شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:1798.7
  • بالاترین قیمت روز:1800
  • پایین ترین قیمت روز:1790.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,790.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۹:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1,790.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.8

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,798.7 ریال12:59:14
1,798.3 ریال12:58:13
1,798.5 ریال12:57:14
1,798.3 ریال12:52:14
1,798.7 ریال12:49:12
1,797.2 ریال12:48:13
1,798.7 ریال12:47:13
1,798 ریال12:46:12
1,797.2 ریال12:44:13
1,798 ریال12:43:12
1,797.2 ریال12:41:13
1,798.8 ریال12:39:14
1,797.5 ریال12:37:14
1,797.2 ریال12:36:13
1,798.8 ریال12:35:14
1,797.2 ریال12:32:14
1,798.8 ریال12:31:15
1,797.5 ریال12:30:16
1,798.8 ریال12:28:14
1,797.5 ریال12:27:14
1,799 ریال12:24:13
1,798.8 ریال12:23:13
1,799 ریال12:22:14
1,798.8 ریال12:21:14
1,798.1 ریال12:20:15
1,799 ریال12:19:13
1,798.8 ریال12:18:13
1,799 ریال12:14:13
1,797 ریال12:13:14
1,799 ریال12:12:15
1,797.7 ریال12:11:14
1,799 ریال12:09:13
1,797 ریال12:07:14
1,798 ریال12:06:14
1,797.6 ریال12:05:13
1,797.7 ریال12:04:14
1,798 ریال12:03:15
1,797.7 ریال12:00:17
1,797.6 ریال11:59:13
1,797 ریال11:58:13
1,798 ریال11:57:13
1,797.6 ریال11:56:14
1,797.1 ریال11:55:17
1,798 ریال11:54:13
1,797.1 ریال11:53:12
1,798 ریال11:52:13
1,797.6 ریال11:50:17
1,798 ریال11:49:13
1,797.1 ریال11:48:14
1,797.5 ریال11:43:14
1,797.1 ریال11:42:14
1,797.5 ریال11:31:15
1,797.7 ریال11:28:12
1,796.6 ریال11:27:13
1,797.7 ریال10:29:12
1,797.4 ریال10:28:13
1,797.7 ریال10:25:14
1,797.4 ریال10:24:13
1,797.7 ریال10:22:13
1,797.4 ریال8:46:13
1,797.7 ریال8:44:12
1,797.4 ریال8:43:13
1,797.7 ریال8:42:12
1,797.4 ریال8:41:12
1,797.7 ریال8:08:12
1,798 ریال8:07:12
1,797.7 ریال8:04:12
1,798.3 ریال8:03:11
1,797.7 ریال8:01:13
1,798.3 ریال7:59:12
1,797.7 ریال7:58:11
1,798.3 ریال7:55:17
1,798.5 ریال7:53:12
1,798.3 ریال7:51:13
1,798 ریال7:50:13
1,798.3 ریال7:48:12
1,798.9 ریال7:47:12
1,798.3 ریال7:46:11
1,798.5 ریال7:44:11
1,798.9 ریال7:43:12
1,798.5 ریال7:41:13
1,798.9 ریال7:36:13
1,798.5 ریال7:35:12
1,798.9 ریال5:54:12
1,799.4 ریال5:51:12
1,798.9 ریال5:50:14
1,799.4 ریال5:48:12
1,798.9 ریال5:46:12
1,799.4 ریال5:45:13
1,798.9 ریال5:44:12
1,799.4 ریال5:42:13
1,799.5 ریال5:41:12
1,800 ریال5:39:12
1,799.4 ریال5:38:12
1,800 ریال5:36:13
1,799.4 ریال5:35:12
1,800 ریال5:34:14
1,798.3 ریال5:33:13
1,799.3 ریال5:32:12
1,800 ریال5:31:12
1,799.5 ریال5:30:15
1,798.3 ریال5:29:11
1,799.5 ریال5:27:12
1,798.2 ریال5:26:12
1,798.3 ریال5:25:12
1,799.3 ریال5:24:12
1,799.5 ریال5:23:12
1,798.2 ریال5:19:11
1,799.3 ریال5:18:11
1,798.2 ریال5:16:14
1,799.3 ریال5:15:14
1,798.2 ریال5:07:11
1,796.5 ریال5:06:11
1,798.2 ریال5:05:12
1,796.5 ریال5:02:12
1,798.2 ریال5:01:12
1,798.5 ریال5:00:16
1,796.5 ریال4:56:12
1,798.5 ریال4:55:12
1,796.5 ریال4:53:12
1,798.5 ریال4:49:12
1,796.5 ریال4:47:12
1,798.5 ریال4:29:11
1,797.6 ریال4:28:11
1,798.5 ریال4:26:12
1,797.6 ریال4:24:11
1,793.8 ریال4:18:14
1,797.6 ریال4:17:11
1,793.8 ریال4:15:12
1,797.6 ریال4:12:11
1,793.8 ریال3:56:12
1,793.3 ریال3:54:12
1,793.8 ریال3:52:11
1,793.3 ریال3:51:11
1,792.5 ریال3:50:13
1,793.3 ریال3:49:12
1,792.5 ریال3:35:12
1,792.2 ریال3:32:12
1,792.5 ریال3:30:15
1,793.1 ریال3:28:14
1,792.7 ریال3:27:13
1,792.5 ریال3:26:12
1,792.2 ریال3:25:13
1,792.5 ریال3:24:11
1,793 ریال3:23:11
1,792.7 ریال3:22:11
1,793 ریال3:21:12
1,793.1 ریال3:20:13
1,792.2 ریال3:19:11
1,793.1 ریال3:18:11
1,793 ریال3:17:12
1,793.1 ریال3:15:12
1,793.3 ریال3:14:12
1,793.1 ریال3:12:11
1,793.3 ریال3:10:12
1,793 ریال3:09:11
1,793.3 ریال3:07:11
1,793 ریال3:06:11
1,793.3 ریال3:04:11
1,793 ریال3:03:12
1,793.3 ریال3:02:12
1,793.5 ریال3:01:13
1,793.3 ریال2:58:11
1,794.3 ریال2:56:11
1,794.6 ریال2:54:10
1,794.3 ریال2:53:11
1,793.3 ریال2:52:11
1,794.6 ریال2:50:13
1,794.3 ریال2:49:11
1,794.6 ریال2:47:11
1,794.3 ریال2:46:11
1,794.6 ریال2:26:10
1,790.9 ریال0:06:12
1,790.6 ریال0:05:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات