شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.97%