شاخص یاب

E-Mini S&P Smallcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 93.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 103.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.14%