شاخص یاب

E-Mini S&P Midcap

  • نرخ فعلی:1851.3
  • بالاترین قیمت روز:1873.6
  • پایین ترین قیمت روز:1844.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,852.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1,854.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.9

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Midcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,851.3 ریال20:59:21
1,849.3 ریال20:57:16
1,847 ریال20:54:16
1,851.2 ریال20:53:16
1,847 ریال20:52:16
1,845.3 ریال20:51:16
1,849.3 ریال20:50:19
1,851.2 ریال20:49:15
1,845.3 ریال20:46:16
1,851.3 ریال20:45:16
1,851.2 ریال20:44:16
1,845.3 ریال20:43:17
1,845.9 ریال20:40:18
1,845.3 ریال20:35:17
1,845.9 ریال20:30:21
1,847.6 ریال20:29:15
1,844.9 ریال20:27:17
1,850.9 ریال20:25:17
1,850.6 ریال20:24:18
1,847.6 ریال20:22:17
1,850.9 ریال20:21:16
1,850.8 ریال20:19:16
1,850.9 ریال20:18:19
1,850.8 ریال20:17:16
1,852.6 ریال20:16:19
1,850.9 ریال20:12:16
1,852 ریال20:11:15
1,850.9 ریال20:10:17
1,854 ریال20:09:16
1,850.9 ریال20:08:17
1,853.2 ریال20:07:16
1,856.9 ریال20:06:18
1,857.4 ریال20:05:18
1,852.6 ریال20:04:16
1,854 ریال20:03:18
1,852.6 ریال20:02:17
1,853.2 ریال20:01:18
1,854 ریال20:00:21
1,853.2 ریال19:59:18
1,856.9 ریال19:57:16
1,857.4 ریال19:54:16
1,854 ریال19:53:15
1,862.7 ریال19:52:17
1,857.4 ریال19:51:17
1,862.7 ریال19:50:17
1,857.4 ریال19:49:16
1,862.7 ریال19:48:15
1,859.2 ریال19:47:17
1,862.3 ریال19:46:15
1,864.2 ریال19:44:17
1,862.7 ریال19:43:16
1,859.2 ریال19:42:16
1,858.2 ریال19:41:15
1,859.2 ریال19:40:20
1,858.2 ریال19:39:18
1,866.4 ریال19:38:18
1,862.7 ریال19:36:19
1,864.2 ریال19:35:19
1,865.9 ریال19:34:19
1,864.2 ریال19:33:17
1,862.7 ریال19:32:17
1,864.2 ریال19:30:19
1,864.6 ریال19:29:18
1,863.1 ریال19:28:16
1,866.4 ریال19:27:17
1,862.3 ریال19:26:17
1,865.9 ریال19:25:16
1,864.6 ریال19:23:17
1,863.1 ریال19:22:19
1,864.6 ریال19:19:15
1,865.9 ریال19:18:15
1,864.6 ریال19:17:20
1,864.1 ریال19:15:17
1,866.8 ریال19:14:15
1,866.1 ریال19:13:16
1,869.8 ریال19:12:21
1,864.1 ریال19:11:15
1,869.8 ریال19:09:18
1,866.8 ریال19:08:17
1,869.8 ریال19:07:17
1,864.1 ریال19:06:17
1,872 ریال19:04:17
1,869.8 ریال19:03:19
1,864.1 ریال19:02:17
1,872 ریال19:01:18
1,869.8 ریال19:00:23
1,873.2 ریال18:59:19
1,866.8 ریال18:58:18
1,869.8 ریال18:57:18
1,866.8 ریال18:56:16
1,870.4 ریال18:54:17
1,872.3 ریال18:53:16
1,872 ریال18:51:16
1,873.6 ریال18:49:16
1,872.3 ریال18:48:18
1,870.4 ریال18:47:18
1,873.6 ریال18:46:18
1,870.4 ریال18:45:20
1,869.7 ریال18:44:16
1,873.6 ریال18:43:16
1,870.4 ریال18:42:17
1,872.3 ریال18:40:20
1,873.6 ریال18:39:18
1,868.8 ریال18:38:18
1,869.7 ریال18:37:18
1,868.8 ریال18:36:16
1,873.6 ریال18:35:21
1,869.7 ریال18:34:15
1,869.3 ریال18:33:18
1,869.7 ریال18:32:18
1,873.6 ریال18:31:20
1,869.7 ریال18:30:22
1,869.3 ریال18:29:16
1,868.8 ریال18:28:18
1,869.1 ریال18:27:20
1,868.8 ریال18:26:17
1,869.1 ریال18:25:20
1,868.8 ریال18:24:16
1,868.6 ریال18:23:17
1,869.1 ریال18:21:18
1,868.9 ریال18:20:27
1,868.6 ریال18:19:18
1,868.9 ریال18:18:20
1,869.3 ریال18:17:19
1,869.1 ریال18:16:17
1,869.3 ریال18:15:20
1,869.1 ریال18:14:16
1,868.9 ریال18:13:16
1,868.6 ریال18:12:17
1,869.1 ریال18:07:16
1,867.1 ریال18:05:17
1,868.9 ریال18:00:22
1,868.1 ریال17:59:15
1,869.1 ریال17:58:15
1,867.1 ریال17:57:16
1,869.1 ریال17:56:15
1,867.1 ریال17:55:18
1,868.1 ریال17:54:16
1,867.1 ریال17:53:15
1,868 ریال17:52:15
1,869.1 ریال17:51:17
1,868 ریال17:50:19
1,869.1 ریال17:49:16
1,868 ریال17:47:15
1,867.3 ریال17:45:18
1,866.5 ریال17:44:16
1,868 ریال17:43:15
1,869.1 ریال17:42:16
1,867.3 ریال17:41:15
1,866.5 ریال17:40:18
1,868 ریال17:37:15
1,866.5 ریال17:36:16
1,868 ریال17:35:17
1,867.7 ریال17:34:15
1,863.8 ریال17:33:20
1,866.5 ریال17:32:17
1,863.8 ریال17:31:18
1,867.7 ریال17:30:23
1,866.5 ریال17:29:17
1,867.3 ریال17:28:19
1,866.5 ریال17:27:17
1,861.5 ریال17:26:18
1,862.1 ریال17:25:18
1,861.5 ریال17:24:16
1,863.8 ریال17:23:15
1,862.1 ریال17:22:16
1,867.7 ریال17:21:15
1,863.8 ریال17:20:18
1,862.4 ریال17:19:16
1,863.8 ریال17:17:15
1,861.5 ریال17:16:16
1,862.1 ریال17:15:16
1,861.5 ریال17:14:15
1,862.4 ریال17:13:18
1,861.1 ریال17:12:17
1,862.1 ریال17:11:15
1,861.5 ریال17:10:17
1,861.1 ریال17:08:16
1,861.5 ریال17:07:16
1,862.4 ریال17:04:16
1,859.4 ریال17:03:16
1,860.6 ریال17:02:17
1,859.4 ریال17:01:17
1,861.1 ریال17:00:23
1,858.7 ریال16:59:14
1,859.4 ریال16:57:15
1,858.7 ریال16:56:15
1,861.1 ریال16:55:17
1,858.7 ریال16:53:17
1,860.6 ریال16:52:14
1,858.7 ریال16:50:18
1,860.2 ریال16:49:14
1,859.4 ریال16:48:14
1,860.2 ریال16:47:15
1,858.7 ریال16:46:15
1,860.2 ریال16:44:15
1,858.7 ریال16:43:15
1,860 ریال16:42:16
1,860.8 ریال16:41:15
1,860.2 ریال16:40:17
1,860 ریال16:38:15
1,860.8 ریال16:36:17
1,861.4 ریال16:35:16
1,860.2 ریال16:34:15
1,860.8 ریال16:33:15
1,860 ریال16:28:13
1,861.4 ریال16:27:16
1,860.8 ریال16:26:14
1,861.4 ریال16:21:15
1,850.4 ریال13:46:16
1,849 ریال13:43:16
1,850.4 ریال13:42:16
1,849 ریال13:39:15
1,850.4 ریال13:38:16
1,849 ریال13:34:15
1,848.8 ریال13:33:17
1,849 ریال13:32:16
1,848.8 ریال13:31:16
1,849 ریال13:30:21
1,847.8 ریال13:29:16
1,849 ریال13:28:18
1,848.8 ریال13:27:16
1,847.8 ریال13:26:15
1,848.8 ریال13:25:16
1,847.8 ریال13:22:16
1,847 ریال13:19:16
1,847.8 ریال13:15:17
1,846.8 ریال13:12:16
1,847.8 ریال13:11:16
1,847 ریال13:10:18
1,846.8 ریال13:09:17
1,847 ریال13:08:15
1,846.8 ریال13:07:15
1,847 ریال13:06:15
1,845.8 ریال13:04:16
1,847 ریال13:03:17
1,844.7 ریال13:02:16
1,845.8 ریال13:00:23
1,844.7 ریال12:58:14
1,845.8 ریال12:57:19
1,844.7 ریال12:56:16
1,845.8 ریال12:55:16
1,844.7 ریال12:54:15
1,845.8 ریال12:51:16
1,844.7 ریال12:46:18
1,845.5 ریال12:45:18
1,844.7 ریال12:44:17
1,846.2 ریال12:43:17
1,846.8 ریال12:40:17
1,846.2 ریال12:39:16
1,845.5 ریال12:38:16
1,846.8 ریال12:37:16
1,847.5 ریال12:36:18
1,846.8 ریال12:35:16
1,847.5 ریال12:34:14
1,845.5 ریال12:33:18
1,846.8 ریال12:32:15
1,845.5 ریال12:31:17
1,846.8 ریال12:29:14
1,850 ریال12:28:17
1,847.5 ریال12:27:15
1,846.8 ریال12:24:17
1,847.5 ریال12:22:16
1,849.2 ریال12:20:19
1,850 ریال12:19:16
1,849.2 ریال12:15:22
1,852.5 ریال12:14:16
1,849.2 ریال12:11:19
1,852.5 ریال12:10:17
1,850 ریال12:09:15
1,849.2 ریال12:08:15
1,852.5 ریال12:07:17
1,849.2 ریال12:05:15
1,852.5 ریال12:04:16
1,849.2 ریال12:03:15
1,851.6 ریال12:02:16
1,852.5 ریال12:01:17
1,851.6 ریال12:00:23
1,852.8 ریال11:58:15
1,852.5 ریال11:57:17
1,851.6 ریال11:55:17
1,852.8 ریال11:54:18
1,853.6 ریال11:53:17
1,852.8 ریال11:52:16
1,853.6 ریال11:51:17
1,851.6 ریال11:50:18
1,852.8 ریال11:48:17
1,853.6 ریال11:47:15
1,852.8 ریال11:46:17
1,852.1 ریال11:38:16
1,853.6 ریال11:37:15
1,852.1 ریال11:36:16
1,853.6 ریال11:35:21
1,852.1 ریال11:29:14
1,852.2 ریال11:27:15
1,852.1 ریال11:26:15
1,852.2 ریال11:25:15
1,852.1 ریال11:24:15
1,851.6 ریال11:23:15
1,852.2 ریال11:22:14
1,851.6 ریال11:21:15
1,853.1 ریال11:20:17
1,851.6 ریال11:19:15
1,853.1 ریال11:18:17
1,851.6 ریال11:17:15
1,853.1 ریال11:12:17
1,853.9 ریال11:11:16
1,853.1 ریال11:08:15
1,854.2 ریال11:07:15
1,853.1 ریال11:05:16
1,855.8 ریال10:59:15
1,854.2 ریال10:57:14
1,855.8 ریال10:52:16
1,856 ریال10:51:15
1,855.8 ریال10:48:15
1,856.1 ریال10:46:15
1,855.8 ریال10:45:16
1,856.1 ریال10:42:16
1,856 ریال10:41:14
1,856.1 ریال9:39:14
1,854.6 ریال9:38:13
1,856.1 ریال9:35:15
1,854.6 ریال9:34:14
1,856.1 ریال9:33:15
1,854.6 ریال9:32:15
1,856.1 ریال9:30:17
1,854.6 ریال9:29:13
1,856.1 ریال9:26:14
1,854.6 ریال9:02:16
1,855 ریال9:01:14
1,854.6 ریال8:55:14
1,855.4 ریال8:53:13
1,855 ریال8:52:12
1,854.6 ریال8:51:13
1,855.4 ریال8:50:19
1,854.6 ریال8:49:12
1,855.4 ریال8:48:15
1,857.1 ریال8:47:14
1,854.6 ریال8:46:15
1,857.1 ریال8:45:13
1,857.2 ریال8:44:13
1,857.1 ریال8:42:13
1,855.4 ریال8:41:13
1,857.2 ریال8:40:14
1,857.1 ریال8:39:13
1,858 ریال8:38:13
1,857.1 ریال8:37:13
1,858 ریال8:36:14
1,857.2 ریال8:35:13
1,858 ریال8:34:12
1,857.2 ریال8:33:13
1,858 ریال8:26:13
1,857.2 ریال8:25:15
1,858 ریال8:02:12
1,859.2 ریال8:01:15
1,858 ریال8:00:18
1,859.2 ریال7:59:14
1,858 ریال7:58:17
1,859.2 ریال7:51:12
1,858 ریال7:50:15
1,859.2 ریال7:48:14
1,858 ریال7:46:12
1,859.2 ریال7:42:13
1,859 ریال7:41:14
1,858.2 ریال7:40:17
1,859 ریال7:39:13
1,859.7 ریال7:38:12
1,859 ریال7:36:13
1,859.7 ریال7:35:14
1,859 ریال7:34:14
1,858.2 ریال7:33:18
1,859.7 ریال7:31:13
1,858.2 ریال7:30:16
1,859 ریال7:28:18
1,858.2 ریال7:26:13
1,858.7 ریال7:25:15
1,859.7 ریال7:24:14
1,858.9 ریال7:23:13
1,859.7 ریال7:22:13
1,858.2 ریال7:21:14
1,858.9 ریال7:19:13
1,857.2 ریال7:16:14
1,858.2 ریال7:15:15
1,857.2 ریال7:14:13
1,858.9 ریال7:13:13
1,858.7 ریال7:12:13
1,857.3 ریال7:11:12
1,857.2 ریال7:10:15
1,857.3 ریال7:08:13
1,857.2 ریال7:05:13
1,857.4 ریال7:03:14
1,857.2 ریال7:01:14
1,857.4 ریال6:59:13
1,857.3 ریال6:57:16
1,857 ریال6:54:12
1,857.4 ریال6:53:11
1,857 ریال6:49:11
1,857.4 ریال6:47:13
1,856.7 ریال6:46:12
1,857 ریال6:43:11
1,856.8 ریال6:42:12
1,857 ریال6:41:12
1,856.2 ریال6:40:15
1,856.7 ریال6:38:13
1,855.1 ریال6:37:12
1,856.2 ریال6:36:14
1,855.1 ریال6:35:13
1,856.7 ریال6:34:12
1,856.2 ریال6:33:26
1,855.1 ریال6:32:30
1,856.2 ریال6:31:52
1,856.2 ریال6:31:31
1,855.7 ریال6:31:02
1,855.1 ریال6:28:51
1,855.3 ریال6:28:32
1,855.1 ریال6:28:32
1,855.9 ریال6:25:41
1,856.2 ریال6:23:21
1,855.1 ریال6:21:21
1,855.7 ریال6:19:14
1,855.9 ریال6:18:13
1,855.3 ریال6:17:13
1,855.9 ریال6:16:13
1,860.4 ریال6:14:13
1,855.7 ریال6:13:12
1,856.2 ریال6:12:14
1,861.1 ریال6:11:12
1,855.9 ریال6:10:15
1,861.1 ریال6:09:21
1,859.6 ریال6:08:13
1,856.2 ریال6:07:13
1,861.1 ریال6:06:13
1,856.2 ریال6:04:12
1,859.6 ریال6:03:12
1,856.2 ریال6:02:14
1,859.6 ریال6:01:14
1,859 ریال6:00:18
1,860.3 ریال5:59:13
1,860.4 ریال5:58:12
1,859 ریال5:57:13
1,860.3 ریال5:50:14
1,859 ریال5:49:14
1,860.3 ریال5:48:12
1,860.4 ریال5:47:13
1,860.3 ریال5:43:15
1,861.8 ریال5:42:14
1,860 ریال5:41:13
1,860.4 ریال5:39:12
1,861.8 ریال5:38:12
1,862.7 ریال5:37:14
1,861.8 ریال5:36:13
1,862.7 ریال5:34:12
1,861.8 ریال5:33:13
1,860.4 ریال5:32:14
1,863.2 ریال5:31:13
1,860 ریال5:30:15
1,862 ریال5:29:12
1,861.8 ریال5:28:12
1,862.7 ریال5:27:12
1,862 ریال5:25:13
1,862.7 ریال5:24:12
1,862.5 ریال5:23:14
1,862.7 ریال5:22:12
1,862.5 ریال5:21:13
1,862.7 ریال5:20:14
1,862 ریال5:19:13
1,862.5 ریال5:08:13
1,862.1 ریال5:07:11
1,862.5 ریال5:03:13
1,862.7 ریال5:02:13
1,862.5 ریال5:00:16
1,862.4 ریال4:58:11
1,862.1 ریال4:57:11
1,862.4 ریال4:54:12
1,862.3 ریال4:53:12
1,862.1 ریال4:52:11
1,862.4 ریال4:51:12
1,862.9 ریال4:50:14
1,862.1 ریال4:48:11
1,862.4 ریال4:41:11
1,862.9 ریال4:40:15
1,862.4 ریال4:39:12
1,862.8 ریال4:32:12
1,862.5 ریال4:31:12
1,862.8 ریال4:22:12
1,864.8 ریال4:21:13
1,865 ریال4:19:12
1,864.8 ریال4:18:13
1,862.8 ریال4:17:12
1,864.7 ریال4:15:14
1,864.8 ریال4:14:12
1,864.7 ریال4:13:11
1,865 ریال4:11:13
1,864.7 ریال4:10:16
1,865 ریال4:08:12
1,862.5 ریال4:07:13
1,865 ریال4:05:12
1,864.7 ریال4:03:11
1,862.5 ریال4:02:12
1,864.7 ریال4:01:13
1,862.7 ریال4:00:16
1,862.5 ریال3:59:12
1,862.7 ریال3:58:12
1,864.7 ریال3:57:11
1,862.5 ریال3:54:12
1,862.7 ریال3:47:11
1,862.9 ریال3:45:12
1,862.7 ریال3:40:12
1,862.9 ریال3:37:12
1,862.7 ریال3:35:13
1,862.9 ریال3:31:11
1,863.6 ریال3:29:12
1,862.9 ریال3:28:11
1,863.6 ریال3:26:12
1,862.2 ریال3:25:11
1,862.9 ریال3:23:11
1,863.6 ریال3:22:11
1,862.9 ریال3:21:12
1,863.6 ریال3:20:15
1,862.9 ریال3:19:11
1,863.6 ریال3:18:11
1,862.2 ریال3:16:12
1,860.8 ریال3:14:11
1,861.5 ریال3:12:12
1,860.8 ریال3:08:11
1,861.5 ریال3:07:12
1,862.2 ریال3:06:11
1,861.5 ریال3:05:12
1,860.8 ریال3:04:11
1,853.2 ریال3:02:12
1,861.5 ریال3:00:18
1,860.8 ریال2:58:12
1,853.2 ریال1:58:11
1,858.4 ریال1:57:12
1,853.2 ریال1:56:11
1,858.7 ریال1:54:11
1,858.4 ریال1:52:12
1,858.7 ریال1:50:13
1,858.4 ریال1:49:12
1,858.7 ریال1:48:12
1,858.4 ریال1:47:11
1,858.7 ریال1:46:11
1,858.4 ریال1:45:13
1,858.7 ریال1:44:12
1,858.4 ریال1:43:12
1,858.7 ریال1:40:14
1,858.1 ریال1:39:12
1,858.7 ریال1:37:12
1,858.1 ریال1:36:12
1,856.7 ریال1:35:14
1,858.4 ریال1:34:11
1,858.1 ریال1:33:12
1,856.5 ریال1:32:12
1,857.4 ریال1:31:11
1,856.7 ریال1:29:12
1,856.5 ریال1:28:11
1,856.7 ریال1:27:11
1,856.5 ریال1:25:13
1,858.1 ریال1:24:14
1,856.7 ریال1:23:11
1,856.5 ریال1:19:12
1,856.7 ریال1:16:13
1,856.5 ریال1:14:12
1,850.7 ریال0:13:12
1,854.2 ریال0:12:13
1,850.7 ریال0:10:14
1,852.7 ریال0:09:12
1,850.7 ریال0:07:12
1,854.2 ریال0:06:13
1,850.7 ریال0:05:13
1,852.7 ریال0:04:12
نظرات