شاخص یاب

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 75.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 160.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 139.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.24%