شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 92.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 105.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.67%