شاخص یاب

E-Mini S&P 500

  • نرخ فعلی:2728
  • بالاترین قیمت روز:2739.25
  • پایین ترین قیمت روز:2718.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,722
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2,724
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,728 ریال10:03:13
2,727.5 ریال9:59:15
2,727 ریال9:58:14
2,727.5 ریال9:56:14
2,725.5 ریال9:55:14
2,727.5 ریال9:52:13
2,726 ریال9:51:13
2,727.5 ریال9:49:13
2,725.5 ریال9:48:13
2,727.5 ریال9:43:14
2,727 ریال9:42:15
2,726 ریال9:41:14
2,727.5 ریال9:40:14
2,726 ریال9:39:14
2,727.75 ریال9:38:13
2,726 ریال9:37:12
2,727.5 ریال9:36:15
2,726.5 ریال9:35:15
2,727.75 ریال9:34:14
2,727.5 ریال9:33:15
2,727.75 ریال9:32:15
2,726.5 ریال9:30:17
2,726.75 ریال9:29:13
2,727.5 ریال9:26:14
2,728.5 ریال9:25:14
2,727.75 ریال9:23:13
2,728.25 ریال9:20:14
2,726.75 ریال9:19:14
2,728.25 ریال9:18:13
2,728.5 ریال9:15:15
2,729.75 ریال9:14:13
2,728.25 ریال9:12:14
2,728.5 ریال9:11:14
2,729 ریال9:09:13
2,728.25 ریال9:08:13
2,729.75 ریال9:07:14
2,728.25 ریال9:05:14
2,726.25 ریال9:04:14
2,728.25 ریال9:03:16
2,726.25 ریال9:02:16
2,726.5 ریال9:01:14
2,726.25 ریال8:59:13
2,729.75 ریال8:58:13
2,726.25 ریال8:57:14
2,726.5 ریال8:55:14
2,726.25 ریال8:53:13
2,726.5 ریال8:52:12
2,726.25 ریال8:48:15
2,729.5 ریال8:47:14
2,726.25 ریال8:46:15
2,729.5 ریال8:43:13
2,730 ریال8:42:13
2,726.25 ریال8:41:13
2,729.5 ریال8:40:14
2,730 ریال8:39:13
2,729.25 ریال8:38:13
2,730 ریال8:37:13
2,729.25 ریال8:36:14
2,729.5 ریال8:35:13
2,729.25 ریال8:34:12
2,729.5 ریال8:33:13
2,729.25 ریال8:26:13
2,729.5 ریال8:25:15
2,729.25 ریال8:24:13
2,728.25 ریال8:23:13
2,729.75 ریال8:22:13
2,729 ریال8:15:14
2,728.75 ریال8:14:14
2,729 ریال8:13:12
2,729.5 ریال8:12:12
2,729 ریال8:11:12
2,729.75 ریال8:10:14
2,729.5 ریال8:09:13
2,728.75 ریال8:08:14
2,729 ریال8:07:13
2,728.75 ریال8:06:14
2,729.5 ریال8:04:13
2,729 ریال8:03:13
2,730 ریال8:02:12
2,731 ریال8:01:15
2,730 ریال8:00:18
2,731 ریال7:59:14
2,730 ریال7:58:17
2,731 ریال7:53:13
2,731.75 ریال7:51:12
2,730 ریال7:50:15
2,731 ریال7:48:14
2,730 ریال7:46:12
2,731 ریال7:45:14
2,731.75 ریال7:43:12
2,731 ریال7:42:13
2,732 ریال7:41:14
2,730.75 ریال7:40:17
2,732 ریال7:39:13
2,732.25 ریال7:38:12
2,732 ریال7:36:13
2,732.25 ریال7:35:14
2,732 ریال7:34:14
2,730.75 ریال7:33:18
2,732.25 ریال7:31:13
2,730.75 ریال7:30:16
2,732 ریال7:28:18
2,731 ریال7:27:14
2,730.75 ریال7:25:15
2,732.25 ریال7:24:14
2,731.5 ریال7:23:13
2,732.25 ریال7:22:13
2,731 ریال7:21:14
2,731.5 ریال7:19:13
2,729.25 ریال7:16:14
2,731 ریال7:15:15
2,729.25 ریال7:14:13
2,731.5 ریال7:13:13
2,730.75 ریال7:12:13
2,729 ریال7:11:12
2,729.25 ریال7:10:15
2,729 ریال7:08:13
2,729.25 ریال6:59:13
2,729 ریال6:54:12
2,729.25 ریال6:53:11
2,729 ریال6:49:11
2,729.25 ریال6:47:13
2,728 ریال6:46:12
2,729 ریال6:43:11
2,728 ریال6:42:12
2,729 ریال6:41:12
2,728 ریال6:38:13
2,725.5 ریال6:37:12
2,728 ریال6:36:14
2,725.5 ریال6:35:13
2,728 ریال6:33:26
2,725.5 ریال6:32:30
2,728 ریال6:31:52
2,728 ریال6:31:31
2,726.5 ریال6:30:51
2,725.5 ریال6:28:51
2,726.5 ریال6:28:32
2,725.5 ریال6:28:31
2,727 ریال6:25:40
2,728 ریال6:23:21
2,725.5 ریال6:21:20
2,726.5 ریال6:19:14
2,727 ریال6:18:13
2,726.5 ریال6:17:13
2,727 ریال6:16:13
2,733 ریال6:14:13
2,726.5 ریال6:13:12
2,727 ریال6:12:14
2,734.25 ریال6:11:12
2,727 ریال6:10:15
2,734.25 ریال6:09:21
2,733 ریال6:08:13
2,727 ریال6:07:13
2,734.25 ریال6:06:13
2,727 ریال6:04:12
2,733 ریال6:03:12
2,727 ریال6:02:14
2,733 ریال6:01:14
2,733.25 ریال5:59:13
2,733 ریال5:58:12
2,733.25 ریال5:57:13
2,733.75 ریال5:56:12
2,733.25 ریال5:54:13
2,733.75 ریال5:52:12
2,733.25 ریال5:48:12
2,732.75 ریال5:47:13
2,733.25 ریال5:43:15
2,735 ریال5:42:14
2,732.75 ریال5:39:12
2,735 ریال5:38:12
2,736.5 ریال5:37:14
2,735 ریال5:36:13
2,736.5 ریال5:34:12
2,735 ریال5:33:13
2,732.75 ریال5:32:14
2,736.75 ریال5:31:13
2,732.75 ریال5:30:15
2,735 ریال5:28:12
2,736.5 ریال5:27:12
2,735 ریال5:25:13
2,736.5 ریال5:24:12
2,737.25 ریال5:23:14
2,736.5 ریال5:22:12
2,737.75 ریال5:21:13
2,736.5 ریال5:20:14
2,735 ریال5:19:12
2,737.75 ریال5:17:12
2,737.5 ریال5:16:13
2,737.75 ریال5:15:17
2,737.25 ریال5:14:13
2,737.5 ریال5:12:13
2,738 ریال5:11:13
2,737.25 ریال5:10:14
2,737.75 ریال5:08:13
2,735.75 ریال5:07:11
2,737.75 ریال5:06:13
2,738 ریال5:04:11
2,737.5 ریال5:03:13
2,737 ریال5:02:13
2,738 ریال5:01:13
2,737.5 ریال5:00:16
2,737.25 ریال4:58:11
2,735.75 ریال4:57:11
2,737.25 ریال4:54:12
2,736.25 ریال4:53:12
2,735.75 ریال4:52:11
2,737.25 ریال4:51:12
2,737.5 ریال4:50:14
2,735.75 ریال4:48:11
2,737.25 ریال4:41:11
2,737.5 ریال4:40:15
2,737.25 ریال4:39:12
2,737 ریال4:38:11
2,736.5 ریال4:31:12
2,737 ریال4:29:12
2,736.5 ریال4:28:12
2,737 ریال4:27:12
2,736.5 ریال4:26:12
2,737 ریال4:24:13
2,736.5 ریال4:22:12
2,738.75 ریال4:21:13
2,739.25 ریال4:19:12
2,738.75 ریال4:18:13
2,736.5 ریال4:17:12
2,739 ریال4:15:14
2,738.75 ریال4:14:12
2,739 ریال4:13:11
2,739.25 ریال4:11:13
2,739 ریال4:10:16
2,739.25 ریال4:08:12
2,735.5 ریال4:07:13
2,739.25 ریال4:05:12
2,739 ریال4:03:11
2,735.5 ریال4:02:12
2,739 ریال4:01:13
2,735.75 ریال4:00:16
2,735.5 ریال3:59:12
2,735.75 ریال3:58:12
2,739 ریال3:57:11
2,736.25 ریال3:52:11
2,735.75 ریال3:51:12
2,736.25 ریال3:50:13
2,735.75 ریال3:49:12
2,736.25 ریال3:48:11
2,735.75 ریال3:47:11
2,736.5 ریال3:45:12
2,736.25 ریال3:41:12
2,735.75 ریال3:40:12
2,737 ریال3:39:12
2,736.5 ریال3:37:12
2,736.25 ریال3:35:13
2,736.5 ریال3:33:12
2,737 ریال3:31:11
2,737.5 ریال3:29:12
2,736.5 ریال3:28:11
2,737.5 ریال3:26:12
2,735 ریال3:25:11
2,736.5 ریال3:23:11
2,737.5 ریال3:22:11
2,736.5 ریال3:21:12
2,737.5 ریال3:20:15
2,736.5 ریال3:19:11
2,737.5 ریال3:18:11
2,735 ریال3:16:12
2,733.75 ریال3:14:11
2,734.5 ریال3:12:12
2,733.75 ریال3:08:11
2,734.5 ریال3:07:12
2,735 ریال3:06:11
2,734.5 ریال3:05:12
2,733.75 ریال3:04:11
2,729.25 ریال3:02:12
2,734.5 ریال3:00:18
2,733.75 ریال2:58:12
2,729.25 ریال2:57:12
2,727.5 ریال2:47:12
2,729.25 ریال2:46:11
2,727.5 ریال1:58:11
2,728.75 ریال1:57:12
2,727.5 ریال1:56:11
2,729.25 ریال1:54:11
2,728.75 ریال1:53:11
2,729.5 ریال1:52:12
2,729.25 ریال1:50:13
2,729.5 ریال1:49:12
2,729.25 ریال1:48:12
2,728.75 ریال1:47:11
2,729.25 ریال1:46:11
2,728.75 ریال1:45:13
2,729.25 ریال1:44:12
2,729.5 ریال1:43:12
2,729.25 ریال1:40:14
2,728.75 ریال1:39:12
2,729.25 ریال1:37:12
2,728.75 ریال1:35:14
2,729.5 ریال1:34:11
2,728.75 ریال1:33:12
2,727 ریال1:32:12
2,728.25 ریال1:31:11
2,728.75 ریال1:29:12
2,727 ریال1:28:11
2,728.75 ریال1:27:11
2,727 ریال1:25:13
2,728.75 ریال1:23:11
2,727 ریال1:19:12
2,728.75 ریال1:16:13
2,727 ریال1:14:12
2,718.5 ریال0:13:12
2,724 ریال0:12:12
2,718.5 ریال0:10:14
2,722 ریال0:09:12
2,718.5 ریال0:07:12
2,724 ریال0:06:13
2,718.5 ریال0:05:13
2,722 ریال0:04:12
نظرات