کالایاب
شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 360.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 370.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.37%