شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.15%