شاخص یاب

E-Mini S&P 500

  • نرخ فعلی:2916
  • بالاترین قیمت روز:2923.5
  • پایین ترین قیمت روز:2912.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,912.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2,913.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.75

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,916 ریال12:56:13
2,916.25 ریال12:54:13
2,916 ریال12:53:13
2,916.25 ریال12:51:13
2,916 ریال12:50:13
2,916.25 ریال12:49:13
2,916 ریال12:42:13
2,916.75 ریال12:41:14
2,916 ریال12:39:12
2,917 ریال12:37:14
2,916.5 ریال12:36:14
2,917 ریال12:33:13
2,916.5 ریال12:32:13
2,916.75 ریال12:31:15
2,916.5 ریال12:28:14
2,917 ریال12:26:13
2,916.5 ریال12:21:13
2,916.25 ریال12:20:14
2,916.5 ریال12:19:11
2,916.25 ریال12:18:13
2,916.5 ریال12:15:14
2,915.75 ریال12:13:13
2,916.5 ریال12:11:12
2,916.25 ریال12:09:12
2,915.75 ریال12:08:12
2,916.25 ریال12:07:14
2,915.75 ریال12:04:14
2,915.5 ریال12:03:14
2,915.75 ریال11:59:14
2,915.5 ریال11:58:14
2,914.75 ریال11:56:13
2,915.75 ریال11:55:13
2,914.75 ریال11:54:13
2,915.25 ریال11:53:13
2,914.75 ریال11:52:14
2,915.25 ریال11:51:13
2,914.75 ریال11:50:14
2,914.5 ریال11:49:12
2,914.75 ریال11:48:14
2,915.25 ریال11:46:13
2,914.75 ریال11:45:14
2,914.5 ریال11:44:15
2,914.75 ریال11:43:14
2,914.5 ریال11:41:13
2,914.75 ریال11:40:15
2,914.5 ریال11:37:13
2,914.75 ریال11:35:14
2,914.5 ریال11:31:14
2,914.75 ریال11:29:13
2,914.5 ریال11:27:14
2,914.75 ریال11:26:13
2,914.5 ریال11:25:14
2,914.75 ریال11:24:13
2,914.25 ریال11:23:13
2,914.5 ریال11:21:12
2,914.25 ریال11:20:13
2,914.75 ریال11:18:13
2,914.5 ریال11:17:12
2,914 ریال11:15:13
2,913.25 ریال11:13:13
2,914.5 ریال11:12:13
2,913.25 ریال11:11:14
2,914 ریال11:08:13
2,914.25 ریال11:06:15
2,913.25 ریال11:04:12
2,914 ریال11:03:14
2,913.25 ریال11:02:13
2,914 ریال11:01:14
2,913.25 ریال11:00:14
2,914 ریال10:59:14
2,914.5 ریال10:58:11
2,914 ریال10:57:13
2,913.25 ریال10:56:13
2,914.5 ریال10:55:16
2,913.25 ریال10:54:13
2,914 ریال10:53:12
2,915.25 ریال10:51:13
2,914.5 ریال10:50:14
2,915.25 ریال10:46:13
2,915 ریال10:43:13
2,914.5 ریال10:42:13
2,915 ریال10:41:12
2,914.75 ریال10:40:13
2,915.25 ریال10:39:12
2,914.75 ریال10:38:12
2,915.25 ریال10:37:12
2,914.75 ریال10:36:13
2,915.25 ریال10:35:13
2,915 ریال10:33:13
2,914.5 ریال10:31:13
2,914.75 ریال10:28:11
2,915 ریال10:26:12
2,914.5 ریال10:25:13
2,914.75 ریال10:24:13
2,914.5 ریال10:23:13
2,914.25 ریال10:21:14
2,914.75 ریال10:20:15
2,914 ریال10:19:14
2,914.75 ریال10:18:14
2,914 ریال10:17:13
2,914.75 ریال10:16:13
2,914 ریال10:15:14
2,914.25 ریال10:14:12
2,914.75 ریال10:13:12
2,914.25 ریال10:11:13
2,914.5 ریال10:10:13
2,914.25 ریال10:09:13
2,914 ریال10:07:12
2,914.5 ریال10:05:14
2,914 ریال10:04:13
2,914.5 ریال10:03:13
2,914.75 ریال10:01:13
2,914 ریال10:00:15
2,914.75 ریال9:59:12
2,914.25 ریال9:58:13
2,914.5 ریال9:57:13
2,914.25 ریال9:56:12
2,914.75 ریال9:55:13
2,915 ریال9:54:12
2,914.25 ریال9:53:13
2,915.5 ریال9:51:13
2,915 ریال9:50:13
2,915.5 ریال9:49:12
2,915 ریال9:47:13
2,914.75 ریال9:46:14
2,915.5 ریال9:44:12
2,915 ریال9:43:13
2,914.75 ریال9:41:15
2,915.5 ریال9:40:14
2,915.25 ریال9:39:13
2,915 ریال9:38:13
2,915.5 ریال9:37:13
2,915 ریال9:36:14
2,915.5 ریال9:35:14
2,915 ریال9:34:13
2,915.5 ریال9:33:12
2,915 ریال9:32:13
2,915.25 ریال9:31:13
2,915 ریال9:30:15
2,915.25 ریال9:29:13
2,915 ریال9:05:12
2,914.75 ریال9:03:13
2,915 ریال8:58:10
2,914.75 ریال8:57:11
2,915 ریال8:56:13
2,914.75 ریال8:55:13
2,915.25 ریال8:51:12
2,915 ریال8:49:12
2,915.25 ریال8:47:12
2,915.5 ریال8:46:13
2,915.25 ریال8:45:13
2,915.5 ریال8:43:12
2,915.25 ریال8:42:12
2,915.5 ریال8:41:11
2,915.75 ریال8:40:12
2,915.5 ریال8:32:16
2,915.75 ریال8:31:15
2,915.5 ریال8:30:14
2,915 ریال8:29:11
2,915.5 ریال8:25:13
2,915.75 ریال8:24:13
2,915 ریال8:23:12
2,915.5 ریال8:20:13
2,915 ریال8:19:13
2,915.5 ریال8:11:12
2,915.75 ریال8:10:12
2,916.25 ریال8:09:11
2,915.75 ریال8:08:11
2,916.25 ریال8:07:12
2,915.5 ریال8:05:12
2,915.75 ریال8:04:12
2,915.5 ریال8:01:13
2,916.75 ریال8:00:14
2,915.5 ریال7:59:12
2,916.25 ریال7:58:11
2,915.5 ریال7:56:13
2,915.75 ریال7:55:12
2,916.25 ریال7:54:14
2,915.75 ریال7:53:12
2,916.5 ریال7:50:14
2,916.25 ریال7:49:13
2,916.5 ریال7:46:12
2,916.25 ریال7:45:13
2,916.5 ریال7:33:11
2,915.75 ریال7:32:13
2,916.5 ریال7:31:13
2,916.25 ریال7:29:11
2,915.75 ریال7:28:11
2,916.5 ریال7:27:12
2,916.25 ریال7:25:13
2,915.75 ریال7:23:13
2,916.25 ریال7:21:11
2,915.75 ریال7:20:12
2,916.25 ریال7:18:12
2,915.75 ریال7:17:11
2,916.5 ریال7:16:13
2,916.25 ریال7:15:13
2,915.75 ریال7:13:12
2,916.25 ریال7:12:13
2,917 ریال7:11:12
2,916.25 ریال7:10:15
2,917 ریال7:08:12
2,916.5 ریال7:07:12
2,917 ریال7:04:11
2,916.5 ریال7:03:12
2,917 ریال6:50:13
2,915.5 ریال6:49:12
2,916.25 ریال6:48:13
2,915.5 ریال6:47:13
2,915.25 ریال6:46:11
2,915.5 ریال6:45:13
2,915.25 ریال6:39:14
2,915.5 ریال6:38:13
2,915.25 ریال6:34:12
2,915.5 ریال6:33:13
2,915.25 ریال6:32:12
2,915.5 ریال6:31:12
2,916.75 ریال6:30:16
2,916.5 ریال6:29:12
2,916.75 ریال6:27:12
2,916.5 ریال6:26:12
2,916.75 ریال6:25:12
2,916.5 ریال6:23:13
2,916.75 ریال6:22:13
2,916.5 ریال6:19:11
2,916.75 ریال6:18:13
2,916.5 ریال6:15:13
2,917 ریال6:14:12
2,916.5 ریال6:12:13
2,917 ریال6:11:11
2,916.5 ریال6:06:14
2,917 ریال6:05:16
2,916.5 ریال6:03:15
2,917 ریال6:02:11
2,916.5 ریال5:57:12
2,916.25 ریال5:56:12
2,916.5 ریال5:52:12
2,916.25 ریال5:51:15
2,916.5 ریال5:47:13
2,916.25 ریال5:46:12
2,916.5 ریال5:44:12
2,916.25 ریال5:43:12
2,916.5 ریال5:40:13
2,916.75 ریال5:36:12
2,916.5 ریال5:35:12
2,916.25 ریال5:34:11
2,916.75 ریال5:33:15
2,916.25 ریال5:32:13
2,916.5 ریال5:30:14
2,916.25 ریال5:29:11
2,916.5 ریال5:28:12
2,916.75 ریال5:27:11
2,917 ریال5:26:11
2,916.75 ریال5:25:13
2,917 ریال5:24:13
2,916.25 ریال5:23:11
2,916.75 ریال5:21:12
2,916.25 ریال5:19:12
2,917 ریال5:18:12
2,916.75 ریال5:17:13
2,915.75 ریال5:16:13
2,916.75 ریال5:14:12
2,915.75 ریال5:11:12
2,917 ریال5:09:13
2,916.75 ریال5:07:11
2,916.25 ریال5:04:14
2,917.25 ریال5:02:14
2,915.75 ریال5:01:13
2,916.25 ریال4:59:13
2,917.25 ریال4:58:12
2,916.25 ریال4:56:13
2,917.5 ریال4:54:14
2,916.25 ریال4:50:13
2,917.25 ریال4:49:13
2,916.25 ریال4:48:14
2,917.25 ریال4:47:13
2,917.5 ریال4:45:13
2,917.25 ریال4:44:13
2,917.5 ریال4:42:13
2,917.25 ریال4:41:12
2,917.5 ریال4:30:14
2,916.75 ریال4:28:11
2,917.5 ریال4:26:13
2,916.75 ریال4:17:12
2,917 ریال4:16:12
2,916.75 ریال4:11:11
2,916.25 ریال4:10:13
2,916.75 ریال4:09:12
2,916.25 ریال4:08:11
2,916.75 ریال4:07:11
2,916.25 ریال4:06:13
2,917 ریال4:05:13
2,916.25 ریال3:58:11
2,916 ریال3:57:12
2,916.25 ریال3:48:14
2,916 ریال3:47:13
2,916.25 ریال3:45:13
2,916 ریال3:44:12
2,915.75 ریال3:42:12
2,916 ریال3:40:14
2,916.25 ریال3:39:13
2,915.75 ریال3:38:13
2,916 ریال3:36:13
2,916.25 ریال3:35:12
2,916 ریال3:33:13
2,915.75 ریال3:32:13
2,916 ریال3:30:16
2,915.75 ریال3:27:12
2,916 ریال3:26:12
2,915.75 ریال3:24:12
2,916 ریال3:21:14
2,915.75 ریال3:20:12
2,916 ریال3:19:13
2,915.75 ریال3:18:14
2,916 ریال3:17:12
2,915.75 ریال3:16:12
2,916 ریال3:15:13
2,915.75 ریال3:14:11
2,916 ریال3:13:12
2,915.75 ریال3:12:12
2,923.5 ریال3:11:12
2,916 ریال3:10:12
2,915.75 ریال3:09:12
2,916 ریال3:08:12
2,915.75 ریال3:07:13
2,916 ریال3:06:14
2,923.5 ریال3:02:11
2,915.75 ریال3:01:11
2,923.5 ریال3:00:13
2,915 ریال2:59:13
2,923.5 ریال2:57:12
2,915 ریال2:55:13
2,923.5 ریال2:53:14
2,915 ریال2:50:13
2,923.5 ریال2:48:12
2,915 ریال2:45:14
2,923.5 ریال2:44:13
2,915 ریال2:02:13
2,916.5 ریال2:01:12
2,915 ریال2:00:16
2,916.5 ریال1:59:14
2,916.25 ریال1:58:13
2,916.5 ریال1:57:13
2,916.25 ریال1:56:13
2,915 ریال1:52:11
2,916 ریال1:51:13
2,916.25 ریال1:47:14
2,915.75 ریال1:46:12
2,916.25 ریال1:44:14
2,916 ریال1:43:13
2,915.75 ریال1:42:12
2,916 ریال1:41:13
2,915.75 ریال1:40:13
2,916.25 ریال1:39:13
2,915.75 ریال1:32:11
2,915.25 ریال1:31:13
2,915.75 ریال1:30:13
2,915 ریال1:29:12
2,915.25 ریال1:28:12
2,915 ریال1:27:13
2,915.75 ریال1:25:14
2,915.25 ریال1:24:12
2,915 ریال1:23:12
2,915.75 ریال1:22:14
2,915 ریال1:20:13
2,915.25 ریال1:19:11
2,915 ریال1:11:11
2,914.25 ریال1:10:13
2,915 ریال1:09:11
2,914.25 ریال1:08:11
2,915 ریال1:07:11
2,914 ریال1:06:11
2,915 ریال1:05:13
2,914 ریال1:04:12
2,915 ریال1:02:11
2,915.25 ریال1:01:12
2,914.25 ریال1:00:15
2,914.5 ریال0:58:13
2,914.25 ریال0:57:12
2,914.5 ریال0:54:11
2,914 ریال0:53:11
2,914.5 ریال0:52:12
2,915.5 ریال0:51:13
2,915.75 ریال0:49:12
2,915.5 ریال0:43:12
2,914.5 ریال0:42:11
2,915.5 ریال0:40:13
2,915.75 ریال0:39:12
2,915.5 ریال0:37:11
2,915 ریال0:36:12
2,915.5 ریال0:35:11
2,915 ریال0:34:12
2,914.75 ریال0:33:12
2,915.5 ریال0:32:12
2,915 ریال0:31:12
2,914.75 ریال0:30:15
2,914.25 ریال0:29:12
2,915 ریال0:28:12
2,914.25 ریال0:27:12
2,914.75 ریال0:26:12
2,915 ریال0:19:12
2,912.5 ریال0:18:13
2,915 ریال0:17:10
2,912.5 ریال0:16:14
2,914.25 ریال0:15:13
2,912.5 ریال0:14:12
2,913.25 ریال0:13:13
2,915 ریال0:12:12
2,912.5 ریال0:11:12
2,913.25 ریال0:10:14
2,912.5 ریال0:09:12
2,913.25 ریال0:07:14
2,912.5 ریال0:05:12
نظرات