شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini S&P 500

  • نرخ فعلی:3140
  • بالاترین قیمت روز:3148.25
  • پایین ترین قیمت روز:3138.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,146.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:3,140
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,144 ریال12:25:18
3,144.25 ریال12:22:15
3,145 ریال12:21:17
3,144.25 ریال12:17:19
3,145 ریال12:15:18
3,144.25 ریال12:09:17
3,145 ریال12:08:17
3,144.25 ریال12:07:20
3,145 ریال12:03:22
3,144.75 ریال11:43:18
3,145 ریال11:33:17
3,144.25 ریال11:32:19
3,145 ریال11:26:15
3,144.25 ریال11:25:17
3,145 ریال11:23:17
3,144.25 ریال11:22:16
3,143.25 ریال11:16:16
3,143.5 ریال11:14:17
3,143.25 ریال11:11:17
3,143.5 ریال11:08:16
3,143.25 ریال11:05:18
3,143.75 ریال11:04:19
3,143.5 ریال11:03:15
3,143.75 ریال11:02:19
3,143.5 ریال11:01:18
3,143.75 ریال10:57:13
3,143.25 ریال10:56:13
3,143.75 ریال10:55:14
3,143.25 ریال10:54:13
3,143.75 ریال10:49:13
3,143.25 ریال10:47:14
3,143.75 ریال10:45:13
3,143.25 ریال10:44:13
3,143.75 ریال10:43:12
3,143.25 ریال10:42:13
3,142 ریال10:39:13
3,141.75 ریال10:38:12
3,142 ریال10:35:13
3,141.75 ریال10:34:13
3,142 ریال10:31:13
3,141.75 ریال10:30:15
3,142 ریال10:29:11
3,141.75 ریال10:27:11
3,142 ریال10:25:12
3,141.75 ریال10:23:12
3,141.5 ریال10:22:11
3,141.75 ریال10:21:12
3,141.5 ریال10:20:12
3,141.75 ریال10:19:11
3,141.5 ریال10:16:11
3,141.75 ریال10:15:12
3,141.5 ریال10:13:11
3,141.75 ریال10:12:10
3,141.5 ریال10:11:11
3,141.75 ریال10:10:14
3,141.5 ریال10:06:11
3,141.75 ریال10:05:12
3,141.5 ریال10:03:11
3,141.75 ریال10:00:17
3,141.25 ریال9:58:13
3,141.75 ریال9:55:13
3,141.25 ریال9:52:11
3,141.75 ریال9:51:11
3,141.25 ریال9:50:13
3,141.75 ریال9:48:11
3,141.25 ریال9:45:11
3,141.75 ریال9:44:10
3,141.25 ریال9:40:13
3,141 ریال9:22:11
3,140.25 ریال9:21:11
3,140.75 ریال9:20:12
3,140.25 ریال9:18:11
3,140.75 ریال9:17:11
3,140.25 ریال9:16:11
3,140.75 ریال9:15:12
3,140.25 ریال9:14:11
3,140.75 ریال9:11:11
3,140.25 ریال9:08:10
3,140.75 ریال9:07:11
3,140.25 ریال9:06:11
3,140.75 ریال9:05:12
3,140.25 ریال9:03:12
3,141 ریال9:02:12
3,140.75 ریال9:00:16
3,141.25 ریال8:58:11
3,141 ریال8:57:11
3,141.25 ریال8:54:10
3,141 ریال8:53:10
3,141.25 ریال8:46:12
3,141 ریال8:45:11
3,141.25 ریال8:41:10
3,141.5 ریال8:23:10
3,141 ریال8:22:10
3,141.5 ریال8:21:11
3,140.75 ریال8:20:12
3,141 ریال8:18:11
3,140.75 ریال8:17:12
3,141 ریال8:16:11
3,140.75 ریال8:14:11
3,141 ریال8:12:11
3,140.75 ریال8:08:10
3,141 ریال8:07:12
3,140.75 ریال8:06:11
3,141 ریال8:05:12
3,140.75 ریال8:00:14
3,141.5 ریال7:59:10
3,141.25 ریال7:58:11
3,141.5 ریال7:54:11
3,141.25 ریال7:53:11
3,141.5 ریال7:52:11
3,141.25 ریال7:51:10
3,141.5 ریال7:50:12
3,141.25 ریال7:49:11
3,141.5 ریال7:46:12
3,141.25 ریال7:42:12
3,140.75 ریال7:41:10
3,141.25 ریال7:38:11
3,141.5 ریال7:37:11
3,141.25 ریال7:35:12
3,141.5 ریال7:33:11
3,141.25 ریال7:31:13
3,141.5 ریال7:30:13
3,140.75 ریال7:28:11
3,141.25 ریال7:27:10
3,141.5 ریال7:26:10
3,141.25 ریال7:21:10
3,141.5 ریال7:20:12
3,142.25 ریال7:19:11
3,141.5 ریال7:18:13
3,142.25 ریال7:12:10
3,142 ریال7:11:11
3,142.25 ریال7:04:11
3,142 ریال7:03:10
3,142.25 ریال7:00:15
3,142 ریال6:59:10
3,142.75 ریال6:56:15
3,143.25 ریال6:55:12
3,142.75 ریال6:54:10
3,142 ریال6:52:11
3,142.75 ریال6:51:10
3,143.25 ریال6:50:12
3,142.75 ریال6:48:10
3,143.25 ریال6:47:10
3,142.75 ریال6:42:48
3,143.25 ریال6:40:22
3,143 ریال6:39:18
3,143.25 ریال6:38:19
3,142.25 ریال6:37:11
3,143.25 ریال6:36:11
3,142.25 ریال6:35:12
3,142.75 ریال6:34:11
3,143 ریال6:27:11
3,142.25 ریال6:24:12
3,141.75 ریال6:23:10
3,142.25 ریال6:22:11
3,141.75 ریال6:19:12
3,141 ریال6:17:11
3,141.25 ریال6:16:11
3,141.5 ریال6:15:12
3,141.75 ریال6:14:16
3,141.25 ریال6:12:12
3,141.5 ریال6:11:11
3,141 ریال6:10:13
3,141.25 ریال6:08:10
3,141 ریال6:06:10
3,141.25 ریال6:05:12
3,141 ریال6:02:12
3,141.5 ریال6:01:13
3,141 ریال6:00:19
3,141.5 ریال5:58:12
3,141.25 ریال5:57:10
3,141 ریال5:56:11
3,140.5 ریال5:55:12
3,140.25 ریال5:54:10
3,140.5 ریال5:53:11
3,141 ریال5:52:11
3,140.5 ریال5:50:12
3,141 ریال5:48:11
3,140.5 ریال5:47:12
3,141.25 ریال5:46:12
3,140.5 ریال5:42:10
3,140.25 ریال5:41:11
3,140.5 ریال5:40:13
3,140.25 ریال5:39:11
3,140.5 ریال5:37:11
3,141.5 ریال5:35:12
3,140.5 ریال5:33:10
3,141.5 ریال5:32:11
3,140.5 ریال5:28:11
3,141.5 ریال5:21:10
3,142.25 ریال5:20:11
3,140.75 ریال5:19:10
3,141.5 ریال5:15:11
3,140.75 ریال5:13:11
3,141.5 ریال5:12:11
3,140.25 ریال5:11:10
3,140.75 ریال5:09:11
3,141.5 ریال5:08:11
3,140.25 ریال5:06:09
3,140.75 ریال5:03:11
3,140.25 ریال5:02:11
3,140.75 ریال5:01:12
3,141 ریال5:00:14
3,140.75 ریال4:59:10
3,140.25 ریال4:58:10
3,140.75 ریال4:57:09
3,141 ریال4:55:10
3,140.75 ریال4:50:11
3,141.5 ریال4:49:10
3,140.75 ریال4:48:11
3,141 ریال4:47:10
3,142.25 ریال4:45:11
3,141 ریال4:44:09
3,141.5 ریال4:43:10
3,141 ریال4:39:11
3,141.5 ریال4:38:10
3,141 ریال4:35:11
3,142.25 ریال4:32:11
3,141 ریال4:30:13
3,141.75 ریال4:29:09
3,141 ریال4:22:11
3,141.75 ریال4:21:11
3,142 ریال4:20:12
3,141.75 ریال4:19:10
3,142 ریال4:18:11
3,141 ریال4:16:10
3,141.75 ریال4:15:11
3,142 ریال4:14:10
3,141 ریال4:13:10
3,142 ریال4:11:10
3,141 ریال4:10:13
3,142 ریال4:08:10
3,141 ریال4:07:12
3,143.25 ریال4:06:10
3,142 ریال4:03:10
3,143.25 ریال4:02:11
3,142 ریال4:00:16
3,143.25 ریال3:59:10
3,141.5 ریال3:58:11
3,146 ریال3:57:10
3,141.5 ریال3:54:10
3,146 ریال3:52:10
3,143.25 ریال3:47:10
3,146 ریال3:45:11
3,146.75 ریال3:44:10
3,146 ریال3:42:12
3,146.75 ریال3:41:11
3,146 ریال3:40:12
3,147 ریال3:35:12
3,146.75 ریال3:34:11
3,147 ریال3:24:10
3,147.5 ریال3:22:10
3,147 ریال3:21:12
3,147.5 ریال3:20:10
3,147 ریال3:19:11
3,147.5 ریال3:17:10
3,147.25 ریال3:16:10
3,147 ریال3:15:11
3,147.5 ریال3:13:10
3,147 ریال3:12:10
3,147.5 ریال3:05:11
3,147 ریال3:04:11
3,147.5 ریال3:02:11
3,147 ریال3:01:11
3,147.5 ریال3:00:13
3,147 ریال2:59:10
3,146.75 ریال2:58:09
3,146 ریال2:57:10
3,146.75 ریال2:55:12
3,146 ریال2:54:11
3,146.5 ریال2:53:10
3,147 ریال2:51:12
3,146.75 ریال2:50:12
3,146 ریال2:48:11
3,146.75 ریال2:47:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات