شاخص یاب

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 86.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 154.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.58%