کالایاب
شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.36%