شاخص یاب

E-Mini S&P Smallcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,079 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.96%