شاخص یاب

E-Mini S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.94%