شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 156.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 421.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.91%