E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 177.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 251.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.74%