کالایاب
شاخص یاب

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 114.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 86.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 186.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.72%