شاخص یاب

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,793 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3%