شاخص یاب

E-Mini S&P Smallcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 69.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.77%