E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:1967.2
  • بالاترین قیمت روز:1967.8
  • پایین ترین قیمت روز:1960.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,962.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1,962.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,967.2 ریال16:06:27
1,967 ریال15:54:24
1,967.2 ریال15:48:24
1,966.5 ریال15:30:25
1,966.7 ریال15:24:24
1,967.4 ریال15:12:25
1,967.8 ریال15:06:25
1,967.7 ریال15:00:27
1,966.8 ریال14:54:24
1,967.6 ریال14:48:24
1,966.7 ریال14:42:24
1,966.9 ریال14:30:27
1,967.2 ریال14:18:24
1,967 ریال14:12:23
1,966.9 ریال14:06:24
1,967.3 ریال14:00:27
1,966.8 ریال13:54:24
1,966.7 ریال13:48:24
1,966.8 ریال13:42:25
1,965.5 ریال13:30:26
1,966.4 ریال13:24:25
1,966.6 ریال13:18:25
1,966.2 ریال13:12:25
1,966.1 ریال13:06:24
1,966.6 ریال13:00:29
1,966.1 ریال12:54:25
1,965.8 ریال12:42:25
1,966 ریال12:36:25
1,965.8 ریال12:30:28
1,964.9 ریال12:18:24
1,964.3 ریال12:06:24
1,964.7 ریال12:00:30
1,964.5 ریال11:54:25
1,964.3 ریال11:48:25
1,964.1 ریال11:42:24
1,964.2 ریال11:36:24
1,964.1 ریال11:30:31
1,964.3 ریال11:18:24
1,964 ریال11:12:25
1,963.7 ریال10:54:25
1,963.9 ریال10:24:25
1,964.2 ریال10:06:24
1,964 ریال10:00:29
1,963.8 ریال9:54:26
1,964 ریال9:48:23
1,963.9 ریال9:30:26
1,964.2 ریال9:18:24
1,964.1 ریال8:48:25
1,963.7 ریال8:30:26
1,963.8 ریال8:24:25
1,963.3 ریال8:12:24
1,962.6 ریال7:24:26
1,962.5 ریال7:18:24
1,962.9 ریال6:00:29
1,961.9 ریال5:54:25
1,962.3 ریال5:48:27
1,961.9 ریال5:42:25
1,962.2 ریال5:30:26
1,962.5 ریال5:24:26
1,962.2 ریال5:18:26
1,962 ریال5:00:27
1,962.6 ریال4:54:25
1,962.5 ریال4:48:25
1,962.4 ریال4:42:26
1,962.8 ریال4:36:25
1,962.4 ریال4:30:26
1,962.8 ریال4:18:25
1,963.2 ریال4:12:26
1,962.8 ریال4:06:29
1,963.2 ریال3:12:24
1,963.3 ریال3:06:25
1,963.2 ریال2:06:24
1,963.5 ریال2:00:28
1,962.8 ریال1:54:24
1,962.9 ریال1:48:24
1,963.5 ریال1:42:25
1,962.9 ریال1:36:26
1,963.1 ریال1:30:26
1,963.8 ریال1:24:25
1,963.1 ریال1:18:24
1,963.5 ریال1:12:24
1,963.8 ریال1:06:25
1,963.5 ریال1:00:29
1,963.6 ریال0:48:25
1,963.5 ریال0:42:32
1,962.7 ریال0:36:24
1,961.7 ریال0:30:27
1,961 ریال0:24:25
1,960.9 ریال0:18:24
1,962.8 ریال0:06:24
نظرات