کالایاب
شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,921 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%