شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:2039
  • بالاترین قیمت روز:2046.28
  • پایین ترین قیمت روز:2036.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,038
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:2,037.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.1

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,039 ریال12:24:18
2,038.2 ریال12:18:17
2,039 ریال12:17:17
2,038.2 ریال12:16:18
2,038.3 ریال12:15:21
2,038.2 ریال12:11:17
2,038.4 ریال12:10:19
2,038.3 ریال12:09:17
2,038.2 ریال12:06:16
2,038.3 ریال12:05:20
2,038.2 ریال12:04:18
2,038.4 ریال12:03:18
2,038.2 ریال12:02:18
2,038.3 ریال12:01:17
2,038.2 ریال12:00:23
2,038.4 ریال11:58:17
2,038.3 ریال11:56:19
2,038.2 ریال11:55:19
2,038.3 ریال11:51:18
2,038.2 ریال11:50:21
2,038.3 ریال11:49:22
2,038.8 ریال11:48:19
2,038.3 ریال11:44:19
2,038.8 ریال11:43:18
2,038.3 ریال11:42:17
2,038.8 ریال11:28:17
2,037.8 ریال11:27:18
2,038.8 ریال11:26:18
2,037.8 ریال11:25:19
2,038.8 ریال11:21:18
2,038.4 ریال11:20:22
2,037 ریال11:19:18
2,038.8 ریال11:18:18
2,037 ریال11:15:18
2,038.1 ریال11:14:19
2,038.4 ریال11:13:17
2,037.8 ریال11:12:18
2,038.4 ریال11:10:18
2,037 ریال11:09:17
2,038.4 ریال11:08:18
2,038.8 ریال11:07:18
2,038.1 ریال11:06:17
2,037 ریال11:04:20
2,038.1 ریال11:03:22
2,037.8 ریال11:02:20
2,038.8 ریال11:01:19
2,037.9 ریال10:58:18
2,037.8 ریال10:57:18
2,037.9 ریال10:56:17
2,038.1 ریال10:55:17
2,037.9 ریال10:54:17
2,037.8 ریال10:52:17
2,037.9 ریال10:51:20
2,037.8 ریال10:45:19
2,037.9 ریال10:42:18
2,037.8 ریال10:36:17
2,037.9 ریال10:34:19
2,037.8 ریال10:32:19
2,037.9 ریال10:31:19
2,037.8 ریال10:30:21
2,037.7 ریال10:29:17
2,038.2 ریال10:28:17
2,037.9 ریال10:27:17
2,037.8 ریال10:26:18
2,037.7 ریال10:25:18
2,038.2 ریال10:22:15
2,037.8 ریال10:21:18
2,038.2 ریال10:20:19
2,037.7 ریال10:19:17
2,038.2 ریال10:17:19
2,037.7 ریال10:16:19
2,038.2 ریال10:05:18
2,037.3 ریال10:03:18
2,038.2 ریال10:01:18
2,037.3 ریال9:59:17
2,038.2 ریال9:58:18
2,037.3 ریال9:54:16
2,038.2 ریال9:53:16
2,037.3 ریال9:43:15
2,037.2 ریال9:42:17
2,037.3 ریال9:39:15
2,037.2 ریال9:38:17
2,037.3 ریال9:37:16
2,037.2 ریال8:47:15
2,037 ریال8:46:14
2,037.2 ریال8:44:15
2,037 ریال8:43:14
2,037.2 ریال8:42:15
2,037 ریال8:41:16
2,036.9 ریال8:40:17
2,037.2 ریال8:39:16
2,036.9 ریال8:38:15
2,037.2 ریال8:37:15
2,037 ریال8:36:16
2,036.9 ریال8:35:15
2,037 ریال8:33:14
2,036.9 ریال8:31:15
2,037 ریال8:29:15
2,036.9 ریال8:27:15
2,037 ریال8:24:14
2,036.9 ریال8:08:16
2,036.8 ریال8:06:15
2,036.9 ریال8:03:15
2,036.8 ریال8:01:15
2,036.9 ریال8:00:18
2,036.8 ریال7:55:15
2,036.9 ریال7:54:14
2,036.8 ریال7:52:15
2,036.9 ریال7:51:15
2,036.8 ریال7:48:40
2,036.9 ریال7:47:39
2,036.8 ریال7:39:17
2,036.9 ریال6:58:12
2,036.8 ریال6:57:13
2,036.9 ریال6:55:14
2,036.8 ریال6:54:14
2,036.9 ریال6:53:13
2,036.8 ریال6:38:13
2,036.5 ریال6:37:13
2,036.8 ریال6:36:14
2,036.6 ریال6:35:15
2,036.7 ریال6:34:12
2,036.5 ریال6:33:13
2,036.6 ریال6:32:13
2,036.5 ریال6:31:13
2,036.7 ریال6:28:12
2,036.5 ریال6:27:12
2,036.7 ریال6:25:13
2,036.5 ریال6:24:14
2,036.7 ریال6:14:13
2,036.1 ریال6:13:12
2,036.7 ریال6:11:13
2,036.1 ریال6:10:15
2,036.4 ریال6:09:12
2,036.1 ریال6:08:14
2,036.1 ریال6:08:14
2,036.7 ریال6:06:15
2,036.1 ریال6:05:13
2,036.9 ریال6:04:14
2,036.1 ریال6:03:13
2,036.9 ریال6:02:13
2,036.1 ریال5:59:13
2,036.4 ریال5:58:12
2,036.9 ریال5:55:14
2,036.4 ریال5:54:16
2,036.9 ریال5:18:15
2,037 ریال5:17:12
2,036.9 ریال5:16:13
2,037 ریال5:15:19
2,036.9 ریال5:10:13
2,037 ریال5:09:12
2,036.9 ریال5:08:13
2,037 ریال5:06:12
2,036.9 ریال5:05:14
2,037 ریال5:04:13
2,037.5 ریال5:03:15
2,037 ریال4:58:13
2,037.5 ریال4:57:14
2,036.9 ریال4:56:12
2,037 ریال4:55:12
2,038.3 ریال4:54:12
2,037.5 ریال4:51:14
2,036.9 ریال4:49:12
2,037.8 ریال4:48:13
2,038.3 ریال4:47:13
2,037.5 ریال4:45:14
2,038.3 ریال4:44:14
2,037.8 ریال4:43:12
2,037.9 ریال4:42:14
2,037.8 ریال4:41:13
2,037.9 ریال4:40:14
2,038.3 ریال4:39:13
2,037.9 ریال4:38:12
2,037.8 ریال4:35:12
2,037.5 ریال4:34:11
2,037.8 ریال4:32:12
2,037.5 ریال4:29:11
2,037.2 ریال4:27:11
2,037.5 ریال4:26:13
2,037.9 ریال4:25:12
2,037.5 ریال4:21:13
2,037.2 ریال4:20:13
2,037.5 ریال4:19:12
2,037.2 ریال3:55:12
2,037.9 ریال3:54:13
2,037.2 ریال3:50:12
2,038.2 ریال3:48:12
2,038 ریال3:47:12
2,038.2 ریال3:45:13
2,038 ریال3:44:13
2,038.2 ریال3:43:11
2,038 ریال3:42:12
2,038.2 ریال3:40:13
2,038 ریال3:39:12
2,038.2 ریال3:37:13
2,038.1 ریال3:35:13
2,038 ریال3:34:13
2,038.1 ریال3:31:12
2,038 ریال3:30:15
2,038.1 ریال3:28:12
2,038 ریال3:27:13
2,038.2 ریال3:26:12
2,038.1 ریال3:23:13
2,038.2 ریال3:22:13
2,038.1 ریال3:20:13
2,038.2 ریال3:18:13
2,038.1 ریال3:16:12
2,038.2 ریال3:15:13
2,038.3 ریال3:14:13
2,038.2 ریال3:09:11
2,038.5 ریال3:08:12
2,038.3 ریال3:07:11
2,038.2 ریال3:04:13
2,038.5 ریال3:03:12
2,038.2 ریال3:02:13
2,038.5 ریال2:58:12
2,038.3 ریال2:57:13
2,038.5 ریال2:38:13
2,038.3 ریال2:37:12
2,038.5 ریال2:35:13
2,038.3 ریال2:33:12
2,038.2 ریال2:30:15
2,038.3 ریال2:29:12
2,038.5 ریال2:28:10
2,038.3 ریال2:27:12
2,038.2 ریال2:26:11
2,038.3 ریال2:25:14
2,038.2 ریال2:20:14
2,038.3 ریال2:19:12
2,038.2 ریال2:18:13
2,046.28 ریال2:17:12
2,038.2 ریال2:15:13
2,046.28 ریال2:11:13
2,038.2 ریال2:09:12
2,046.28 ریال2:08:13
2,038.2 ریال2:06:13
2,046.28 ریال1:57:12
2,038.2 ریال1:56:13
2,046.28 ریال1:55:13
2,038.2 ریال1:54:12
2,046.28 ریال1:53:13
2,038.2 ریال1:50:13
2,046.28 ریال1:48:13
2,038.2 ریال1:05:13
2,039.2 ریال1:04:11
2,038.2 ریال1:02:13
2,039.2 ریال1:01:13
2,038.2 ریال1:00:13
2,039.2 ریال0:59:11
2,038.2 ریال0:55:13
2,039.2 ریال0:54:12
2,038.2 ریال0:52:11
2,039.2 ریال0:50:13
2,038.2 ریال0:49:13
2,039.2 ریال0:48:11
2,039.1 ریال0:44:11
2,039.2 ریال0:40:13
2,038.4 ریال0:39:12
2,039.2 ریال0:38:13
2,038.8 ریال0:37:12
2,038.4 ریال0:36:12
2,039.1 ریال0:35:14
2,038.8 ریال0:30:13
2,039.1 ریال0:29:12
2,038.3 ریال0:28:12
2,038.6 ریال0:27:14
2,038.8 ریال0:26:12
2,038.3 ریال0:25:13
2,038.6 ریال0:24:11
2,038.8 ریال0:23:12
2,038.3 ریال0:22:13
2,038.8 ریال0:21:13
2,038.3 ریال0:17:11
2,038.8 ریال0:16:12
2,038.3 ریال0:15:11
2,038 ریال0:14:13
2,037.9 ریال0:13:14
2,038.3 ریال0:12:11
2,038.6 ریال0:11:11
2,038.3 ریال0:10:11
2,038 ریال0:09:11
2,038.3 ریال0:08:12
2,037.9 ریال0:07:11
2,038 ریال0:06:12
2,037.9 ریال0:05:12
2,038 ریال0:04:11
2,037.9 ریال0:03:12
2,038 ریال0:02:13
نظرات