691.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,693.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۷:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1,691.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار کندل استیک Russell 2000 Mini در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,691.8 ریال11:07:30
1,691.5 ریال11:05:31
1,691.3 ریال11:04:35
1,691.8 ریال11:03:34
1,691.3 ریال11:02:32
1,691.8 ریال11:01:30
1,691.5 ریال11:00:39
1,691.4 ریال10:59:28
1,691.5 ریال10:56:32
1,692.2 ریال10:55:30
1,691.5 ریال10:54:29
1,691.9 ریال10:53:28
1,692 ریال10:52:32
1,692.2 ریال10:51:31
1,692 ریال10:50:33
1,692.2 ریال10:49:30
1,691.9 ریال10:48:30
1,692.2 ریال10:47:27
1,692 ریال10:46:30
1,691.3 ریال10:44:30
1,692.2 ریال10:43:29
1,691.7 ریال10:42:29
1,692.2 ریال10:40:31
1,692 ریال10:39:29
1,692.2 ریال10:38:31
1,692 ریال10:36:35
1,691.8 ریال10:33:31
1,691.7 ریال10:32:32
1,691.8 ریال10:31:31
1,691.7 ریال10:30:34
1,691.8 ریال10:29:29
1,691.7 ریال10:28:32
1,691.8 ریال10:24:32
1,691.7 ریال10:23:31
1,692 ریال10:22:28
1,691.8 ریال10:17:28
1,691.9 ریال10:16:31
1,691.8 ریال10:14:30
1,691.9 ریال10:11:28
1,692.1 ریال10:10:33
1,691.9 ریال10:09:31
1,692.3 ریال10:07:30
1,691.9 ریال10:06:29
1,692.3 ریال10:05:32
1,691.9 ریال10:04:34
1,692.3 ریال10:02:35
1,692.1 ریال10:01:34
1,692.3 ریال10:00:46
1,691.9 ریال9:59:30
1,692.2 ریال9:58:29
1,692.3 ریال9:57:30
1,692 ریال9:56:31
1,692.3 ریال9:55:28
1,692 ریال9:53:26
1,692.3 ریال9:52:28
1,692 ریال9:49:28
1,692.2 ریال9:46:27
1,692 ریال9:41:27
1,691.9 ریال9:39:28
1,692 ریال9:36:30
1,691.9 ریال9:35:31
1,692 ریال9:34:30
1,692.1 ریال9:33:30
1,692 ریال9:32:30
1,691.9 ریال9:31:30
1,692.1 ریال9:29:28
1,691.9 ریال9:28:28
1,692.1 ریال9:25:28
1,691.9 ریال9:24:28
1,692.1 ریال8:59:26
1,692 ریال8:58:28
1,692.1 ریال8:56:29
1,692 ریال8:55:28
1,692.1 ریال8:52:29
1,692.4 ریال8:51:29
1,692.1 ریال8:50:28
1,692.4 ریال8:49:29
1,692.1 ریال8:48:28
1,692.4 ریال8:45:28
1,692 ریال8:44:34
1,692.1 ریال8:43:27
1,692.4 ریال8:42:28
1,692 ریال8:41:27
1,692.1 ریال8:40:32
1,692.4 ریال8:39:26
1,692.1 ریال8:37:28
1,692.4 ریال8:35:30
1,692.5 ریال8:34:26
1,692.1 ریال8:32:30
1,692.5 ریال8:30:34
1,692.1 ریال8:29:27
1,692.3 ریال8:28:29
1,692.1 ریال8:27:31
1,692.3 ریال8:26:26
1,692.5 ریال8:25:27
1,692.3 ریال8:23:27
1,692.5 ریال8:22:26
1,692.3 ریال8:21:27
1,692.5 ریال8:20:30
1,692.3 ریال8:16:29
1,692.5 ریال8:15:30
1,691.8 ریال8:14:32
1,692.3 ریال8:07:28
1,691.8 ریال8:06:29
1,692.3 ریال8:05:36
1,691.8 ریال8:03:30
1,692.3 ریال8:02:29
1,691.2 ریال8:01:31
1,692.3 ریال8:00:36
1,691.2 ریال7:59:30
1,691.8 ریال7:58:26
1,691.4 ریال7:54:28
1,692.3 ریال7:53:26
1,691.2 ریال7:51:28
1,691.4 ریال7:50:30
1,691.2 ریال7:49:28
1,691.4 ریال7:48:27
1,691.2 ریال7:34:26
1,692.1 ریال7:33:29
1,691.3 ریال7:32:28
1,692.1 ریال7:27:26
1,691.3 ریال7:25:28
1,692.9 ریال7:24:27
1,692.1 ریال7:22:25
1,691.4 ریال7:21:29
1,692.9 ریال7:20:29
1,692.8 ریال7:19:25
1,691.4 ریال7:18:27
1,692.8 ریال7:17:26
1,692.1 ریال7:16:28
1,692.5 ریال7:15:28
1,692.8 ریال7:14:27
1,692.6 ریال7:13:26
1,692.9 ریال7:12:27
1,692.1 ریال7:11:25
1,692.5 ریال7:08:29
1,692.7 ریال7:07:27
1,692.6 ریال7:06:26
1,692.5 ریال7:05:28
1,692.7 ریال7:04:28
1,692.8 ریال7:03:29
1,692.6 ریال7:02:28
1,692.7 ریال7:01:29
1,692.5 ریال7:00:36
1,692.7 ریال6:59:27
1,692.5 ریال6:55:27
1,692.8 ریال6:53:27
1,692.5 ریال6:52:27
1,692.8 ریال6:51:27
1,692.7 ریال6:50:29
1,693 ریال6:49:27
1,692.8 ریال6:47:26
1,693 ریال6:46:26
1,692.8 ریال6:45:28
1,693.7 ریال6:44:27
1,692.8 ریال6:43:26
1,693 ریال6:41:26
1,692.8 ریال6:40:29
1,693.7 ریال6:39:25
1,693 ریال6:38:26
1,693.7 ریال6:37:26
1,692.8 ریال6:36:28
1,693 ریال6:35:29
1,693.7 ریال6:34:25
1,692.8 ریال6:32:30
1,693 ریال6:29:26
1,694.7 ریال6:28:29
1,693.7 ریال6:24:27
1,694.7 ریال6:23:27
1,693.7 ریال6:18:26
1,694.3 ریال6:17:26
1,693.7 ریال6:12:27
1,694.3 ریال6:02:27
1,694.2 ریال6:00:35
1,693.8 ریال5:59:26
1,694.2 ریال5:57:27
1,694.3 ریال5:56:28
1,693.8 ریال5:54:28
1,694.3 ریال5:53:27
1,693.8 ریال5:52:29
1,694.2 ریال5:51:31
1,694.1 ریال5:50:33
1,693.9 ریال5:49:30
1,693.8 ریال5:48:31
1,693.9 ریال5:47:30
1,694.1 ریال5:45:31
1,694 ریال5:44:27
1,694.1 ریال5:43:29
1,694 ریال5:38:26
1,693.9 ریال5:37:26
1,694.1 ریال5:34:25
1,694 ریال5:32:28
1,694.1 ریال5:29:27
1,693.7 ریال5:27:25
1,694 ریال5:26:26
1,693.7 ریال5:23:26
1,693.9 ریال5:22:26
1,693.7 ریال5:21:26
1,693.9 ریال5:18:26
1,693.8 ریال5:17:25
1,693.9 ریال5:16:28
1,693.7 ریال5:15:29
1,693.9 ریال5:13:25
1,693.7 ریال5:12:25
1,693.9 ریال5:10:28
1,693.7 ریال5:09:26
1,693.9 ریال5:08:28
1,693.8 ریال5:07:26
1,693.7 ریال5:06:26
1,693.9 ریال5:05:27
1,693.8 ریال5:03:29
1,693.9 ریال5:02:28
1,694.1 ریال5:01:27
1,693.7 ریال5:00:35
1,693.9 ریال4:58:27
1,693.7 ریال4:55:29
1,694.1 ریال4:54:26
1,693.9 ریال4:52:27
1,694 ریال4:46:25
1,694.3 ریال4:45:28
1,694.1 ریال4:44:25
1,694.3 ریال4:42:27
1,694 ریال4:40:29
1,694.4 ریال4:39:26
1,694.3 ریال4:38:26
1,694 ریال4:36:27
1,694.3 ریال4:35:29
1,694 ریال4:33:27
1,694.4 ریال4:32:29
1,694.3 ریال4:31:27
1,694 ریال4:30:30
1,694.4 ریال4:29:26
1,694.1 ریال4:28:27
1,694.4 ریال4:27:26
1,694 ریال4:25:28
1,694.1 ریال4:21:28
1,694 ریال4:20:29
1,694.1 ریال4:11:25
1,694.2 ریال4:10:28
1,694.1 ریال4:08:26
1,694.2 ریال4:07:27
1,694.1 ریال4:06:26
1,694.3 ریال4:05:28
1,694.2 ریال4:04:29
1,694.3 ریال4:03:28
1,694.2 ریال3:58:27
1,694.4 ریال3:57:25
1,694.2 ریال3:55:26
1,694.3 ریال3:54:25
1,694.2 ریال3:53:26
1,694.4 ریال3:52:26
1,694.2 ریال3:51:25
1,694.4 ریال3:50:28
1,694.2 ریال3:47:26
1,694.4 ریال3:46:27
1,693.7 ریال3:44:28
1,693.9 ریال3:43:26
1,693.7 ریال3:42:26
1,693.9 ریال3:40:31
1,694 ریال3:39:25
1,693.7 ریال3:36:30
1,693.9 ریال3:35:29
1,693.7 ریال3:33:27
1,693.9 ریال3:28:28
1,693.7 ریال3:27:25
1,693.9 ریال3:26:25
1,693.7 ریال3:24:26
1,694 ریال3:22:26
1,693.7 ریال3:18:26
1,694 ریال3:17:26
1,693.7 ریال3:16:28
1,694 ریال3:15:30
1,693.7 ریال3:12:26
1,694 ریال3:09:25
1,693.7 ریال3:08:27
1,694.2 ریال3:06:26
1,694 ریال3:05:26
1,694.2 ریال3:04:28
1,694.1 ریال3:03:28
1,693.8 ریال3:02:26
1,693.7 ریال3:01:28
1,694.2 ریال3:00:36
1,691.6 ریال2:59:25
1,693.8 ریال2:58:26
1,694.2 ریال2:57:27
1,694.1 ریال2:55:27
1,694.7 ریال2:54:27
1,694.2 ریال2:52:26
1,693.8 ریال2:51:25
1,694.2 ریال2:50:29
1,693.8 ریال2:47:25
نظرات