شاخص یاب

E-Mini S&P Smallcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.55%