شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 399.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 425.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 789.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 765.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.77%