شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 173.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 208.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 397.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 508.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.37%