شاخص یاب

E-Mini S&P Smallcap

  • نرخ فعلی:1068.1
  • بالاترین قیمت روز:1080.06
  • پایین ترین قیمت روز:1068.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,080.06
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1,068.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Smallcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Smallcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,068.1 ریال11:37:15
1,080.06 ریال11:35:15
1,068.1 ریال11:34:15
1,080.06 ریال11:31:16
1,068.1 ریال11:30:18
1,080.06 ریال11:28:13
1,068.1 ریال11:27:16
1,080.06 ریال11:26:14
1,068.1 ریال11:25:14
1,080.06 ریال11:24:15
1,068.1 ریال11:23:15
1,080.06 ریال11:22:18
1,068.1 ریال11:00:18
1,080.06 ریال10:59:13
1,068.1 ریال10:39:15
1,080.06 ریال10:38:14
1,068.1 ریال10:36:15
1,080.06 ریال10:35:14
1,068.1 ریال10:33:13
1,080.06 ریال10:32:13
1,068.1 ریال9:58:13
1,080.06 ریال9:56:13
1,068.1 ریال9:50:14
1,080.06 ریال9:47:13
1,068.1 ریال9:46:13
1,080.06 ریال9:44:14
1,068.1 ریال9:27:13
1,080.06 ریال9:23:13
1,068.1 ریال9:18:13
1,080.06 ریال9:15:14
1,068.1 ریال9:14:12
1,080.06 ریال9:12:13
1,068.1 ریال9:10:13
1,080.06 ریال9:08:13
1,068.1 ریال9:06:13
1,080.06 ریال9:05:13
1,068.1 ریال8:59:13
1,080.06 ریال8:58:12
1,068.1 ریال8:57:13
1,080.06 ریال8:56:13
1,068.1 ریال8:51:14
1,080.06 ریال8:50:13
1,068.1 ریال8:48:14
1,080.06 ریال8:47:12
1,068.1 ریال8:45:13
1,080.06 ریال8:44:12
1,068.1 ریال8:37:15
1,080.06 ریال8:36:12
1,068.1 ریال8:34:13
1,080.06 ریال8:33:14
1,068.1 ریال8:31:13
1,080.06 ریال8:30:13
1,068.1 ریال8:29:12
1,080.06 ریال8:28:11
1,068.1 ریال8:27:12
1,080.06 ریال8:26:12
1,068.1 ریال8:24:13
1,080.06 ریال8:23:13
1,068.1 ریال8:22:12
1,080.06 ریال8:21:13
1,068.1 ریال8:20:14
1,080.06 ریال8:19:12
1,068.1 ریال8:10:15
1,080.06 ریال8:07:13
1,068.1 ریال8:06:14
1,080.06 ریال8:04:13
1,068.1 ریال8:03:12
1,080.06 ریال8:02:12
1,068.1 ریال7:59:15
1,080.06 ریال7:58:15
1,068.1 ریال7:54:14
1,080.06 ریال7:53:12
1,068.1 ریال7:50:14
1,080.06 ریال7:49:12
1,068.1 ریال7:36:13
1,080.06 ریال7:35:13
1,068.1 ریال7:30:13
1,080.06 ریال7:29:14
1,068.1 ریال7:25:13
1,080.06 ریال7:22:12
1,068.1 ریال7:19:17
1,080.06 ریال7:17:13
1,068.1 ریال7:16:13
1,080.06 ریال7:15:13
1,068.1 ریال7:14:12
1,080.06 ریال7:13:15
1,068.1 ریال7:11:15
1,080.06 ریال7:10:12
1,068.1 ریال7:07:12
1,080.06 ریال7:05:13
1,068.1 ریال7:04:12
1,080.06 ریال7:01:12
1,068.1 ریال7:00:16
1,080.06 ریال6:59:11
1,068.1 ریال6:57:12
1,080.06 ریال6:55:12
1,068.1 ریال6:53:13
1,080.06 ریال6:52:12
1,068.1 ریال6:50:15
1,080.06 ریال6:49:13
1,068.1 ریال6:48:13
1,080.06 ریال6:47:13
1,068.1 ریال6:45:14
1,080.06 ریال6:44:17
1,068.1 ریال6:43:11
1,080.06 ریال6:42:14
1,068.1 ریال6:34:12
1,080.06 ریال6:33:14
1,068.1 ریال6:12:13
1,080.06 ریال6:11:12
1,068.1 ریال6:06:52
1,080.06 ریال6:04:13
1,068.1 ریال5:58:12
1,080.06 ریال5:49:12
1,068.1 ریال5:48:12
1,080.06 ریال5:47:12
1,068.1 ریال5:46:13
1,080.06 ریال5:44:13
1,068.1 ریال5:41:12
1,080.06 ریال5:39:11
1,068.1 ریال5:37:12
1,080.06 ریال5:36:12
1,068.1 ریال5:35:12
1,080.06 ریال5:34:12
1,068.1 ریال5:30:14
1,080.06 ریال5:29:10
1,068.1 ریال5:23:13
1,080.06 ریال5:22:11
نظرات