شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:2000.1
  • بالاترین قیمت روز:2004.3
  • پایین ترین قیمت روز:1999.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,003.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۰:۴۳
  • نرخ روز گذشته:2,004.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.2

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,000.1 ریال2:00:43
2,000.5 ریال1:59:27
2,000.1 ریال1:57:29
2,000.9 ریال1:56:30
2,000.1 ریال1:55:30
2,000.5 ریال1:53:30
2,000.9 ریال1:48:32
2,000.6 ریال1:47:28
2,000.5 ریال1:46:29
2,000.6 ریال1:45:30
2,000.5 ریال1:43:32
2,000.9 ریال1:42:30
2,000.3 ریال1:40:33
2,000.9 ریال1:38:28
2,000.3 ریال1:37:29
2,000.9 ریال1:34:30
2,000.3 ریال1:33:31
1,999.8 ریال1:32:31
1,999.3 ریال1:31:28
2,000.3 ریال1:30:35
1,999.3 ریال1:29:30
2,000.3 ریال1:26:28
1,999.8 ریال1:25:29
1,999.3 ریال1:24:30
2,000.3 ریال1:23:29
1,999.8 ریال1:22:28
1,999.3 ریال1:20:29
2,000.3 ریال1:19:27
1,999.8 ریال1:18:28
2,000.2 ریال1:17:26
1,999.8 ریال1:16:27
2,000.2 ریال1:15:30
1,999.3 ریال1:13:26
2,000.2 ریال1:12:30
1,999.3 ریال1:09:29
2,000.2 ریال1:08:27
1,999.3 ریال1:05:28
2,000.2 ریال1:04:29
1,999.3 ریال1:00:36
2,000.2 ریال0:59:29
1,999.3 ریال0:58:29
1,999.5 ریال0:57:28
1,999.3 ریال0:53:28
2,001.4 ریال0:52:29
1,999.5 ریال0:50:30
2,001.4 ریال0:49:29
1,999.5 ریال0:47:27
2,001.4 ریال0:46:27
2,000.5 ریال0:44:30
2,001.4 ریال0:43:27
1,999.5 ریال0:42:28
2,000.5 ریال0:38:28
2,003.4 ریال0:37:30
2,001.4 ریال0:36:28
2,000.5 ریال0:35:29
2,001.4 ریال0:34:29
2,002.3 ریال0:33:30
2,001.4 ریال0:32:32
2,003.4 ریال0:30:35
2,002.3 ریال0:28:29
2,003.4 ریال0:26:28
2,002.3 ریال0:23:32
2,003.4 ریال0:22:30
2,002.3 ریال0:21:30
2,003.4 ریال0:20:30
2,003 ریال0:19:27
2,003.4 ریال0:18:29
2,002.3 ریال0:13:27
2,003.6 ریال0:12:29
2,002.3 ریال0:11:28
2,004.3 ریال0:10:33
2,003.6 ریال0:07:31
2,004.3 ریال0:06:29
2,003.6 ریال0:04:34
نظرات