شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 125.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,780 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.98%