شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.68%