کالایاب
شاخص یاب

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 172.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.59%